Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
8
download

Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, danh mục thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 2033/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 1999 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ THU C GÂY NGHI N, DANH M C THU C GÂY NGHI N VÀ DANH M C THU C GÂY NGHI N D NG PH I H P B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân; Căn c i u l thu c phòng b nh, ch a b nh ban hành kèm theo Ngh nh s 23/H BT, ngày 24/01/1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam; QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. Quy ch qu n lý thu c gây nghi n; 2. Danh m c thu c gây nghi n; 3. Danh m c thu c gây nghi n d ng ph i h p; i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh trong Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh tra, V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Y t ngành, giám c s Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. QUY CH QU N LÝ THU C GÂY NGHI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2033/1999/Q - BYT ngày 09/07/1999 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Khái ni m v thu c gây nghi n Thu c gây nghi n là nh ng thu c có ngu n g c t nhiên, t ng h p hay bán t ng h p ư c s d ng v i m c ích phòng b nh, ch a b nh. Thu c gây nghi n n u b l m d ng có th d n t i nghi n – m t tình tr ng b ph thu c v th ch t hay tâm th n. i u 2: Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch qu n lý thu c gây nghi n ư c áp d ng i v i thu c gây nghi n quy nh t i Danh m c thu c gây nghi n ban hành kèm theo Quy t nh s 2033/1999/Q - BYT ngày 09/07/1999. 2. i v i m t thu c mà trong công ch c g m nhi u ho t ch t, trong ó thu c gây nghi n tham gia v i hàm lư ng nh hơn ho c hàm lư ng quy nh trong Danh m c thu c gây nghi n d ng ph i h p ban hành kèm theo Quy t nh s 2033/1999/Q - BYT ngày 09/07/1999 thì ư c mi n qu n lý theo Quy ch qu n lý thu c gây nghi n tr kho n 3 i u 7 c a Quy ch này. Chương 2: S N XU T – MUA BÁN – XU T NH P KH U i u 3. S n xu t, pha ch 1. Ch có doanh nghi p có ch c năng s n xu t thu c và ư c B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) cho phép m i ư c s n xu t thu c gây nghi n. 2. Ch có dư c s i h c m i ư c pha ch thu c gây nghi n. 3. Ch có khoa Dư c b nh vi n, vi n nghiên c u có giư ng b nh ư c pha ch thu c gây nghi n c p phát cho ngư i b nh i u tr n i trú và ngo i trú. 4. Không ư c s n xu t, pha ch thu c gây nghi n cùng m t lúc, cùng m t ch v i các thu c khác tránh nh m l n và nhi m chéo. i u 4. óng gói 1. i v i doanh nghi p s n xu t thu c gây nghi n: Khi óng gói thu c gây nghi n ph i tuân theo quy nh c a B Y t . 2. i v i doanh nghi p mua bán thu c gây nghi n: Trư c khi xu t, bán thu c gây nghi n ph i óng gói riêng thành hòm, ki n, h p có kèm theo phi u óng gói. 3. i v i khoa Dư c b nh vi n, vi n nghiên c u có giư ng b nh: Khi pha ch xong thu c gây nghi n ph i óng gói, dán nhãn ngay tránh nh m l n. i u 5. Nhãn thu c Th c hi n theo Quy ch nhãn thu c và nhãn hi u hàng hóa do B trư ng B Y t ban hành
  3. i u 6. Mua bán 1. Công ty dư c phNm Trung ương 1 ch u trách nhi m phân ph i thu c gây nghi n cho các công ty dư c phNm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b nh vi n Trung ương, vi n nghiên c u, trư ng i h c y – dư c, trư ng Trung h c y – dư c tr c thu c B Y t t Th a Thiên Hu tr ra. Công ty Dư c phNm Trung ương 2 ch u trách nhi m phân ph i thu c gây nghi n cho các công ty dư c phNm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b nh vi n Trung ương, vi n nghiên c u, trư ng i h c y, dư c, trư ng Trung h c y – dư c tr c thu c B Y t t à N ng tr vào. 2. Công ty dư c phNm Trung ương 1 và Công ty dư c phNm Trung ương 2 ư c mua, bán nguyên li u, thành phNm thu c phân ph i theo d trù h p l . Trong trư ng h p c n thi t, B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) cho phép m t s công ty dư c phNm c a thành ph H Chí Minh và thành ph Hà N i ư c mua thành phNm thu c gây nghi n phân ph i theo d trù h p l . 3. Các xí nghi p dư c phNm ư c phép s n xu t thu c gây nghi n ch ư c bán thu c gây nghi n do mình s n xu t cho các công ty dư c phNm quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy ch này. 4. Vi c i u chuy n thu c gây nghi n t doanh nghi p này sang doanh nghi p khác ph i ư c C c Qu n lý dư c Vi t Nam phê duy t. 5. Các công ty dư c phNm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c mua thu c gây nghi n t công ty dư c phNm Trung ương 1 và công ty dư c phNm Trung ương 2 phân ph i cho các b nh vi n t nh, thành ph , b nh vi n qu n, huy n, thành ph tr c thu c t nh bán l i cho các hi u thu c tr c thu c doanh nghi p, b nh vi n ngành, cơ s y t ngành, tr m chuyên khoa ho c khu i u dư ng thương binh, trung tâm cai nghi n óng trên a bàn. Công ty dư c phNm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t ch c bán l thu c gây nghi n ph c v ngư i b nh. 6. Hi u thu c qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh ư c mua thu c gây nghi n t doanh nghi p c p trên tr c ti p bán cho cơ s y t thu c ph m vi hi u thu c ư c phân công và bán l theo ơn c a th y thu c. 7. Dư c s i h c tr c ti p c p phát, bán buôn, bán l thu c gây nghi n. Nh ng nơi chưa dư c s i h c, Th trư ng ơn v ư c y quy n b ng văn b n cho dư c s trung h c thay th ( m i l n y quy n không quá 6 tháng) i u 7. Xu t khNu – nh p khNu 1. Ch có doanh nghi p dư c phNm ư c B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) cho phép m i ư c xu t, nh p khNu thu c gây nghi n.
  4. 2. Hàng năm, công ty dư c phNm ư c B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) cho phép xu t khNu, nh p khNu ph i l p ơn hàng xu t khNu, nh p khNu thu c gây nghi n theo M u s 1 A ư c ính kèm theo Quy ch này B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) xét duy t và c p gi y phép. 3. i v i m t thu c mà trong công th c g m nhi u ho t ch t, trong ó thu c gây nghi n tham gia v i hàm lư ng nh hơn ho c b ng hàm lư ng quy nh t i Danh m c thu c gây nghi n d ng ph i h p ban hành kèm theo Quy t nh s 2033/1999/Q - BYT ngày 09/07/1999 khi xu t khNu, nh p khNu, các doanh nghi p xu t khNu, nh p khNu thu c cũng ph i l p ơn hàng theo quy nh t i M u 1B1, 1 B2, 1 B3 ư c ính kèm theo Quy ch này. Chương 3: D TRÙ – DUY T D TRÙ i u 8. D trù Hàng năm, các ơn v có nhu c u thu c gây nghi n u ph i l p d trù theo quy nh t i M u s 2 ư c ính kèm theo Quy ch này. D trù ư c làm thành 4 b n (cơ quan duy t d trù lưu 2 b n, ơn v gi 1 b n, nơi bán gi 1 b n) i v i b nh vi n tr c thu c B Công an và b nh vi c tr c thu c B Giao thông v n t i, b n d trù ph i ư c C c Y t - B Công an và S y t - B Giao thông v n t i xác nh n. Khi làm d trù thu c gây nghi n n u s lư ng vư t quá m c so v i năm trư c thì ơn v làm d trù ph i gi i thích rõ lý do. Khi c n thi t, các ơn v có th làm d trù b sung Th i gian g i d trù trư c ngày 25/12 c a năm trư c. i u 9. C p duy t d trù 1. B Y t (C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam) duy t d trù: - Mua thu c gây nghi n cho các công ty và xí nghi p dư c phNm tr c thu c Trung ương, b nh vi n Trung ương, vi n nghiên c u, các trư ng i h c y – dư c, trư ng trung h c y – dư c tr c thu c B Y t , C c Quân y – B Qu c phòng, C c Y t - B Công an, các b nh vi n tr c thu c B Công an, các b nh vi n tr c thu c B Giao thông v n t i, các cơ s y t ph c v ngư i nư c ngoài công tác t i Vi t Nam, các cơ s y t có v n u tư nư c ngoài. - Mua nguyên li u thu c gây nghi n cho các xí nghi p dư c phNm, công ty dư c phNm a phương ph c v s n xu t. - Mua thu c gây nghi n nghiên c u khoa h c cho các ơn v không thu c ngành Y t qu n lý. Các ơn v này khi l p b n d trù, ph i kèm theo công văn gi i thích lý do
  5. và ư c Th trư ng ơn v c p V , C c tr lên có ch c năng qu n lý tr c ti p xác nh n. 2. Giám c các S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương duy t d trù thu c gây nghi n cho các b nh vi n t nh, thành ph , các trung tâm y t qu n, huy n, doanh nghi p kinh doanh thu c, các ơn v i u dư ng thương binh, b nh vi n, ho c các phòng khám b nh tư, các cơ s y t ngành óng trên a bàn. 3. Giám c Trung tâm y t qu n, huy n duy t d trù cho tr m y t xã, phư ng, th tr n thu c a bàn. 4. Trư ng khoa i u tr , trư ng phòng khám a khoa ký duy t phi u lĩnh thu c gây nghi n cho khoa, phòng mình theo quy nh t i M u s 3 ư c ính kèm theo Quy ch này. Trư ng khoa ư c ký duy t phi u lĩnh thu c gây nghi n cho ca tr c c a khoa dư c. Chương 4: GIAO NH N – V N CHUY N – B O QU N i u 10. Giao nh n Khi giao nh n thu c gây nghi n, dư c s i h c ph i ti n hành ki m tra i chi u cNn th n tên thu c, n ng , hàm lư ng, s lư ng, s lô s n xu t, h n dùng, ch t lư ng thu c. Nh ng nơi chưa Dư c s i h c, Th trư ng ơn v ư c y quy n b ng văn b n cho Dư c s trung h c thay th (m i l n y quy n không quá 6 tháng) i u 11. V n chuy n Khi v n chuy n thu c gây nghi n. Dư c s i h c ho c Dư c s trung h c ư c y quy n ph i có gi y gi i thi u, ch ng minh thư nhân dân, hóa ơn bán hàng ho c phi u xu t kho và ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng, ch ng lo i thu c gây nghi n. i u 12. B o qu n 1. Thu c gây nghi n ph i ư c b o qu n trong kho ch c ch n, có các i u ki n b o qu n thu c. N u không có kho riêng thì thu c gây nghi n ph i ư c b o qu n trong t riêng có khóa ch c ch n. Ngư i gi thu c gây nghi n ph i là Dư c s i h c. 2. i v i t thu c tr c, t thu c c p c u các khoa trong b nh vi n, thu c gây nghi n ph i m t ngăn ho c ô riêng, t có khóa ch c ch n. S lư ng, ch ng lo i thu c gây nghi n t i t thu c tr c, t thu c c p c u do giám c b nh vi n quy nh. Ngư i gi thu c gây nghi n là y tá tr c. Chương 5: KÊ ƠN – C P PHÁT – S D NG
  6. i u 13. Kê ơn Vi c kê ơn thu c gây nghi n ư c th c hi n theo quy nh c a “Quy ch kê ơn và bán thu c theo ơn” do B trư ng B Y t ban hành i u 14. C p phát, s d ng các cơ s i u tr . Khoa dư c b nh vi n c p phát thu c gây nghi n cho các khoa i u tr theo phi u lĩnh thu c quy nh t i M u s 3 ban hành kèm theo Quy ch này và tr c ti p c p phát thu c cho ngư i b nh i u tr ngo i trú. các khoa i u tr , sau khi lĩnh thu c kho dư c, y tá ư c phân công nhi m v ph i i chi u tên thu c, n ng , hàm lư ng, s lư ng thu c trư c lúc tiêm ho c phát cho ngư i b nh. i v i t thu c tr c, t thu c c p c u các khoa trong b nh vi n, t thu c b nh xá do y tá tr c gi và c p phát thu c gây nghi n theo l nh c a th y thu c. Khi i ca tr c, y tá gi thu c c a ca tr c trư c ph i bàn giao thu c và s theo dõi cho y tá c a ca tr c sau; N u thu c gây nghi n th a do không s d ng h t ho c do ngư i b nh chuy n vi n ho c t vong thì khoa i u tr ph i làm gi y tr l i khoa dư c. Chương 6: S GHI CHÉP – BÁO CÁO – M U LƯU i u 15. S ghi chép –M u lưu 1. ơn v s n xu t, pha ch ph i m s pha ch quy nh t i M u s 4 ư c ính kèm theo Quy ch này. 2. Cơ s mua, bán, c p phát thu c gây nghi n ph i m s theo dõi xu t, nh p khNu quy nh t i M u s 5 ư c ính kèm theo Quy ch này và ph i có phi u xu t kho thu c gây nghi n theo quy nh t i M u s 6 ư c ính kèm theo Quy ch này. 3. S theo dõi xu t, nh p và các ch ng t liên quan n thu c gây nghi n ph i ư c lưu tr 5 năm. H t th i gian lưu tr trên, Th trư ng ơn v l p h i ng h y, l p biên b n và lưu t i ơn v . 4. Th i gian lưu m u gây nghi n ư c tính theo h n dùng c a m i lô thu c, h t th i h n lưu m u trên, Th trư ng ơn v ra quy t nh h y thu c. i u 16. Báo cáo 1. Báo cáo nh p khNu: Năm ngày sau khi nh p thu c gây nghi n vào kho, ơn v nh p khNu ph i báo cáo theo quy nh t i M u s 7 ư c ính kèm theo Quy ch này v B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam)
  7. 2. Báo cáo năm: Hàng năm, trư c ngày 15/01 các ơn v có s d ng, buôn bán, s n xu t thu c gây nghi n ph i ki m kê t n kho, báo cáo theo quy nh t i M u s 8 ư c ính kèm theo quy ch này lên cơ quan xét duy t d trù. Trư c ngày 31/01, các ơn v tr c thu c B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c Quân y – B Qu c phòng, C c y t - B Công an, S Y t - B Giao thông v n t i báo cáo v B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam). C c qu n lý dư c Vi t Nam t ng h p báo cáo chung trong toàn ngành và trình B trư ng B Y t . Nh ng ơn v không có báo cáo t n kho hàng năm thì vi c xem xét d trù cho năm k ti p b hoãn l i ch khi có báo cáo y m i xét duy t. 3. Báo cáo t xu t: Các ơn v s n xu t, mua bán, s d ng thu c gây nghi n u ph i báo cáo khNn t i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p trong trư ng h p nh m l n, ng c, m t tr m, th t thoát. Khi nh n ư c báo cáo khNn, cơ qu n qu n lý c p trên tr c ti p ph i ti n hành thNm tra và có bi n pháp x lý thích h p. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c quân y – B Qu c phòng, C c Y t - B Công an, S Y t - B Giao thông v n t i t p h p và báo cáo khNn v B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) 4. Báo cáo xin h y thu c gây nghi n Thu c gây nghi n quá h n dùng, kém ch t lư ng c n ph i h y, ơn v xin h y báo cáo lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Báo cáo ph i ghi rõ tên thu c, n ng , hàm lư ng, s lư ng, lý do xin h y, phương pháp h y. Vi c h y thu c gây nghi n ch th c hi n sau khi cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p phê duy t. Th trư ng các ơn v có thu c h y ph i xin thành l p h i ng h y thu c, l p biên b n sau khi h y thu c và báo cáo lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p Chương 7: THANH TRA – KI M TRA – X LÝ VI PH M i u 17. Thanh tra – ki m tra Các ơn v s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c gây nghi n ph i ch u s ki m tra c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam, S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ch u s thanh tra c a Thanh tra chuyên ngành dư c c a B Y t và S Y t . Cơ quan xét duy t d trù quy nh t i i u 9 c a Quy ch này có trách nhi m ki m tra, thanh tra các ơn v thu c quy n qu n lý. i u 18. X lý vi ph m
  8. M i hành vi vi ph m Quy ch này, tùy m c và tính ch t vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản