Quyết định số 2039/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 2039/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2039/2005/QĐ-UBND về việc Ban hành Đề án “Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2005 – 2010”do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2039/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2039/2005/Q -UBND Long Xuyên, ngày 20 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH ÁN “PHÒNG CH NG HIV/AIDS, T N N MA TUÝ, M I DÂM VÀ CÁC LO I T N N XÃ H I KHÁC TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG GIAI O N 2005 – 2010” Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Ngh quy t s 21/2004/NQ.H ND7 ã ư c H i ng nhân dân t nh An Giang khoá VII thông qua ngày 09/12/2004 t i kỳ h p l n th ba v tăng cư ng công tác phòng ch ng HIV/AIDS, ma túy, m i dâm và các lo i t n n xã h i khác trên a bàn t nh An Giang giai o n 2005 – 2010; Căn c báo cáo th m tra và thuy t trình s 02/BC-VHXH ngày 22/6/2005 c a Ban Văn hoá Xã h i H ND t nh An Giang t i kỳ h p l n th tư H ND t nh khoá VII t ch c t ngày 28/6/2005 n ngày 29/6/2005. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này án Phòng ch ng HIV/AIDS, t n n ma tuý, m i dâm và các lo i t n n xã h i khác trên a bàn t nh An Giang giai o n 2005 – 2010; i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký; i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Th trư ng các S , Ban, ngành, oàn th c p t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản