Quyết định số 204/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 204/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 204/2003/QĐ-UB về thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường-xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 204/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 204/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TH C HI N CH , CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH I V I CÁN B CÔNG TÁC PHƯ NG-XÃ, THN TR N THU C THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 85/2002/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n Ngh quy t Trung ương 5, khóa IX “ i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s ”; Th c hi n Ngh quy t s 43/2003/NQ-H ngày 25 tháng 7 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p th 12 ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 103/TCCQ ngày 22 tháng 8 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay th c hi n ch , chính sách khuy n khích i v i cán b công tác phư ng-xã, th tr n, như sau : 1.1- Tr c p i v i cán b công tác phư ng-xã, th tr n : i v i ngư i có trình i h c h chính quy t p trung ang công tác phư ng-xã, th tr n ho c chưa công tác mà tu i dư i 30, có h khNu thư ng trú t i thành ph H Chí Minh, n u t nguy n vào làm vi c phư ng-xã, th tr n và ư c b trí công tác theo các ch c danh quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph thì ư c h tr như sau : 1.1.1- ư c qu n-huy n ưu tiên ký h p ng, n u thích ng v i công vi c và các i u ki n quy nh s ư c thi tuy n công ch c. 1.1.2- ư c tr c p thêm 400.000 ng/ngư i/tháng, i v i cán b công tác xã-th tr n. 1.1.3- ư c tr c p thêm 200.000 ng/ngư i/tháng, i v i cán b công tác phư ng.
  2. 1.2- H tr kinh phí ào t o : i v i cán b phư ng-xã, th tr n thu c di n quy ho ch ư c ào t o theo k ho ch, nh ng ngư i có nhu c u h c i h c ho c sau i h c nh m nâng cao trình chuyên môn, ư c C p y, y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ng ý : 1.2.1- ư c h tr 50% h c phí. 1.2.2- Sau khi t t nghi p i h c s ưu tiên gi i thi u thi tuy n công ch c ho c i u ch nh l i ng ch lương. 1.3- Tăng m c tr c p cho T nhân dân t 50.000 ng/T /tháng lên 100.000 ng/T /tháng. i u 2.- Th i gian th c hi n các ch , chính sách nêu trên ư c áp d ng k t ngày 01 tháng 8 năm 2003. i u 3.- Giám c S Tài chánh-V t giá và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph hư ng d n và t ch c th c hi n Quy t nh này trong th i h n 10 ngày. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng-xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y, Ban T ch c Thành y - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH Lê Thanh H i - Lưu (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản