Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
122
lượt xem
6
download

Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyển dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long do Thủ Tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 204/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2005 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG I TƯ NG VÀ CƠ CH VAY V N XÂY D NG NHÀ THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG C M, TUY N DÂN CƯ VÀ NHÀ VÙNG THƯ NG XUYÊN NG P LŨ NG B NG SÔNG C U LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung i tư ng ư c mua tr ch m n n nhà và nhà trong c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ: Nh ng h dân ư c xét duy t mua tr ch m n n nhà và nhà là nh ng h hi n ang sinh s ng t i nh ng khu v c không b o m an toàn khi có lũ, ph i di d i vào trong các c m, tuy n dân cư và khu v c p b bao b o m có cu c s ng an toàn, n nh lâu dài, g m: - Nh ng h dân thu c i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ; - Nh ng h dân di cư t nơi khác n ang cư trú h p pháp t i a phương; - Nh ng h dân ang sinh s ng t i nh ng nơi d x y ra s t l , không b o m an toàn khi b tác ng c a lũ, l t. i u 2. i u ch nh, b sung cơ ch vay v n xây d ng nhà : 1. i v i các h dân thu c di n di d i vào trong các c m, tuy n dân cư và b bao khu dân cư có s n có nhu c u t xây d ng nhà thì ư c vay v n t Ngân hàng Chính sách Xã h i xây d ng nhà v i các i u ki n sau: a) Nhà ã ư c xây d ng hoàn ch nh theo quy nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  2. b) ư c U ban nhân dân c p t nh xác nh n ho c u quy n cho U ban nhân dân c p huy n xác nh n danh sách s h dân ư c vay v n t Ngân hàng Chính sách Xã h i xây d ng nhà . M c vay, th i h n vay, lãi su t vay, chính sách khuy n khích tr n trư c h n và các i u ki n vay v n khác th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách cho các h dân vùng ng p lũ mua tr ch m n n nhà và nhà trong các c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long. i v i các h dân ư c xét duy t vào trong các c m, tuy n dân cư và b bao khu dân cư có s n không có nhu c u vay v n t xây d ng nhà thì v n th c hi n chính sách mua nhà tr ch m theo quy nh t i Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . 2. i u ch nh m c vay cho các h dân ư c xét duy t vào trong các c m, tuy n dân cư và b bao khu dân cư có s n mua tr ch m nhà ho c vay v n t xây d ng nhà như sau: a) i v i nh ng h ư c xét duy t vào trong các c m, tuy n dân cư và b bao khu dân cư có s n thu c di n nghèo, quá khó khăn, không có kh năng lo vi c bao che và lát n n nhà thì ư c nâng m c vay t 7 tri u ng lên m c 9 tri u ng/h (tăng 2 tri u ng/h so v i quy nh t i Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ). i tư ng ư c nâng m c vay trên là các h thu c di n chuy n n c m, tuy n dân cư và b bao khu dân cư có s n sau khi Quy t nh này có hi u l c thi hành. b) S h ư c nâng m c vay do U ban nhân dân c p t nh phê duy t ho c u quy n cho U ban nhân dân c p huy n phê duy t, thông qua vi c bình xét t cơ s theo quy nh. Các quy nh trên ây ch áp d ng cho các h n c m, tuy n dân cư và b bao khu dân cư có s n k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành. i u 3. Trư c m t, cho phép chưa th c hi n vi c thu ti n s d ng t và l phí trư c b khi ti n hành làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà i v i các h dân s ng trong các c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ. B Tài chính ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân các t nh vùng ng p lũ hư ng d n th c hi n vi c này. i u 4. T ch c th c hi n 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph vùng thư ng xuyên ng p lũ ng b ng sông C u Long có trách nhi m: a) T p trung ch o quy t li t, x lý k p th i các khó khăn, vư ng m c thu c thNm quy n hoàn thành công tác tôn n n, p b bao khu dân cư có s n; Ny nhanh ti n xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u (c p nư c, thoát nư c và giao
  3. thông n i b ); xây d ng nhà và khNn trương b trí các h dân vào trong các c m, tuy n m t cách an toàn, t ng bư c n nh theo úng m c tiêu, nhi m v ra; b) Ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c b o m m c tiêu hoàn thành cơ b n chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà trong năm 2005 và hoàn thành toàn b Chương trình vào năm 2006; c) Quy nh c th v quy mô, tiêu chuNn và ch t lư ng nhà do các h dân t xây d ng làm cơ s xét duy t cho vay; d) Ch o qu n lý và hư ng d n các h dân t xây d ng nhà trong các c m, tuy n dân cư và khu v c b bao, b o m úng quy ho ch, ch gi i xây d ng; ) Ch o vi c xác nh n nhà sau khi các h dân ã xây d ng xong theo úng quy nh làm cơ s cho vay; ch o vi c bình xét và phê duy t danh sách các h nghèo, quá khó khăn ư c nâng m c vay mua nhà tr ch m ho c t xây d ng nhà theo quy nh; e) Quy nh không s d ng c m, tuy n dân cư làm nơi tái nh cư cho các i tư ng b gi i to thu c các chương trình, d án khác c a a phương. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o Ngân hàng Chính sách Xã h i th c hi n vi c cho vay và thu h i v n vay làm nhà theo quy nh; ng th i có bi n pháp ơn gi n hoá th t c Ny nhanh ti n gi i ngân vi c cho vay i v i các h dân thu c di n ư c vào trong các c m, tuy n dân cư vùng ng p lũ. 3. B Xây d ng có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, ôn c các a phương th c hi n Chương trình b o m m c tiêu và yêu c u ti n , k ho ch th c hi n Chương trình có hi u qu . 4. B Tài chính, B Xây d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p, hư ng d n các a phương tri n khai th c hi n có k t qu n i dung Quy t nh này. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph : An Giang, ng Tháp, Long An, Kiên Giang, H u Giang, Vĩnh Long, Ti n Giang, C n Thơ ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản