Quyết định số 204-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 204-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 204-TTg về tổ chức Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 204-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 204-TTg Hà N i , ngày 28 tháng 4 năm 1993 QUY T Đ NH V T CH C TRUNG TÂM TR NG TÀI QU C T VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; gi i quy t các tranh ch p trong quan h kinh t qu c t ; Theo ngh c a Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, QUY T Đ NH: i u 1. Cho phép thành l p Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam bên c nh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, trên cơ s h p nh t H i ng Tr ng tài Ngo i thương và H i ng Tr ng tài Hàng h i. i u 2. Phê duy t i u l T ch c Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành. i u 4. Ch t ch Phòng thương m i và Công nghi p Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch u ban nhân dân, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã Ký) I UL T CH C TRUNG TÂM TR NG TÀI QU C T VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 204- TTg ngày 28-4-1993 c a Th tư ng Chính ph ). i u 1. Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam là m t t ch c phi Chính ph ư c thành l p bên c nh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam.
  2. i u 2. Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam có thNm quy n gi i quy t các tranh ch p phát sinh t các quan h kinh t qu c t như các h p ng mua bán Ngo i thương, các h p ng u tư, du l ch, v n t i và b o hi m qu c t , chuy n giao công ngh , tín d ng và thanh toán qu c t v.v... i u 3. Trung tâm tr ng tài qu c t Vi t Nam có thNm quy n gi i quy t các tranh ch p trong trư ng h p: 1. Khi m t bên hay các bên ương s là th nhân hay pháp nhân nư c ngoài. 2. N u trư c hay sau khi xNy ra tranh ch p, các bên ương s tho thu n ưa v vi c ra trư c Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam, ho c n u có m t i u ư c qu c t giàng bu c các bên ph i ưa v tranh ch p ra trư c Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam. i u 4. Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam g m các tr ng tài viên là nh ng ngư i có ki n th c và kinh nghi m trong các lĩnh v c pháp lu t, ngo i thương, u tư, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m v.v... do ban thư ng tr c Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ch n. Các chuyên gia nư c ngoài có th ư c m i làm tr ng tài viên c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam. Nhi m kỳ c a tr ng tài viên là 4 năm. Sau m i nhi m kỳ các tr ng tài viên có th ư c ch n l i i u 5. Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam có Ch t ch và hai Phó Ch t ch do các tr ng tài viên c ra. Ch t ch và Phó Ch t ch Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam có nhi m kỳ 4 năm. Ch t ch ch nh m t thư ký thư ng tr c c a Trung tâm. i u 6. Khi ưa v tranh ch p ra trư c Trung tâm Tr ng tài qu c t Vi t Nam, m i bên ương s ư c quy n ch n ho c ngh Ch t ch Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam ch n h mình m t tr ng tài viên trong danh sách tr ng tài viên c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t nam. Hai tr ng tài viên c a hai bên ương s ã ư c ch n s ch n m t tr ng tài th 3 trong danh sách tr ng tài viên c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t nam. Ba tr ng tài viên ã ư c ch n h p thành U ban Tr ng tài có nhi m v gi i quy t v tranh ch p. Tr ng tài viên th 3 là Ch t ch U ban Tr ng tài. N u 2 tr ng tài viên ư c ch n không tho thu n ư c v i nhau v vi c ch n tr ng tài viên th 3, Ch t ch Trung tâm Qu c t Vi t Nam s ch nh tr ng viên th 3 trong danh sách tr ng tài viên c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam. i u 7. Các bên ương s có th th ng nh t ch n m t tr ng tài viên, ho c ngh Ch t ch Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam ch n m t tr ng tài viên c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam. Trong trư ng h p này, tr ng tài viên th nh t ư c ch n th c hi n nhi m v như m t U ban Tr ng tài.
  3. i u 8. Quy t nh c a U ban Tr ng tài và tr ng tài viên duy nh t ư c ch n th c hi n nhi m v ư c quy nh t i i u 6 và i u 7. Quy t nh này là quy t nh chung thNm, không th kháng cáo trư c b t kỳ toà án hay t ch c nào khác. i u 9. Các tr ng tài viên ph i th c hi n nhi m v m t cách c l p, vô tư khách quan trong toàn b quá trình gi i quy t v tranh ch p. i u 10. Khi gi i quy t v tranh ch p, Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam ư c quy n thu m t kho n l phí g i là tr ng tài phí. Tr ng tài phí do H i ng Qu n tr Phòng thương m i và công nghi p Vi t Nam quy nh phù h p v i t p quán ang ư c áp d ng t i các tr ng tài qu c t c a các nư c. i u 11. H i ng qu n tr phòng thương m i và công nghi p Vi t Nam quy nh nh ng quy t c t t ng c a Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam. Phan Văn Kh i ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản