Quyết định số 2040/1998/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 2040/1998/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2040/1998/QĐ-CHK về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2040/1998/QĐ-CHK

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA D NG VI T NAM VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2040/1998/Q -CHK Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 1998 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 2040/1998/Q -CHK NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH T M TH I V QU N LÝ HO T NG CHO THUÊ T U BAY C A CÁC DOANH NGHI P V N CHUY N HÀNG KHÔNG VI T NAM" C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20/04/1995; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 613/CP-KTN ngày 04/06/1998 c a Chính ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh t m th i v qu n lý ho t ng cho thuê t u bay c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam". i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3: Ông Trư ng ban Không t i - Không v n, Ban K ho ch - u tư, Ban Tài chính, Ban An toàn Hàng không, Ban Khoa h c - Công ngh , Phòng Pháp ch c a C c Hàng không dân d ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Ti n Sâm ( ã ký) QUY NNH T M TH I V QU N LÝ HO T NG CHO THUÊ TÀU BAY C A CÁC DOANH NGHI P V N CHUY N HÀNG KHÔNG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2040 ngày 20 tháng 7 năm 1998 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng)
  2. i u 1. Quy nh chung 1. Quy nh này ư c áp d ng i v i ho t ng cho pháp nhân nư c ngoài thuê tàu bay dân d ng thu c quy n s h u ho c quy n s d ng (trong trư ng h p ư c phép c a ch s h u ho c ngư i thuê g c) c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam (sau ây g i là ngư i cho thuê tàu bay), dư i các hình th c cho thuê có th i h n, bao g m vi c thuê tàu bay có ho c không có nh ng d ch v khai thác, b o dư ng, b o hi m, ào t o (thuê ư t ho c thuê khô) v.v... kèm theo. Quy nh này không áp d ng i v i các ho t ng cho thuê chuy n bay, cho thuê ư t tàu bay v i t ng th i h n cho thuê liên ti p không vư t quá 30 ngày. 2. Tàu bay nói t i Quy nh này bao g m máy bay cánh c nh và máy bay tr c thăng. i u 2. Yêu c u i v i vi c cho thuê tàu bay. Vi c cho thuê tàu bay nêu t i i u 1 c a Quy nh này ph i tuân th nh ng yêu c u sau ây: a. Tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v khai thác và b o dư ng tàu bay, v ngư i khai thác tàu bay; b o v l i ích công c ng, môi trư ng; qu n lý kinh doanh xu t nh p khNu i v i vi c cho thuê tàu bay; ăng ký và qu n lý lao ng Vi t Nam t i nư c ngoài; và các quy nh khác có liên quan. b. Vi c cho thuê tàu bay ph i có hi u qu kinh t , phù h p v i k ho ch s n xu t kinh doanh, m b o s phát tri n n nh và an toàn c a ngư i cho thuê tàu bay; c. m b o thu h i tàu bay trong trư ng h p k t thúc hi u l c c a h p ng cho thuê tàu bay, ho c theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; m b o thu h i giá tr tàu bay trong các trư ng h p r i ro; d. Ngư i khai thác tàu bay, trong trư ng h p là pháp nhân Vi t Nam, ph i ng tên mua ho c là ngư i ư c b o hi m ho c hư ng l i trong các ch ng ch b o hi m trách nhi m dân s i v i thi t h i gây ra cho ngư i th ba m t t; vi c mua b o hi m nêu trên ph i ư c th c hi n t i m c gi i h n trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i yêu c u c a lu t pháp c a các nư c mà tàu bay khai thác. . Trong trư ng h p chuy n qu c t ch c a tàu bay, qu c gia nơi ăng ký tàu bay ph i là qu c gia tham gia Công ư c Giơ-ne-vơ năm 1948 v công nh n qu c t các quy n i v i tàu bay; e. Qu c gia c a ngư i thuê tàu bay, ngư i khai thác tàu bay ph i là qu c gia tham gia Công ư c Chi-ca-gô năm 1944 v Hàng không dân d ng Qu c t . i u 3. D án cho thuê tàu bay 1. Ngư i cho thuê tàu bay ph i l p d án cho thuê tàu bay trình C c hàng không dân d ng xem xét phê duy t.
  3. 2. D án cho thuê tàu bay ph i gi i trình nh ng n i dung sau: a. K ho ch khai thác v n t i hàng không c a ngư i cho thuê tàu bay trong th i gian th c hi n vi c cho thuê tàu bay; hi n tr ng và k ho ch phát tri n i tàu bay khai thác c a ngư i cho thuê tàu bay; b. S c n thi t và k ho ch d nh cho thuê tàu bay; c. Nh ng v n pháp lý, k thu t, thương m i liên quan n tàu bay d nh cho thuê. 3. C c Hàng không dân d ng s t ch c vi c thNm nh d án cho thuê tàu bay trong vòng 15 ngày k t ngày nh n ư c d án. i u 4. H p ng cho thuê tàu bay 1. Vi c cho thuê tàu bay ph i ư c th c hi n trên cơ s h p ng cho thuê tàu bay ư c ký k t gi ngư i cho thuê tàu bay v i ngư i thuê tàu bay. H p ng ch có giá tr sau khi ư c C c Hàng không dân d ng phê duy t. Nh ng tho thu n v vi c cho thuê ngư i khai thác tàu bay, vi c b o dư ng tàu bay ho c h tr khai thác, b o dư ng tàu bay, v v n b o hi m, ào t o v.v... liên quan n tàu bay cho thuê ư c ký k t gi a ngư i cho thuê tàu bay v i ngư i thuê tàu bay ư c coi là m t ph n c a h p ng cho thuê tàu bay. 2. Ngư i cho thuê tàu bay ph i trình h p ng cho thuê tàu bay ã ư c ký k t lên C c Hàng không dân d ng xem xét phê duy t, bao g m các tài li u sau: a. Công văn ngh thNm nh h p ng cho thuê tàu bay; b. B n h p ng cho thuê tàu bay (10 b n); c. Báo cáo v nh ng v n pháp lý, thương m i, tài chính liên quan n ngư i thuê tàu bay; d. Báo cáo v h p ng cho thuê tàu bay, trong ó gi i trình n i dung c a h p ng, bao g m nhưng không h n ch các v n sau: i. i tư ng c a h p ng; ngày ký, ngày h t h n h p ng; ii. Giá cho thuê so v i giá trên th trư ng qu c t vào th i i m th c hi n; cơ c u và tính h p lý c a giá; các chi phí và hi u qu khai thác; gi bay t i thi u i v i tàu bay thuê (n u có); th i gian, a i m và i u ki n giao nh n, giao tr tàu bay; i u ki n t c c (n u có); th th c thanh toán; nh ng v n v b o hi m, ào t o, thay th tàu bay, h tr ho c ưu ãi tài chính (n u có); v n thu ; vi c ăng ký c a tàu bay; v n khai thác vào b o dư ng tàu bay. v.v... iii. Trách nhi m và quy n h n c a m i bên; trư ng h p thay th tàu bay, r i ro, t n th t toàn b , b t kh kháng, hu b h p ng; gi i quy t tranh ch p.v.v...
  4. . Tóm t t nh ng quy nh pháp lý liên quan n tàu bay, n ho t ng thuê và cho thuê tàu bay, n khai thác, b o dư ng tàu bay thuê c a qu c gia c a ngư i thuê t u bay, qu c gia nơi ăng ký t u bay, qu c gia c a ngư i khai thác t u bay; e. Báo cáo v k ho ch khai thác, b o dư ng t u bay cho thuê, v ngư i khai thác t u bay; n i dung c a các h p ng khác gi a ngư i cho thuê t u bay và ngư i thuê t u bay liên quan t i vi c khai thác, b o dư ng t u bay cho thuê (n u có); g. Báo cáo v hi u qu kinh t c a vi c cho thuê t u bay; h. Các tài li u kh ng nh tư cách pháp nhân và ho t ng kinh doanh c a bên thuê t u bay, c a ngư i khai thác t u bay, các tài li u liên quan n t u bay cho thuê; i. Các tài li u khác theo yêu c u; 3. C c Hàng không dân d ng t ch c vi c thNm nh h p ng cho thuê t u bay trong vòng 15 ngày k t ngày nh n ư c y các tài li u nêu t i kho n 2 c a i u này. i u 5. Th t c th m nh và phê duy t d án và h p ng cho thuê t u bay 1. Vi c thNm nh quy nh t i i u 3 và i u 4 c a quy nh này do H i ng thNm nh c a C c Hàng không dân d ng ti n hành. Vi c thNm nh có s tham gia c a i di n B Qu c phòng, B Thương m i, B Tài chính v m t hi u qu , kinh t , pháp lý. 2. Ngư i cho thuê t u bay có trách nhi m tham gia cu c h p thNm nh và gi i trình m i v n có liên quan. 3. Trên cơ s k t qu thNm nh nêu t i kho n 1 c a i u này, C c Hàng không dân d ng ti n hành th t c phê duy t d án và h p ng cho thuê t u bay. Trư c khi ti n hành vi c phê duy t h p ng cho thuê t u bay theo quy nh trên, C c Hàng không dân d ng báo cáo k t qu thNm nh lên Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n ch o. Trên cơ s ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph , C c Hàng không dân d ng th c hi n vi c phê duy t h p ng. Vi c phê duy t ư c C c Hàng không dân d ng thông báo cho các cơ quan Nhà nư c có liên quan. 4. Ngư i cho thuê t u bay có nghĩa v ch u các chi phí liên quan n vi c thNm nh và phê duy t d án và h p ng cho thuê t u bay. i u 6. Tái th m nh 1. Vi c dùng t u bay khác thay th tàu bay phù h p c a h p ng cho thuê t u bay ph i d ng bay b o dư ng nh kỳ ho c t xu t, ho c t m th i b ưa ra kh i khai thác vì các lý do b t kh kháng khác, vi c kéo dài th i h n hi u l c c a h p ng cho thuê t u bay theo úng các i u ki n c a h p ng, trong t t c các trư ng h p, v i th i h n t 3 tháng tr xu ng s ư c C c Hàng không dân d ng cho phép mà không c n ti n hành vi c tái thNm nh.
  5. 2. Th t c xem xét vi c thay i các i u kho n c a h p ng cho thuê t u bay, vi c thay th t u bay và vi c gia h n hi u l c c a h p ng không thu c các trư ng h p nêu t i kho n 1 c a i u này s ư c ti n hành như i v i h p ng chính. i u 7. Nghĩa v c a ngư i cho thuê t u bay trong vi c th c hi n h p ng 1. Ngư i cho thuê t u bay có nghĩa v báo cáo C c Hàng không dân d ng v các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng c a các bên trong vi c th c hi n h p ng cho thuê t u bay có th d n t i vi c ch m d t hi u l c c a h p ng, ho c làm cho h p ng không th th c hi n ư c, ho c nh hư ng n vi c khai thác an toàn t u bay; vi c thay i các i u kho n c a h p ng; vi c ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c gia h n hi u l c c a h p ng. 2. Ngư i cho thuê t u bay có nghĩa v thanh lý h p ng, ưa t u bay v Vi t Nam trong trư ng h p h p ng h t hi u l c, phép c a B Thương m i, T ng c c H i quan h t hi u l c, ho c theo yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 8. i u kho n cu i cùng Quy nh này có hi u l c k t ngày ban hành.
Đồng bộ tài khoản