Quyết định số 2047/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 2047/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2047/2002/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Pháp Vân - Cầu Giẽ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2047/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 2047/2002/Q -BGTVT Hà N i , ngày 02 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG PHÁP VÂN - C U GI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u b máy B Giao thông v n t i; V qu n lý, khai thác có hi u qu , m b o an toàn giao thông, an toàn công trình ư ng Pháp Vân - C u Gi ; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch - V n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông ư ng Pháp Vân - C u Gi . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch - V n t i, V trư ng và Th trư ng các cơ quan có liên quan, Giám c S Giao thông công chính Hà N i, S Giao thông v n t i Hà Tây ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ngô Th nh c QUY CH QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG PHÁP VÂN - C U GI
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2047/2002/Q -BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông V n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng, khai thác ư ng Pháp Vân - C u Gi , nh m hư ng d n cho m i i tư ng tham gia giao thông, các cơ quan qu n lý nhà nư c, các ơn v liên quan và nhân dân hai bên ư ng th c hi n, m b o an toàn giao thông, an toàn công trình và khai thác công trình có hi u qu . i u 2. Các t ng dùng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. t c a ư ng Pháp Vân - C u Gi : Là ph n t trên ó ư c xây d ng công trình ư ng g m: ư ng, c u, ư ng gom, c u vư t, nút giao, t trong hàng rào; 2. Hành lang an toàn u ng Pháp Vân - C u Gi : Là d i t d c hai bên ư ng b m b o an toàn giao thông và b o v công trình ư ng ư c gi i h n b i h th ng c c m c l gi i; 3. Ph n ư ng xe cơ gi i ch y: Là ph n ư ng ư c s d ng cho các phương ti n giao thông cơ gi i qua l i; 4. Làn ư ng: Là m t ph n c a ph n ư ng xe cơ gi i ch y ư c chia theo chi u d c c a ư ng, có chi u r ng cho xe ch y an toàn; 5. Làn nh p, tách dòng: Là làn ư ng dành cho phương ti n giao thông cơ gi i vào ho c ra kh i ư ng Pháp Vân - C u Gi ; 6. D i phân cách gi a: Là b ph n c a ư ng phân chia m t ư ng thành hai chi u xe ch y riêng bi t; 7. D i phân cách bên: Là b ph n c a ư ng chia ph n ư ng dành cho xe cơ gi i ư c i trên ư ng Pháp Vân - C u Gi v i ư ng gom và hành lang an toàn c a ư ng; 8. ư ng ngang: Là ư ng giao c t ư ng Pháp Vân - C u Gi b ng nút giao liên thông và tr c thông; 9. ư ng gom: Là ư ng ch y d c hai bên ư ng Pháp Vân - C u Gi ư c ngăn cách v i ư ng chính b ng h lan tôn sóng và hàng rào, dành cho ngư i i b , xe thô sơ, xe có t c ch m có nhu c u i song song v i ư ng Pháp Vân - C u Gi ho c có nhu c u i n ư ng ngang dư i c u dân sinh sang qua ư ng Pháp Vân - C u Gi ; ư ng ngang dân sinh là ư ng dành cho ngư i i b , xe thô sơ, xe cơ gi i nh ; 10. C u vư t: Là c u c a ư ng ngang vư t qua ư ng Pháp Vân - C u Gi phía trên;
  3. 11. C u dân sinh: Là c u trên ư ng Pháp Vân - C u Gi vư t ư ng ngang dân sinh. i u 3. ư ng Pháp Vân - C u Gi là ư ng khai thác theo t c cao, vì v y ch dành cho phương ti n cơ gi i có t c th c t cho phép t 60 Km/h tr lên ư c lưu hành. Nghiêm c m ngư i i b , xe thô sơ, xe g n máy có dung tích xi lanh t 50 cm3 tr xu ng, xe lam, xe công nông và các xe tương t khác lưu hành trên ư ng Pháp Vân - C u Gi . Các phương ti n giao thông khi vào ho c ra kh i ư ng Pháp Vân - C u Gi u ph i nhanh chóng i vào làn ư ng nh p, tách dòng nâng d n ho c gi m d n t c m b o an toàn ch y xe trên ư ng Pháp Vân - C u Gi . i u 4. Hành lang an toàn ư ng Pháp Vân - C u Gi ư c quy nh c th như sau: Ph m vi hành lang an toàn tính t chân mái ư ng gom ho c mép ngoài cùng c a công trình ư ng d n, nút giao, c u vư t ra m i bên 20 m. Nh ng công trình gây m t an toàn giao thông như: kho ch t n , ch t d cháy, hóa ch t, lò nung g ch ho c các công trình tương t thì ngoài kho ng cách trên còn ph i có m t kho ng cách an toàn theo quy nh c a pháp lu t; Ph m vi hành lang i v i c u theo quy nh c a Lu t giao thông ư ng b và Ngh nh hư ng d n c a Chính ph . Nghiêm c m vi c khai thác v t li u ho c xây d ng các công trình không ph c v cho qu n lý khai thác an toàn ư ng Pháp Vân - C u Gi trong hành lang an toàn giao thông ư ng Pháp Vân - C u Gi . i u 5. Ph m vi ph n hành lang ã gi i t a và n bù: Là ph m vi hai bên ư ng th c t ã n bù và ư c c m m c gi i phóng m t b ng. i u 6. Nghiêm c m xây d ng ư ng ngang, ư ng dân sinh cùng m c v i ư ng Pháp Vân - C u Gi . Các khu công nghi p, khu ch xu t, khu dân cư, khu d ch v (g i chung là khu công nghi p) k c ư ng n i b , h th ng ư ng gom c a khu công nghi p ph i n m ngoài hành lang an toàn ã quy nh i u 4. ư ng ra, vào khu công nghi p ch ư c n i v i ư ng ngang ã có ngoài ph m vi c a nút giao thông. Trư ng h p khu công nghi p xa ư ng ngang ã có thì ngay t khi l p d án khu công nghi p, Ban Qu n lý d án khu công nghi p ph i trình B Giao thông v n t i phê duy t ư ng ra, vào n i v i ư ng Pháp Vân - C u Gi và ch ư c n i vào ư ng Pháp Vân - C u Gi b ng nút giao khác m c. Vi c thi t k ph i h p ng v i T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i (TEDI) nghiên c u thi t k nh m m b o an toàn trong khai thác và phù h p v i quy mô ư ng Pháp Vân - C u Gi . Ngu n kinh phí xây d ng ư ng ngang do Ban Qu n lý d án khu công nghi p ch u trách nhi m. Chương 2:
  4. QUY NNH V S D NG Ư NG PHÁP VÂN - C U GI i u 7. Quy nh s d ng ư ng Pháp Vân - C u Gi . 1. T t c các lo i xe khi i trên ư ng Pháp Vân - C u Gi ch ư c i trong làn xe quy nh (gi a hai v ch sơn phân làn) không ư c bánh xe è lên v ch phân làn tr trư ng h p vư t ho c r nhũng nơi cho phép. Làn xe sát d i phân cách gi a dành riêng cho xe con ch y v i t c t 80Km/h - Km/h. Trư ng h p tr i mưa, ư ng trơn thì t c l n nh t không quá 80Km/h. Nghiêm c m các xe ch y quá t c thi t k cho phép c a nhà ch t o xe. Xe ph i ch y úng t c trong làn quy nh và ch gi m t c nh ng nơi có bi n báo hư ng d n t c . Trư ng h p xe b hư h ng thì ngư i i u khi n phương ti n ph i tìm ngay bi n pháp nhanh chóng ưa xe vào sát hàng h lan b ng tôn sóng bên ph i chi u i, ng th i có tín hi u xe và có ngư i gác trong su t th i gian d ng, . 2. Nghiêm c m phương ti n d ng trên ư ng làm c n tr giao thông. Các xe ch khách, ch hàng hóa không ư c d ng, xe ón, tr khách ho c tr , nh n hàng ngoài nơi quy nh. Các phương ti n c a ơn v qu n lý và s a ch a ư ng Pháp Vân - C u Gi c n d ng làm công vi c b o dư ng - s a ch a thì ph i d ng g n gàng và có y tín hi u, báo hi u, hàng rào gác ch n t theo quy nh trong i u l báo hi u ư ng b (22TCN-287-01) và có ngư i gác hư ng d n giao thông. 3. ư ng gom dành cho ngư i i b , xe thô sơ i n các ư ng ngang dân sinh ho c i d c tuy n. Nghiêm c m các phương ti n cơ gi i ho c các xe máy chuyên dùng d ng gây c n tr giao thông. Không t t p ngư i, không d ng xe trong ph m vi dư i c u dân sinh. Không phơi rơm r ho c b t c v t gì trên m t ư ng Pháp Vân - C u Gi , m t ư ng gom, hàng rào, d i phân cách. Nghiêm c m v t li u, ch t ph th i, d u m trên m t ư ng Pháp Vân - C u Gi . Ch hàng, lái xe các xe v n chuy n lo i hàng trên ph i ch ng bu c, che y cNn th n và ch u trách nhi m v sinh, thu gom k p th i v t li u rơi vãi trên ư ng. Không chăn th trâu, bò và gia súc khác trên vai ư ng, l ư ng Pháp Vân - C u Gi , khi c n di chuy n súc v t thì ph i có ngư i d n và i sát mép ngoài ư ng gom. 4. Không ư c l i d ng d i phân làn, phân cách, hàng rào, giá long môn, c t èn chi u sáng, c t bi n báo, c c tiêu qu ng cáo, trưng bày hàng hóa làm m t m quan và m t an toàn giao thông ư ng b . 5. Nghiêm c m vi c mua bán, kinh doanh hàng hóa trong ph m vi hàng rào.
  5. i u 8. Quy nh v i ngang ư ng. 1. Nghiêm c m ngư i i b trèo qua rào, tư ng h lan tôn sóng, d i phân cách và i qua ư ng Pháp Vân - C u Gi ; Ngư i i b ch ư c vư t ư ng Pháp Vân - C u Gi t i các v trí ư ng dư i c u dân sinh, c u vư t c a ư ng ngang. 2. Các xe ư c phép i trên ư ng Pháp Vân - C u Gi ch ư c quay u v trí quy nh, nghiêm c m xe vư t qua d i phân cách gi a quay u. 3. Các xe mu n r trái, r ph i ch ư c r theo quy nh nh ng i m t ch c nút giao thông. Khi r , ph i nhanh chóng tách ra kh i làn chính i vào làn tách, nh p và gi m t c ng th i quan sát m b o tuy t i an toàn cho các xe khác trên ư ng. i u 9. Trong ph m vi hành lang an toàn giao thông, ngoài vi c tuân theo quy nh như i u 4, i u 6 thì còn ph i tuân theo các quy nh dư i ây: 1. Không ư c t ch c bãi xe, xây d ng ch , xây d ng nhà , xây d ng cơ s d ch v và xây d ng các công trình khác; 2. Không xây d ng các bi n qu ng cáo, nh t là bi n phát sáng khi n i dung c a các bi n ó không ph c v m c ích an toàn giao thông; 3. Các công trình ã xây d ng ngoài ph m vi gi i phóng m t b ng chưa gi i t a không ư c cơi n i, xây d ng thêm và ph i tháo d ngay khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 4. Không ph th i, v t li u làm nh hư ng n thoát nư c và v sinh môi trư ng; 5. Không ư c ào t ho c khai thác v t li u hành lang an toàn c a ư ng; 6. Nghiêm c m vi c l n chi m hành lang an toàn ư ng Pháp Vân - C u Gi và tái l n chi m ph m vi ã gi i phóng m t b ng dư i b t c hình th c nào. i u 10. Quy nh vi c b o v công trình ư ng Pháp Vân - C u Gi . 1. Nghiêm c m b t kỳ hành vi nào làm m t mát, hư h ng công trình ư ng Pháp Vân - C u Gi . 2. Nghiêm c m vi c t ý ào, p mái ta luy m l i lên, xu ng cũng như t ý phá gi i phân cách, hàng rào b o v , p t á ho c hành vi tương t t o l i i qua d i phân cách gi a. 3. Các hành vi l n chi m, tr m c p, tháo d di chuy n công trình trên ư ng Pháp Vân - C u Gi làm m t an toàn giao thông, làm gi m tu i th công trình, h n ch hi u qu khai thác thì tùy theo m c mà x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: TRÁCH NHI M QU N LÝ
  6. i u 11. ph c v qu n lý, khai thác an toàn, b n v ng, B Giao thông v n t i giao cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ư ng b là C c ư ng b Vi t Nam qu n lý khai thác. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m ch o, ôn c Khu Qu n lý ư ng b II, Công ty Qu n lý và s a ch a ư ng b 236 th c hi n t t công tác b o dư ng thư ng xuyên ư ng Pháp Vân - C u Gi . ng th i ph i h p v i C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Ban An toàn giao thông và S Giao thông công chính thành ph Hà N i, S Giao thông v n t i t nh Hà Tây và chính quy n a phương nơi có tuy n i qua th c hi n th t t t Lu t Giao thông ư ng b , các quy nh c a pháp lu t liên quan n an toàn giao thông ư ng b và n i dung b n Quy ch này. i u 12. Khu Qu n lý ư ng b II, Công ty Qu n lý và s a ch a ư ng b 236 là ơn v tr c ti p qu n lý ư ng Pháp Vân - C u Gi có trách nhi m: 1. Qu n lý t t h th ng c u, ư ng, các thi t b an toàn giao thông ã ư c th c hi n trong d án; 2. Thư ng xuyên s a ch a, duy tu t t tr ng thái k thu t c u, ư ng và các thi t b an toàn giao thông m b o an toàn cho ho t ng c a ngư i và phương ti n giao thông trên ư ng; 3. Thư ng xuyên ki m tra, phát hi n các hư h ng, m t mát và các hành vi xâm h i khác x lý k p th i, m b o Quy ch ư c th c hi n m t cách nghiêm túc; 4. ình ch ngay các ho t ng gây t n h i n an toàn công trình và an toàn giao thông và báo cáo cho C c ư ng b Vi t Nam, B Giao thông v n t i và U ban nhân dân các c p có liên quan; 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a a phương trong vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c các quy nh c a pháp lu t v an toàn giao thông trên ư ng Pháp Vân - C u Gi . i u 13. Thanh tra giao thông Khu Qu n lý ư ng b II cùng ơn v qu n lý tr c ti p ư ng Pháp Vân - C u Gi có trách nhi m ph i h p v i các l c lư ng C nh sát giao thông, Quân s và chính quy n a phương trong vi c t ch c, i u khi n, hư ng n giao thông và b o v công trình ư ng Pháp Vân - C u Gi ; phát hi n và x lý các vi ph m v tr t t an toàn giao thông theo ch c năng và nhi m v ã quy nh trong Lu t Giao thông ư ng b , các Ngh nh, Thông tư và các văn b n khác hư ng d n kèm theo Lu t Giao thông ư ng b . ng th i, Thanh tra giao thông và ơn v qu n lý tr c ti p ư ng Pháp Vân - C u Gi ph i h p cùng chính quy n a phương tuyên truy n, v n ng, giáo d c nhân dân a phương d c hai bên ư ng th c hi n "Quy ch Qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông ư ng Pháp Vân - C u Gi ". ơn v qu n lý tr c ti p ư ng Pháp Vân - C u Gi xây d ng hoàn ch nh h th ng m c l gi i, m c gi i phóng m t b ng và bàn giao cho chính quy n a phương làm cơ s b o v , cũng như ki m tra, ôn c vi c b o v hành lang an toàn, c nh quan môi trư ng c a ư ng Pháp Vân - C u Gi theo quy nh. Chương 4:
  7. KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 14. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c qu n lý, b o v công trình giao thông, m b o an toàn giao thông trên ư ng Pháp Vân - C u Gi thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 15. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m nh ng quy ình c a Quy ch này thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản