Quyết định số 2049/PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 2049/PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2049/PC về việc giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa do Bộ giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2049/PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2049/PC Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V VI C GI M T I TRONG MÙA LŨ I V I PHƯƠNG TI N V N T I THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V NT I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i. Căn c i u 26 Ngh nh s 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chínhph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a. Nh m b o m an toàn ngư i, phương ti n, hàng hoá trong mùa lũ. - Xét ngh c a ông V trư ng V Pháp ch và ông C c trư ng C c ư ng sông Vi tNam. QUY T NNH: i u 1. M i t ch c, cá nhân có phương ti n v n t i ho t ng trên ư ng thu n i a trong mùa lũ ph i th c hi n gi m t i theo quy nhc a quy t nh này. i u 2. M c gi m t i: 1. Phương ti n ch hàng, ch khách, phà và ò d c gi m 10% tr ng t i ăng ki m. 2. ò ngang gi m 25% tr ng t i ăng ki m. i u 3. Th i gian gi m t i: Căn c quy lu t lũ nư c ta, quy nh th i gian th c hi n gi m t i trong năm vào th i kỳ cao i m lũ t ng khuv c như sau: 1. i v i phương ti n v n chuy nhành khách: a) Các t nh t Thanh Hoá tr ra:T 01 tháng 7 n 30 tháng 9. b) Các t nh t Ngh An tr vào: T 01 tháng 9 n30 tháng 11. 2. i v i phương ti n v n chuy nhàng hoá:
  2. a) Các t nh t Thanh Hoá tr ra:T 15 tháng 7 n 15 tháng 9. b) Các t nh t Ngh An tr vào: T 15 tháng 9 n30 tháng 11. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01tháng 9 năm 1996. Nh ng quy nh v gi m t i trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 5. Các ông ChánhVăn phòng B , V trư ng các V liên quan; C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam;Giám c S giao thông v n t i, S giao thông công chính; Các t ch c, cá nhâncó liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Văn Sư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản