Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Cửa hàng kinh doanh miễn thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 205/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 205 /1998/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY CH V C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m tăng cư ng qu n lý ho t ng c a C a hàng kinh doanh hàng mi n thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v C a hàng kinh doanh hàng mi n thu . i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 195/TTg ngày 08 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph , có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . B trư ng B Thương m i, B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY CH
  2. V C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) i u 1. Quy nh chung 1. C a hàng kinh doanh hàng mi n thu (sau ây g i t t là C a hàng mi n thu ) là C a hàng bán hàng cho khách xu t, nh p c nh và các i tư ng khác theo quy nh t i Quy ch này. 2. Hàng nh p khNu bán t i C a hàng mi n thu ư c mi n thu nh p khNu, mi n thu tiêu th c bi t, mi n thu giá tr gia tăng. Hàng hóa nh p khNu bán t i C a hàng mi n thu n u ư c B Thương m i cho phép ưa vào bán th trư ng n i a thì ph i n p thu theo úng quy nh. 3. Ho t ng kinh doanh hàng mi n thu c a C a hàng mi n thu ch u s ki m tra, ki m soát c a H i quan Vi t Nam, B Thương m i và c a B Tài chính. 4. Ngo i t dùng trong giao d ch t i C a hàng mi n thu là ngo i t t do chuy n i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . 5. Ưu tiên cho các doanh nghi p trong nư c tham gia ho t ng kinh doanh hàng mi n thu . i u 2. i u ki n ho t ng C a hàng mi n thu Các doanh nghi p mu n m C a hàng mi n thu ph i ăng ký kinh doanh và ch ư c ho t ng khi có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh do B Thương m i c p. Vi c m và ho t ng c a C a hàng mi n thu có v n u tư nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 3. Ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu 1. i u ki n doanh nghi p ư c xét c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu g m : a) Doanh nghi p ư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam có tr s chính ho t ng t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có c a khNu qu c t (sân bay, c ng bi n, ư ng s t, ư ng b ). b) Có i u ki n v v n, cơ s v t ch t bao g m h th ng c a hàng, kho hàng úng tiêu chuNn, thu n ti n cho vi c bán hàng và ki m tra, ki m soát c a H i quan. c) Có i ngũ cán b trình qu n lý, bán hàng mi n thu . 2. N u h i các i u ki n ghi t i kho n 1 i u này và có nhu c u m C a hàng mi n thu thì t ch c, cá nhân g i ơn và h sơ n B Thương m i, n u là c a hàng
  3. có v n u tư nư c ngoài thì g i n B K ho ch và u tư xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu . H sơ: G m: - ơn xin c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu ; - B n sao h p l Quy t nh thành l p doanh nghi p; - B n sao h p l Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh c a doanh nghi p. - Văn b n ch p thu n v trí t C a hàng mi n thu ; - án h p tác, liên doanh v i phía nư c ngoài (n u có). 3. B Thương m i, B K ho ch và u tư ( i v i C a hàng có v n u tư nư c ngoài) ch u trách nhi m xem xét, c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu theo Quy ch này. i u 4. V trí t C a hàng mi n thu 1. Khu cách ly nhà ga i c a các sân bay qu c t , các c ng bi n qu c t , các c a khNu qu c t ư ng b và ư ng s t ph c v khách xu t c nh và khách quá c nh (bao g m c ngư i i u khi n và nhân viên ph c v trên phương ti n v n chuy n xu t c nh). 2. Trên các chuy n bay qu c t c a các hãng Hàng không Vi t Nam, c a các hãng Hàng không ư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam, ư c bán hàng mi n thu ph c v hành khách trên máy bay và phi hành oàn. 3. Vi c m C a hàng mi n thu ph c v khách nh p c nh (bao g m c phi hành oàn và ti p viên trên các chuy n bay qu c t ) t i m t s sân bay qu c t ; m C a hàng mi n thu trong n i thành (Downtown Duty Free Shop) ph c v các i tư ng ch xu t c nh và m C a hàng mi n thu ph c v các i tư ng ngo i giao thu c Ngh nh s 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph , do Th tư ng quy t nh theo ngh c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. 4. V trí c th c a C a hàng mi n thu nêu t i kho n 3 c a i u này ph i ư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c B , ngành ch qu n ch p thu n; v trí t kho chuyên dùng cho hàng mi n thu ph i ư c H i quan t nh, thành ph ch p thu n và ph i ch u s giám sát tr c ti p c a H i quan. 5. C a hàng mi n thu t i sân bay qu c t , c ng bi n qu c t ư c m qu y bán hàng ph c v t i ch cho khách ch xu t c nh, thuy n viên trên t u ang neo u t i c ng. T ng c c H i quan ph i h p v i B Thương m i, B Tài chính hư ng d n c th i v i ho t ng này. i u 5. Hàng hóa bán t i C a hàng mi n thu
  4. 1. Hàng hóa kinh doanh t i C a hàng mi n thu g m hàng nh p khNu bán t i C a hàng mi n thu , hàng s n xu t t i Vi t Nam, hàng có ngu n g c nh p khNu h p pháp. 2. Khuy n khích C a hàng mi n thu bán hàng s n xu t t i Vi t Nam. Các m t hàng này và hàng hóa ã nh p khNu, ang lưu thông h p pháp trên th trư ng Vi t Nam n u ưa vào bán t i c a hàng mi n thu ph i ư c coi là hàng xu t khNu và ph i tuân th chính sách m t hàng xu t khNu theo úng quy nh hi n hành. 3. C a hàng mi n thu bán hàng cho các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao ư c nh p khNu các m t hàng áp ng nhu c u c a các i tư ng ư c hư ng quy n ưu ãi mi n tr . Riêng i v i xe ô tô du l ch và xe hai bánh g n máy ch ư c nh p khNu theo ơn t hàng c a các i tư ng ư c phép nh p hàng mi n thu theo quy nh t i Ngh nh s 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph . Vi c bán và qu n lý hàng hóa C a hàng này th c hi n theo quy nh c a Chính ph . 4. Hàng hóa bán t i C a hàng mi n thu u ph i dán tem ''Vietnam duty not paid'' do B Tài chính phát hành ho c do doanh nghi p phát hành theo y quy n c a B Tài chính. 5. Hàng nh p khNu ph c v kinh doanh t i C a hàng mi n thu n u thu c di n hàng nh p khNu có i u ki n do B Thương m i c p phép. i u 6. Tái xu t, ưa hàng vào bán th trư ng n i a, x lý hàng khó tiêu th Nh ng hàng hóa ã ư c phép nh p khNu bán t i C a hàng mi n thu t n kho lâu ngày không tiêu th ư c, c n thi t ph i x lý (h y b , chuy n sang tiêu th n i a, tái xu t) thì ph i có xác nh n c a H i quan i v i t ng danh m c và s lư ng c th . i v i hàng xin tái xu t, hàng xin ưa ra kh i khu v c qu n lý c a C a hàng mi n thu tiêu th th trư ng n i a thì ph i ư c B Thương m i cho phép và ph i th c hi n các nghĩa v thu theo úng quy nh. Hàng v , hàng b hư h ng, m t phNm ch t nghiêm tr ng, không th bán ph c v tiêu dùng ư c, doanh nghi p ph i l p biên b n có xác nh n c a H i quan x lý h y b v i s giám sát c a H i quan. i u 7. i tư ng, i u ki n bán hàng t i C a hàng mi n thu a) Bán hàng cho khách xu t c nh, nh p c nh, quá c nh theo quy nh t i Quy ch này, khi khách xu t trình h chi u ã ư c phép xu t nh p c nh. b) Bán tr c ti p trên máy bay cho khách trên các chuy n bay qu c t c a Hàng không Vi t Nam, c a các hãng Hàng không ư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam. c) Các i tư ng ư c hư ng tiêu chuNn quy n ưu ãi mi n tr ngo i giao, khi mua hàng mi n thu ph i xu t trình s mua hàng kèm theo h chi u ho c ch ng minh thư do B Ngo i giao Vi t Nam c p n u mua hàng cho cá nhân; s mua hàng kèm theo công hàm ho c gi y gi i thi u c a cơ quan n u mua hàng cho cơ quan.
  5. d) Ngư i nư c ngoài, Vi t ki u và ngư i Vi t Nam ch xu t c nh ph i xu t trình h chi u h p l , vé ã ăng ký ngày xu t c nh ăng ký mua hàng. Hàng ư c nh n t i c a khNu xu t c nh khi khách ã làm xong th t c xu t c nh. i u 8. nh lư ng mua hàng mi n thu a) Các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr ngo i giao, ư c mua hàng theo nh lư ng do Chính ph Vi t Nam quy nh. b) Ngư i nh p c nh ư c mua hàng theo nh lư ng quy nh v tiêu chuNn hành lý mi n thu cho khách nh p c nh. c) Ngư i xu t c nh b ng h chi u h p l ư c mua không h n ch s lư ng và giá tr nhưng ph i t ch u trách nhi m v th t c và nh lư ng nh p khNu vào nư c nh p c nh. d) Riêng hàng mi n thu ph c v cho nhu c u sinh ho t c a th y th ư c bán theo ơn hàng c a thuy n trư ng ho c c a ngư i i di n tàu. S hàng này ư c niêm phong ho c gi nguyên ai nguyên ki n, ch u s giám sát c a h i quan n khi tàu r i c ng. 3. Ngư i xu t c nh b ng gi y thông hành xu t nh p c nh ư c mua hàng như khách xu t c nh b ng h chi u h p l . i u 9. Qu n lý ho t ng c a C a hàng mi n thu B Thương m i - Hư ng d n và ti p nh n h sơ, ăng ký kinh doanh hàng mi n thu . - C p ho c tr l i t ch i c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng mi n thu trong th i h n 30 ngày k t khi nh n h sơ h p l . - Cho phép vi c nh p khNu i v i hàng hóa thu c di n nh p khNu có i u ki n, tái xu t hàng hóa c a C a hàng mi n thu . Cho phép chuy n hàng hóa ã nh p khNu c a C a hàng mi n thu vào tiêu th trong th trư ng n i a. B K ho ch và u tư - Quy t nh vi c m C a hàng mi n thu i v i C a hàng có v n u tư nư c ngoài. B Tài chính - Hư ng d n th c hi n ch tài chính, k toán i v i C a hàng mi n thu . - Ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c thanh quy t toán i v i C a hàng mi n thu .
  6. - Hư ng d n vi c n p, thu, mi n thu theo quy nh c a các Lu t thu iv iC a hàng mi n thu . - Hư ng d n chính sách khuy n khích v thu i v i hàng hóa s n xu t t i Vi t Nam ưa vào bán t i c a hàng mi n thu . T ng c c H i quan - Hư ng d n th t c nh p, tái xu t hàng hóa c a C a hàng mi n thu , chuy n hàng c a C a hàng mi n thu vào bán th trư ng n i a. - Xác nh n hàng hóa c n thi t ph i x lý, thanh kho n hàng t n kho, giám sát vi c thanh lý, tiêu h y hàng c a C a hàng mi n thu . - Th c hi n vi c áp thu , tính và thu thu i v i nh ng hàng hóa nh p khNu bán C a hàng mi n thu ư c phép chuy n vào bán th trư ng n i a. i u 10. Bán hàng t i C a hàng mi n thu C a hàng kinh doanh hàng mi n thu ph i bán hàng úng i tư ng, úng danh m c và m t hàng ăng ký kinh doanh, ph i th c hi n úng các quy nh bán hàng mi n thu c a Quy ch này. i u 11. Trách nhi m c a doanh nghi p kinh doanh hàng mi n thu Doanh nghi p kinh doanh hàng mi n thu ph i t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hàng hóa và ch t lư ng hàng hóa nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu . i u 12. Báo cáo ho t ng kinh doanh c a các C a hàng mi n thu nh kỳ sáu tháng và hàng năm, doanh nghi p kinh doanh C a hàng mi n thu báo cáo ho t ng bán hàng mi n thu v i B Thương m i, B Tài chính, T ng c c H i quan và B K ho ch và u tư n u là C a hàng có v n u tư nư c ngoài. i u 13. X lý vi ph m Các vi ph m v vi c bán hàng mi n thu theo quy nh c a Quy ch này, tùy theo m c có th b x lý t m ình ch ho t ng, thu h i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. B trư ng B Thương m i, B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính và T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản