Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
92
lượt xem
14
download

Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 205/2002/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 21 tháng 2 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 205 /2002/Q - BL TBXH NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2002 V VI C B SUNG, S A I DANH M C TRANG BN PHƯƠNG TI N B O V CÁ NHÂN CHO NGƯ I LAO NG LÀM NGH , CÔNG VI C CÓ Y U T NGUY HI M, C H I. B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c vào Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lí Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c vào Ngh nh s 96/CP ngày 07/12/1993 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c vào i u 6 c a Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph và Thông tư s 10/1998/TT- BL TBXH ngày 28/5/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch trang b phương ti n b o v cá nhân; Xét ngh c a ông V trư ng V B o h lao ng, QUY T NNH i u 1: B sung m i danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i (xem ph l c 1 kèm theo). i u 2: Thay th m t s m c trong Danh m c trang b phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i ã ban hành kèm theo quy t nh s 955/1998/Q -BL TBXH, quy t nh s 1320/1999/Q - BL TBXH (xem ph l c 2 kèm theo) i u 3: Trang b b sung mũ b o hi m i xe máy cho ngư i làm ngh , công vi c có tính ch t lưu ng nhi u trên các tuy n ư ng b ng xe máy hai bánh; qu n áo ch ng rét, mũ ho c khăn ch ng rét, găng tay ch ng rét và t t ch ng rét cho ngư i làm vi c vùng khí h u quá l nh ho c quá rét n u chưa ư c trang b . i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/03/2002. Lê Duy ng
 2. ( ã ký) PH L C 1 (Ban hành kèm theo quy t nh 205/2002/Q -BL TBXH ngày 21/02/2002) I - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG S Tên ngh , công Tên trang b Ghi chú TT vi c (1) 1. - V n hành máy in - Qu n áo v i; Trang b cho s x cào, máy in ngư i làm vi c ti n. - Mũ v i; ti p xúc v i hoá ch t c - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n h i. thương cơ h c; - Gi y v i b t ho c dép nh a; - KhNu trang; - M t n ho c bán m t n phòng c chuyên dùng(1); - Găng tay cao su ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Y m ho c t p d ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Xà phòng. II - Y T S Tên ngh , công Tên trang b Ghi chú TT vi c (1) 1. - Y t lưu ng; - Qu n áo v i tr ng ho c áo choàng Trang b cho tr ng; ngư i i làm - Y t thôn, b n, xã. vi c lưu ng - Mũ v i tr ng ho c mũ bao tóc; nhi u trên ư ng b ng xe - Găng tay cao su m ng; máy. (2) - Dép nh a; Trang b cho ngư i i làm vi c vùng
 3. sông nư c - ng cao su; ho c lũ l t. - KhNu trang; - B qu n áo i mưa; - Mũ ho c nón ch ng mưa n ng; - Mũ b o hi m i xe máy(1); - Áo phao ho c phao c u sinh(2); - Xà phòng. (1) 2. - Gi i ph u b nh và - Qu n áo v i tr ng; Trang b gi i ph u b nh t chung dùng bào. - Mũ v i tr ng ho c mũ bao tóc; khi c n thi t. - Găng tay cao su m ng; - Dép nh a; - ng cao su; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - KhNu trang; - Y m ho c t p d ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Xà phòng. 3 - S d ng ho c ti p - Qu n áo v i tr ng, dày và trơn; xúc v i các ch t phóng x ho c tia - Mũ v i tr ng; phóng x trong: - Dép nh a; + ChNn oán, i u tr b nh; - KhNu trang; + Thăm dò ch c - Kính ch ng tia phóng x ; năng; - B qu n áo ch ng phóng x ; + S n xu t thu c ch a b nh... - Găng tay cao su ch ng phóng x ; - Y m ch ng tia phóng x ;
 4. - Giày ho c ng cao su ch ng phóng x ; - Li u k cá nhân; - Xà phòng. 4. - Ti p xúc v i tia t - Qu n áo v i tr ng; ngo i, tia h ng ngo i trong: - Mũ v i tr ng; + Kh trùng; - Kính màu ch ng b c x ; + i u tr b nh. - Găng tay cao su m ng; - Dép nh a; - ng cao su; - KhNu trang; - Xà phòng. 5 - Làm vi c trong - Qu n áo v i tr ng; - Tuỳ t ng phòng thí nghi m y công vi c c t , hoá dư c. - Mũ v i tr ng ho c mũ bao tóc; th có th ư c trang b thêm - Găng tay cao su; nh ng phương ti n c n thi t - Dép nh a; khác. - ng cao su; - KhNu trang; - Y m ho c t p d ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Xà phòng. III - TH D C - TH THAO S Tên ngh , công Tên trang b Ghi chú TT vi c 1. - Giáo viên, hư ng - Qu n áo, mũ, giày, t t chuyên ngành -N u ư c d n viên, hu n th thao; trang b lo i luy n viên, v n ng ph c nào
 5. ng viên th thao. thì thôi lo i - Bao u g i, c ng c chân, khu u tay; phương ti n b o v cá nhân - Kính chuyên ngành th thao; ó. - Xà phòng. IV - DU LNCH S Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú TT 1. - Th kho th c phNm - Qu n áo v i dày; l nh (giao nh n, b o qu n). - Mũ v i; - KhNu trang; - Găng tay cao su; - Y m ho c t p d ch ng ư t bNn; - ng cao su ho c gi y v i cao c ; - T t ch ng rét; - Xà phòng. (1) 2. - Làm v sinh các b - Qu n áo v i; Trang b chung bơi, h bơi; dùng khi c n - Mũ ho c nón ch ng mưa n ng thi t. - X lý nư c c p, ho c mũ bao tóc; nư c th i. - KhNu trang; - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Y m ho c t p d ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Găng tay cao su ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - ng cao su ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Bán m t n ho c m t n phòng c chuyên dùng(1);
 6. - Xà phòng. (1) 3. - Gi t, là. - Qu n áo v i; Trang b cho ngư i làm th - Mũ v i; công; (2) - KhNu trang; Trang b chung dùng khi c n - Găng tay cao su; thi t. - Y m ho c t p d ch ng ư t, bNn; - Dép nh a ho c ng cao su; - Khăn m t bông(1); - Bán m t n phòng c(2); - Xà phòng. 4. -C uh các khu vui - Qu n áo bơi; chơi gi i trí như: b bơi, h bơi, bãi bi n. - Mũ bơi; - Kính bơi; - Phao c u sinh ho c áo phao; - Khăn bông choàng; - Xà phòng. V - B O HI M S Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú TT 1. - Giám nh b o - Kính màu ch ng b c x ; hi m hi n trư ng. - Giày v i b t ch ng trơn trư t ho c ng cao su; - KhNu trang; - Găng tay cao su ho c găng tay v i b t; - Xà phòng.
 7. VI - NGH , CÔNG VI C KHÁC S Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú TT 1. - V n hành kiêm s a - Qu n áo v i ho c áo choàng tr ng; ch a, b o dư ng máy, thi t b văn - Mũ v i; phòng: - KhNu trang; + Máy vi tính (computer) và máy - Găng tay cao su; in kèm theo; - Bán m t n phòng c chuyên + Máy sao ch p dùng; (photocopy), máy fax... - Xà phòng. PH L C 2 (Ban hành kèm theo quy t nh 205/2002/Q -BL TBXH ngày 21/ 02/2002) XII - THU S N S Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú TT XII.2 - Khai thác, ánh b t - Ch bi n (1) 7. - ánh b t thu s n; - Qu n áo v i; Trang b chung - Thu mua h i s n trên bi n; - Mũ c ng; dùng khi c n thi t. - ng cao su; (2) Trang b - Gi y da th p c ch ng d u; cho ngư i làm vi c - Găng tay v i b t ho c găng tay vùng rét. cao su; - áo mưa v i b t ng n; - Phao c u sinh; - B qu n áo th l n(1); - Bình dư ng khí(1);
 8. - Qu n áo và mũ ch ng rét(2); - T t ch ng rét(2); - Xà phòng. XXIV - GIAO THÔNG V N T I S Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú TT XXIV.2 - ư ng b 20. - Lái xe kiêm s a ch a các - Qu n áo v i; lo i xe con, xe ch khách. - Mũ v i; - Lái xe kiêm s a ch a xe tang, xe c u thương; - Găng tay v i b t; - Lái xe kiêm s a ch a xe - Gi y v i b t ch ng trơn trư t; i u chuy n hàng c bi t (ti n, á quý...) - B qu n áo i mưa; - Chi u cá nhân; - Găng tay cao su ch ng d u; - Xà phòng. XXIV.4 - Hàng không (1) 46 - V sinh công nghi p máy - Qu n áo v i; Trang b cho bay. ngư i làm vi c - Mũ c ng ho c mũ v i; ngoài sân bay; - KhNu trang; (2) Trang b - Găng tay v i s i; chung dùng khi c n thi t; - Gi y v i b t ch ng trơn trư t; (3) Trang b cho - B qu n áo i mưa; ngư i làm vi c vùng rét. - áo choàng ch ng ư t bNn; - Găng tay cao su chuyên dùng; - ng cao su; - áo ph n quang(1);
 9. - Nút tai ho c b t tai ch ng n(2); - áo qu n ch ng rét(3); - Xà phòng. (1) 47 - V sinh, quét d n trên máy - Qu n áo v i; Trang b cho bay; ngư i làm vi c - Mũ v i; ngoài sân bay; - KhNu trang; (2) Trang b cho - Gi y v i b t th p c ; ngư i làm vi c vùng rét. - Găng tay cao su; - B qu n áo i mưa; - Nút tai ho c b t tai ch ng n; - áo ph n quang(1); - Qu n áo ch ng rét(2); - Xà phòng; (1) 48. - Hút r a bu ng v sinh - Qu n áo v i; Trang b cho máy bay. ngư i làm vi c - Mũ v i; vùng rét. - KhNu trang; - Gi y v i b t th p c ; - Găng tay cao su; - ng cao su; - Nút tai ho c b t tai ch ng n; - áo ph n quang; - B qu n áo i mưa; - Qu n áo ch ng rét(1); - Xà phòng. (1) 50. - Lái các lo i xe c ch ng - Qu n áo v i; Trang b cho
 10. ph c v bay: ngư i làm vi c - Mũ v i; ngoài sân + Lái xe d n ư ng máy bay; bay, xe u kéo máy bay; - Găng tay v i s i; (2) Trang b cho + Lái xe thang, xe t i ch - Gi y v i b t cao c ch ng ngư i khi làm hàng; trơn trư t; vi c ph i ti p xúc v i n - Lái xe ph c v ch ngư i - B qu n áo i mưa; cao. ngoài sân máy bay. - áo ph n quang(1); (3) Trang b cho - Lái xe thùng cung ng, ngư i làm vi c giao nh n su t ăn cho hành - Nút tai ho c b t tai ch ng vùng rét. khách trên máy bay. n(2); - áo qu n ch ng rét(3); - Xà phòng. (1) 54. - Th bơm xăng d u, thu - Qu n áo v i; Trang b cho n p d u th i cho máy bay; ngư i khi làm - Mũ v i; vi c ph i ti p - Lái xe tra n p xăng d u xúc v i d u cho máy bay; - Nút tai ho c b t tai ch ng n; m ; (2) - Hoá nghi m, vi t phi u t i - KhNu trang; Trang b cho sân máy bay. ngư i làm vi c - Gi y v i b t th p c ho c dép vùng rét. quai h u; - B qu n áo i mưa; - áo ph n quang; - Găng tay cao su ch ng d u(1); - ng cao su ch ng d u(1); - Qu n áo ch ng rét(2); - Xà phòng. 55. - Giám sát, i u hành d ch - Qu n áo v i(1); (1) N u ã ư c v m t t; trang b ng - Mũ v i(1); ph c thì thôi. - i u hành, th ng kê t i sân (2) ; - Gi y v i b t cao c ho c dép Trang b cho quai h u(1); ngư i làm vi c - Hư ng d n hành khách i, ngoài sân n b ng máy bay; - Găng tay v i s i; bay.
 11. (3) - Giao nh n, làm t i và giám - Nút tai ho c b t tai ch ng n; Trang b cho sát b c x p hàng hoá lên ngư i làm vi c xu ng máy bay. - B qu n áo i mưa; vùng rét. - áo ph n quang(2); - Qu n áo và mũ ch ng rét(3); - Xà phòng. (1) 56. - Cung ng v t tư khí tài - Qu n áo v i; Trang b cho máy bay. ngư i làm vi c - Mũ c ng; ngoài sân máy bay. - Găng tay v i s i; - Gi y v i b t cao c ch ng trơn trư t; - B qu n áo i mưa; - áo ph n quang(1); - Xà phòng. (1) 57. - Th sơn máy bay và các - Qu n áo v i; Trang b thi t b khác; chung dùng - Mũ c ng ho c mũ v i; khi c n thi t. - Th m chi ti t. (2) - Gi y v i b t cao c ch ng Trang b cho trơn trư t; ngư i làm vi c ngoài sân - Bán m t n phòng c chuyên bay. dùng; - Găng tay cao su ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - ng cao su ch ng axít(1); - Y m ho c t p d ch ng hoá ch t chuyên dùng(1); - Dây an toàn(1); - áo ph n quang(2); - Xà phòng. (1) 58. - May, vá l p cánh máy bay. - Qu n áo v i; Trang b cho
 12. ngư i làm vi c - Mũ v i; ngoài sân bay. - Găng tay v i b t; - Giày v i b t cao c ch ng trơn trư t; - KhNu trang; - áo ph n quang(1); - Xà phòng. (1) 59. - Th cơ gi i máy bay. - Qu n áo v i; Trang b chung dùng - Mũ v i; khi c n thi t; (2) - Gi y da ch ng trơn trư t; Trang b cho ngư i làm vi c - Găng tay v i b t; ngoài sân bay; - Găng tay cao su ch ng hoá (3) ch t chuyên dùng; Trang b cho ngư i làm vi c - Kính tr ng ch ng b i ho c ngoài tr i. ch ng ch n thương cơ h c; - Nút tai ho c b t tai ch ng n; - Dây an toàn(1); - áo ph n quang(2); - B qu n áo i mưa(3); - Xà phòng. (1) 60 - Th c thi t máy bay (th - Qu n áo v i; Trang b i n, ng h ) chung dùng - Mũ v i; khi c n thi t; (2) - Gi y da ch ng trơn trư t; Trang b cho ngư i làm vi c - Găng tay v i b t; ngoài sân bay; - Găng tay cách i n; (3) Trang b cho - Kính tr ng ch ng b i ho c ngư i làm vi c ch ng ch n thương cơ h c; ngoài tr i;
 13. (4) - Nút tai ho c b t tai ch ng Trang b cho n(1); ngư i làm vi c vùng rét. - áo ph n quang(2); - B qu n áo i mưa(3); - Qu n áo ch ng rét(4); - Xà phòng. (1) 62. - Th vô tuy n, ra a; - Qu n áo v i; Trang b chung dùng - Nhân viên phòng hi u - Mũ v i; khi c n thi t; chuNn o lư ng. (2) - Găng tay v i b t; Trang b cho ngư i làm vi c - Gi y da th p c ; ngoài tr i; (3) - Kính màu ch ng b c x ; Trang b cho ngư i làm vi c - Nút tai ho c b t tai ch ng ngoài sân n(1); bay; (4) - Găng tay cách i n(1); Trang b cho ngư i làm vi c - B qu n áo ch ng i n t vùng rét. trư ng(1); - Mũ c ng ch ng i n t trư ng(1); - B qu n áo i mưa(2); - áo ph n quang(3); - Qu n áo ch ng rét(4); - Xà phòng. (1) 68 - B c x p hành lý ho c hàng - Qu n áo v i; Trang b cho hoá lên xu ng máy bay. ngư i làm vi c - Găng tay v i b t; vùng rét. - Gi y v i b t th p c ; - Mũ v i; - m vai v i b t;
 14. - Nút tai ho c b t tai ch ng n; - B qu n áo i mưa; - ng cao su; - áo ph n quang; - Qu n áo ch ng rét(2); - Xà phòng. XXVII - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG S Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú TT 1. - Thu, phát, m, óng bó, - áo choàng v i tr ng; tiêu hu ti n (ki m ngân, th qu , nhân viên c t hu ) - Mũ v i; - KhNu trang; - Dép quai h u; - Xà phòng. 2. - B c x p các hàng c bi t - Qu n áo v i; như ti n, á quý... (th kho, ph kho). - Mũ v i; - KhNu trang; - Găng tay v i b t; - Dép quai h u; - B qu n áo i mưa; - Xà phòng. XXVIII - Y T S Tên ngh , công vi c Tên trang b Ghi chú TT 1. - Bác sĩ, y sĩ khám ch a - Qu n áo v i tr ng; b nh và i u tr t i các b nh vi n, tr m xá; - Mũ v i tr ng ho c mũ bao
 15. tóc; - Khám m t thi (k c khai qu t t thi); - Găng tay cao su m ng; - Dư c sĩ t i các b nh vi n, - Dép nh a tr m xá. - ng cao su; - KhNu trang; - Y m ho c t p d ch ng ư t, bNn; - Xà phòng. 2. - Y tá, h lý: - Qu n áo v i tr ng; + Ph c v phòng m ; - Mũ v i tr ng ho c mũ bao tóc; + V sinh ngo i; - Găng tay cao su m ng; + R a chai l , x lí b nh phNm; - Dép nh a; + Ph c v nhà xác. - ng cao su; - KhNu trang; - Y m ho c t p d ch ng ư t, bNn; - Xà phòng. 3. - Ki m tra, l y m u v sinh - Qu n áo v i(1); (1) N u ã ư c môi trư ng; trang b ng - Mũ v i tr ng ho c mũ bao ph c thì thôi; - V sinh phòng d ch, ki m tóc; (2) d ch biên gi i: Trang b - Găng tay cao su m ng; chung s + Ki m tra v sinh th c d ng khi c n phNm; - Dép nh a ho c ng cao su; thi t; (3) + i u tra, giám sát, ki m - KhNu trang; Trang b cho tra các d ch, côn trùng; ngư i làm vi c - Bán m t n ho c m t n ngoài tr i; + Phun thu c ho c hoá ch t phòng c chuyên dùng(2); (4) di t trùng, côn trùng... Trang b cho - B qu n áo i mưa(3); ngư i i làm vi c lưu ng - Mũ ho c nón ch ng mưa nhi u trên
 16. n ng(3); ư ng b ng xe máy. - Mũ b o hi m i xe máy(4); (5) Trang b cho (5) - áo ph n quang ; ngư i làm vi c trong i u ki n - áo phao ho c phao c u sinh(6); tr i t i. (6) - Xà phòng. Trang b cho ngư i làm vi c vùng sông nư c ho c ang b lũ l t. (1) 5 - Pha ch , s n xu t các lo i - Qu n áo v i tr ng; Trang b cho s n phNm hoá dư c: ngư i làm vi c - Mũ v i tr ng ho c mũ bao nơi quá n; + V c - xin; tóc; (2) Trang b + Thu c tây y, thu c ông - Găng tay cao su m ng; chung dùng dư c; khi c n thi t. - Dép nh a; (3) + Thu c ho c hoá ch t sát Trang b cho trùng... - ng cao su ho c ng v i; ngư i i thu hái nguyên li u - KhNu trang; thu c ông dư c. - Kính tr ng ch ng b i ho c ch ng ch n thương cơ h c; - Nút ho c b t tai ch ng n(1); - Y m ho c t p d ch ng hoá ch t chuyên dùng(2); - Bán m t n ho c m t n phòng c chuyên dùng(2); - B qu n áo i mưa(3); - Xà phòng.
Đồng bộ tài khoản