Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 207/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 207/2004/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH CƠ CH QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN THU I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 c a Qu c h i khóa X kỳ h p th 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 v ch trương u tư D án nhà máy th y i n Sơn La và Ngh quy t s 13/2002/QH11 c a Qu c h i khóa XI kỳ h p th 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 v phương án xây d ng công trình th y i n Sơn La. Căn c Ngh nh s 52/1999N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư D án th y i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 09/2004/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La, Căn c Quy t nh s 677/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La; Căn c Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th i dân tái nh cư D án th y i n Sơn La, Xét ngh c a B trư ng B Công nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ban Ch o Nhà nư c D án thu i n Sơn La, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu, H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam và T ng công ty Sông à ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký) CƠ CH QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN TH Y I N SƠN LA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 207/2004/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NHŨNG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích 1. Quy nh các cơ ch c thù áp d ng riêng cho qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La nh m m b o tri n khai th c hi n D án úng ti n , m b o ch t lư ng, hi u qu . 2. Quy nh trách nhi m, quy n h n và nhi m v c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, các ch u tư và các bên tham gia th c hi n D án. 3. Quy nh cơ ch ph i h p gi a các B , ngành, a phương và các bên tham gia th c hi n trong quá trình qu n lý và th c hi n D án. i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. i tư ng áp d ng: a) Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La, các B , ngành và a phương có liên quan t i qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La; b) Ch u tư các d án thành ph n c a D án th y i n Sơn La; c) T ng th u và các bên tham gia th c hi n các d án thành ph n. 2. Ph m vi áp d ng: CƠ ch này áp d ng cho D án th y i n Sơn La bao g m các d án thành ph n sau: a) D án xây d ng công trình th y i n Sơn La, do T ng công ty i n l c Vi t Nam là ch u tư, b) D án di dân tái nh cư theo a bàn qu n lý, do U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu là ch u tư,
  3. c) án các công trình giao thông tránh ng p, do B Giao thông v n t i là ch u tư. 3. Nh ng n i dung v qu n lý và th c hi n d án không quy nh trong cơ ch này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành ho c các văn b n cho phép th c hi n khác c a Chính ph . Chương 2: CÁC CƠ CH C THÙ QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH Y I N SƠN LA i u 3. Công tác thi t k và tư v n 1. Thi t k k thu t ư c l p theo 2 giai o n. N i dung c th c a thi t k k thu t t ng giai o n do B Công nghi p quy nh 2. Các n i dung thi t k ư c phép phê duy t riêng, trư c khi thi t k k thu t giai o n 1 ư c duy t bao g m: a) Quy ho ch t ng m t b ng thi công công trình; b) Thi t k k thu t các công trình d n dòng thi công; c) Các h ng m c công trình th c hi n trong giai o n chuNn b xây d ng và ph c v thi công: các công trình ph tr , nhà và nhà làm vi c; các m v t li u xây d ng; các công trình công c ng; các công trình ph c v thi công: h th ng giao thông, i n, nư c, thông tin liên l c và nhà i u hành c a Ban Qu n lý D án. 3. Các t ch c th c hi n công tác tư v n và phương th c l a ch n. a) Tư v n l p thi t k k thu t - T ng d toán là liên danh g m: Công ty Tư v n xây ng i n I ch trì, ph i h p v i Vi n Thi t k th y công Moskva (C ng hoà Liên bang Nga). Nh ng công vi c c thù ư c phép thuê thêm tư v n ph nư c ngoài; b) Tư v n thi t k b n v thi công là liên danh g m: Công ty Tư v n xây d ng i n I ch trì, ph i h p v i Vi n Thi t k th y công Moskva (C ng hoà Liên bang Nga). Nh ng công vi c c thù ư c phép thuê thêm tư v n ph nư c ngoài; c) Tư v n thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán: g m t ch c tư v n trong nư c do B Công nghi p ch nh và t ch c tư v n nư c ngoài ư c l a ch n thông qua u th u qu c t h n ch . B Công nghi p ch u trách nhi m quy nh c th v ph m vi công vi c c a tư v n thNm nh; d) Tư v n thi t k t ch c thi công: do T ng th u thi công th c hi n. Nh ng công vi c c thù ư c phép thuê thêm tư v n ph nư c ngoài;
  4. ) Tư v n giám sát thi công xây d ng công trình: ch u tư l a ch n tư v n nư c ngoài có kinh nghi m và năng l c làm tư v n chính thông qua hình th c u th u qu c t h n ch . Ch u tư gi i thi u tư v n trong nư c tham gia v i tư v n chính th c hi n giám sát thi công xây d ng công trình; e) Tư v n qu n lý d án giúp ch u tư qu n lý D án: là m t t ch c tư v n nư c ngoài do ch u tư l a ch n thông qua u th u qu c t h n ch . B Công nghi p quy nh ph m vi công vi c, phân công trách nhi m th c hi n c a các t ch c tư v n; phê duy t k t qu u th u và h p ng tư v n nư c ngoài . i u 4. ơn giá, t ng d toán và d toán các h ng m c 1. Xây d ng nh m c - ơn giá cho các n i dung công tác c thù và nh ng nh m c ơn giá ã có nhưng không phù h p cho d án xây d ng công trình: B Công nghi p thành l p Ban ơn giá công trình. Ban ơn giá công trình xây d ng nh m c - ơn giá trình B Công nghi p phê duy t sau khi có ý ki n tho thu n c a B Xây d ng. 2. T ng d toán d án ư c l p trên cơ s kh i lư ng theo thi t k k thu t và ơn giá công trình nêu trong kho n 1 i u này. T ng d toán và ơn giá công trình là cơ s xác nh giá tr h p ng xây l p v i T ng th u thi công. T ng d toán ph i ư c l p và trình duy t cùng v i thi t k k thu t giai o n 2. T ch c nghi m thu, thanh toán kh i lư ng h ng m c hoàn thành theo d toán, thi t k b n v thi công và thi t k t ch c thi công ư c duy t. i v i các h ng m c không n m trong ph m vi h p ng t ng th u thi công, t ch c nghi m thu, thanh toán theo quy nh hi n hành. 3. Trong th i gian thi t k k thu t giai o n 2 và t ng d toán chưa ư c ph duy t, cho phép l p thi t k và d toán các h ng m c công trình ư c phép tri n khai trư c trình duy t làm cơ s ký h p ng th c hi n h ng m c ó. i u 5. Ph m vi công vi c thi công xây d ng công trình và cơ ch th c hi n 1. T ng th u thi công và ph m vi h p ng t ng th u thi công a) T ng công ty Sông à là T ng th u thi công. Các nhà th u thành viên ã ư c ch nh t i văn b n s 519/CP-CN ngày 15 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph ; b) Ph m vi công vi c c a h p ng T ng th u thi công do ch u tư và t ng th u th a thu n. 2. CƠ ch th c hi n h p ng T ng th u thi công. a) Hình th c và giá tr h p ng T ng th u thi công:
  5. H p ng T ng th u thi công là h p ng có i u ch nh giá ư c ký gi a ch u tư và T ng th u thi công. Giá tr h p ng T ng th u thi công ư c xác nh trên cơ s giá tr xây l p (không k d phòng) trong t ng d toán ư c duy t cho các h ng m c tương ng v i ph m vi c a h p ng T ng th u thi công, gi m giá 5%. Vi c i u ch nh giá tr c a h p ng T ng th u thi công ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. b) T m ng. - T m ng ư c th c hi n theo t ng h ng m c căn c vào giá tr d toán c a h ng m c và ti n tri n khai thi công h ng m c ó. Ch u tư t m ng cho t ng th u 15% giá tr h ng m c nhưng không vư t giá tr theo k ho ch năm c a h ng m c ó. B t u thu h i t m ng khi ã th c hi n thanh toán 20% giá tr h ng m c và thu h i h t t m ng khi ã th c hi n thanh toán 80% giá tr h ng m c; i v i các công vi c h ng m c khoán g n, ch u tư t m ng 30% giá tr h ng m c. - Ch u tư t m ng cho t ng th u m t kho n kinh phí th c hi n vi c d tr v t li u b nh hư ng b i mùa v n chuy n trên Sông à, cư ng thi công cao (cát, á, clinker...). Kh i lư ng d tr v t li u và m c t m ng do ch u tư và T ng th u th a thu n. c) Thanh toán: - Cho phép ch u tư thanh toán 92% giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành khi nhà th u ã hoàn thành th t c thanh toán. Ph n còn l i s ư c thanh toán như sau: 5% khi có biên b n nghi m thu h ng m c công trình c a H i ng nghi m thu nhà nư c, 2% khi k t thúc th i gian b o hành 12 tháng và 1% khi k t thúc th i gian b o hành 24 tháng. - Cho phép ch u tư thanh toán tr c ti p cho nhà th u thành viên khi ư c i di n có thNm quy n c a T ng th u thi công và Ban Qu n lý D án ký nghi m thu ch t lư ng và xác nh n kh i lư ng. 3. Cơ ch khoán và thanh toán các h ng m c ph tr - Các h ng m c ph c v thi công như ư ng thi công, h th ng c p i n thi công trong m t b ng công trư ng (t dư i 35kv), c p nư c, ư ng vào và xây d ng cơ b n các m v t li u, san n n, xây d ng khu ph tr , nhà th c hi n khoán g n theo giá tr d toán trong thi t k - d toán các h ng m c ư c phê duy t. Quy mô và giá tr các h ng m c ư c xác nh trên cơ s t ng m t b ng thi công công trình ư c duy t. - K ho ch chuy n v n thanh toán th c hi n theo th a thu n gi a ch u tư và T ng th u thi công. Cho phép ch u tư thanh toán t i a 95% giá tr khoán g n các h ng m c chuNn b thi công tùy theo m c hoàn thành các h ng m c, 5% còn l i s ư c thanh toán khi h ng m c khoán g n ã ư c hoàn thành và ư c Ban Qu n lý d án xác nh n.
  6. 4. Cho phép ngân hàng thương m i cho các nhà th u vay vư t 15% v n t có c a ngân hàng mua các thi t b thi công công trình th y i n Sơn La. 5. Các h ng m c không thu c ph m vi h p ng t ng th u thi công. Ch u tư th c hi n theo văn b n s 1470/CP-CN ngày 06 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch u th u d án xây d ng công trình th y i n Sơn La. i u 6. Thi t b công ngh 1. Phương th c l a ch n nhà th u cung c p thi t b cơ i n và cơ khí th y công c a công trình chính th c hi n theo k ho ch u th u ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i văn b n s 1470/CP-CN ngày 06 tháng 10 năm 2004. 2. B Tài chính th c hi n vi c b o lãnh cho Ch u tư vay v n nư c ngoài mua thi t b , v t tư công ngh trong nư c chưa s n xu t, ch t o ư c. i u 7. T ng ti n xây d ng T ng ti n thi công công trình theo phương án l a ch n trong thi t k k thu t giai o n 1 ư c duy t là phương hư ng ch o th c hi n ti n ban u. Ch u tư l p t ng ti n xây d ng hoàn ch nh cho toàn b D án (t ng h p c D án di dân tái nh cư và D án các công trình giao thông tránh ng p) kèm theo thi t k k thu t giai o n 2, báo cáo B Công nghi p thNm nh và Ban Ch o Nhà nư c thông qua trình Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 8. Nghi m thu 1. Nghi m thu công trình ư c th c hi n theo 3 c p: Ban Nghi m thu k thu t, H i ng nghi m thu cơ s và H i ng nghi m thu nhà nư c. H i ng nghi m thu nhà nư c do B trư ng B Xây d ng làm Ch t ch H i ng, ti n hành nghi m thu các h ng m c công trình chính, các m c hoàn thành c a công trình: l p sông, ch ng lũ, tích nư c, kh i ng t máy s 1 và hoàn thành toàn b nhà máy. 2. T ch c, nhi m v và quy n h n c th c a H i ng nghi m thu các c p, n i dung, trình t và th t c ti n hành nghi m thu t ng h ng m c do B trư ng B Xây d ng quy nh. i u 9. Quy t toán Vi c l p báo cáo quy t toán v n u tư, thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 10. Cơ ch thư ng ph t trong vi c th c hi n ti n B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng cơ ch thư ng, ph t trong vi c th c hi n ti n các d án: xây d ng công trình, di dân tái nh cư và công trình giao thông tránh ng p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chương 3:
  7. CÁC CƠ CH C THÙ QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN DI DÂN TÁI NNH CƯ i u 11. Ph m vi gi i phóng m t b ng và di dân Ph m vi gi i phóng m t b ng và di dân bao g m: 1. M t b ng công trư ng theo t ng m t b ng thi công công trình th y i n Sơn La ư c duy t. 2. Vùng ng p h ch a theo ư ng vi n gi i phóng lòng h ư c xác nh trong thi t k k thu t ư c duy t. 3. Các i m ón dân theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 12. Quy ho ch di dân tái nh cư Quy ho ch di dân tái nh cư ư c th c hi n theo 2 bư c sau: 1. Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư: th c hi n theo Quy t nh s 196/2004/Q - TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th di dân tái nh cư D án th y i n Sơn La. 2. Quy ho ch chi ti t khu, i m tái nh cư: căn c vào Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư D án th y i n Sơn La ư c phê duy t nêu t i kho n 1 i u này, ti n hành l p quy ho ch chi ti t. Trình t và n i dung quy ho ch chi ti t khu tái nh cư D án th y i n Sơn La th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành t i văn b n s 2592/BNN-HTX ngày 27 tháng 10 năm 2004. i u 13. Công tác l p D án u tư, thi t k và d toán các d án, công trình thu c D án di dân tái nh cư. 1. Th c hi n l p Báo cáo nghiên c u kh thi i v i các công trình h t ng (giao thông, th y i n, c p nư c, c p i n) có t ng m c u tư trên 5 t ng. 2. Th c hi n l p báo cáo u tư i v i: a) Các công trình k t c u h t ng có t ng m c u tư dư i 5 t ng; b) Các D án s n xu t, các khu, i m tái nh cư t p trung và xen ghép s d ng các m u nhà nh hình ho c d ng l i nhà chuy n n t nơi cũ. 3. D án u tư và thi t k , d toán các d án công trình di dân tái nh cư áp d ng theo ơn giá hi n hành. 4. Cho phép l p thi t k m t bư c (thi t k k thu t - thi công) các D án, h ng m c công trình có t ng v n u tư dư i 5 t ng. 5. Các D án, h ng m c công trình có t ng v n u tư trên 5 t ng ph i l p thi t k 2 bư c: thi t k k thu t và b n v thi công.
  8. 6. Cho phép U ban nhân dân t nh ch nh các ơn v tư v n thi t k có năng l c và kinh nghi m th c hi n làm tư v n l p quy ho ch chi ti t, D án u tư, thi t k - d toán cho các ti u D án và các h ng m c công trình D án di dân tái nh cư. 7. U ban nhân dân các t nh quy nh phân c p thNm nh và phê duy t thi t k các d án và các h ng m c công trình thu c D án di dân tái nh cư. i u 14. Phân c p qu n lý 1. Tùy theo năng l c qu n lý và t ch c th c hi n D án u tư c a c p huy n và S chuyên ngành, Ch t ch U ban nhân dân t nh có th quy t nh vi c phân c p cho U ban nhân dân huy n làm ch u tư các D án di dân tái nh cư thu c a bàn huy n và phân c p cho các S chuyên ngành (giao thông, th y l i, i n...) làm ch u tư các D án chuyên ngành. Trong trư ng h p này, U ban nhân dân huy n, S chuyên ngành ó quy t nh thành l p Ban Qu n lý d án làm i di n ch u tư qu n lý d án. Các Ban Qu n lý d án c p huy n và S chuyên ngành ch u s ch o chuyên môn c a Ban Qu n lý d án c p t nh. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh quy nh v trách nhi m và quy n h n, Quy ch ho t ng c a Ban Qu n lý D án c p huy n và Ban d án các S chuyên ngành; cơ ch ph i h p gi a Ban Qu n lý D án c p t nh v i các ch u tư c p huy n ư c phân c p, các Ban Qu n lý D án c p huy n và các Ban Qu n lý D án S chuyên ngành. i u 15. Phương th c l a ch n nhà th u th c hi n Tuỳ theo quy mô và tính ch t c a t ng h ng m c công trình ho c gói th u, vi c th c hi n các d án di dân tái nh cư và các d án, công trình h t ng ư c th c hi n như sau: 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh ư c phép ch nh các nhà th u theo quy nh có gi m 5% giá tr d toán xây l p i v i các d án ho c h ng m c công trình có t ng d toán ư c duy t n 10 t ng. 2. Giám c S chuyên ngành, Ch t ch U ban nhân dân huy n ư c phép ch nh th u theo quy nh có gi m 5% giá tr d toán xây l p i v i các d án ho c h ng m c công trình có t ng d toán ư c duy t n 3 t ng. 3. Các ti u d án ho c các h ng m c công trình có giá tr gói th u trên 10 t ng ph i ư c u th u l a ch n nhà th u th c hi n i u 16. Qu n lý và thanh toán v n 1. Ngu n v n c a d án xây d ng công trình th y i n Sơn La th c hi n theo Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t u tư d án th y i n Sơn La 2. K ho ch, ti n hàng năm v công tác di dân tái nh cư do U ban nhân dân các t nh: Sơn La, Lai Châu và i n Biên xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm tra, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Ti n di dân tái nh cư hàng
  9. năm khi ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm tra ph i phù h p v i t ng ti n xây d ng ư c quy nh t i i u 7 c a Quy t nh này. 3. Phân b v n u tư cho các d án di dân t t nh cư hàng năm ư c xác nh căn c trên quy ho ch t ng th di dân tái nh cư ư c duy t và k ho ch công tác di dân tái nh cư hàng năm ư c Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Vi c qu n lý v n, t m ng, thanh toán và quy t toán v n cho công tác b i thư ng, di dân tái nh cư ư c th c hi n theo Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 và Quy t nh s 1251/Q -TTg ngày 23 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, di dân, tái nh cư th y i n Sơn La và Thông tư s 70/2004/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a B Tài chính v hư ng d n vi c qu n lý và thanh toán v n u tư d án di dân tái nh cư d án th y i n Sơn La. 5. Ch u tư t m ng cho nhà th u 10% giá tr h p ng theo t ng d toán ư c duy t v i các d án xây d ng k t c u h t ng, 20% giá tr h p ng theo t ng d toán ư c duy t v i các d án s n xu t nông, lâm nghi p, ch bi n và các d án t o gi ng cây tr ng, con nuôi ph c v cho công tác di dân, tái nh cư Chương 4: CÁC CƠ CH C THÙ QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÁNH NG P i u 17. Ph m vi và quy mô 1. Ph m vi và quy mô D án các công trình giao thông tránh ng p th y i n Sơn La do B Giao thông v n t i l p và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Các công trình giao thông tránh ng p ư c thi t k và xây d ng theo tiêu chuNn phù h p v i nh hư ng phát tri n lâu dài trong quy ho ch t ng th giao thông vùng Tây B c. K ho ch, ti n xây d ng các công trình giao thông tránh ng p phù h p v i t ng ti n xây d ng ư c quy nh t i i u 7 c a Quy t nh này. i u 18. Ngu n v n 1. Ngu n v n t D án xây d ng công trình th y i n Sơn La do ch u tư d án xây d ng công trình b i thư ng theo quy mô hi n tr ng là 1.013,24 t ng. 2. Ngu n v n t ngân sách nhà nư c c p nâng quy mô công trình t m c hi n tr ng lên quy mô lâu dài ư c B K ho ch và u tư thông báo hàng năm. 3. B Tài chính hư ng d n các ch u tư và các ơn v liên quan th c hi n vi c chuy n v n và thanh quy t toán v n hàng năm. Chương 5: TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH NA PHƯƠNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
  10. i u 19. Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La Th c hi n úng các n i dung v trách nhi m c a Ban ch o và trách nhi m c a các B , ngành, a phương liên quan ư c quy nh trong Quy t nh s 09/2004/Q - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph thành l p Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La và Quy t nh s 677/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph ban hành Quy ch ho t ng c a Ban ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La. i u 20. Trách nhi m c a các B , ngành và U ban nhân dân 3 t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu, T ng công ty i n l c Vi t Nam, T ng công ty Sông à: th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 v vi c phê duy t u tư d án th y i n Sơn La và Quy t nh s 677/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Ban Ch o Nhà nư c D án thu i n Sơn La, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu, H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty: i n l c Vi t Nam và Sông à ch u trách nhi m th c hi n cơ ch này. i u 22. Trong quá trình th c hi n cơ ch này n u có vư ng m c, B Công nghi p t ng h p các ý ki n c a các B , ngành, a phương; xu t n i dung c n b sung, s a i trình Th trư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản