Quyết định số 2070/2000/QĐ-GTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 2070/2000/QĐ-GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2070/2000/QĐ-GTVT về việc ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2070/2000/QĐ-GTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 2070/2000/Q -GTVT Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2000 QUY T NNH BAN HÀNH QUY Đ NH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B ĐƯ C S N XU T,L P RÁP THEO THI T K TRONG NƯ C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph , quy nh nhi m v quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Căn c m c 3, i u 3 và m c 4, i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa; Căn c Quy t nh 75/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c ăng ki m Vi t Nam; Căn c Thông tư s 1192/KCM-GTVT ngày 12 tháng 6 năm 1996 c a Liên B Khoa h c công ngh và Môi trư ng và Giao thông V n t i hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 8 rháng 12 năm 1995 v vi c phân công qu n lý Nhà nu c v ch t lư ng hàng hóa; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t l p ráp theo thi t k trong nư c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 1774 Q /KHKT-PCVT ngày 16 tháng 7 năm 1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, các Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: TH TRƯ NG
  2. - Như i u 3 - Văn phòng CP ( b/c) - B công an - B Tài chính - B KHCN&MT - TC H i quan - UBND các T nh, TP tr c thu c TW - C c C nh sát GT B S Lã Ng c Khuê - Các S GTVT, GTCC - Công báo - Lưu KHCN, HC QUY NNH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Ư C S N XU T, L P RÁP THEO THI T K TRONG NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 2070/2000/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông V n t i) 1. QUY NNH CHUNG: 1.1 S n xu t, l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b ( CG B ) theo quy nh này là vi c s d ng toàn b các chi ti t, t ng thành, h th ng m i 100% t ngu n nh p khNu ho c s n xu t trong nư c, bao g m c vi c s d ng ng b các t ng thành, h th ng c a các ô tô sát xi ho c c a các phương ti n CG B m i chưa qua s d ng, chưa có bi n s ăng ký óng m i, l p ráp phương ti n CG B theo thi t k trong nư c . 1.2 Thu t ng dùng trong quy nh này ư c hi u như sau: - Phương ti n CG B bao g m các lo i phương ti n ư c nh nghĩa t i TCVN 6211: 1996 "Phương ti n giao thông ư ng b - Ki u - Thu t ng và nh nghĩa". - Ô tô sát xi là các ô tô d ng bán thành phNm, có th t di chuy n, có bu ng lái ho c không có bu ng lái, không có thùng ch hàng, không có khoang ch khách, không g n thi t b chuyên dùng. - T ng thành ư c hi u là: ng cơ, h p s , khung, bu ng lái và thân xe ho c thùng ch hàng hay thi t b chuyên dùng l p t trên phương ti n. - H th ng ư c hi u là: h th ng truy n l c, h th ng chuy n ng, h th ng treo, h th ng phanh, h th ng lái, h th ng i n, èn chi u sáng và tín hi u. - S n phNm ư c hi u là: các chi ti t, t ng thành, h th ng ho c các phương ti n CG B ư c s n xu t l p ráp t i các cơ s s n xu t. S n phNm cùng lo i là: các s n phNm có cùng m t ch s h u công nghi p, cùng thi t k , cùng thông s k thu t, cùng mã s nh n d ng (tr các ký t th hi n v trí tay lái, nơi s n xu t).
  3. Ch s h u công nghi p ư c hi u theo quy nh t i i u 33 chương 4 Ngh nh s 63/CP ngày 24. 10. 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t v s h u công nghi p. 1.3. i tư ng, ph m vi áp d ng: - Quy nh này ư c áp d ng cho vi c thi t k , s n xu t, l p ráp các lo i phương ti n CG B nói t i m c 1.1. bao g m c vi c thi t k , s n xu t các chi ti t, các t ng thành, các h th ng l p ráp các lo i phương ti n CG B nói trên. - Quy nh này không áp d ng cho các phương ti n CG B ư c s n xu t, l p ráp dùng vào m c ích quân s c a B qu c phòng và m c ích b o m an ninh tr t t xã h i c a B Công an. 1.4. ơn v thi t k : ơn v thi t k là các ơn v có tư cách pháp nhân, có ăng ký kinh doanh ngành ngh thi t k phương ti n CG B phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành, có năng l c và các i u ki n áp ng ư c nhi m v thi t k . 1.5. Cơ s s n xu t: Cơ s s n xu t là các doanh nghi p có tư cách pháp nhân, có ăng ký kinh doanh ngành ngh s n xu t, l p ráp phương ti n CG B phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành, có i u ki n cơ s v t ch t k thu t nh m m b o ch t lư ng c a các s n phNm trong quá trình s n xu t, l p ráp. 1.6. Cơ quan qu n lý ch t lư ng: C c ăng ki m Vi t Nam là Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên nghành v ch t lư ng các lo i phương ti n giao thông v n t i (dư i ây vi t t t là Cơ quan QLCL) t ch c và ti n hành vi c thNm nh thi t k , ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t cho các i tư ng s n phNm ư c nêu trong quy nh này. 2. QUY NNH V H SƠ THI T K , TH M NNH THI T K . 2.1. H sơ thi t k 2.1.1 H sơ thi t k c a các chi ti t, t ng thành, h th ng bao g m: - B n v và các thông s k thu t c a s n phNm; - B n v b trí chung i v i s n phNm là các t ng thành, h th ng. 2.1.2. H sơ thi t k c a phương ti n bao g m: - Các b n v k thu t: + B n v b trí chung c a s n phNm; +B nv l p t t ng thành, h th ng;
  4. + B n v và các thông s k thu t c a các chi ti t, t ng thành, h th ng ư c s n xu t trong nư c; + B n thông s , tính năng k thu t c a các t ng thành, h th ng nh p khNu; Các b n v k thu t ph i ư c trình b y theo các tiêu chuNn Vi t Nam hi n hành. - B n thuy t minh tính toán bao g m các n i dung sau: + Thuy t minh c tính c a s n phNm; + Tính toán các c tính ng h c, ng l c h c; + Tính toán ki m nghi m b n. 2.1.3. M i lo i h sơ thi t k nói trên ư c l p thành 03 b g i t i Cơ quan QLCL thNm nh. 2.2. ThNm nh thi t k 2.2.1. ThNm nh thi t k là vi c xem xét, ki m tra, i chi u các n i dung c a h sơ thi t k s n phNm v i các tiêu chuNn, quy nh hi n hành v phương ti n CG B nh m m b o cho các phương ti n ư c s n xu t l p ráp, áp ng các yêu c u v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng . 2.2.2. K t qu thNm nh h sơ thi t k ph i ư c thông báo trong ph m vi 15 ngày k t khi nh n ư c y h sơ thi t k h p l . Trư ng h p ph i kéo dài th i gian thNm nh do yêu c u b sung, s a i h sơ thi t k thì Cơ quan QLCL ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v thi t k . 2.2.3. Sau khi thNm nh, h sơ ư c chuy n cho: ơn v thi t k , cơ s s n xu t và lưu tr t i Cơ quan QLCL. 3. QUY NNH V S N XU T, L P RÁP 3.1. Vi c s n xu t, l p ráp các s n phNm ph i th c hi n theo úng thi t k ã ư c thNm nh, m b o các yêu c u v ch t lư ng và an toàn k thu t. Căn c vào thi t k ã ư c thNm nh, cơ s s n xu t có trách nhi m xây d ng quy trình công ngh , quy trình ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t và ph i trang b y các thi t b ki m tra c n thi t cho t ng công o n s n xu t tương ng. Các thi t b này ph i ư c ki m tra, hi u chuNn theo các quy nh hi n hành. 3.2. i v i lo i s n phNm cùng lo i ã ư c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng s n xu t hàng lo t, cơ s s n xu t có trách nhi m duy trì ch t lư ng s n ph m theo úng các ch tiêu ã ư c ch ng nh n và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình.
  5. 4. QUY NNH V KI M TRA CH T LƯ NG VÀ AN TOÀN K THU T 4.1. H sơ ki m tra 4.1.1. H sơ ki m tra các chi ti t, t ng thành, h th ng g m có: - Hô sơ thi t k c a s n phNm ã ư c thNm nh; - B n thuy t minh các ký hi u ư c s d ng óng trên s n ph m; - B n thuy t minh quy trình công ngh s n xu t, quy trình ki m tra ch t lư ng s n phNm; - Biên b n th nghi m s n phNm c a cơ s s n xu t; - B n sao ch ng ch ch t lư ng (n u có ) phân bi t cho các trư ng h p sau: + Ch ng nh n ch t lư ng c a cơ quan có thNm quy n i v i các s n phNm s n xu t theo thi t k trong nư c; + Văn b n do ch s h u công nghi p nư c ngoài c a s n phNm xác nh n t ch t lư ng tương ương v i s n phNm nguyên m u cùng lo i i v i các s n phNm s n xu t theo công ngh do nư c ngoài chuy n giao; + Ch ng ch ch t lư ng c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài i v i các s n phNm nh p khNu. 4.1.2. H sơ ki m tra c a các phương ti n CG B g m có: - H sơ thi t k , nh ch p ki u dáng phương ti n; - B n th ng kê các chi ti t, t ng thành, h th ng s n xu t trong nư c và nh p khNu - Quy trình công ngh s n xu t, l p ráp; tiêu chuNn và quy trình ki m tra ch t lư ng phương ti n; - Ch ng ch ch t lư ng c a các t ng thành, h th ng liên quan n an toàn k thu t c a phương ti n; - B n ăng ký và thuy t minh v phương pháp óng s ng cơ, s khung; - Tài li u k thu t gi i thi u tính năng và c tính k thu t c a phương ti n ph c v cho vi c khai thác, s d ng; - K t qu ki m tra ch t lư ng c a cơ s s n xu t i v i s n phNm m u các công o n s n xu t, l p ráp. 4.1.3. M i lo i h sơ nói trên ư c l p thành 01 b g i t i Cơ quan QLCL làm cơ s cho vi c ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t.
  6. 4.2. Ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t 4.2.1. Ki m tra ch t lư ng và an toàn k thu t là vi c xem xét, th nghi m, ánh giá ch t lư ng c a các chi ti t, t ng thành, h th ng cũng như c a toàn b phương ti n ư c s n xu t, l p ráp theo h sơ thi t k ã ư c thNm nh và theo các tiêu chuNn, quy nh hi n hành v ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 4.2.2. Vi c ki m tra ư c th c hi n theo phương th c ki m tra s n phNm m u. S n phNm m u s d ng cho vi c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng ph i phù h p v ch ng lo i, thông s k thu t và xu t x theo úng h sơ ki m tra ã quy nh t i m c 4.1. Căn c vào phương pháp th theo các các tiêu chuNn hi n hành, Cơ quan QLCL quy nh c th s lư ng m u th ph i th nghi m. 4.2.3. Sau khi s n phNm m u ki m tra t tiêu chuNn, Cơ quan QLCL c p Giâý ch ng nh n ch t lư ng cho lo i s n phNm ó theo m t trong các m u quy nh t i ph l c 1 c a quy nh này. 4.2.4. i v i các s n phNm là các chi ti t, t ng thành, h th ng liên quan n an toàn k thu t c a phương ti n ã có m t trong s các ch ng ch ch t lư ng nêu t i m c 4.1.1. c a quy nh này thì Cơ quan QLCL có th mi n ki m tra. 4.2.5. Vi c ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng s n phNm ư c th c hi n trong ph m vi 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p ph i kéo dài th i gian do yêu c u b sung, s a i h sơ ho c hoàn thi n s n phNm m u thì Cơ quan QLCL ph i thông báo b ng văn b n cho cơ s s n xu t. 4.2.6. i v i s n phNm cùng lo i ã ư c Cơ quan QLCL c p gi y ch ng nh n ch t lư ng, n u cơ s s n xu t áp ng các i u ki n quy nh t i m c 4.2.7 s ư c Cơ quan QLCL y quy n b ng văn b n t nghi m thu và c p Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.2.8. cho t ng s n ph m ti p theo và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. 4.2.7. i u ki n cơ s s n xu t ư c y quy n ki m tra ch t lư ng cho các s n phNm s n xu t hàng lo t như sau : - Th a mãn các i u ki n v cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b nêu t i m c 1.5.và m c 3. c a quy nh này. - Có k thu t viên th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm ư c Cơ quan QLCL ào t o, c p ch ng ch nghi p v ki m tra ch t lư ng. Cơ quan QLCL ti n hành ki m tra và y quy n b ng văn b n cho cơ s s n xu t có ìêu ki n nói trên. 4.2.8. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng ư c l p theo các m u quy nh t i ph l c 2. Các phi u xu t xư ng l p theo m u 2a do cơ s s n xu t t phát hành và qu n lý dùng c p cho s n phNm là t ng thành, h th ng.
  7. Các phi u xu t xư ng l p theo m u 2b do Cơ quan QLCL th ng nh t phát hành, qu n lý và hư ng d n s d ng dùng c p cho s n phNm là phương ti n CG B; Ngư i ký tên trên phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng ph i là giám c cơ s s n xu t ho c ngư i ư c giám c y quy n b ng văn b n, ư c Cơ quan QLCL ch p thu n. 4.3. H sơ k thu t c p cho s n phNm Cơ s s n xu t có trách nhi m c p cho t ng s n phNm xu t xư ng các h sơ k thu t sau ây: 4.3.1. i v i các s n ph m là t ng thành, h th ng: - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.2.8; - B n thông s , tính năng k thu t c a s n phNm. 4.3.2. i v i các phương ti n CG B: - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng theo quy nh t i m c 4.2.8. - Tài li u k thu t gi i thi u tính năng và c tính k thu t c a phương ti n ph c v cho vi c khai thác, s d ng; - Phi u b o hành s n ph m. 4.3.3. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c p cho phương ti n CG B ư c s n xu t, l p ráp nói t i m c 4.3.2. dùng làm th t c ăng ký phương ti n. 5. CÁC I U KHO N KHÁC 5.1. nh kỳ 06 tháng m t l n, Cơ quan QLCL t ng h p tình hình th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng s n phNm báo cáo B Giao thông V n t i (qua V khoa h c Công ngh ) và thông báo cho C c ư ng b Vi t Nam bi t. 5.2. H sơ ki m tra ph i ư c lưu tr t i Cơ quan QLCL và t i cơ s s n xu t ít nh t 05 năm. 5.3. Sau khi y quy n, Cơ quan QLCL có nhi m v ki m tra cơ s s n xu t trong vi c m b o ch t lư ng c a các s n phNm s n xu t, l p ráp. Trư ng h p phát hi n cơ s s n xu t vi ph m các quy nh liên quan n vi c m b o ch t lư ng s n phNm thì Cơ quan QLCL có th thu h i Gi y y quy n ki m tra ch t lư ng. 5.4. Cơ quan QLCL ư c phép thu các kho n thu liên quan n vi c ki m tra ch ng nh n ch t lư ng s n phNm theo các quy nh hi n hành. 5.5. Nh ng gi y ch ng nh n ch t lư ng, phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng, tem cho phép ki m tra ch t lư ng ã ư c c p cho các s n phNm quy nh t i m c 1.3. trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thì v n có giá tr s d ng.
  8. 5.6. Cơ quan QLCL căn c ch c năng, nhi m v có trách nhi m hư ng d n c th vi c thi hành quy nh này.
Đồng bộ tài khoản