Quyết định số 208/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 208/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 208/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 208/2004/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T NNH HƯ NG QUY HO CH CHUNG XÂY D NG Ô THN M I MÊ LINH, T NH VĨNH PHÚC N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 01 tháng 7 năm 2004; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc (t trình s 1823/TT-UB ngày 10 tháng 8 năm 2004 và Công văn s 2700/CV-VP ngày 03 tháng 11 năm 2004), c a B trư ng B Xây d ng (t trình s 58/TTr-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2004), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng Quy ho ch chung xây d ng ô th m i Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch Ph m vi quy ho ch g m 17 xã: Ti n Th nh, Chu Phan, V n Yên, Văn Khê, Ti n Phong, Tráng Vi t, Th ch à, Tam ng, Kim Hoa, Hoàng Kim, Thanh Lâm, Quang Minh, Ti n Th ng, i Th nh, Mê Linh, T L p và Liên M c thu c huy n Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc, v i t ng di n tích t t nhiên 14.075 ha, ư c gi i h n nhưư sau: - Phía B c: giáp huy n Bình Xuyên và th xã Phúc Yên, t nh Vĩnh Phúc. - Phía Nam: giáp sông H ng; các huy n an Phưư ng và Hoài c t nh Hà Tây. - Phía ông: giáp các huy n ông Anh và Sóc Sơn, Th ô Hà N i. - Phía Tây: giáp huy n Yên L c, t nh Vĩnh Phúc. 2. V tính ch t: - ô th m i Mê Linh là trung tâm phát tri n kinh t - xã h i tr ng i m c a t nh Vĩnh Phúc.
  2. - Là ô th công nghi p, ngh dưư ng, th thao, gi i trí, thưương m i và d ch v du l ch v i h t ng k thu t ng b , hi n i nh m ph c v nhu c u , sinh ho t và làm vi c cho dân cưư t nh Vĩnh Phúc, Th ô Hà N i và khu v c lân c n. 3. Quy mô dân s - n năm 2010 dân s ô th m i Mê Linh kho ng 290.000 ngư i. - n năm 2020 dân s ô th m i Mê Linh kho ng 350.000 ngư i. 4. Quy mô t xây d ng - n năm 2010: di n tích t xây d ng ô th kho ng 1.785 ha, trong ó t xây d ng dân d ng kho ng 1.155 ha, bình quân 64 m2/ngư i. - n năm 2020: di n tích t xây d ng ô th kho ng 5.614 ha, trong ó t xây d ng dân d ng kho ng 2.730 ha, bình quân 78m2/ngư i ( t trong t dân d ng kho ng 2.107 ha; trong ó t xây d ng các khu nhà m i kho ng 1.060 ha và t làng xóm ô th hoá 1.047 ha). 5. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th a) Hư ng phát tri n ô th . - Hư ng Tây - Tây Nam: phát tri n v phía ven sông H ng là các khu nhà m i, khu di tích, khu du l ch sinh thái, khu th d c th thao và gi i trí, trung tâm ào t o. - Hư ng ông - ông Nam: phát tri n v phía ư ng giao thông B c Thăng Long - N i Bài là các khu d ch v thưương m i, du l ch sinh thái k t h p vành ai xanh n i k t v i khu ô th m i B c sông H ng c a Th ô Hà N i. - Phía B c: ch y u dành cho các khu công nghi p, khu nhà xây d ng m i. - Khu trung tâm: phát tri n ven tr c qu c l 23 (thu c các xã i Th nh, Thanh Lâm) là trung tâm hành chính, trung tâm a ngành, trung tâm chuyên ngành và khu nhà xây d ng m i. b) Các khu dân cưư: g m các khu A, B, C, D; trong m i khu u có t xây d ng khu nhà m i và làng xóm c i t o. - Khu A: n m trung tâm ô th , t ng di n tích kho ng 486 ha, trong ó t xây d ng nhà m i kho ng 395 ha, dân s d ki n kho ng 4 v n ngư i; t ng cao trung bình 3 - 3,5 t ng, m t xây d ng 35 - 40%. - Khu B: n m phía Nam ô th m i Mê Linh, t ng di n tích kho ng 1.077 ha, là khu ô th sinh thái hi n i, trong ó t xây d ng khu nhà m i kho ng 555 ha, dân s d ki n kho ng 9 v n ngư i; t ng cao trung bình 3 - 3,5 t ng, m t xây d ng 35 - 45%.
  3. - Khu C: n m phía B c ô th m i Mê Linh, t ng di n tích kho ng 415 ha, là khu xây d ng m i k t h p c i t o làng xóm hi n có, trong ó t xây d ng khu nhà m i kho ng 220 ha, dân s d ki n kho ng 4 v n ngư i; t ng cao trung bình 3 t ng, m t xây d ng 35%. - Khu D: n m phía ông B c ô th m i Mê Linh, t ng di n tích kho ng 1.284 ha, trên cơ s các làng xóm hi n có ư c c i t o k t h p xây d ng m i thành khu dân cư ô th sinh thái, trong ó t xây d ng khu nhà m i kho ng 334 ha, dân s d ki n kho ng 10 v n ngư i; t ng cao trung bình 3 - 3,5 t ng, m t xây d ng 35 - 40%. c) Các khu trung tâm: - Trung tâm hành chính - thưương m i và d ch v t ng h p I: n m trong khu A, di n tích kho ng 49 ha; t ng cao trung bình 4 - 5 t ng, trong ó xây d ng m t s công trình cao t ng, m t xây d ng 40%. - Trung tâm thưương m i và d ch v t ng h p II: n m trong khu B, di n tích kho ng 67 ha; t ng cao trung bình 4 - 5 t ng, trong ó xây d ng m t s công trình cao t ng, m t xây d ng 40%. - Trung tâm thưương m i và d ch v t ng h p III: n m trong khu C, di n tích kho ng 85 ha; t ng cao trung bình 4 - 5 t ng, trong ó xây d ng m t s công trình cao t ng, m t xây d ng 40%. - Trung tâm chuyên ngành (khu F): di n tích kho ng 128 ha; t ng cao trung bình 4 - 5 t ng, trong ó xây d ng m t s công trình cao t ng, m t xây d ng 40%. - Trung tâm Th d c th thao và vui chơi gi i trí (khu G) : di n tích kho ng 133 ha; t ng cao trung bình 2 - 3 t ng, trong ó xây d ng m t s công trình cao t ng, m t xây d ng 30%. d) Các khu công nghi p : Các khu công nghi p n m phía ông B c ô th m i Mê Linh (trong khu D), t ng di n tích kho ng 888 ha, ư c g n v i qu c l 2, trong ó b trí công nghi p s ch, ít ô nhi m và có d i cây xanh cách ly v i các khu dân cưư. ) Khu công viên cây xanh, du l ch sinh thái: Cây xanh t p trung có t ng di n tích kho ng 820 ha, ư c tr ng d c theo các sông, r ch nh ; các khu du l ch sinh thái có t ng di n tích kho ng 5.836 ha, ư c b trí ven sông H ng. e) nh hư ng phát tri n ki n trúc c nh quan ô th . - Các làng xóm c i t o ph i m b o h t ng k thu t và v sinh môi trư ng ng b , gi gìn b o v ki n trúc truy n th ng, hài hoà v i c nh quan thiên nhiên.
  4. - Các khu xây d ng m i ư c thi t k ng b , hi n i, t o nhi u không gian xanh. Trong các khu , ch y u b trí nhà vưư n, nhà th p t ng; xây d ng nhà cao t ng t i các khu trung tâm hành chính, thưương m i và d ch v t ng h p. - B o v , tôn t o các di tích l ch s . - Ven sông su i tr ng cây xanh, th m c , t o công viên, ư ng i b k t h p v i các khu du l ch sinh thái. 6. nh hư ng phát tri n h t ng k thu t a) Quy ho ch giao thông - Giao thông ư ng s t Cơ b n v n gi nguyên hư ng tuy n và v trí nhà ga c a tuy n ư ng s t Lào Cai - Hà N i - H i Phòng k t n i v i Côn Minh (Trung Qu c) trong khu v c ô th m i Mê Linh; quy ho ch các tuy n ư ng b vào ga và c i t o nâng c p ga Th ch L i th c hi n v n t i liên v n gi a ư ng s t và ư ng b . - Giao thông ư ng sông N o vét các lu ng giao thông chính trên sông H ng góp ph n hoàn ch nh tuy n ư ng sông liên v n qu c t L ch Giang - Hà N i - Lào Cai. C i t o và nâng c p h th ng c ng sông Chu Phan mang tính ch t c ng n i a; xây d ng c ng t i xã Tráng Vi t ph c v v n chuy n hành khách và du l ch. - Giao thông ư ng b i ngo i Qu c l 18 k t h p v i tuy n qu c l 2 m i ( ư ng cao t c N i Bài - Vĩnh Yên - n Hùng) t o tuy n liên v n xuyên á. Qu c l 23 ư c nâng c p thành tr c giao thông ô th n i k t v i vành ai 3 c a Th ô Hà N i và v i qu c l 2. B o m liên h thu n l i gi a vành ai 4 c a Th ô Hà N i v i các tuy n giao thông i ngo i và tr c chính c a ô th m i Mê Linh. - Giao thông ư ng b n i th Hình thành các tuy n vành ai, các tuy n tr c B c - Nam, ông - Tây m b o m ng giao thông k t n i gi a ô th m i v i khu v c lân c n; dành t d tr phát tri n, m r ng các tuy n liên vùng; trư c m t dành t làm d i cách ly, khi có i u ki n, phát tri n thành các nút l p th và ư ng tr c cho các phương ti n giao thông hi n i. + Tr c trung tâm ô th có l gi i 100 m. + Các ư ng tr c chính c p 2 có l gi i 48 m. + ưư ng vành ai c p 1 có l gi i 48 m. + ưư ng vành ai c p 2 có l gi i t : 24m, 35m n 48m.
  5. + ưư ng liên khu v c có l gi i 24m. Các b n xe, tr m ư c b trí theo bán kính ph c v thu n l i. b) Quy ho ch h th ng thoát nư c mưưa H th ng thoát nư c mưưa và nư c th i ư c tách riêng. Thoát nư c mưa gián ti p thông qua h th ng kênh, r ch và h c nh quan trong ô th i u hoà m c nư c thông qua c ng ngăn tri u và tr m bơm cưư ng b c. Hư ng thoát nư c mưưa: t B c xu ng Nam và t Tây sang ông. c) C p nư c Xây d ng nhà máy s d ng ngu n nư c ng m t i ô th m i Mê Linh k t h p v i các d án c p nư c liên vùng, hoà m ng c p nư c cho toàn b chu i ô th phía B c Th ô Hà N i. Nhu c u c p nư c cho khu ô th m i Mê Linh n năm 2020 kho ng 220.000m3/ng . d) C p i n. Ngu n i n ư c c p t các tr m trung k khu v c lân c n, t tuy n i n lưư i qu c gia 110KV ông Anh - Vi t Trì, xây d ng tr m 110/22KV. Nhu c u i n cung c p cho ô th m i Mê Linh n năm 2020 kho ng 2.300.000 KVA. ) Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng - Có 7 tr m x lý cho 7 lưưu v c thoát nư c th i, ư c b trí trong các khu v c cây xanh ô th . - Rác th i sinh ho t và ch t th i r n công nghi p ư c t ch c phân lo i và thu gom, x lý trong t ng khu ch c năng. - Nư c th i sinh ho t và ch t th i l ng công nghi p ph i ư c x lý t tiêu chuNn quy ph m m i ư c ra sông. - B i và khí th i trong các khu công nghi p ph i ư c x lý, ng th i tăng cư ng tr ng cây xanh cách ly. - Không phát tri n m r ng nghĩa trang Thanh Tưư c; tr ng cây xanh cách ly nghĩa trang này v i khu dân cưư. Quy t các nghĩa trang r i rác trong khu v c t i a i m thích h p, b o m v sinh môi trư ng và c nh quan ô th . e) H th ng thông tin liên l c S thuê bao i n tho i trong ô th m i Mê Linh n năm 2020 kho ng 90.000 s v i ch tiêu 25 máy i n tho i cho 100 dân. Tuy n cáp quang chính ư c t ng m. 7. Quy ho ch xây d ng t u
  6. - C i t o và nâng c p qu c l 23; xây d ng ư ng vành ai 4 c a Th ô Hà N i k t h p v i ư ng vành ai, v i tr c chính B c - Nam và tr c chính ông - Tây c a ô th m i Mê Linh. - L p các d án h t ng k thu t ô th : c p nư c, thoát nư c bNn, nghĩa trang, các tuy n giao thông i ngo i và nâng c p các tuy n i n i. - Xây d ng m t s công trình tr ng i m, các trung tâm d ch v công c ng, khu th thao, trư ng h c, công viên. - Xây d ng các khu nhà m i theo các d án c l p. - Xây d ng m t s khu du l ch, gi i trí, sinh thái tr ng i m. - Phát tri n các khu tr ng hoa và rau ph c v ô th . i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc: - Phê duy t h sơ nh hư ng Quy ho ch chung xây d ng ô th m i Mê Linh n năm 2020. - T ch c công b nh hư ng Quy ho ch chung xây d ng ô th m i Mê Linh n năm 2020; ph i h p v i các B , ngành, a phưương liên quan l p k ho ch tri n khai th c hi n nh hư ng Quy ho ch chung xây d ng ô th m i Mê Linh theo quy nh c a pháp lu t. - ưư c phép quy t nh i u ch nh c c b trong quá trình tri n khai các quy ho ch chi ti t, nhưưng không ư c làm thay i nh ng nh hư ng chính trong Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản