Quyết định số 208/BVTV-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 208/BVTV-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208/BVTV-KHKT/QĐ về việc Ban hành "Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam" do Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208/BVTV-KHKT/QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGHI P TH C PH M Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 208/BVTV-KHKT/QĐ Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1991 QUY T Đ NH BAN HÀNH "DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM" B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ CNTP Căn c Quy t nh s 32-CT ngày 21/1/1984 và Q s 47-Q /CT ngày 20/2/1990 c a H i ng B trư ng v vi c giao cho B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m quy nh các ch ng lo i thu c, d ng thu c, tiêu chu n ch t lư ng các lo i thu c ư c phép s n xu t, ch bi n và s d ng trong nư c; Căn c biên b n c a H i ng tư v n thu c b o v th c v t trong phiên h p ngày 25/6/1991 xét các lo i thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t Nam; Xét ngh c a ông C c trư ng C c Tr ng tr t và B o v th c v t và v trư ng V Khoa h c K thu t; QUY T Đ NH i u 1: Nay ban hành " Danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam" kèm theo quy t nh này g m 77 lo i thu c tr côn trùng, nh n, tr b nh, tr c và tr chu t. i u 2: Giao cho C c Tr ng tr t và B o v th c v t quy nh hư ng d n chi ti t vi c gia công ch bi n, bao gói, nhãn, b o qu n, lưu thông, s d ng... các lo i thu c trong danh m c m b o hi u l c tr sâu b nh nhưng không gây h i cho môi trư ng s ng. ( i v i các lo i thu c ngoài danh m c mu n kh o sát hay s d ng Vi t Nam s có quy ch riêng). i u 3: Các ông Chánh văn phòng, C c trư ng C c tr ng tr t và B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c K thu t và các ơn v có liên quan có trách nhi n thi hành Quy t nh này. Vũ Tuyên Hoàng ( ã ký) DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 208 ngày 16 tháng 7 năm 1991 c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m)
  2. Các lo i thu c tr côn trùng, nh n: 1. Aluminium phosphide (gastoxin) 2. Bacillus thuringiensis 3. Buprofezin (Applaud) 10WP 4. Cartap (Padan) 95SP 5. Alpha cypermethrin (Fastac) 5 EC 6. Carbaryl (Sevin) 85 WP 7. Carbofuran (Furadan, Curaterr) 3 G 8. Cypermethrin (Sherpa, Cymbush, Polytrin) 10 EC, 25 EC 9. Cypermethrin + Profenofos (Polytrin) 440 SWC 10. Diazinon (Basudin, Neocidil) 50 EC 11. Dicofol (Kelthane) 20 EC 12. Dicrotophos (Bidrin) 50 EC 13. Dichlorvos (DDVP, Nuvan) 50 EC 14. Decamethrin (Deltamethrin, Decis) 2,5 EC 15. Dimethoate (Bi 58, Rogor, Roxion, Fostion) 50 EC 16. Endosulfan (Thiodan) 30 EC 17. Esfenvalerate (Sumi alpha) 5 EC 18. Ethofenpro (Trebon) 10 EC 19. Ethoprophos (Mocap) 6 EC, 10 G, 20 EC 20. Fenithro thion (Sumithion) 50 EC 21. Fenobucarb (Bassa, BPMC, Hopcin) 50 EC 22. Fenpropathrin (Damitol, Rody, Moethrin) 10 EC 23. Fenvalerate (Sumicidin) 10 EC, 20 EC 24. Fenthion (Lebaycid, Baycid) 50 EC
  3. 25. Isoprocard (Mipcin) 20 EC, 25 EC, 50 WP 26. Lindane (Gama-BHC, Gama-HCH) 99,5 WP 27. Methamidophos (Filitox, Monitor) 60 SC 28. Methidathion (Supracide) 40 EC 29. Methyl Bromide 98% 30. Monocrotophos (Azodrin, Nuvacron) 50 SCW 31. Methyl paration (Parathion, Wofatox, Metaphos) 50 EC 32. Naled (Dibrom, Flibol, Bromchlorphos) 50 EC, 96 EC 33. Phosalone (Zolone) 35 EC 34. Phosphamidon(Dimecron, Apamidon) 50 SCW 35. Teflubenzuron (Nomolt) 5 EC 36. Trichlorfon 50 EC, 80 WP 37. Rotenone Thu c tr b nh: 38- Benomyl (Fundazol, Benlate) 50EC 39- Calcium polysulphide 40- Copper oxychloride 41- Copper sulphate 42- Captafol (Difolatan, Folcid) 80 WP 43- Captan (Captane) 75 WP 44- Diniconazol (Sumi - 8) 12,5 WP 45- Edifenphos (Hinosan) 40 EC, 50 EC 46- Fosetyl - Al (Aliette) 80 WP 47- Hexaconazol (Anvil) 5 EC 48- Iprofenphos (Kitazin) 50 EC
  4. 49- Iprodione (Rovral) 50 WP 50- Iprothiolane (Fuji-one) 40 EC 51- Kasugamycin + Rabcide (Kasai) 21.2 WP 52- Kasuran WP (2% Kasugamycin + 45 % copper oxychloride) 53- Kasuran WP (5% Kasugamycin + 45% copper oxychloride) 54- Mancozeb 80 WP 55- Monceren (Pencycuron) 25 WP 56- Ridomil MZ (Metalaxyl + Mancozeb) 72 WP 57- Sulphur 95 D 58- Thiram 85 WP 59- Tilt (Propiconazole) 250 EC 60- Topcin M 50 WP, 70 WP 61- Validamycin (Validacin) 3 SC 62- Triadimefol (Bayleton) 25 EC 63- Zincopper WP (20% Zined + 30% Copper oxychloride) 64- Zineb 80 WP Thu c tr c : 65- Ametryn (Gesapax) 50 WP, 80 WP 66- Benthiocarb (Saturn) 10 G, 20 WP, 50 EC 67- Butachlor (Lambast) 5 G, 10 EC 68- 2,4 D 60- EC, 72 - EC, 80 - WP, 96 - WP 69- Dalapon (Parapon) 80 WP 70- Diuron 80 WP 71- MCPA (Agroxone) 80 WP 72- Pretilachlor (Sofit) 30 EC
  5. 73- Pyrazosulfuron ethyl (NC 311) 25 EC, 10 EC 74- Simazin (Gesatop) 80 WP 75- Atrazin (Gesaprin) 80 WP Thu c tr chu t: 76- Brodifacoum (Klerat) 0,05% 77- Phoaphua k m (Fokeba) 20% Chú thích nh ng t vi t t t trong danh m c: EC: d ng thu c hoá s a hay nhũ d u WP: d ng thu c b t th m nư c hay b t hoà nư c SP: d ng thu c b t tan trong nư c. G hay GR: d ng thu c h t SWC (ho c SCW, SL, SC): dung d ch tan trong nư c. D: d ng thu c b t.
Đồng bộ tài khoản