Quyết định số 208-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 208-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 208-BYT/QĐ về việc ban hành bản tiêu chuẩn xếp hạng mất sức lao động cho những người vì hoạt động cách mạng bị địch bắt tra tấn, tù đầy do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 208-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 208-BYT/Q Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 1987 QUY T NNH BAN HÀNH B N TIÊU CHU N X P H NG M T S C LAO NG CHO NH NG NGƯ I VÌ HO T NG CÁCH M NG BN NCH B T TRA T N, TÙ Y B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n B Y t ; Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Căn c Quy t nh s 135-CP ngày 4-8-1976 c a H i ng Chính ph s a i i m 2, i u 2 nhi m v c a Vi n Giám nh Y khoa v nghiên c u, xây d ng nh ng tiêu chu n c th xác nh v thương t t và m t s c lao ng trình B Y t ban hành; Theo ngh c a V trư ng V i u tr và Vi n trư ng Vi n Giám nh Y khoa; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Thương binh và Xã h i t i biên b n cu c h p ngày 30-12-1986, QUY T NNH: i u 1. Này ban hành kèm theo Quy t nh này b n tiêu chuNn x p h ng m t s c lao ng cho nh ng ngư i vì ho t ng cách m ng b ch b t tra t n, tù y. i u 2. B n tiêu chuNn này ư c áp d ng trong t t c các H i ng giám nh Y khoa các c p, các ngành. i u 3. U nhi m Vi n trư ng Vi n Giám nh Y khoa hư ng d n c th các H i ng Giám nh Y khoa các c p, các ngành th c hi n b n tiêu chuNn này và theo dõi, ki m tra, t ng k t rút kinh nghi m, báo cáo lên B . i u 4. B n tiêu chuNn này có hi u l c t ngày ký. Các quy nh trư c ây v cách giám nh cho nh ng ngư i vì ho t ng cách m ng b ch b t tra t n, tù y trái v i quy nh này u b bãi b . i u 5. Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr , Vi n trư ng Vi n Giám nh Y khoa ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song
  2. ( ã ký) TIÊU CHU N XÁC NNH M T KH NĂNG LAO NG CHO NGƯ I HO T NG CÁCH M NG BN NCH B T TRA T N, TÙ Y. (ban hành kèm theo Quy t nh s 208-BYT/Q ngày 21-3-1987 c a B Y t ) KHÔNG X P VÀO H NG (m t kh năng lao ng dư i 20%) I- B NH C NH LÂM SÀNG: - Tr ng thái suy như c th n kinh nh . - Không có các r i lo n cơ năng c a các cơ quan, b ph n. - T l thương t t dư i 5%. II- M C T N THI T (HANDICAPS): - nh hư ng không áng k n sinh ho t cá nhân và gia ình hàng ngày ho c ti p xúc xã h i. - nh hư ng ít d n i l i, làm vi c, h c t p. III- TIÊU CHU N XÉT CHI U C : - S l n b b t, b tra t n nhi u l n và th i gian tù kéo dài. - Có công lao i v i cách m ng. H NG 4/4 (m t kh năng lao ng t 21% n 40%) I- B NH C NH LÂM SÀNG, G M 2 LO I B NH C NH: 1. Tr ng thái lo n th n kinh ch c năng: Có m t ho c c hai bi u hi n sau ây: - Tr ng thái suy như c th n kinh. - Lo n th n kinh Hystérie cơn thưa trên n n tr m c m, lo âu, s hãi. 2. Các r i lo n cơ năng c a các cơ quan, b ph n. Có ít nh t 2 bi u hi n trong các r i lo n cơ năng dư i ây:
  3. - R i lo n cơ năng v n ng: au kh p, au cơ, c t s ng... - R i lo n cơ năng hô h p: t c ng c, khó th ... - R i lo n cơ năng tiêu hoá: d dày tá tràng, i tràng, gan m t... - R i lo n cơ năng tu n hoàn: h i h p, ánh tr ng ng c, hoa m t, chóng m t... - R i lo n cơ năng ti t ni u sinh d c: au t c vùng bàng quan, h v , ái khó, tình d c gi m, r i lo n kinh nguy t, mãn kinh s m... - R i lo n cơ năng giác quan: Gi m th l c chưa rõ căn nguyên th c th . Gi m thính l c chưa rõ căn nguyên. C m giác tê bì, nóng rát v.v... H ng 4/4 chia ra hai m c : a) Lo i m t t 21% n 30% kh năng lao ng áp d ng vào trư ng h p các bi u hi n trên không y . b) Lo i m t t 31% n 40% kh năng lao ng áp d ng vào trư ng h p có y các bi u hi n lâm sàng ho c có kèm t n thương th c th , t l thương t t t 6% n 15%. II- M C T N THI T: ã có nh hư ng nh t nh n sinh ho t cá nhân hàng ngày, v n ng, i l i, làm vi c (lao ng, h c t p...) ti p xúc xã h i, sinh ho t gia ình, chăm sóc con cái, quan h tình d c, ch a , v.v... III. TIÊU CHU N XÉT CHI U C NHƯ H NG TRÊN H NG 3/4 (m t kh năng lao ng t 41% n 60%) I- B NH C NH LÂM SÀNG: Có m t trong các b nh c nh sau ây: 1. B nh c nh như h ng 4/4, nhưng các bi u hi n u n ng hơn, nh hư ng rõ r t n sinh ho t, lao ng, h c t p, i l i, ti p xúc xã h i... như au u nhi u, trí nh gi m, khó t p trung tư tư ng, d cáu g t, các cơn Hystérie mau hơn trên n n tr m c m, lo âu, s hãi. Các r i lo n cơ năng các cơ quan cũng bi u hi n rõ r t và nh hư ng rõ n v n ng, lao ng, sinh ho t... (ví d : au lưng có ph n ng co cơ, bàn tay n m khó...)
  4. 2. Các b nh c nh v lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như h ng 4/4, nhưng các t n thương th c th do b tra t n ư c xác nh t l thương t t t 16% n 35% (t n thương th c th c nh t ho c t ng c ng các t n thương th c th ). 3. B nh c nh lâm sàng v lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như h ng 4/4 nhưng ã có b nh th c th th c s x y ra trong lúc tù ho c sau khi ra tù trên cơ a suy như c th n kinh, suy như c cơ th , như hen ph qu n, viêm ph qu n m n tính (có t tái phát), loét d dày tá tràng, cao huy t áp v.v... chưa gây bi n ch ng. 4. B nh c nh lâm sàng v lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như h ng 4/4 nhưng các r i lo n tâm th n do ch n thương s não (b tra t n vào u) ho c cơ th suy như c là nguyên nhân thu n l i, ho c có cơn ng kinh thưa ( ng kinh toàn th , c c b cơn tương ương...). II- M C T N THI T: Các b nh c nh lâm sàng trên có nh hư ng rõ r t n sinh ho t hàng ngày, i l i, lao ng, h c t p, ti p xúc xã h i, sinh ho t gia ình, quan h tình d c... m c trung bình. III- TIÊU CHU N CHI U C NHƯ H NG TRÊN. Hoàn c nh gia ình có nhi u khó khăn, không có ch ng (v ) , không có con , không nơi nương t a... (Riêng v s l n, th i gian tù, lo i nhà tù, b tra t n nhi u l n dã man... c n n m c th , nh t là b ánh p, giam gi trong các nhà lao Côn o, Phú Qu c, Chí Hoà, nhà tù a phương khi chưa thành án). H NG 2/4 (m t kh năng lao ng t 61% n 80%) I- B NH C NH LÂM SÀNG: Có m t trong các b nh c nh sau ây: 1. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng n ng có kèm theo suy như c cơ th rõ, gây tr ng i nhi u n các m t sinh ho t, lao ng, h c t p, giao ti p xã h i, t túc kinh t ... c a các i tư ng. 2. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như lo i 1 c a h ng 3/4 nhưng kèm các t n thương th c th ư c xác nh t l thương th t t 35% n 50%. 3. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như lo i 1 c a h ng 3/4 nhưng b nh th c th ã có bi n ch ng làm nh hư ng n ng n s c kho kh năng lao ng c a b nh nhân. 4. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như lo i 1 c a h ng 3/4, nhưng có các r i lo n tâm th n ho c có ng kinh cơn mau nh hư ng rõ n tính tình, nhân cách, trí năng c a i tư ng.
  5. 5. B nh c nh m t (1) c a h ng 3/4 ph i h p v i 2 trong s các b nh c nh 2, 3, 4 c a h ng 3/4. II- M C T N THI T: Các b nh c nh trên làm tr ng i ít nh t 4 trong các vai trò s ng còn cơ b n c a con ngư i như sinh ho t cá nhân hàng ngày, i l i, lao ng, ti p xúc xã h i, sinh ho t gia ình, t túc kinh t ... III- TIÊU CHU N XÉT CHI U C NHƯ H NG 3/4 H NG 1/4 (m t kh năng lao ng t 81% n 100%) I- B NH C NH LÂM SÀNG. CÓ M T TRONG CÁC B NH C NH SAU: 1. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng + suy như c cơ th ho c suy não sau ch n thương n ng làm cho i tư ng m t kh năng lao ng làm vi c, h c t p... 2. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như ã g p trong h ng 2/4 nhưng các t n thương th c th ư c xác nh t l thương t t t 51% tr lên. 3. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như h ng 2/4 ho c 3/4, nhưng có các b nh th c th ã gây bi n ch ng, ti n tri n n ng thêm, i u tr không có k t qu . 4. B nh c nh lo n th n kinh ch c năng và r i lo n cơ năng như h ng 2/4 ho c 3/4, nhưng có các r i lo n tâm th n n ng ho c ng kinh cơn mau làm nh hư ng n tính tình, nhân cách, trí tu ... ngư i b nh m t kh năng thích nghi v i cu c s ng. 5. Có b nh 1 c a h ng 2/4 c ng v i 2 trong s các b nh c nh 2, 3, 4 c a h ng 2/4. 6. Có y 4 b nh c nh c a h ng 3/4 gây nh hư ng sâu s c n các vai trò s ng còn c a i tư ng. II- M C T N THI T: Các b nh c nh trên gây nh hư ng n ng n sâu s c n toàn b các vai trò s ng còn cơ b n c a con ngư i. III- TIÊU CHU N XÉT CHI U C NHƯ H NG 3/4, 2/4. Ghi chú: - Lo n th n kinh ch c năng, còn g i là b nh tâm cân (nevroses). - R i lo n cơ năng, bi u th các r i lo n mang tính ch t ch quan c a ngư i b nh ( au, nh c...) mà v i phương ti n và cách khám thông thư ng chưa phát hi n ư c các t n thương th c th .
  6. - Suy như c th n kinh (neurasthénie). - Suy như c cơ th , ch tr ng thái gày gò, m y u, li t như c hay b m c các b nh, suy gi m kh năng lao ng rõ r t. - Kh năng lao ng là tr ng thái c a con ngư i ch a ng m t năng l c có th hoàn thành m t kh i lư ng công vi c, m t nhi m v vì l i ích chung c a xã h i. Nói cách khác ó là s t ng h p ti m năng th l c và trí l c c a m i con ngư i ph i hao phí trong quá trình lao ng t o ra m t giá tr nhu c u v t ch t ho c tinh th n nào ó.
Đồng bộ tài khoản