Quyết định số 2087/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 2087/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2087/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành Luật Cầu mây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2087/QĐ-UBTDTT

 1. Y BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2087/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T C U MÂY B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng , nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban TDTT. Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn C u mây nư c ta. Xét đ ngh c a ông V trư ng V Th thao Thành tích cao II. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Lu t C u mây g m: 4 Chương 34 Đi u. Đi u 2. Lu t này áp d ng th ng nh t trong các cu c thi đ u toàn qu c và qu c t t i nư c ta. Đi u 3. Đi u l các cu c thi đ u toàn qu c không đư c trái v i nh ng Đi u ghi trong Lu t này. Đi u 4. Lu t này thay th cho Lu t C u mây đã ban hành trư c đây và có hi u l c t ngày ký. Đi u 5. Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V t ch c Cán b -Đào t o, V trư ng V Th thao Thành tích cao II, Giám đóc các S Th d c Th thao, S Văn hóa Thông tin-Th thao, Th trư ng các V , Đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M Y BAN TDTT Nguy n Danh Thái LU T C U MÂY Chương I. Đ I V I THI Đ U Đ I TUY N (REGU) VÀ Đ NG Đ I (TEAM) Đi u lu t chung: C u mây (Sepak Takraw) môn th thao dân t c ph bi n vùng Đông Nam Á, hi n đã đưa vào thi đ u trong chương trình SEA Games và ASIAD. Thi đ u c u mây đư c ti n hành gi a hai đ i, m i đ i có ba đ u th (trên sân) đư c dùng chân ho c b t c b ph n nào c a cơ th (tr tay t m m vai tr xu ng) đ đ c u, chuy n c u, t n công và ch n c u. M i đ i đư c quy n ch m c u ba l n k c l n ch m c u đ đưa c u sang sân đ i phương và ch n c u. M t ngư i đư c ch m c u m t ho c hai, ba l n liên ti p. C u mây là môn th thao thi đ u đ ng đ i nên các đ u th ph i có k thu t cơ b n điêu luy n, đ đi u khi n chính xác nh m ph i h p chi n thu t bi n hóa ph c t p trong t n công và phòng th đ giành đi m cho đ i, nhưng ph i tuân th theo lu t thi đ u. Đi u 1. Sân 1.1.Sân thi đ u (hình 1) là m t m t ph ng c ng có kích thư c 13,4m x 6,1m tính đ n mét ngoài c a đư ng gi i h n. Không b v t gì c trong kho ng 8m chi u cao tính t m t sân (m t sân cát và sân c không đư c ch p nh n). 1.2. Đ r ng c a các đư ng biên là 0,04m và đư c k t mép ngoài c a sân vào. T t c các chư ng ng i v t ph i cách đư ng biên t i thi u là 3m.
 2. Hình 1. Kích thư c sân thi đ u 1.3. Đư ng gi a sân: R ng 0,02m đư c k đ chia sân thành hai ph n b ng nahu. 1.4. Vòng tung c u: T i m i góc sân đư ng gi a sân, k 1/4 vòng tròn, tâm là giao đi m c a đư ng biên d c đ n đư ng gi a sân v i bán kính 0,9m và đư ng gi i h n r ng 0,04m k t mép ngoài c a bán kính 0,9m. 1.5. Vòng giao c u: Là m t vòng tròn bán kính 0,3m s đư c v ph n sân bên ph i và ph n sân bên trái, tâm c a vòng tròn này cách đư ng biên ngang 2,45m và cách đư ng biên d c 3,05m, đư ng gi i h n r ng 0,04m k t mép ngoài c a bán kính 0,3m. Đi u 2. C t lư i 2.1.C t lư i cao 1,55m (1,45m cho n ) tính t m t sàn ph i ch c ch n đ gi đ căng c a lư i. C t lư i có th đư c làm t nh ng ch t li u c ng có bán kính t i đa là 0,04m. 2.2. V trí c a c t lư i: Các c t lư i đư c d ng đ ng ho c chôn cách đư ng biên d c 0,3m th ng v i đư ng gi a sân. Đi u 3. Lư i 3.1.Lư i ph i đư c làm t dây s i hay nilông v i đ dày các m t t 0,06m đ n 0,08m. Lư i r ng 0,7m, dài t i thi u 6,1m. Lư i đư c vi n b ng băng v i g p đôi có đ r ng 0,05m đ nh, đáy và các c nh bên, g i là đư ng vi n lư i. Hình 2. Lư i 3.2. Mép trên và mép dư i c a lư i đư c vi n b i m t băng v i g p đôi r ng 0,05m và đư c lu n s i dây thư ng ho c dây nilông ch y d c đư ng vi n gi căng và ngang b ng v i đ nh 2 c t lư i. Chi u cao đ nh lư i đo t đi m gi a sân là 1,52m cho nam và 1.42m cho n . Chi u cao đ nh lư i đo hai c t lư i là 1,55m cho nam và 1,45m cho n . Đi u 4.Qu c u mây Qu c u mây hình b u d c đư c đan có 12 l và 20 giao đi m. C u đư c làm b ng nh a t ng h p ho c b ng mây t nhiên. N u làm b ng mây thì g m t 9 đ n 11 s i. Kích thư c và tr ng lư ng trư c khi thi đ u: C u nam: chu vi t i thi u là 0,42m, t i đa là 0,44m và có tr ng lư ng t i thi u là 170g và t i đa 180g.
 3. C u n : chu vi t i thi u là 0,43m, t i đa là 0,45m và có tr ng lư ng t i thi u là 150g và t i đa 160g. Hình 3. Qu c u mây Đi u 5. Đ u th 5.1.Tr n đ u di n ra gi a hai đ i (regu), m i đ i g m 3 đ u th . 5.2. M t trong 3 đ u th s đ ng đ ng sau và đư c g i là đ u th phát c u (Tekong). 5.3. Hai đ u th còn l i đ ng đ ng trư c, m t bên trái và m t bên ph i. Đ u th đ ng bên trái g i là đ u th cánh trái, đ u th đ ng bên ph i g i là đ u th cánh ph i. Đi u 6. Trang ph c c a đ u th 6.1. Đ u th nam ph i m c áo phông d t kim qu n soóc và giày th thao. Đ u th n m c áo phông c tròn có tay, qu n soóc dài t i thi u đ n đ u g i và đi giày th thao có đ cao su. C m các đ u th mang, m c b t c v t gì gây nguy hi m cho đ i phương trong khi thi đ u. Khi tr i l nh các đ u th đư c phép m c qu n áo th thao dài. 6.2. Trang ph c c a đ u th đư c coi là m t ph n cơ th c a đ u th . Áo ph i đư c b vào trong qu n. 6.3. C m b t c v t tr giúp gì làm tăng t c đ c a c u ho c tr giúp s di chuy n c a đ u th . 6.4. Đ i trư ng c a m i đ i ph i đeo băng đ i trư ng cánh tay trái. 6.5. Áo c a đ u th ph i có s sau lưng và phía trư c. M i đ u th đư c n đ nh m t s áo c đ nh trong su t gi i. M i đ i đư c s d ng s t 1 đ n 15. Đ cao t i thi u c a s sau lưng là 0,19m và đ ng trư c là 0,10m. Đi u 7. Thay ngư i 7.1. M t đ u th ch đư c phép thi đ u cho 1 đ i (regu) trong n i dung thi đ u đ ng đ i 7.2. Đư c phép thay đ u th b t c lúc nào theo yêu c u c a Lãnh đ o đ i đ i v i tr ng tài chính th c khi c u d ng. 7.3. M i đ i tuy n đư c đăng ký t i đa 2 đ u th d b nhưng ch đư c thay m t đ u th trong tr n đ u. 7.4. Trong tr n đ u, khi tr ng tài tru t quy n thi đ u m t đ u th thì đ i có đ u th b tru t quy n đư c thay đ u th khác n u trư c đó chưa ti n hành thay ngư i. 7.5. Đ i nào không còn đ 3 đ u th trên sân thì không đư c phép ti p t c thi đ u và b x thua. Đi u 8. Tr ng tài Tr n đ u đư c ti n hành b i nh ng tr ng tài sau: - 1 tr ng tài chính. - 2 tr ng tài ph . - 6 tr ng tài biên (4 đư ng biên d c và 2 đư ng biên ngang). Đi u 9. B t thăm và kh i đ ng Trư c khi b t đ u tr n đ u, tr ng tài s ti n hành tung đ ng xu và bên th ng đư c quy n "ch n giao c u" hay "ch n sân". Bên th ng khi tung đ ng xu đư c kh i đ ng trư c trong 2 phút, sau đó đ n đ i kia. Ch 5 ngư i đư c phép di chuy n trên sân v i c u chính th c (c u c a BTC). Đi u 10. V trí c a các đ u th khi giao c u
 4. 10.1. Khi b t đ u tr n đ u, các đ u th c a m i đ i ph i đ ng v trí tương ng trên ph n sân c a mình trong tư th s n sàng. 10.2. Đ u th giao c u (Tekong) ph i đ t chân tr trong vòng tròn giao c u và chân phát c u ngoài vòng tròn. 10.3. Hai đ u th cánh c a bên giao c u ph i đ ng trong vòng tròn tung c u tương ng (1/4 vòng tròn). 10.4. Đ u th đ i phương đư c t do di chuy n trong ph n sân c a mình. Đi u 11. b t đ u tr n đ u và giao c u 11.1. Bên giao c u trư c s b t đ u hi p đ u đ u tiên. Bên nào th ng trong hi p đ u đ u tiên s có quy n ti p t c giao c u hi p II. 11.2. Ph i tung c u ngay khi tr ng tài công b đi m. N u đ u th tung c u trư c khi tr ng tài công b đi m thì qu đó ph i tung l i và tr ng tài c nh cáo đ u th tung c u. 11.3. Trong khi giao c u, ngay khi đ u th giao c u đá vào qu c u, t t c các đ u th đư c phép di chuy n t do trên ph n sân c a mình. 11.4. Phát c u h p l khi c u bay qua lư i, dù có ch m lư i hay không, và trong ph m vi 2 đư ng gi i h n trên lư i và các đư ng biên trên ph n sân đ i phương. Đi u 12. Các l i 12.1. L i c a bên giao c u trong khi giao c u 12.1.1. Đ u th tung c u th c hi n đ ng tác v i c u như (tung c u, đ p c u, tung c u cho đ u th cánh bên kia,...) sau khi tr ng tài đã công b đi m. 12.1.2. Đ u th tung c u nh c chân, d m lên v ch bư c qua v ch hay ch m vào lư i trong khi tung c u. 12.1.3. Đ u th giao c u nh y lên kh i sàn đ th c hi n giao c u. 12.1.4. Đ u th giao c u không đá c u khi c u đư c tung đ n. 12.1.5. Qu c u ch m vào đ ng đ i c a đ u th giao c u trư c khi bay sang ph n sân đ i phương. 12.1.6. Qu c u bay qua lư i nhưng rơi ra ngoài sân. 12.1.7. C u không bay sang ph n sân đ i phương. 12.2. L i c a bên nh n c u giao c u trong khi giao c u Có hành vi gây m t t p trung làm n ho c la hét nh m vào đ i th . 12.3. L i đ i v i c hai bên trong tr n đ u 12.3.1. Đ u th ch m c u bên sân đ i phương. 12.3.2. Đ b t c b ph n nào c a cơ th sang ph n sân đ i phương dù trên hay dư i lư i tr trư ng h p theo đư ng c u. 12.3.3. Ch m c u quá 3 l n liên ti p. 12.3.4. C u ch m cánh tay. 12.3.5. D ng hay gi c u dư i cánh tay, gi a 2 chân ho c trên ngư i. 12.3.6. B t c ph n nào c a cơ th hay trang ph c c a đ u th như: Giày, áo, băng đ u ch m vào lư i hay c t lư i ho c gh c a tr ng tài hay rơi sang ph n sân đ i phương. 12.3.7. C u ch m vào tr n nhà, mái nhà ho c tư ng hay b t c v t c n nào khác. Đi u 13. H th ng tính đi m 13.1.Khi b t c bên nào (giao c u hay nh n giao c u) ph m l i, thì đ i phương đư c 1 đi m và đư c quy n giao c u. 13.2. Đi m th ng c a hi p đ u là 21, tr trư ng h p hòa 20-20, hi p đ u s k t thúc khi có 2 đi m cách bi t, t i đa đ n 25 đi m. Khi t s hòa 20-20, tr ng tài chính công b "Đi m đ n 25" (setting up to 25). M i tr n đ u có 2 hi p đ u, gi a 2 hi p ngh 2 phút.
 5. 13.3. N u m i đ i th ng m t hi p, s quy t đ nh tr n d u b ng hi p 3 "hi p quy t th ng", đi m th ng c a hi p này là 15, tr trư ng h p hòa 14-14, hi p đ u s k t thúc v i 2 đi m cách bi t, t i đa đ n 17 đi m. Khi t s hòa 14-14, tr ng tài công b "Đi m đ n 17" (setting up to 17). 13.4. Trư c khi b t đ u hi p quy t th ng, tr ng tài tung đ ng xu và bên nào th ng s có quy n ch n "giao c u ho c không giao c u". Khi m t đ i đư c 8 đi m s đ i sân. Đi u 14. H i ý Lãnh đ i ho c hu n luy n viên chính c a m i đ i đư c quy n xin h i ý m t l n 1 phút trong m i hi p đ u khi c u không trong cu c. Ch có 5 ngư i đư c đ ng đư ng biên ngang. Đi u 15. T m d ng tr n đ u 15.1. Tr ng tài có th t m d ng tr n đ u t i đa 5 phút trong trư ng h p có v t c n, b gây r i hay đ u th b ch n thương c n c p c u. 15.2. B t c đ u th nào b ch n thương cũng đư c phép ngh t i đa 5 phút. Sau 5 phút, đ u th không th thi đ u thì ti n hành thay ngư i. N u đ i c a đ u th b ch n thương đã ti n hành thay ngư i trư c đó, tr n đ u s k t thúc v i ph n th ng thu c v đ i đ i phương. 15.3. Trong trư ng h p t m d ng tr n đ u, t t c các đ u th không đư c phép r i sân đ u ng nư c hay nh n b t kỳ s tr giúp nào. Đi u 16. K lu t 16.1. M i đ u th ph i ch p hành lu t này. 16.2. Trong tr n đ u ch có đ i trư ng m i đ i tuy n m i có quy n ti p c n tr ng tài. Đi u 17. Ph t Các l i và hành vi x u đư c x ph t như sau: 17.1. Ph t th vàng Đ u th b c nh cáo và ph t th vàng n u đ u th đó ph m m t l i trong 6 l i sau: 17.1.1. Có hành vi phi th thao. 17.1.2. Th hi n s b t đ ng b ng l i l ho c hành đ ng. 17.1.3. C tình vi ph m lu t thi đ u. 17.1.4. Trì hoãn vi c b t đ u tr n đ u. 17.1.5. Vào sân hay quay tr l i sân không đư c s cho phép c a tr ng tài. 17.1.6. T đ ng r i sân mà không đư c s cho phép c a tr ng tài. 17.2. Đu i kh i sân: Đ u th b đu i kh i sân và ph t th đ n u vi ph m m t trong 5 l i sau: 17.2.1. Ph m l i thi đ u nghiêm tr ng. 17.2.2. Có hành vi b o l c, g m c hành đ ng c ý nh m làm đ i th ch n thương. 17.2.3. Nh nư c b t vào đ i phương ho c b t c ngư i nào. 17.2.4. Có hành vi t n công, lăng m , s nh c ngư i khác b ng l i nói ho c hành đ ng. 17.2.5. B c nh cáo l n th 2 (nh n th vàng th 2) trong cùng m t tr n đ u. 17.3. Đ u th b ph t c nh cáo hay b đu i, dù trong sân hay ngoài sân, dù tr c ti p đ n đ u th , đ ng đ i, tr ng tài, tr lý tr ng tài hay b t c ai khác thì b k lu t theo m c đ vi ph m. Đi u 18. L i hành vi c a lãnh đ i Dù trong hay ngoài sân thi đ u n u lãnh đ i hay đ i ph m l i hành vi ho c gây r i trong gi i thì lãnh đ i hay đ i đó s ph i ch u k lu t. Đi u 19. Đi u kho n chung Trong khi thi đ u n u có th c m c hay có v n đ gì phát sinh không đ c p trong b t c đi u lu t nào thì quy t đ nh c a tr ng tài chính là quy t đ nh cu i cùng. Chương II.
 6. Đ I V I THI Đ U VÒNG TRÒN (CIRCLE) Đi u 20. Sân bãi 20.1.Sân là m t ph ng c ng hình tròn đư c gi i h n b i 2 vòng tròn đ ng tâm có đư ng kính vòng trong 4m và vòng ngoài 7m. Vòng tròn có đư ng kính 4m g i là vòng tròn trong, vòng tròn có đư ng kính 7m g i là vòng tròn ngoài. Sân t p luy n và thi đ u có th có b t kỳ kho ng đ t r ng nào, trong nhà ho c ngoài sân nhưng ph i b ng ph ng. 20.2. Sân ph i có v trí thoáng, không có b t c v t c n nào t m t sân lên đ n tr n nhà là 8m cách vòng ngoài là 3m. Khu v c t mép ngoài v ch k vòng tròn trong và mép trong v ch k vòng tròn ngoài g i là "khu v c chơi" Hình 4. Sân và khu thi đ u 20.3. Chi u r ng c a đư ng k vòng tròn là 0,04m. Đi u 21. C u thi đ u 21.1. Áp d ng Đi u 4 Chương I 21.2. C u dùng cho thi đ u ph i đư c Liên đoàn C u mây Qu c t ISTAF (International Sepak Takraw Federation) ch p thu n. Đi u 22. Đ u th 22.1. M t đ i thi đ u vòng tròn g m 5 đ u th chính th c và 1 đ u th d b . 22.2. M t đ i n u còn ít hơn 5 đ u th s không đư c phép ti p t c thi đ u. 22.3. M i đ i ch đư c phép thay th m t đ u th trư c m i hi p đ u. Lãnh đ i hay hu n luy n viên xin thay ngư i ph i thông báo cho tr ng tài chính. 22.4. Đ u th thay th ph i s d ng s y m cùng v i s áo c a đ u th b thay ra. Đi u 23. Trang ph c đ u th Áp d ng Đi u 6 Chương I. Đi u 24. V trí c a đ u th Trư c khi b t đ u tr n đ u, đ u th ph i đ ng trong khu v c thi đ u, m t hư ng vào vòng tròn trong theo th t 1, 3, 5, 2, 4 theo chi u kim đ ng h ho c ngư c chi u kim đ ng h . Không đư c đ i v trí trong quá trình thi đ u.
 7. Hình 5. V trí c a đ u th Đi u 25. Cách th c thi đ u 25.1. M i đ u th có th dùng b t c b ph n nào c a cơ th (chân, đ u g i, đ u...) đ đá, chuy n c u, tr tay. 25.2. M i l n đá ho c chuy n c u ph i theo đúng trình t . Thi đ u b t đ u b ng s 1 tung c u cho s 2, s 2 ph i dùng đ khó 1 đ chuy n c u cho s 3. S 3 chuy n c u cho s 4, s 4 chuy n c u cho s 5 và s 5 chuy n c u cho s 1. T t c các l n chuy n c u đ u ph i th c hi n theo trình t trên. 25.3. N u m t đ u th chuy n hay đá c u không theo đúng trình t , tr ng tài s hô "l i" hay "d ng". Đ u th vi ph m ph i tung c u cho đ ng đ i v trí đúng trình t . 25.4. Đ u th ph i chuy n c u qua "đư ng k vòng tròn trong" và đi m s đư c tính theo m c đ khó c a đ ng tác. 25.5. M t đ u th không đư c ch m c u quá 3 l n. 25.6. Đ u th kh ng ch c u ngoài sân đ u và đưa c u vào sân đ u trư c khi chuy n c u cho đ u th khác theo đúng trình t trong vòng 3 ch m, thì đi m s đư c tính. 25.7. Khi chuy n c u chân tr c a đ u th ph i trong sân đ u thì đi m m i đư c tính. Đi u 26. Hình th c thi đ u 26.1. Đ i v i vòng đ u sơ b , m i đ i s thi đ u 1 hi p 10 phút. K t qu c a vòng đ u sơ b đư c tính đ x p h ng các đ i theo tu n t đ i thi đ u trư c sau và chia các đ i tham d thành 2 nhóm theo lu t ch n, l vào thi đ u vòng 2. 26.2. Trong vòng 2, m i đ i s chơi 3 hi p m i hi p 10 phút, gi a các hi p có ngh 2 phút. Hai đ i nh t, nhì m i b ng s chơi 3 hi p 10 phút v i 2 phút ngh gi a các hi p (n u chia b ng). 26.3. Trong vòng đ u cu i cùng, m i đ i s chơi 3 hi p m i hi p 10 phút và 2 phút ngh gi a các hi p, t ng s đi m s đư c dùng đ phân th h ng các đ i đ t huy chương. 26.4. Tr ng tài ph theo dõi th i gian m i hi p s có hi u l nh cu i m i hi p. 26.5. Khi cu c thi đ u b t đ u, đ ng h cũng b t đ u ch y và s không d ng l i tr khi có hi u l nh c a tr ng tài chính. 26.6. Ti ng còi s b t đ u và k t thúc m i hi p đ u như sau: 26.6.1. Tr ng tài chính báo hi u cu c chơi b t đ u. Tr ng tài ph theo dõi th i gian s th i còi th 1 đ b t đ u hi p đ u và b m đ ng h ch y. Ti ng còi th 2 s đư c th i khi hi p đ u k t thúc và b m đ ng h d ng. 26.6.2. Trư c m i tr n đ u, m i đ i có 1 phút kh i đ ng v i c u thi đ u. 26.7. Hi p quy t đ nh: 26.7.1. N u có nhi u đ i cùng đ t đư c m t s đi m trong vòng đ u thì các đ i đó s thi đ u "hi p quy t th ng" trong vòng 5 phút. 26.7.2. Tuy nhiên n u trong "hi p quy t th ng" t ng đi m v n b ng nhau thì đ i th ng s đư c quy t đ nh b ng vi c b c thăm. Đi u 27. L i
 8. 27.1. Tr ng tài s không hô l i và không cho d ng c u nhưng đi m đó không đư c tính khi: 27.1.1. Đ u th d m chân lên v ch gi i h n vòng tròn thi đ u hay ngoài khu v c chơi c a vòng đ u. 27.1.2. Đ u th không đ ng trong khu v c chơi trong thi đ u. 27.2. Tr ng tài s hô l i và d ng c u nhưng không d ng đ ng h khi: 27.2.1. Đ u th chuy n c u không theo đúng trình t . 27.2.2. Đ u th không chuy n c u đ khó 1 sau khi nh n đư c c u tung b ng tay. 27.2.3. Đ u th tung c u d m v ch vào b t c v ch gi i h n hay ngoài sân đ u. 27.2.4. Đ u th chuy n c u không vư t qua v ch gi i h n c a vòng tròn trong. 27.2.5. Đ u th ch m c u hơn 3 l n trư c khi chuy n. 27.2.6. C u rơi xu ng đ t hay ch m vào b t c chư ng ng i nào. 27.2.7. C u ch m tay đ u th . 27.2.8. Đ u th d ng c u hay gi c u b ng chân ho c gi a chân và cơ th . 27.2.9. Đ u th ti p t c kh ng ch c u sau khi tr ng tài đã công b đi m. Đi u 28. Th i gian ch n thương 28.1. Trong trư ng h p có ch n thương, đư c phép ngh 5 phút. N u đ u th b ch n thương sau 5 phút v n không ti p t c thi đ u đư c thì ph i ti n hành thay đ u th (ngư i). Ch đư c thay ngư i 1 l n. N u đã h t l n thay ngư i và đ u th b ch n thương không đ kh năng chơi thì tr n đ u b d ng l i và đi m s t i th i đi m tr n đ u b d ng s là k t qu (đi m s ) cu i cùng c a đ i đó. Đi u 29. Hình th c ph t 29.1. Trong trư ng h p đ u th c tình ch m c u b ng tay hay cánh tay, tr ng tài chính s dùng th vàng c nh cáo ngay t c kh c, n u đ u th đó ph m 1 l i khác tương t tr ng tài chính s dùng th đó đ tru t quy n thi đ u ngay l p t c. 29.2. Ph t th đ đư c coi như k t thúc tr n đ u, trong tình hu ng đ c bi t đó không đư c thay ngư i. T ng đi m cu i cùng là đi m đ t đư c t đ u cho t i khi nh n đư c th đ . Đi u 30. Cách tính đi m 30.1. M i l n đá ho c chuy n c u t đ u th này sang m t đ u th khác s đư c tính đi m như sau: 30.1.1. Đ khó 1 = 1 đi m: - Chuy n b ng đ u. - Đá b ng mu bàn chân. - Đá b ng c chân. - Chuy n b ng đ u g i hay đùi. - Chuy n b ng vai. - Đá b ng lòng bàn chân. - Đá b ng má ngoài bàn chân. 30.1.2. Đ khó 2 = 3 đi m: - Đá c u k t h p v i nh y b t chéo chân( khi hai chân ph i r i m t đ t). - Đá c u t phía sau lưng b ng gót chân ho c đ giày. 30.2. Đi m s không đư c tính trong các trư ng h p sau: 30.2.1. Trong thi đ u chân c a đ u th d m lên b t c đư ng gi i h n vòng tròn nào ho c phía ngoài khu v c sân đ u. 30.2.2. Trong khi thi đ u đ u th không đ ng trong sân thi đ u. 30.2.3. Đi m ch đư c tính cho các l n đá ho c chuy n c u h p l theo đúng trình t .
 9. Đi u 31. Tr ng tài Hi p đ u đư c đi u hành như sau: 31.1. M t tr ng tài chính ng i trên gh cao và có các nhi m v sau: - Ki m tra s s n sàng c a đ u th đ cho tr n đ u b t đ u ho c b t đ u thi đ u tr l i sau khi ph i d ng. - Ra l nh b t đ u thi đ u. - Hô l i. - Theo dõi, phân x , ki m tra các l n chuy n c u gi a các đ u th . - D ng tr n đ u trong trư ng h p có ch n thương. - Công b k t qu t ng s đi m sau khi k t thúc m i hi p đ u và k t thúc 3 hi p đ u. - Tr ng tài chính ph i thay sau khi k t thúc m i vòng đ u. 31.2. Tr ng tài ph xư ng đi m s di chuy n t do trong ph m vi 3m xung quanh khu v c chơi v i các nhi m v sau: - Xư ng đi m d a trên đ khó c a đ ng tác. Chú ý: Tr ng tài ph xư ng đi m ph i đư c thay sau m i hi p. 31.3. Tr ng tài theo dõi th i gian có các nhi m v sau: - B m gi khi tr ng tài chính có ký hi u b t đ u hi p đ u và th i còi khi k t thúc m i hi p đ u. 31.4. Tr ng tài ghi đi m g m 2 tr ng tài ghi b ng tay và 2 tr ng tài ghi b ng thi t b đi n t . Tr ng tài ghi đi m ng i trên gh cao và ghi t t c các đi m đã đư c tr ng tài xư ng đi m thông báo, sau đó đưa biên b n ghi đi m cho tr ng tài chính sau m i hi p. 31.5. Các thi t b : 31.5.1. Gh tr ng tài chính 1 31.5.2. Bàn cho tr ng tài theo dõi th i gian 1 31.5.3. Bàn cho tr ng tài ghi đi m 1 31.5.4. Đ ng h b m gi 1 31.5.5. B ng ghi đi m 1 31.5.6. Còi 1 Hình 6. V trí c a đ u th Đi u 32. Đi u kho n chung Áp d ng Đi u 19 Chương I. Chương III. ĐI U CHUNG Đi u 33. B cu c và m t quy n thi đ u 33.1. Đ i nào đ n ch m 15 phút so v i gi đ u quy đ nh ho c không đ 3 đ u th đ i v i thi đ u đ i tuy n, 5 đ u th đ i v i thi đ u vòng tròn, là b cu c. 33.2. Khi tr ng tài công b b t đ u tr n đ u đ i nào ph n đ i không thi đ u coi như b cu c.
 10. 33.3. Khi đang đ u, đ i nào ph n đ i quy t đ nh c a tr ng tài không thi đ u ti p coi như b cu c t th i đi m đó. Đi u 34. Khi u n i Khi m t đ i chưa th a mãn v i quy t đ nh c a tr ng tài thì hu n luy n viên ho c lãnh đ i khi u n i lên Ban t ch c gi i b ng văn b n ngay sau khi tr n đ u k t thúc trong vòng 30 phút. N u khi u n i v nhân s thì trư c lúc b c thăm. Chương IV. CÁCH TI N HÀNH THI Đ U VÒNG TRÒN I. ĐĂNG KÝ 1. Lãnh đ i ph i đăng ký 6 đ u th cho đ i hình chính th c thi đ u vòng tròn. 2. Đ u th s s d ng s đeo t 1 - 5 do ban t ch c phát. II. TH TH C TI N HÀNH TRƯ C THI Đ U 1. Các quan ch c ng i t i bàn đi u hành như sau: - 1 tr ng tài ph theo dõi th i gian. - 2 tr ng tài đi u khi n b ng đi n t . - 2 tr ng tài ph ghi đi m (biên b n thi đ u) b ng tay. 2. Tr ng tài chính và 3 tr ng tài ph xư ng đi m cùng 6 đ u th s n sàng cho vi c thi đ u. 3. Tr ng tài chính d n 3 tr ng tài ph xư ng đi m cùng 6 đ u th đi ra trình di n chu n b thi đ u đ ng đ i di n v i khán đài chính. V trí đ ng trong hàng như sau: - Tr ng tài chính. - Ban tr ng tài ph (đi u hành 3 hi p đ u). III. L I GI I THI U C A BAN T CH C 1. Hình th c thi đ u. 2. Đ i hình thi đ u n i dung vòng tròn như sau: A. V trí s 1 đ u th s ..............Tên.............. B. V trí s 2 đ u th s ..............Tên.............. C. V trí s 3 đ u th s ..............Tên.............. D. V trí s 4 đ u th s ..............Tên.............. E. V trí s 5 đ u th s ..............Tên.............. F. Tên đ u th d b . 3. Tên c a tr ng tài chính, tr ng tài ph và tên các nư c có các tr ng tài đó. 4. Sau khi gi i thi u, tr ng tài chính và các tr ng tài ph s ti n t i các khu v c quy đ nh. IV. B T Đ U TR N Đ U 1. Tr ng tài thông báo tên gi i thi đ u. 2. Khi nghe tr ng tài chính hô "b t đ u" tr ng tài theo dõi th i gian dùng tín hi u còi và b m đ ng h . 3. Khi k t thúc th i gian m i hi p tr ng tài theo dõi th i gian dùng tín hi u còi báo hi u k t thúc. V. SAU TR N Đ U 1. Đ u th đ ng v trí trong khu v c thi đ u. 2. Tr ng tài thông báo đi m s c a hi p đ u và cho phép ngh 2 phút gi a các hi p đ u. 3. Tr ng tài s công b k t qu t ng đi m c a c 3 hi p. 4. Tr ng tài ph ti n t i ch tr ng tài chính và c 2 s đi vào khu v c quy đ nh.
 11. PH L C B MÔN C U MÂY Y BAN TDTT ĐĂNG KÝ THI Đ U N I DUNG Đ NG Đ I Gi i:............................................................................................................................. Đ i:..................................B ng:....................................Sân,Ngày........./......./20....... Th i gian:.......................Nam, N Đ i tuy n S áo Tên các thành viên trong đ i Ch c danh Đ i trư ng Đ i tuy n Đ i trư ng Đ i tuy n Đ i trư ng Đ i tuy n D b HLV HLV Lãnh đ i Lưu ý: 1. M i thay đ i ph i th c hi n trư c khi danh sách đư c trình cho T ng tr ng tài. 2. Đăng ký thi đ u ph i đư c g i đ n ban đi u hành trư c th i gian d ki n c a tr n đ u 45 phút. 3. Ph i có th VĐV đ nh n di n. Ch ký c a lãnh đ i (ghi rõ h tên) BIÊN B N THƯ KÝ N I DUNG Đ NG Đ I Tr n s : Ngày: Th i gian: Sân s : N i dung đ ng đ i: vs Đ i tuy n 1 (REGU 1) Tr ng tài: Tr lý tr ng tài:
 12. S áo H và tên VĐV Đi m H và tên VĐV S áo Vào Thay ngư i Ra Vào Thay ngư i Ra S áo: S áo: S áo: S áo: Th i gian __________đ n______ Th i gian thi đ u ___________Đ i th ng_______ Đ i tuy n 2 (REGU 2) Tr ng tài: Tr lý tr ng tài: S áo H và tên VĐV Đi m H và tên VĐV S áo Vào Thay ngư i Ra Vào Thay ngư i Ra S áo: S áo: S áo: S áo: Th i gian _______đ n______ Th i gian thi đ u ______________Đ i th ng______ Đ i tuy n 3 (REGU 3) Tr ng tài: Tr lý tr ng tài: S áo H và tên VĐV Đi m H và tên VĐV S áo Vào Thay ngư i Ra Vào Thay ngư i Ra S áo: S áo: S áo: S áo: Th i gian ____đ n_______ Th i gian thi đ u ______________Đ i th ng________ K T QU THI Đ U Đ I TH NG: T S :
 13. S HI P T NG ĐI M TH I GIAN THI Đ U GHI CHÚ Ch ký c a t ng tr ng tài BIÊN B N TR NG TÀI GIÁM SÁT N I DUNG Đ NG Đ I Gi i..............................................................................................B ng:................ Tr n:....................... Th i gian:...................... Nam/n ................ Đ I A:.............................................. G P Đ I A:........................................ Tr ng tài:........... Đ i giao c u:............ T :.................. Đ n:......... Đ i th ng:.............. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tr ng tài:............. Đ i giao c u:.............. T :............ đ n:............ Đ i th ng:............ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tr ng tài:............. Đ i giao c u:............... T :.......... đ n:....... Đ i th ng:................ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25
 14. Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Đ i tuy n 1 Đ i tuy n 2 Đ i tuy n 3 K t qu Đ T H Đ T H Đ T H Đ T H Đ T H Đ T H Hi p 1 Hi p 2 Hi p 3 Đ i th ng:..................... K t qu :....................................Th i gian:......................... Ghi chú:...................................................................................................................... Ch ký tr ng tài giám sát B NG GHI ĐI M N I DUNG Đ NG Đ I Gi i:............................................................................................... B ng:.............. Tr n:............ Sân:........ Th i gian:.................... Nam/n :............. Đ I A:............................ G P Đ I A:.................................... Tr ng tài:................. Đ i giao c u:................... T :.............đ n:............ Đ i th ng:................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tr ng tài:............ Đ i giao c u:............. T :..............đ n:.............. Đ i th ng:............. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 15. Tr ng tài:............ Đ i giao c u:............... T :...........đ n :........... Đ i th ng:.................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 K t Đ i tuy n Đ i tuy n Đ i Đ i th ng:............................ K t qu :........................... qu 1 2 tuy n 3 A B A B A B Th i gian:...................................................................... Hi p 1 Chi chú:......................................................................... Hi p 2 ...................................................................................... Hi p 3 ........................................................................................ S áo Tên thành viên đ i A ĐT S áo Tên thành viên đ i B 1 2 3 Ch ký Đ i trư ng (HLV) Ch ký tr ng tài chính Ch ký Đ i trư ng (HLV) B NG GHI ĐI M N I DUNG VÒNG TRÒN Gi i............................................................................................................................ Đ i:............................................................................................................................. Ngày:.......................... Đ a đi m:.................................Th i gian:.............................. Vòng I:........................................................................................................................ Đá Hi p 1 Hi p 2 Hi p 3 T ng c ng Đ khó 1 Đ khó 2
 16. Đ khó 3 S H và tên Th vàng Th i gian Th đ Th i gian áo Ch ký tr ng tài:....................................................................(Ghi rõ h tên) T ng tr ng tài:........................................................................(Ghi rõ h tên) ĐĂNG KÝ THI Đ U N I DUNG VÒNG TRÒN Gi i:........................................................................................................................... Đ i:.............................................................................................................................. Tr n s :..................... .................Sân s :................................Vòng đ u:.................... Ngày:............................................................Th i gian:............................................... V trí S áo Tên thành viên 1 2 3 4 5 D b HLV Lãnh đ i Lưu ý: 1. M i thay đ i ph i th c hi n trư c khi danh sách đư c trình cho T ng tr ng tài. 2. Đăng ký thi đ u ph i đư c g i đ n bàn đi u hành trư c th i gian d ki n c a tr n đ u 45 phút. 3. Ph i có th thi đ u đ nh n di n VĐV. Ch ký c a lãnh đ i (Ghi rõ h tên) BIÊN B N CH M ĐI M N I DUNG VÒNG TRÒN Gi i:....................................................................................
 17. Đ i:............................................................................ Hi p: 1 2 3 Ngày:.......................... Đ a đi m:........................ Th i gian:........................... Đ khó 1 (đi m 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Ch ký tr ng tài chính T ng c ng (ghi rõ h tên) BIÊN B N CH M ĐI M N I DUNG VÒNG TRÒN Gi i:................................................................................... Đ i:............................................................................ Hi p: 1 2 3 Ngày:........................... Đ a đi m:.................. Th i gian:.................................. Đ khó 2 (3 đi m) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339 342 345 348 351 354 357 360 363 366 369 372 375 378 381 384 387 390 393 396 399 402 405 408 411 414 417 420 423 426 429 432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 462 465 468 471 474 477 480 483 486 489 492 495 498 501 504 507 510 513 516 519 522 525 528 531 534 537 540 543 546 549 552 555 558 561 564 567 570 573 576 579 582 585 588 591 594 597 600 603 606 609 612 615 618 621 624 627 630 633 636 639 642 645 648 651 654 657 660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693 696 699 702 705 708 711 714 717 720 723 726 729 732 735 738 714 744 747 750 753 756 759 762 765 768 771 774 777 780
 18. 783 786 789 792 795 798 801 804 807 810 813 816 819 822 825 828 831 834 837 840 843 846 849 852 855 858 861 864 867 870 873 876 879 882 885 888 891 894 897 900 Ch ký tr ng tài chính T ng c ng (ghi rõ h tên) GI Y THAY NGƯ I Gi i:......................................................................................... Đ i:.............................................................................Tr n s :.............................. VĐV thay th vào hi p th nh t: 1 2 3 VĐV vào sân:...................................................... S áo:............................................ VĐV vào sân:.............................................. S áo:.................................................. T ng tr ng tài Lãnh đ i B MÔN C U MÂY Y BAN TDTT ĐĂNG KÝ THI Đ U N I DUNG Đ I TUY N Gi i:........................................................................................................................... Đ i:.............................................................................................................................. Tr n s :.............................. Sân s :................................ B ng;................................... Ngày:..................................................Th i gian:......................................................... S áo Tên thành viên Ch c danh V trí trên sân Đ i trư ng D b D b HLV Lãnh đ i Lưu ý: 1. M i thay đ i ph i th c hi n trư c khi danh sách đư c trình cho T ng tr ng tài. 2. Đăng ký thi đ u ph i đư c g i đ n bàn đi u hành trư c th i gian d ki n c a tr n đ u 45 phút. 3. Ph i có th thi đ u đ nh n di n VĐV. Ch ký c a lãnh đ i (Ghi rõ h tên) K T QU THI Đ U N I DUNG Đ I TUY N Gi i:............................................................................................................................ Tr n:........................ B ng:............ Sân s :....................Th i gian:...................... Đ i:................................................ G p: Đ i:..........................................
 19. Tr ng tài chính:.............................. Tr lý tr ng tài:................................................ S áo H và tên VĐV H và tên VĐV S áo Vào Thay ngư i Ra Vào Thay ngư i Ra Th i gian:............... Đ n:.............. Th i gian tr n đ u:............................................ K T QU CHUNG CU C Đ i th ng:.................................................... Đ i thua:................................................ T s :..................................... T ng đi m:............................................................... Ghi chú:....................................................................................................................... Trư ng ban t ch c T ng tr ng tài BIÊN B N TR NG TÀI GIÁM SÁT N I DUNG Đ I TUY N Gi i:............................................................................................................................ Ngày:............. B ng:................. Sân:............Th i gian:.............. Nam/n :............. Đ I A:................................................. G P Đ I A:..................................................... Tr ng tài:............ Đ i giao c u:............. T :.......... đ n:........... Đ i th ng:................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hi p 1 Hi p 2 Hi p 3 K t qu A B A B A B Đ T H Đ T H Đ T H Đ T H Đ T H Đ T H Đ i tuy n Đ i th ng:.................................................................................................................... K t qu :....................................................................................................................... Th i gian tr n đ u:...................................................................................................... Ghi chú:.......................................................................................................................
 20. Lưu ý: Đ: Đi m T: Thay ngư i H: H i ý Tr ng tài giám sát B NG GHI ĐI M N I DUNG Đ I TUY N Gi i:............................................................................................................................ Ngày:............ B ng:.............. Sân:................... Th i gian:............Nam/n :............... Đ I A:................................................. G P Đ I A:..................................................... Tr ng tài:............... Đ i giao c u:............... T :.......... đ n:........... Đ i th ng:.......... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 Giao Giao 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 c u c u 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 K t qu Hi p I Hi p II Hi p III Đ i th ng:........... K t qu :................ Đ i A B A B A B Th i gian:.......................................... Đi m Chi chú:............................................. S áo Tên thành viên đ i A S áo Tên thành viên đ i B Ch ký Đ i trư ng (HLV) Ch ký tr ng tài chính Ch ký Đ i trư ng (HLV)
Đồng bộ tài khoản