Quyết định số 2089/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 2089/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2089/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật cử tạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2089/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2089/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH LU T C T B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 03 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v và quy n h n v cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn C t Vi t Nam; Theo ngh c a Ông V trư ng V Th thao thành tích cao I. QUY T NNH: i u 1. Ban hành Lu t c t g m 5 ph n và 54 i u. i u 2. Lu t C t ư c áp d ng th ng nh t trong các cu c thi u t cơ s n toàn qu c và thi u qu c t t i Vi t Nam. i u 3. Lu t này thay th cho các Lu t ã in trư c ây và có hi u l c t ngày ký. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Th thao thành tích cao I, V trư ng V K ho ch-Tài chính, Giám c các S Th d c th thao và các ơn v có liên quan thu c U ban TDTT, ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG - CH NHI M Nguy n Danh Thái Ph n I. LU T V T CH C C A LIÊN OÀN C T QU C T (IWF)
 2. i u 1. nh nghĩa 1.1. Ngu n g c và tên g i: 1.1.1. Liên oàn C t Qu c t g i t t là "IWF" là m t t ch c ư c thành l p vào năm 1905. Liên oàn g m các Liên oàn qu c gia thành viên qu n lý môn th thao C t trên cơ s m i qu c gia m t Liên oàn. 1.1.2. IWF là cơ quan i u hành t t c các cu c thi c t : có nghĩa là t t c các thu c thi nâng tr ng lư ng trên m t thanh òn, dù kích thư c ho c hình d ng c a thanh òn và ĩa t như th nào. 1.2. M c ích: M c ích c a IWF là: 1.2.1. T ch c, i u hành và phát tri n môn th thao C t trên quy mô toàn th gi i. 1.2.2. Tăng cư ng tình h u ngh và h p tác gi a các Liên oàn qu c gia và các v n ng viên c a t t c các nư c. 1.2.3. Giúp các Liên oàn qu c gia trong các ho t ng c a h . 1.2.4. Gi i quy t nh ng v n tranh ch p n y sinh trong ph m vi môn C t gi a các Liên oàn qu c gia, Châu l c ho c Khu v c và ây ư c coi là cơ quan quy n l c cao nh t trong môn C t . 1.2.5. Xây d ng Lu t C t . 1.2.6. Ki m soát và i u hành t t c các cu c thi u C t qu c t . 1.2.7. Giám sát ho t ng c a các Liên oàn khu v c và Châu l c theo Hi n chương, Quy ch và Lu t c a IWF. 1.2.8. Xác nh n t t c các k l c th gi i. i u 2. Bi u trưng và c 2.1. Bi u trưng: 2.1.1. Bi u trưng c a IWF g m các y u t sau: - Qu a c u v i nh ng kinh tuy n và vĩ tuy n. Bên ph i c a qu a c u có m t bàn tay nâng thanh t g m 3 ĩa t ư c kh c ch IWF. - M t vòng nguy t qu bao quanh qu a c u. - Qu a c u và vòng nguy t qu ư c t v trí hai ư ng tròn ng tâm v i dòng ch : INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING FEDERATION- FOUNDED 1905.
 3. 2.1.2. Màu s c c a bi u trưng: Màu xanh: qu a c u. Màu vàng: bàn tay, thanh òn và vòng nguy t qu . Màu en: các kinh tuy n, vĩ tuy n, vòng tròn, ch IWF và các ch khác. 2.2. C : 2.2.1. C c a IWF là bi u trưng t trên n n tr ng. 2.3. Quy n s d ng bi u trưng: 2.3.1. Không ư c phép s d ng bi u trưng c a IWF khi chưa ư c s ng ý c a IWF. 2.3.2. Ch có IWF m i có quy n cho phép ch t o bi u trưng, phù hi u, huy chương v.v... i u 3. i u kho n chung 3.1. IWF ư c các t ch c như U ban Olympic Qu c t (IOC), T ng h i các Liên oàn th thao qu c t (GAISF), Hi p h i các Liên oàn qu c t Olympic mùa hè (ASOIF) công nh n là cơ quan i u hành duy nh t c a C t qu c t . 3.2. Trong các ho t ng, IWF tuân theo nguyên t c và lý tư ng Olympic. 3.3. Nghiêm c m m i ho t ng tranh cãi mang tính ch t chính tr và tôn giáo ho c bi u tình trong ph m vi c a IWF. 3.4. IWF ng h t t c các sáng ki n c a các v n ng viên vì hoà bình và s hi u bi t. 3.5. Không có s phân bi t gi a các châu l c, các qu c gia ho c các cá nhân vì lý do ganh ua, màu c s c áo, gi i tính, tôn giáo ho c chính tr . i u 4. Ngôn ng chính th c c a IWF 4.1. Ngôn ng chính th c c a IWF là ti ng R p, ti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng c, ti ng Nga và ti ng Tây Ban Nha. Ti ng Anh là ngôn ng làm vi c. i di n c a các qu c gia thành viên có th nói ti ng b n a, phiên d ch s d ch sang ti ng Anh. 4.2. T t c các n phNm và báo cáo c a IWF u b ng ti ng Anh. Các cu c h p c a Ban thư ng v và các Ti u ban ư c ti n hành b ng ti ng Anh. 4.3. Ban t ch c các i h i thư ng niên ph i cung c p các thi t b và phiên d ch d ch ng th i sang các ngôn ng chính c a IWF, khi có th và sang ti ng b n ng . i u 5. T ch c IWF
 4. IWF bao g m các t ch c sau: - i h i. - Ban thư ng v . - Các ti u ban. i u 6. ih i 6.1. i u kho n chung: 6.1.1 Cơ quan quy n l c cao nh t c a IWF là i h i. 6.1.2. i h i bao g m các phái oàn c a các Liên oàn thành viên IWF. Ch có nh ng Liên oàn óng y niên li m hàng năm m i ư c tham d và b phi u t i i h i. M i nư c thành viên có th c 2 i bi u nhưng ch ư c b 1 phi u. i bi u ph i là công dân c a nư c h i di n. Không ch p nh n hình th c b phi u h . 6.1.3. Các v n ng viên tham d các gi i thi u trư c ho c sau th i gian i h i có th là i bi u nhưng ch khi không có quan ch c c a Liên oàn i kèm. H ph i trình thư u nhi m c a Liên oàn. 6.1.4. Trư c khi khai m c i h i, m t b ph n g m 3 ngư i s ư c thành l p làm nhi m v thNm tra thư u nhi m c a t t c các i bi u. 6.1.5. Ch t ch và T ng thư ký b t bu c ph i có m t trong t t c các kỳ i h i. 6.1.6. Ch có các m c nêu trên trong chương trình ngh s m i ư c th o lu n t i i h i. 6.1.7. Các xu t ưa vào trong chương trình ngh s ph i g i t i T ng thư ký ít nh t 60 ngày trư c i h i. 6.1.8. T ng thư ký chuNn b chương trình ngh s trên cơ s các xu t ư c trình b i các Liên oàn thành viên, Ban thư ng v và các Ti u ban. 6.1.9. i h i t ch c cùng th i gian di n ra Gi i vô ch th gi i ph i gi i quy t các v n : - Thông tin k thu t c a gi i vô ch Th gi i. 6.1.10. Ban thư ng v ph i thông qua các m c và th t th o lu n c a chương trình ngh s . 6.1.11. Quy t nh c a i h i ư c thông qua b i a s phi u tán thành c a các oàn tham d và b phi u. Các quy t nh này có hi u l c sau khi IWF công b . Quy t nh v các v n sau ph i ư c thông qua b i ít nh t 2/3 s phi u tán thành c a các i bi u tham d :
 5. -S a i Hi n chương IWF. - Công nh n Liên oàn thành viên m i. 6.1.12. Ch t ch quy t n s lư ng và th i lư ng các bài phát bi u c a các i bi u tránh vi c kéo dài th i gian i h i. 6.1.13. Các phiên h p c a IWF ư c gi bí m t. 6.1.14. Nh ng quy t nh có tính nguyên t c c a i h i là quy t nh cu i cùng, không ư c quy n kháng cáo t i i h i sau ó. 6.2. i h i thư ng niên: 6.2.1. i h i thư ng niên c a IWF ư c t ch c hàng năm, k t h p v i Gi i vô ch th gi i. 6.2.2. Các m c ph i có trong chương trình ngh s : - Công nh n thành viên m i. - Ki m tra và thông qua các báo cáo ho t ng c a Ban thư ng v và các Ti u ban. - B nhi m vào nh ng v trí khuy t c a Ban thư ng v và các Ti u ban. - Thông tin v vi c chuNn b các gi i vô ch th gi i ti p theo. - Nh ng v n quan tr ng c a môn th thao C t . -S a i và thông qua Lu t thi u ư c phê chuNn b i Ban thư ng v . - Thông qua quy t nh c a Ban thư ng v v vi c ăng cai gi i vô ch th gi i. 6.2.3. Các b n báo cáo riêng c a Ch t ch, T ng thư ký và các Trư ng Ti u ban ư c chuNn b và g i t i các Liên oàn thành viên ít nh t 30 ngày trư c i h i. 6.3. i h i toàn th : 6.3.1. IWF s t ch c i h i toàn th trong d p Gi i vô ch tr th gi i. 6.3.2. Nh ng v n quan tr ng c a môn C t qu c t cũng như nh ng xu t c a Liên oàn thành viên ho c quan ch c IWF ư c ưa vào chương trình ngh s . 6.4. ih ib uc : 6.4.1. Vào năm t ch c i h i Olympic mùa hè, IWF s t ch c i h i b u c . Ban thư ng v s quy t nh th i gian và a i m t ch c. 6.4.2. Ngoài chương trình ngh s c a i h i thư ng niên, i h i b u c quy t nh các v n sau:
 6. - B u các u viên Ban thư ng v và các Ti u ban. -S a i các i u lu t và Hi n chương IWF. 6.4.3. i h i b u c có th kéo dài n 2 ngày. 6.4.4. Nh ng xu t ư c ưa vào chương trình ngh s c a i h i b u c ph i g i t i T ng thư ký 6 tháng trư c ngày n nh t ch c i h i. 6.4.5. Nh ng xu t c a các Liên oàn qu c gia và u viên ư c b u v s a i Hi n chương, Quy ch và Lu t chuyên môn ph i g i t i T ng thư ký theo th i gian mà U ban ư c Ban thư ng v quy nh. Như v y cho phép các Ti u ban c a IWF có th i gian nghiên c u nh ng xu t này. 6.4.6. Hi n chương, Quy ch và Lu t chuyên môn s a i có hi u l c t ngày ư c Ban thư ng v quy t nh. 6.4.7. Ch có các Liên oàn thành viên ã n p niên li m t i IWF trong 4 năm c a kỳ th v n h i g n ây m i ư c tham d b phi u t i i h i. 6.5. i h i b t thư ng: N u có ít nh t 25% s Liên oàn qu c gia thành viên ngh thì Ban thư ng v ph i tri u t p m t i h i b t thư ng ư c ti n hành trong vòng 60 ngày sau khi nh n ư c ngh . i u 7. Ban Thư ng v IWF 7.1. Trong th i gian gi a các kỳ i h i, Ban thư ng v quy t nh t t c các v n v môn th thao C t và vi c t ch c thi u sao cho t k t qu t t nh t. Ban thư ng v cũng ch u trách nhi m m b o nhân s và trang thi t b IWF ho t ng có hi u qu . M t trách nhi m n a là quy t nh v n tài chính cho ho t ng c a IWF. 7.2. Thành ph n c a Ban thư ng v : 7.2.1. Các u viên ư c b u: - Ch t ch. - T ng thư ký - kiêm ph trách tài chính. - 6 Phó ch t ch. - 8 u viên. 7.2.2. Các u viên ư c k p n p: - Ch t ch các Liên oàn Châu l c.
 7. 7.2.3. Các u viên ư c b nhi m: Khi th y c n thi t, Ban thư ng v có th ti n hành b nhi m c bi t v i i u ki n Liên oàn qu c gia c a ngư i ó ng ý vi c b nhi m. Tiêu chuNn l a ch n là nh ng ngư i ã có thâm niên làm vi c liên t c trong Ban thư ng v ho c các Ti u ban c a IWF. Thành viên ư c b nhi m không có quy n b phi u. 7.2.4. Phó t ng thư ký: Phó T ng thư ký là m t u viên Ban thư ng v và ph i tham d các cu c h p c a Ban nhưng không ư c quy n b phi u. Trư ng h p T ng thư ký, vì b t kỳ lý do nào, không th tham d cu c h p c a Ban thư ng v , Phó T ng thư ký s có quy n b phi u. 7.3. M i qu c gia ch có th có 1 i di n ư c quy n b phi u trong Ban thư ng v , ưu tiên cho u viên ư c b u. 7.4. M t qu c gia không th có hai u viên ư c b u tham gia vào Ban thư ng v . 7.5. Bu i h p c a Ban thư ng v là h p kín và ư c gi bí m t. 7.6. Biên b n cu c h p c a Ban thư ng v ư c Văn phòng gi và ph i g i b n copy cho t t c các u viên. 7.7. Ban thư ng v ph i h p ít nh t m t năm m t l n. 7.8. Gi a các kỳ i h i, Ban thư ng v có quy n thay i và s a i Quy ch và Lu t chuyên môn khi th y th t c n thi t. Tuy nhiên, nh ng thay i ho c s a i này ph i ư c ưa ra t i i h i ti p theo ư c phê chuNn. 7.9. i v i gi i vô ch th gi i, Ban thư ng v và Ti u ban chuyên môn l a ch n Ban giám kh o giám sát k thu t và tr ng tài, Ban thư ng v phê chuNn vi c ch nh Bác s tr c trên cơ s nh ng ngư i ã ư c Ti u ban y t l a ch n. 7.10. ph i h p qu n lý toàn c n môn th thao C t , Ban thư ng v có th có các cu c h p ph i h p v i Ban thư ng v các Liên oàn châu l c. 7.11. Ban thư ng v có quy n ch nh thành l p các ti u ban c bi t th c thi các nhi m v c th , trong ph m vi quy n h n c a mình. 7.12. Ban thư ng v l a ch n và phân b ăng cai các gi i vô ch th gi i. 7.13. Trong cu c h p u tiên, Ban thư ng v m i ư c b u th c hi n vi c b nhi m. 7.14. Ban thư ng v liên l c v i m t U ban chuyên gia m b o s ph i h p toàn c u c a các chuyên gia c t . i u 8. Các ti u ban 8.1. i u kho n chung: 8.1.1. Có 4 ti u ban ư c b u trong i h i IWF:
 8. - Ti u ban chuyên môn (Ti u ban k thu t). - Ti u ban nghiên c u và khoa h c. - Ti u ban y t . - Ti u ban ki m toán. 8.1.2. M i Ti u ban k thu t, nghiên c u và khoa h c và Ti u ban Y t g m có 1 trư ng ban và 10 u viên. 10 u viên này (xem i u 9.3.1, ngo i tr Ti u ban Y t , Ti u ban nghiên c u và khoa h c) ư c b u t i i h i. Trư ng ban ư c b nhi m trong s u viên Ban thư ng v và ch ti n hành b phi u quy t nh khi ngang i m. Trư ng ti u ban c a các Liên oàn châu l c ư c m i v i tư cách quan sát viên, không ư c quy n b phi u t i cu c h p c a các Ti u ban c a IWF. 8.1.3. Ch t ch và T ng thư ký là thành viên c bi t c a t t c các Ti u ban nhưng không có quy n b phi u. 8.1.4. T t c các Ti u ban ph i h p ít nh t 1l n/năm. Biên b n c a t t c các cu c h p ph i ư c lưu l i và có danh sách ch ký nh ng ngư i tham d . 8.1.5. Cu c h p c a các Ti u ban là h p kín. 8.1.6. Vi c tham d h p là b t bu c i v i các u viên. Nh ng u viên không th tham d ph i thông báo trư c v i T ng thư ký và nêu rõ lý do v ng m t. 8.1.7. Ban thư ng v có quy n ình ch nh ng thành viên v ng 2 bu i liên ti p các cu c h p c a Ban thư ng v ho c các Ti u ban mà không có lý do chính áng. 8.1.8. Gi a các kỳ i h i, Ban thư ng v có quy n thay th thành viên vì b t c lý do gì không làm nhi m v trong các Ti u ban c a IWF. Thành viên m i s làm vi c cho n i h i b u c ti p theo. 8.2. Ti u ban chuyên môn (k thu t): 8.2.1. Ti u ban k thu t cùng v i Ban thư ng v l a ch n Ban giám kh o, giám sát k thu t và tr ng tài cho Gi i vô ch th gi i. 8.2.2. Gi i quy t nh ng th c m c c a tr ng tài. 8.2.3. T ch c các khoá h c tr ng tài. 8.2.4. Giám sát vi c chuNn b bàn thi và ki m tra tr ng tài. 8.2.5. ra bi n pháp nâng cao trình tr ng tài. 8.2.6. Cùng v i T ng thư ký ch u trách nhi m v các cu c thi u và m b o r ng t t c các thi t b ph i úng tiêu chuNn Lu t k thu t IWF.
 9. 8.2.7. Giám sát vi c th c hi n Lu t IWF t i Th v n h i Olympic, gi i Vô ch Th gi i, Châu l c, khu v c và các i h i TDTT khác, i u hành thi u trên l p trư ng c a tr ng tài. 8.2.8. m b o các d ng c và trang thi t b có liên quan n vi c t ch c thi u ph i t tiêu chuNn IWF (ph i h p v i Ti u ban nghiên c u khoa h c). 8.2.9. L p danh sách c các Ti u ban khác. 8.2.10. Ph i k t h p v i các Ti u ban khác. 8.2.11. Các ng viên vào Ti u ban k thu t ph i có b ng tr ng tài c p 1 trư c khi ư c b u ho c ch nh vào Ti u ban này. Các ng c viên ph i có sơ y u lý l ch khi xin vào v trí ó. 8.3. U ban nghiên c u khoa h c: 8.3.1. U ban này nghiên c u s phát tri n các v n liên quan n vi c t p luy n c t và chuNn b cho các cu c thi u. 8.3.2. Nghiên c u phương pháp nâng cao k thu t c t . 8.3.3. Nghiên c u, phát tri n và truy n bá nh ng phương pháp t p luy n m i. 8.3.4. Nghiên c u và phát tri n phương pháp có liên quan nv n ng viên c t tr . 8.3.5. Gi i thi u phim nh và sách báo v thông tin k thu t, b n tin và nh ng n phNm khác v c t . 8.3.6. xu t n i dung c a các l p hu n luy n viên và ch n gi ng viên gi ng d y. 8.3.7. Thông qua nh ng i m có liên quan t i thi t b th thao t quan i m hu n luy n viên. 8.3.8. Thông qua nh ng i m có liên quan t i Lu t chuyên môn t quan i m hu n luy n viên. 8.3.9. Ph i h p v i v i các Ti u ban khác. 8.3.10. Nghiên c u và xây d ng chương trình c th cho các l a tu i và gi i tính. 8.3.11. ng c viên c a Ti u ban nghiên c u khoa h c ph i có văn b ng giáo d c th ch t ho c có kinh nghi m phù h p trong lĩnh v c hu n luy n c t , giáo d c h c, tâm lý h c ho c sinh h c. 8.4. Ti u ban Y t : 8.4.1. Ti u ban này có trách nhi m b o v s c kh e c a v n ng viên c t .
 10. 8.4.2. C v n BTC Gi i vô ch th gi i các v n v y t , v sinh, dinh dư ng và nh ng v n có liên quan. 8.4.3. T i Gi i vô ch Th gi i, liên h v i Ban t ch c m b o v cung c p d ch v y t , ki m tra doping, v n chuy n và d ch v y t theo yêu c u c a i u l gi i vô ch. 8.4.4. Ch nh bác s tr c trong nh ng ngày di n ra Gi i vô ch th gi i và xu t v i Ban thư ng v tên các bác s làm nhi m v t i Th v n h i. 8.4.5. Thu th p sô li u y h c v tác ng lâu dài c a môn C t i v i cơ th con ngư i. 8.4.6. ChuNn b tài li u cho vi c c ng môn C t như là phương pháp c i thi n s c kh e và th l c. 8.4.7. Phát tri n chương trình ào t o i ôi v i vi c ki m soát tr ng lư ng cơ th , t p luy n, chăm sóc ch n thương và vi c s d ng, l m d ng thu c và các ch t b c m. 8.4.8. C ng tác v i Ti u ban nghiên c u khoa h c, lên k ho ch và th c hi n nh ng nghiên c u v c t . 8.4.9. Ph i h p v i nh ng Ti u ban khác c a IWF và Ti u ban y h c c a các Liên oàn châu l c v các v n hai bên cùng quan tâm. 8.4.10. Ph i h p v i nh ng t ch c phù h p mang l i l i ích cho môn C t . 8.4.11. T ch c và tham d nh ng h i th o và h i ngh chuyên v Y h c. 8.4.12. T i Gi i vô ch th gi i, m t bác s i di n Liên oàn ăng cai có th tham d cu c h p c a Ti u ban Y h c, nhưng không có quy n b phi u. 8.4.13. Các ng viên c a Ti u ban Y h c ph i là bác s y khoa. 8.5. Ti u ban ki m toán: 8.5.1. i h i b u ra (3) ki m toán viên. 8.5.2. 2 ki m toán viên có m t là s i bi u c n thi t theo quy nh. 8.5.3. Ki m toán viên: - Ki m tra s sách tài kho n c a IWF m t l n/năm và báo cáo trư c Ban thư ng v và i h i. - Là nhà tư v n v tài chính cho Ban thư ng v . - Khi có yêu c u, kh o sát và tìm ki m các ngu n có th c i thi n tình hình tài chính c a IWF.
 11. 8.5.4. ng viên c a Ti u ban ki m toán ph i có kinh nghi m phù h p v s sách k toán, tài chính và kinh t . i u 9. B u c 9.1. i u kho n chung: 9.1.1. Nh ng thành viên c a Ban thư ng v và các Ti u ban ư c b u t i i h i s làm vi c n i h i b u c ti p theo ho c n khi k t thúc Th v n h i ti p theo, n u Th v n h i này k t thúc sau th i gian i h i b u c . 9.1.2. Vi c c vào v trí ph i ư c g i b ng thư b o m t i văn phòng thư ký c a IWF ít nh t 3 tháng trư c ngày i h i. Các Liên oàn qu c gia ph i g i văn b n c . Các ng c viên không ăng ký úng th i h n thì không tư cách b u c . Văn phòng thư ký s có gi y xác nh n chính th c v c h pl . 9.1.3. Các Liên oàn qu c gia thành viên ch có th xu t nh ng ng c viên có thi n ý. Nh ng ng c viên này ph i là công dân c a nư c h i di n và Liên oàn qu c gia c a h ph i chi tr chi phí cho vi c tham d các cu c h p. 9.1.4. M t ngư i có th là ng c viên c a nhi u v trí khác nhau c a IWF nhưng ch ư c b u vào 1 v trí. Nh ng ng c viên không trúng c m t v trí không ư c t ng coi là tư cách b u cho v trí khác. c ph i nêu rõ v trí tranh c . 9.1.5. V vi c b u c , Ch t ch ch nh 3 ngư i ki m phi u th c hi n vi c phân phát, thu và ki m phi u. 9.1.6. Khi có 2 ng c viên tr lên có cùng s phi u b u thì ti n hành b u l i. N u sau ó s phi u v n b ng nhau, Ch t ch có th b c lá phi u quy t nh. 9.1.7. M i Liên oàn thành viên ư c quy n b 1 phi u. 9.1.8. Vi c b u c ư c ti n hành b ng cách b phi u kín, ngo i tr khi ch có 1 ng c viên cho 1 v trí. 9.1.9. Th t b u c như sau: - Ban thư ng v . - Ti u ban K thu t. - Ti u ban Y h c. - Ti u ban nghiên c u khoa h c. - Ti u ban Ki m toán. 9.1.10. ng c viên không trúng c có th tranh c Ti u ban khác, tuy nhiên, n u m t nư c có hơn m t ng c viên cho 1 v trí c th thì Liên oàn qu c gia ưa ra th t ưu tiên sao cho ch có m t ng c viên có tên trong danh sách c a m i lá phi u.
 12. 9.1.11. B u c theo hình th c a s phi u b u, có nghĩa là ngư i giành ư c s phi u b u cao nh t thì trúng c . 9.1.12. Ch t ch và T ng thư ký IWF ph i ư c b u theo phương th c a s phi u tuy t i. Trư ng h p có hơn 2 ng c viên, ngư i có s phi u th p nh t s b lo i sau m i vòng cho n khi m t ng c viên nh n ư c a s phi u tuy t i. 9.1.13. Ch nh ng lá phi u b u s ng c viên m i có giá tr . 9.2. B u Ban thư ng v : 9.2.1. Th t b u c như sau: - Ch t ch. - T ng thư ký kiêm ph trách tài chính. - 6 Phó Ch t ch. - 8 u viên. 9.2.2 Khi b u ch c danh T ng thư ký kiêm ph trách tài chính, ngư i có tên trong cùng danh sách như là Phó T ng thư ký cũng t ng ư c b u. 9.2.3. Trong trư ng h p v trí Ch t ch ho c T ng thư ký b khuy t, Phó Ch t ch th nh t ho c Phó T ng thư ký s th c thi các ch c năng ó cho n i h i ti p theo s quy nh b nhi m. Trong trư ng h p có v trí khuy t trong Ban thư ng v , các u viên s ư c thay th vào i h i sau. T t c các u viên ư c b u vào v trí khuy t ph i th c hi n ch c năng c a h trong th i gian còn l i. 9.2.4. Th t Phó Ch t ch căn c theo s phi u ư c b u c a m i ngư i. Phó Ch t ch có s phi u b u cao nh t s tr thành Phó Ch t ch th nh t. 9.3. B u các U ban: i h i b u ra 10 u viên vào Ti u ban k thu t và 6 u viên vào Ti u ban y t và Ti u ban nghiên c u khoa h c và toàn b u viên Ti u ban ki m toán. B n (4) u viên còn l i c a Ti u ban y t và Ti u ban nghiên c u khoa h c s ư c Ban thư ng v ch nh. i u 10. Ch t ch Ch t ch và T ng thư ký ph i h p ch t ch v i nhau trong công vi c chia s trách nhi m v th t c hành chính và nguyên t c ho t ng th c thi nh ng quy t nh và ch o c a i h i và Ban thư ng v . Ch t ch c a IWF: 10.1. Ch trì và i u khi n các cu c tranh lu n t i i h i và các cu c h p c a Ban thư ng v theo thông l truy n th ng và lu t th o lu n t i ngh trư ng.
 13. 10.2. Tham d các Gi i vô ch th gi i và Th v n h i. Chi phí i l i và ăn (ti n phòng và ăn) do Ban t ch c ài th . 10.3. Tham d các cu c h p c a Ban thư ng v . Khi các cu c h p này không t ch c k t h p v i Gi i vô ch th gi i, IWF s chi tr ti n i l i và ăn . 10.4. i di n cho IWF t i các cu c h p c a IOC, GAISF, ASOIF và các t ch c th thao khác mà IWF là thành viên. Báo cáo v các ho t ng này ư c vi t b ng văn b n theo d ng thông tin t ng h p và ph i ư c trình t i cu c h p c a Ban thư ng v sau ó n u c n, ph i ư c phân phát t i i h i IWF. IWF s thanh toán chi phí cho vi c tham d các cu c h p này. 10.5. Có th làm Trư ng Ban giám kh o t i các Gi i vô ch th gi i, Th v n h i và nh ng gi i qu c t khác theo quy t nh c a Ban thư ng v . 10.6. Gi vai trò ch ch t trong l khai m c và b m c t i Gi i vô ch th gi i. 10.7. Trao huy chương cho V V o t gi i t i l trao thư ng c a Gi i vô ch th gi i. Ch t ch ôi khi có th c ngư i khác i di n trao gi i. 10.8. Khi Ch t ch không có m t, vi c trao thư ng s ư c Phó Ch t ch th h ng cao nh t có m t lúc ó th c hi n. 10.9. B lá phi u quy t nh trong trư ng h p hoà i m. i u 11. T ng Thư ký kiêm ph trách tài chính Ch t ch và T ng thư ký ph i h p ch t ch v i nhau trong công vi c chia s trách nhi m v th t c hành chính và nguyên t c ho t ng th c thi nh ng quy t nh và ch o c a i h i và Ban thư ng v . T ng thư ký - Ph trách tài chính: 11.1. T ch c môn th thao C t trên toàn th gi i theo Hi n chương, Quy ch và Lu t IWF, quy t nh c a i h i và Ban thư ng v ho c trong nh ng s ki n c bi t, có tham kh o ý ki n Ch t ch. 11.2. Cùng v i Ch t ch àn phán và ký k t toàn b h p ng gi a IWF và các công ty và t ch c khác. 11.3. Cùng v i Ch t ch, hàng năm trình báo cáo ho t ng và báo cáo tài chính lên Ban thư ng v . Nh ng báo cáo này ph i ư c trình bày t i i h i 11.4. B t bu c ph i tham d Th v n h i, i h i TDTT khu v c, Gi i vô ch tr th gi i và Gi i vô ch th gi i. Là i di n chính th c c a IWF, i u khi n toàn b công tác t ch c các gi i vô ch này, m b o theo úng Hi n chương và Lu t c a IWF. Vi c ki m tra này ph i ư c hoàn t t trư c khi di n ra gi i và Ban t ch c ph i ài th chi phí i l i và ăn (ti n phòng và ăn). Trư ng h p T ng thư ký không th tham d , Phó T ng thư ký ho c m t i di n ư c ch nh sau khi ư c s ng ý c a Ch t ch s m trách nhi m v này.
 14. 11.5. i di n IWF t i các cu c h p c a IOC, GAISF, ASOIF và các t ch c th thao qu c t khác. i di n IWF t i các cu c àm phán, thay m t IWF ưa ra k t lu n. T t c chi phí i l i và ăn cho các s ki n này do IWF ài th . i u 12. Các Phó Ch t ch và các U viên Ban Thư ng v 12.1. Vì l i ích c a vi c thúc Ny và phát tri n môn C t trên toàn c u, theo s phân công nhi m v c a Ban thư ng v cho t ng cá nhân, t p trung vào các i tư ng và nhi m v sau: - Thay th và i di n Ch t ch IWF theo th h ng. - Chương trình phát tri n IWF. - Các v n tài chính c a IWF, tìm ki m ngu n tài chính m i. - Xu t b n, quan h v i gi i truy n thông i chúng. -C t n . 12.2. Tài tr giúp vi c i u hành i h i khi Ch t ch ch nh (ki m tra tư cách i bi u, thăm dò v.v...). 12.3. H tr Ban t ch c theo Hi n chương và Lu t IWF khi hi n di n t i Th v n h i, Gi i vô ch th gi i, châu l c và các gi i khác. 12.4. Ho t ng tích c c t i qu c gia và khu v c c a mình v i tư cách là i di n c a IWF. 12.5. óng góp vào vi c xu t b n sách, t p chí...c a IWF b ng vi c cung c p các bài báo và tư li u. 12.6. trình, xu t và tìm ki m kh năng c i thi n tài chính c a IWF. 12.7. Trong trư ng h p T ng thư ký v ng m t, n u có s ch nh i di n IWF t i các gi i khu v c và châu âu. 12.8. Ngoài các i m nêu trên, các Trư ng Ti u ban ph i ch u trách nhi m: - Ph i h p v i T ng thư ký tri u t p cu c h p c a Ti u ban mình theo chương trình hàng năm c a IWF. - i u khi n các cu c h p và trình báo cáo v các ho t ng c a Ti u ban. Các báo cáo này ph i g i t i T ng thư ký 2 tháng trư c i h i và ư c ưa vào ph n báo cáo t i i h i. - Trư ng Ti u ban Y t và K thu t tham d các Gi i vô ch th gi i. i u 13. U viên danh d
 15. Ban thư ng v có th tôn vinh c u Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng thư ký ho c u viên Ban thư ng v vì nh ng công lao ã óng góp trong công vi c c a IWF b ng vi c suy tôn h là "Ch t ch danh d su t i", "Phó Ch t ch danh d su t i", "T ng thư ký danh d su t i" hay là "U viên danh d su t i" c a IWF. Nh ng ngư i này có th tham d i h i IWF. H cũng có th tham d các cu c h p c a Ban thư ng v v i tư cách c v n n u ư c Ban thư ng v m i. i u 14. Văn phòng Thư ký c a IWF 14.1. Văn phòng thư ký là t ng hành dinh c a IWF. 14.2. Ch u s lãnh o và ch u trách nhi m trư c Ch t ch và T ng thư ký. 14.3. Ban thư ng v quy t nh a i m c a Văn phòng. 14.4. ây là trung tâm thông tin và hành chính c a IWF. Nhi m v chính là m b o s ho t ng có hi u qu c a Liên oàn. th c hi n t t nhi m v này, Văn phòng ph i tuy n ch n nh ng cán b có năng l c và ph i ư c trang b y các thi t b văn phòng. 14.5. ây là văn phòng giao d ch và duy trì m i quan h v i các Liên oàn qu c gia, IOC, GAISF, các U viên Olympic qu c gia. T t c các liên h công tác liên quan n IWF u do Văn phòng thư ký th c hi n. 14.6. Xu t b n nh kỳ các t p trí thông tin có liên quan n c t và IWF. 14.7. Xác minh và ăng ký các k l c th gi i; s p x p và xu t b n danh sách x p h ng th gi i. 14.8. ChuNn b chương trình ngh s cho i h i, các cu c h p c a Ban thư ng v và các Ti u ban và g i t i nh ng ngư i có liên quan trư c cu c h p 30 ngày. 14.9. Xu t b n thư ng xuyên t p chí thông tin thu th p t i i h i, các cu c h p c a Ban thư ng v và các Ti u ban và g i cho các Liên oàn thành viên, các u viên c a Ban ch p hành và các Ti u ban. 14.10. Phát hành và lưu gi th tr ng tài qu c t . 14.11. Tham gia vào t t c các ho t ng tài chính c a IWF, thu chi và s sách k toán. D trù kinh phí Ban thư ng v duy t. 14.12. t hàng và phân phát các n phNm c a IWF gi i thư ng danh d , huy hi u v.v... i u 15. K t n p thành viên 15.1. B t kỳ Liên oàn qu c gia nào mu n gia nh p IWF ph i g i nh ng văn b n sau t i Văn phòng thư ký: - Công văn xin gia nh p có ch ký Ch t ch và T ng thư ký.
 16. - M t b n copy Hi n chương. - Danh sách Ban ch p hành. - M t gi y ch ng nh n c a U ban Olympic qu c gia ho c cơ quan qu n lý cao nh t v th thao ch ng nh n Liên oàn ó ư c công nh n là t ch c qu n lý môn C t t nư c h . - L phí h i viên 500 USD (Năm trăm ô la M ). 15.2. M t ơn v xin gia nh p h i viên nêu rõ vi c hoàn toàn công nh n Hi n chương, Quy ch và Lu t c a IWF. Sau khi n p h sơ và h i phí, Liên oàn ư c Ban Thư ng v công nh n là h i viên. Quy t nh này ph i ư c thông qua t i i h i sau ó. 15.3. M t Liên oàn qu c gia không th gia nh p c 2 t ch c: IWF và t ch c toàn c u khác v môn C t . i u 16. Các Liên oàn Qu c gia 16.1. Các Liên oàn qu c gia là t ch c ư c công nh n qu n lý môn C t m i qu c gia. Liên oàn qu c gia, sau khi gia nh p s ư c công nh n là thành viên c a IWF. 16.2. Nghĩa v c a các Liên oàn: 16.2.1. nh kỳ ti n hành b u c , b nhi m Ch t ch, T ng thư ký và quan ch c và thông báo cho IWF v vi c b u c và b nhi m này. 16.2.2. T ch c ho t ng C t t i qu c gia c a h , bao g m các gi i vô ch qu c gia t ch c hàng năm. K t qu c a các gi i này ph i ư c g i t i IWF. Tương t , các Liên oàn ăng cai ph i g i k t qu t t c các gi i qu c t t i IWF. Báo cáo g i t i Văn phòng i u hành ph i g m các thông tin sau: - Tên y c av n ng viên, danh sách theo s và nhóm rút thăm. - Qu c t ch. - Ngày tháng năm sinh. - Cân n ng. - T t c các l n th c hi n c t . - Tên các quan ch c, tr ng tài. - K l c n u có. 16.2.3. N p y niên li m cho IWF theo i u 18.1 và 18.2.
 17. 16.2.4. Thư ng xuyên thông báo IWF v s phát tri n c a môn C t t i nư c mình và tr l i nh ng yêu c u, thông báo, câu h i v.v...c a IWF. 16.2.5. trình nh ng xu t v s a i Hi n chương, Lu t k thu t và Quy ch n u có yêu c u. 16.2.6. Ch p thu n và thi hành nh ng quy t nh c a i h i IWF và Ban thư ng v . 16.2.7. Tham d i h i thư ng niên n u có th . 16.2.8. Các Liên oàn qu c gia có th tham gia ký k t các h p ng trang thi t b cho phép qu ng cáo t ng th . Ti n tài tr ph i ư c g i t i Liên oàn qu c gia có liên quan và không ư c tr c ti p t i cá nhân v n ng viên. 16.3. Nghĩa v c a IWF i v i các Liên oàn quôc gia: 16.3.1. Thư ng xuyên thông báo cho các Liên oàn qu c gia v t t c các s ki n quan tr ng qu c t , ví d : l ch thi u, k t qu các cu c thi u chính, danh sách x p h ng, b u c , h i viên ăng ký tr ng tài... 16.3.2. Thông báo cho các Liên oàn qu c gia v nh ng quy t nh c a i h i và Ban thư ng v . 16.3.3. Ban hành Hi n chương IWF, Quy ch và Lu t k thu t và g i cho các Liên oàn qu c gia. Xu t b n và ph bi n thông tin k thu t v C t nâng cao trình trên toàn c u. 16.3.4. Gi i quy t các v n tranh ch p gi a các Liên oàn qu c gia khi ư c ngh . 16.3.5. Giúp các Liên oàn qu c gia v thông tin, các v n v hành chính... thông qua Văn phòng i u hành. i u 17. Các Liên oàn Châu l c 17.1. IWF công nh n 5 Liên oàn Châu l c: Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu i Dương và Châu Liên M . 17.2. Ch nh ng Liên oàn ã gia nh p IWF thì m i ư c gia nh p các Liên oàn khu v c và châu l c. 17.3. i u l và Hi n chương c a các Liên oàn châu l c ph i ư c trình lên Ban thư ng v IWF và tuân th t i a các i u kho n và Lu t c a IWF. 17.4.Các Liên oàn châu l c t ch c và giám sát các gi i châu l c c a mình t t c các nhóm tu i và gi i tính theo Hi n chương, Quy ch và Lu t k thu t c a IWF. 17.5. Ch t ch và T ng thư ký có th tham d các cu c h p c a Ban thư ng v và i h i c a các Liên oàn châu l c.
 18. 17.6. Các Liên oàn châu l c óng vai trò c v n cho IWF v v n thành viên c a mình. H tr giúp IWF trong vi c giám sát t t c các gi i qu c t t ch c t i châu l c và báo cáo lên IWF. 17.7. Các cu c b u c c a Liên oàn châu l c do IWF phê chuNn ch khi s i bi u trong i h i b u c ư c 50% c ng m t h i viên (quá bán). 17.8. i di n c a các Liên oàn châu l c trong Ban thư ng v IWF ph i trình báo cáo ho t ng thư ng niên, bao g m c m t báo cáo tài chình lên Ban thư ng v và i h i. 17.9. Các Liên oàn châu l c không ư c c p th tr ng tài. 17.10. Các Liên oàn châu l c có th công nh n k l c các nhóm tu i và gi i tính gi ng như vi c công nh n k l c th gi i. 17.11. i v i các gi i châu l c ho c các s ki n t ch c ph i h p v i IWF, như qu ng cáo, b n quy n truy n hình v.v... 17.12. Các gi i vô ch châu l c, Liên oàn châu l c có quy n ình ch v n ng viên ho c hu n luy n viên và có nh ng hình th c k lu t tuỳ theo sai ph m. Liên oàn ph i báo cáo s vi c này lên IWF. Có th IWF s nâng k lu t này lên m c toàn th gi i. Các Liên oàn châu l c không th ình ch các Liên oàn qu c gia nhưng có th xu t lên IWF. 17.13. Các Liên oàn thành viên IWF có quy n thành l p các nhóm Liên oàn trên cơ s có cùng l i ích. 17.14. T i các gi i vô ch châu l c, Liên oàn châu l c b t bu c ph i th c thi i u kho n ch ng doping. Ki m tra doping ph i ư c ti n hành sau khi tham kh o ý ki n c a IWF. IWF ch nh m t chuyên gia ki m tra doping, m i chi phí liên quan do Liên oàn châu l c chi tr . 17.15. Khi các gi i vô ch châu l c di n ra cùng th i gian v i các gi i vòng lo i olympic, nh ng i u ki n c th mà IWF quy nh cho các gi i vòng lo i này s ư c th c thi và thay th i u l c a các gi i vô ch châu l c. 17.16. Trư ng ti u ban c a Liên oàn châu l c n u không ư c b u là u viên c a Ti u ban ch c năng tương t c a IWF thì có th tham d vào cu c h p c a Ti u ban ch c năng ó c a IWF v i tư cách quan sát viên. 17.17. Liên oàn châu l c ph i m i m t i di n IWF tham d i h i b u c . Liên oàn châu l c chi tr ti n ăn và i l i cho i bi u này. 17.18. Các Liên oàn châu l c b t bu c ph i thông báo cho IWF mu n nh t là 30 tháng 6 năm trư c v th i gian và a i m các gi i châu l c ưa vào l ch thi u c a IWF. i u 18. L phí
 19. 18.1. Ti n niên li m H i viên c a IWF là 500 USD (năm trăm ô la M ). 18.2. Ti n niêm li m h i viên ư c n p trong tháng Giêng. B t kỳ m t qu c gia nào không n p l phí thì không ư c tham d ho c b phi u t i các cu c h p c a IWF. V n ng viên c a h không ư c tham d thi u ho c các cu c h p ư c t ch c theo lu t IWF. Thông báo nh c nh ư c g i t i các liên oàn chưa óng l phí tính n th i i m tháng hai. 18.3. Ti n t ch c phí 2500 USD (hai nghìn năm trăm ô la M ) ph i óng cho IWF ư c ăng cai m i gi i vô ch th gi i (gi i l n, tr , nam và n ...), ch ng h n như:Ti n t ch c phí ph i n p ư c ăng cai gi i vô ch tr th gi i nam và n là 5.000 USD (năm nghìn ô la M ho c 2500 USD x 2). 18.4. M i ơn xin t ch c gi i vô ch th gi i ph i g i kèm theo s ti n t c c là 5000 USD (năm nghìn ô la M ) ư c ăng cai m t gi i Vô ch th gi i danhf cho nam và n , ti n t c c là 10.000 USD (mư i nghìn ô la M ). Trong vòng 30 ngày sau khi k t thúc gi i, m t n a s ti n s ư c hoàn tr Liên oàn ăng cai. Trong vòng 30 ngày sau quy t nh c a Ban thư ng v , toàn b ti n t c c s ư c hoàn l i cho các ng viên không ư c ăng cai. i u 19. Các hình th c k lu t và ph t 19.1. B t kỳ m t Liên oàn thành viên ho c h i viên nào vi ph m Hi n chương. Quy ch ho c h i viên nào n u vi ph m Hi n chương. Quy ch ho c Lu t k thu t s b ình ch m t th i gian do Ban thư ng v quy t nh. 19.2. Các v n ng viên ho c quan ch c b IWF ho c Liên oàn qu c gia nư c h ình ch s coi như b IWF và t t c các Liên oàn thành viên ình ch . 19.3. M t Ban k lu t dư i s ch o c a m t thành viên Ban thư ng v có các nghĩa v sau: - Gi i quy t bư c u các v n v k lu t c a IWF. - X ph t và ph t ti n theo Lu t tương ng c a IWF và quy t nh c a i h i và Ban thư ng v . - ưa ra nh ng l i khuyên v các v n có liên quan t i IWF. Ban này có th b nhi m nh ng ngư i có kh năng tr giúp và ưa ra nh ng l i khuyên trong vi c ưa ra quy t nh cua Ban, ví d như lu t sư, bác s y khoa v.v... 19.4. IWF có thNm quy n ình ch ho c tru t quy n h i viên c a b t c m t Liên oàn qu c gia nào không óng niên li m. 19.5. Khi m t Liên oàn ph t m t v n ng viên ho c m t quan ch c, thì ph i thông báo ngay cho T ng thư ký. T ng thư ký s thông báo cho t t c các nư c khác trong trư ng h p v n ng viên ho c quan ch c ó tham gia thi u v i m t nư c khác mà không có s cho phép c a Liên oàn qu c gia c a h .
 20. 19.6. Khi m t v n ng viên vi ph m trong khi tham gia thi u m t nư c khác thì Liên oàn ăng cai ph i g i m t văn b n báo cáo chi ti t n Văn phòng i u hành. Sau khi ư c thông báo, Ban thư ng v s ra quy t nh x ph t thích áng. Liên oàn ăng cai không ư c ph t v n ng viên c a m t qu c gia khác, h ch lo i v n ng viên kh i cu c thi u. 19.7. Trong trư ng h p kháng cáo, Liên oàn qu c gia ho c v n ng viên có quy n ư c gi i trình trư c Ban thư ng v trư c khi Ban này ra quy t nh cu i cùng. 19.8. T t c kháng cáo ph i ư c g i b ng văn b n. Ti n t c c 500 USD (năm trăm ô la M ) ph i i kèm v i m i b n kháng cáo. S ti n này s ư c tr trong trư ng h p Liên oàn qu c gia th ng cu c. 19.9. Quy trình k lu t c a IWF ư c ti n hành qua hai giai o n. Trư c tiên Ban k lu t IWF là ngư i ưa ra quy t nh cu i cùng s xem xét m t b n kháng cáo l i quy t nh c a Ban k lu t, trình trong vòng 60 ngày. 19.10. M t v n ng viên ch ư c tham gia thi u nư c ngoài n u ư c Liên oàn qu c gia c a h cho phép. 19.11. Các Liên oàn qu c gia ph i c p gi y phép trư c khi b t c m t thành viên nào c a h ư c phép thi u ng c p nào t i b t c qu c gia nào khác. Gi y phép này s ư c Liên oàn ăng cai g i cho IWF và Liên oàn châu l c c a mình. Liên oàn qu c gia không tuân th nh ng quy nh này s b IWF ph t ti n 5000 USD (năm nghìn ô la M ) tuỳ vào t ng trư ng h p vi ph m. 19.12. Không v n ng viên nào ư c gia nh p h i viên m t qu c gia khác mà không có s cho phép t Liên oàn g c. Trong trư ng h p không có gi y phép, v n ng viên không ư c phép tham d vào các gi i qu c t nư c m i gia nh p trong vòng 12 tháng k t ngày n nư c ó. 19.13. M t i u ki n tham gia thi u cho m t qu c gia là v n ng viên ph i là công dân c a qu c gia ó. Trư ng h p có hai qu c t ch, ví d : h chi u liên minh Châu Âu, b t kỳ v n ng viên nào tham gia các gi i thi u qu c t ch ư c i di n cho m t nư c trong th i gian 12 tháng. 19.14. V n ng viên tham gia thi u m t gi i ư c t ch c theo Lu t IWF b ình ch ho c tr c xu t khi: -V n ng viên ang ch u hình ph t ình ch t m th i ho c vĩnh vi n. - Ph m t i xúc ph m ho c không ph c tùng Liên oàn qu c gia ho c hu n luy n viên trong khi thi hành nhi m v . - V n ng viên tham gia thi u cho qu c gia khác mà không ư c s cho phép c a Liên oàn qu c gia c a h .
Đồng bộ tài khoản