Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
72
lượt xem
7
download

Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu phí, lệ phí y tế dự phòng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH BI U M C THU PHÍ, L PHÍ Y T D PHÒNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t đ nh c a B trư ng B Y t quy đ nh ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm y t d phòng, Đ i y t d phòng, Trung tâm ki m đ nh qu c gia sinh v t ph m, Vi n nghiên c u, cơ s y t d phòng khác thu c h th ng cơ quan y t d phòng; Sau khi có ý ki n c a B Y t (Công văn s 9489/YT-TCKT ngày 21 tháng 12 năm 1999) và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , Q UY T Đ NH: Đ i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Bi u m c thu phí, l phí y t d phòng áp d ng th ng nh t trong c nư c. 1. M c thu phí, l phí y t d phòng quy đ nh t i đi u này áp d ng t i các cơ s y t d phòng là cơ quan qu n lý nhà nư c ho c đơn v s nghi p thu c h th ng y t d phòng; Không áp d ng t i các cơ s y t d phòng ho t đ ng kinh doanh d ch v v y t d phòng theo gi y phép c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; 2. Đ i v i các công vi c y t d phòng chưa đư c quy đ nh m c thu t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Quy t đ nh này thì áp d ng m c thu qui đ nh t i Thông tư s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Tài chính - Y t - Ban V t giá Chính ph - Lao đ ng Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí; Trư ng h p đã đư c quy đ nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Quy t đ nh này thì ph i áp d ng theo m c thu quy đ nh t i Quy t đ nh này; 3. M c thu phí, l phí y t d phòng quy đ nh b ng đ ng Vi t Nam thì thu b ng đ ng Vi t Nam; M c thu quy đ nh b ng Đô la M (USD) thì thu b ng USD ho c đ ng Vi t Nam trên cơ s qui đ i USD ra Đ ng Vi t Nam theo t giá trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thu phí, l phí. Đ i u 2 : Đ i tư ng ph i n p phí, l phí theo m c thu quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này là t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài đư c cơ quan Y t d phòng c a Vi t Nam th c hi n các công vi c sau đây (tr các trư ng h p không ph i quy đ nh t i Đi u 3): 1. Xét nghi m y t d phòng. 2. Ki m d ch y t biên gi i.
 2. 3. Ki m đ nh ch t lư ng các lo i vác xin, sinh ph m mi n d ch, ch ph m di t khu n, di t côn trùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . 4. Tiêm phòng v c xin và x lý côn trùng y h c. 5. Th m đ nh h sơ, c p s đăng ký ho t đ ng kinh doanh và lưu hành v c xin, sinh ph m mi n d ch, hoá ch t di t khu n, di t côn trùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . Đ i u 3 : Không thu phí, l phí y t d phòng đ i v i các đ i tư ng sau đây: 1. Bà m Vi t Nam anh hùng. 2. Tr em dư i 16 tu i m côi, ngư i tàn t t, già y u không nơi nương t a. 3. Nh ng ngư i các xã mi n núi, h i đ o. 4. Nh ng ngư i thu c di n đư c hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên theo quy đ nh c a B Lao đ ng Thương binh và Xã h i. 5. Nh ng ngư i thu c di n quá nghèo theo quy đ nh c a nhà nư c. Đ i u 4 : Các cơ s thu c h th ng Y t d phòng th c hi n công vi c qu n lý nhà nư c v y t d phòng và ho t đ ng s nghi p v y t d phòng có trách nhi m và quy n h n: 1. Đư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) t ng s ti n phí và 40% (b n mươi ph n trăm) t ng s ti n l phí th c t đã thu đư c (k c s ti n thu phí, l phí y t d phòng áp d ng m c thu quy đ nh t i Thông tư s 14/TTLB ngày 30/5/1995 nêu trên) trư c khi n p ngân sách nhà nư c đ chi phí vào vi c th c hi n công tác y t d phòng và vi c t ch c thu phí, l phí. 2. Kê khai vi c thu, n p phí, l phí y t d phòng v i cơ quan Thu đ a phương nơi thu và qu n lý s d ng ti n phí, l phí đư c trích theo đúng quy đ nh t i Thông tư s 54/1999/TT- BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. Đ i v i cơ s Y t d phòng ho t đ ng kinh doanh, d ch v v y t d phòng theo gi y phép c a cơ quan nhà nư c có th m quy n không thu, n p phí, l phí y t d phòng theo quy đ nh trên đây thì ph i n p thu và thu khác (n u có) theo Lu t đ nh. Đ i u 5 : Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Bãi b các quy đ nh v phí, l phí y t d phòng trái v i Quy t đ nh này. Đ i u 6 : Các cơ s Y t d phòng, các đ i tư ng n p phí, l phí y t d phòng và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
 3. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW Đ ng, - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , Ph m Văn Tr ng - UBND, S Tài chính, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW - S Y t , các Vi n thu c h Y t d phòng; Trung tâm y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Công báo, - Các T ng c c, C c, V , Vi n, đơn v thu c B Tài chính, - Lưu: VP (HC, TH); TCT (HC, NV4)
 4. BI U M C THU PHÍ, L PHÍ Y T D PHÒNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 21/2000/QĐ/BTC ngày 21 tháng 2 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) I . X É T N G H I M P H ÁT H I N B N H : TT Lo i xét nghi m Đơn v tính M c thu 1 2 3 4 A. Xét nghi m máu 1 Test nhanh chu n đoán HIV đ ng/ xét nghi m 40.000 2 Serodia chu n đoán HIV đ ng/ xét nghi m 30.000 3 ELISA chu n đoán HIV đ ng/ xét nghi m 30.000 4 Western blot chu n đoán HIV đ ng/ xét nghi m 420.000 5 Huy t thanh chu n đoán Leptospira đ ng/ xét nghi m 30.000 6 Đ nh lư ng b th trong huy t thanh đ ng/ xét nghi m 30.000 7 Chu n đoán Viêm não Nh t b n + HI đ ng/ xét nghi m 40.000 + MAC - ELISA đ ng/ xét nghi m 30.000 8 S t xu t huy t Đengue + Mac - ELISA đ ng/ xét nghi m 25.000 + Ph n ng ngưng k t h ng c u HI đ ng/ xét nghi m 100.000 + Pan Bio Rapid tets đ ng/ xét nghi m 75.000 + Phân l p Vi rút đ ng/ xét nghi m 340.000 9 S i + HI đ ng/ xét nghi m 75.000 ELISA IGM đ ng/ xét nghi m 30.000 10 Rubella ELISA IgG đ ng/ xét nghi m 460.000 11 Vi rút đư ng hô h p (influenza A, B, Para, Adeno, đ ng/ xét nghi m 30.000 RSV): Phương pháp mi n d ch huỳnh quang 12 Chlamydia + HI đ ng/ xét nghi m 40.000 + Phân l p Vi rút đ ng/ xét nghi m 300.000 + EIÂ phát hi n kháng nguyên đ ng/ xét nghi m 120.000 13 K thu t chu n đoán nhanh s t rét (QBC, ICI, đ ng/ xét nghi m 30.000 Parasite F) 14 PCR chu n đoán ký sinh trùng s t rét ( ngư i và đ ng/ xét nghi m 50.000 mu i, 1 lo i ký sinh trùng)
 5. 15 ELISA chu n đoán s t rét ( ngư i và mu i) đ ng/ xét nghi m 30.000 16 Chu n đoán huy t thanh b nh ký sinh trùng đ ng/ xét nghi m 20.000 (Phương pháp mi n d ch huỳnh quang) 17 Xét nghi m ký sinh trùng s t rét + Falciparum đ ng/ xét nghi m 10.000 + P.Vivax đ ng/ xét nghi m 10.000 + P.Malariae đ ng/ xét nghi m 20.000 + P.Ovale đ ng/ xét nghi m 20.000 18 Toxoplasma đ ng/ xét nghi m 24.000 19 Anti HAV (IgG) đ ng/ xét nghi m 80.000 20 Anti HEV (IgM) đ ng/ xét nghi m 80.000 21 Ae.HCV đ ng/ xét nghi m 25.000 22 Lympho T4/T8 đ ng/ xét nghi m 300.000 23 TSH đ ng/ xét nghi m 36.000 24 Xét nghi m chì trong máu (Phương pháp c c ph đ ng/ xét nghi m 40.000 xung vi phân ) 25 Đo ho t tính men đ ng/ xét nghi m 30.000 B. Xét nghi m nư c ti u 25 Phenol ni u đ ng/ xét nghi m 15.000 26 Benzen ni u đ ng/ xét nghi m 35.000 27 Thu ngân ni u đ ng/ xét nghi m 40.000 28 ALA ni u đ ng/ xét nghi m 20.000 29 Nicotin ni u đ ng/ xét nghi m 40.000 30 Chì trong nư c ti u (b ng phương pháp c c ph đ ng/ xét nghi m 40.000 xung vi phân) 31 Asen trong nư c ti u (Phương pháp quang ph đ ng/ xét nghi m 50.000 h p th nguyên t ) 32 Porpyrin ni u đ ng/ xét nghi m 30.000 33 Acid Hippyric ni u đ ng/ xét nghi m 20.000 C. Xét nghi m các ch t d ch khác c a cơ th 34 Vi rút đư ng ru t (phân l p và đ nh lo i) đ ng/ xét nghi m 1.200.000 35 Nuôi c y n m đ ng/ xét nghi m 25.000 36 Nuôi c y vi khu n đ ng/ xét nghi m 45.000 37 Nuôi c y phân l p vi khu n đ ng/ xét nghi m 40.000 38 Kháng sinh đ đ ng/ xét nghi m 30.000 D. Xét nghi m khác 39 Xét nghi m đ t tìm ch ng giun sán đ ng/ xét nghi m 20.000 40 Xét nghi m rau s ng tìm ch ng giun, bào nang đ ng/ xét nghi m 20.000 amibe
 6. 41 Làm tiêu b n u trùng giun ch đ ng/ tiêu b n 15.000 42 Làm tiêu b n ch ng giun sán trong phân đ ng/ tiêu b n 15.000 43 Làm tiêu b n giun sán trư ng thành đ ng/ tiêu b n 20.000 44 Làm tiêu b n amip nhu m đ ng/ tiêu b n 15.000 45 M mu i phát hi n ký sinh trùng đ ng/l n m 10.000 46 Nuôi c y Falciparum (1 ch ng) đ ng/l n nuôi c y 300.000 47 Ký sinh trùng P.berghei gây nhi m trên chu t đ ng/l n nuôi c y 300.000 48 B tiêu b n th thu c trên P.Falciparum đ ng/l n nuôi c y 100.000 49 Phương pháp t p trung ký sinh trùng đ ng/l n xét nghi m 15.000 E. các xét nghi m làm m u quan sát trên kính hi n vi đi n t 50 M u lát c t m ng đ ng/m u xét nghi m 480.000 51 M u vi rút quan sát tr c ti p đ ng/m u xét nghi m 240.000 52 M u vi khu n quan sát tr c ti p đ ng/m u xét nghi m 100.000 II. XÉT NGHI M M U NƯ C ĂN U NG, NƯ C SINH HO T, NƯ C TH I VÀ KHÔNG KHÍ TT Lo i xét nghi m Đơn v tính M c thu 1 2 3 4 A. Xét nghi m m u nư c 1 pH đ ng/m u 15.000 2 Nhi t đ đ ng/m u 3.000 3 Đ m u đ ng/m u 10.000 4 Mùi v đ ng/m u 1.000 5 Đ trong đ ng/m u 10.000 6 Đ đ c đ ng/m u 15.000 7 Đ d n đ ng/m u 15.000 8 C n s y khô đ ng/m u 20.000 9 C n không tan đ ng/m u 20.000 10 Đ c ng t ng s đ ng/m u 20.000 11 Đ ki m t ng s đ ng/m u 20.000 12 Đ oxy hoá đ ng/m u 30.000 13 Đ oxy hoà tan (DO) đ ng/m u 30.000 14 BDO5 (20 đ C) đ ng/m u 50.000 15 COD đ ng/m u 50.000 16 Ch t h u cơ trong ki m đ ng/m u 20.000 17 Ch t h u cơ trong axit đ ng/m u 30.000
 7. 18 Amoniac đ ng/m u 20.000 19 Clorua đ ng/m u 20.000 20 Clo dư đ ng/m u 20.000 21 Nitrit đ ng/m u 20.000 22 Nitrat đ ng/m u 30.000 23 Nitơ t ng s đ ng/m u 50.000 24 Ph t pho t ng s đ ng/m u 50.000 25 D u m khoáng đ ng/m u 70.000 26 Sunfat đ ng/m u 20.000 27 Photphat đ ng/m u 20.000 28 HydroSulfua đ ng/m u 30.000 29 Florua đ ng/m u 30.000 30 Xianua đ ng/m u 50.000 31 S t đ ng/m u 30.000 32 Mangan đ ng/m u 40.000 33 Nhôm đ ng/m u 40.000 34 Canxi đ ng/m u 20.000 35 Magiê đ ng/m u 20.000 36 Natri đ ng/m u 40.000 37 Đ ng đ ng/m u 30.000 38 Chì đ ng/m u 30.000 39 K m đ ng/m u 30.000 40 Thi c đ ng/m u 40.000 41 Cadimi đ ng/m u 40.000 42 Asen đ ng/m u 50.000 43 Thu ngân đ ng/m u 50.000 44 Niken đ ng/m u 50.000 45 Crôm (VI) đ ng/m u 50.000 46 Crôm (III) đ ng/m u 50.000 47 Selen đ ng/m u 50.000 48 Phenol đ ng/m u 70.000 49 Benzen đ ng/m u 50.000 50 Ch t t y r a đ ng/m u 50.000 51 Test Clo đ ng/m u 50.000 52 Test Albumin đ ng/m u 50.000 53 T ng ho t đ phóng x anpha đ ng/m u 200.000 54 T ng ho t đ phóng x bêta đ ng/m u 200.000
 8. 55 Hoá ch t b o v th c v t trong nư c (s c ký khí) đ ng/m u 250.000 56 T ng s vi khu n hi u khí (Phương pháp đĩa th ch) đ ng/m u 20.000 57 Coliform ho c Coliform ch u nhi t ho c E.Coli đ ng/m u 20.000 (Phương pháp MPN) 58 Clostridium perfringens (Phương pháp Winson Blair) đ ng/m u 20.000 59 Streptococcus phân (Phương pháp đĩa th ch) đ ng/m u 30.000 60 Các vi khu n gây b nh đ ng/m u 45.000 61 Xét nghi m vi sinh v t nư c sinh ho t theo phương đ ng/m u 100.000 pháp màng l c Ghi chú: Nư c th i thu như xét nghi m nư c sinh ho t riêng m u nào có ch tiêu ph i vô cơ hoá trư c khi phân tích thì thu thêm 30.000 đ ng 1 m u. B. Xét nghi m m u không khí 62 B i tr ng lư ng đ ng/m u 50.000 63 B i ch a hoá ch t phân tích (SIO2 gây b i ph i) đ ng/m u 100.000 64 B i cá nhân (hô h p) đ ng/m u 50.000 65 Phân tích gi i kích thư c h t đ ng/m u 70.000 66 Đo ch s ô nhi m b i đ ng/m u 20.000 67 Đo, đ m b i s i Amiăng đ ng/m u 150.000 68 B i phóng x đ ng/m u 1.000.000 69 Vi khí h u: + Nhi t đ đ ng/m u 8.000 + mđ đ ng/m u 8.000 + V n t c gió đ ng/m u 8.000 + B c x nhi t đ ng/m u 30.000 70 n chung đ ng/m u 20.000 71 n tương đương đ ng/m u 40.000 72 n tương phân tích theo gi i t n đ ng/m u 50.000 73 Đo ánh sáng đ ng/m u 10.000 74 Đo rung đ ng - T n s cao đ ng/m u 50.000 - T n s th p đ ng/m u 30.000 75 Đo phóng x đ ng/m u 60.000 76 Phóng x t ng li u đ ng/m u 200.000 77 Đo li u xu t phóng x đ ng/m u 30.000 78 Đo b c x không ion hoá đ ng/m u 30.000 79 Đo đi c sơ b đ ng/m u 20.000 80 Đo đi c hoàn ch nh đ ng/m u 30.000 81 Đo áp su t đ ng/m u 10.000 82 Đo thông gió đ ng/m u 30.000
 9. 83 Đi n t trư ng - T n s cao đ ng/m u 50.000 - T n s công nghi p đ ng/m u 30.000 84 Các hơi, khí đ c đ ng/m u 70.000 85 M u hơi hoá ch t trung bình đ ng/m u 50.000 86 M u hơi hoá ch t ph c t p đ ng/m u 150.000 87 Hơi khí đ c kim lo i đ ng/m u 100.000 88 Phân tích m u khí hi n s đ ng/m u 50.000 89 Phân tích m u khí nhanh ng phát hi n đ ng/m u 70.000 90 Phân tích m u khí hoá h c đ ng/m u 50.000 91 Phân tích m u khí b ng s c ký khí đ ng/m u 250.000 92 Phân tích các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh đ ng/m u 250.000 lao đ ng C. Các xét nghi m khác 94 Công ch p X quang ng c b i ph i đ ng/ngư i 12.000 95 Đo li u sinh v t đ ng/m u 10.000 96 Xét nghi m n m soi tươi đ ng/m u 5.000 97 Patch test và Prick test đ ng/l n 8.000 98 Đo ch c năng hô h p đ ng/ngư i 20.000 99 Phí khám h i b nh ngh nghi p đ ng/ngư i 10.000 100 Đo nhi t đ da trong lao đ ng đ ng/ngư i 5.000 101 Đo đi n tr da trong lao đ ng đ ng/ ngư i 5.000 102 Đo kh i lư ng m hôi trong lao đ ng đ ng/ngư i 20.000 103 Đo kích thư c Ecgonomie trong lao đ ng đ ng/l n đo 10.000 104 Đo kích thư c Ecgonomie trong v trí lao đ ng đ ng/l n đo 10.000 105 Đo tr c nghi m tâm lý v trí lao đ ng đ ng/ngư i 10.000 106 Đo và phân tích thao tác cơ b n trong lao đ ng đ ng/ngư i 30.000 107 Đo huy t áp trong lao đ ng đ ng/ngư i 5.000 108 Đo t n s tim trong lao đ ng đ ng/ngư i 5.000 III. KI M D CH Y T BIÊN GI I TT Lo i ki m d ch Đơn v tính M c thu 1 2 3 4 A. Di t chu t và di t côn trùng Di t chu t 3 1 Xông hơi di t chu t b ng hoá ch t và c p gi y phép USD/m khoang tàu 0,5 di t chu t t u bi n. 2 Di t chu t b ng đ t m i b y USD/tàu 100
 10. - Tàu tr ng t i t nh dư i 1000 t n 200 - Tàu tr ng t i t nh t 1000 t n tr lên 3 Ki m tra và c p gi y mi n di t chu t USD/tàu 100 4 Gia h n mi n di t chu t USD/tàu 50 Di t côn trùng 5 Tàu bay USD/tàu bay 35 + Tàu bay dư i 300 ch ng i USD/tàu bay 50 + Tàu bay t 300 ch ng i tr lên 6 Ô tô hàng USD/ô tô 5 7 T u ho đ ng/toa 200.000 3 8 T u bi n USD/m khoang tàu 0,1 3 9 Kho hàng USD/m kho hàng 0,1 10 Container 40 fit USD/container 15 11 Container 20 fit USD/container 10 12 Kh trùng nư c d n tàu USD/tàu 30 - Tàu tr ng t i dư i 1000 t n USD/tàu 50 - Tàu tr ng t i t 1000 t n tr lên B. Tiêm ch ng 13 Tiêm ch ng và c p s tiêm ch ng ki m d ch USD/ngư i 5 14 Tiêm ch ng theo l ch USD/ngư i 3 C. Xác ch t và cho c t 15 Ki m tra và c p gi y phép chuy n xác ch t USD/l n ki m tra 20 16 Ki m tra và c p gi y phép chuy n cho c t USFD/l n ki m tra 0,5 17 X lý v sinh xác ch t USD/l n x lý 40 18 X lý v sinh cho c t USD/l n x lý 10 19 Ki m tra các s n ph m đ c bi t Y t USD/l n ki m tra 20 D. ki m tra bưu ki n bưu ph m 20 Ki n hàng t 10 kg tr xu ng USD/ki n 1 21 Ki n hàng trên 10 kg đ n 50 kg USD/ki n 3 22 Ki n hàng trên 50 đ n 100 kg USD/ki n 5 23 Ki n hàng trên 100 kg đ n 1 t n USD/ki n 10 24 Ki n hàng trên 1 t n đ n 10 t n USD/ki n 30 25 Ki n hàng trên 10 t n đ n 100 t n USD/ki n 50 26 Ki n hàng trên 100 t n USD/ki n 70 E. ki m tra v sinh th c ph m cung ng cho tàu thu , USD/l n ki m tra 7
 11. máy bay F. Các xét nghi m 27 Hàng xu t nh p USD/m u 15 - Xét nghi m vi sinh USD/m u 15 - Xét nghi m lý hoá USD/m u 60 - Xét nghi m đ c ch t 28 Xét nghi m các s n ph m đ c bi t Y t USD/m u 50 29 Xét nghi m th c ph m xách tay USD/l n xét nghi m 10 30 Các xét nghi m giám sát v sinh th c ph m đ nh kỳ USD/m u 5 (không thu phí các m u xét nghi m đi u tra) G. Ki m d ch Y t phương ti n xu t nh p c nh 31 Tàu bi n USD/tàu 20 - Tàu tr ng t i dư i 5.000 t n USD/tàu 30 - Tàu tr ng t i t 5.000 đ n 10.000 t n USD/tàu 40 - Tàu tr ng t i t 10.000 tr lên 32 Tàu bay nh p c nh USD/tàu 15 33 Tàu ho : Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ki m d ch Y Đ ng/toa 200.000 t 34 Thuy n v n t i hàng hoá qua biên gi i đ ng/thuy n 20.000 H. Ki m d ch Y t biên gi i đư ng b 35 Tiêm ch ng phát s cho ngư i qua l i biên gi i b ng đ ng/l n tiêm 10.000 gi y thông hành 36 Tiêm ch ng cho ngư i xu t c nh du l ch b ng gi y đ ng/l n tiêm 30.000 thông hành 37 Ki m d ch xe ô tô ch hàng đ ng/xe 10.000 38 Ki m d ch hàng trên xe đ ng/xe 30.000 - Dư i 5 t n đ ng/xe 60.000 - T 5 t n đ n 10 t n đ ng/xe 80.000 - T trên 10 t n đ n 15 t n đ ng/xe 100.000 - Trên 15 t n 39 Kh trùng xe ch hàng đ ng/xe 50.000 40 Ki m tra y t khách nh p c nh vào Vi t Nam đ ng/ngư i 2000 IV. TH M Đ NH V C XIN, SINH PH M
 12. TT Lo i ki m đ nh Đơn v tính M c thu 1 2 3 4 1 Ki m đ nh v c xin B i li t đ ng/l n ki m đ nh 57.000.000 2 Ki m đ nh v c xin D i Fuenzalida đ ng/l n ki m đ nh 18.000.000 3 Ki m đ nh v c xin Viêm não đ ng/l n ki m đ nh 24.000.000 4 Ki m đ nh v c xin Viêm gan B đ ng/l n ki m đ nh 70.000.000 5 Ki m đ nh v c xin S i đ ng/l n ki m đ nh 24.000.000 6 Ki m đ nh v c xin Thu đ u đ ng/l n ki m đ nh 30.000.000 7 Ki m đ nh v c xin Quai b đ ng/l n ki m đ nh 28.000.000 8 Ki m đ nh v c xin Lao (BCG) đ ng/l n ki m đ nh 21.000.000 9 Ki m đ nh v c xin B ch h u- Ho gà- U n ván đ ng/l n ki m đ nh 30.000.000 10 Ki m đ nh v c xin T đ ng/l n ki m đ nh 17.000.000 11 Ki m đ nh v c xin Thương hàn đ ng/l n ki m đ nh 30.000.000 12 Ki m đ nh v c xin U n ván đ ng/l n ki m đ nh 10.000.000 Ki m d nh các sinh ph m mi n d ch 13 Huy t thanh kháng b ch h u (SAD) đ ng/l n ki m đ nh 16.000.000 14 Huy t thanh kháng u n ván (SAT) đ ng/l n ki m đ nh 16.000.000 15 Huy t thanh kháng d i (SAR) đ ng/l n ki m đ nh 20.000.000 16 Huy t thanh kháng n c r n (SAV) đ ng/l n ki m đ nh 20.000.000 17 Sinh ph m chu n đoán HIV đ ng/l n ki m đ nh 23.000.000 18 Sinh ph m chu n đoán vi rút liên quan đ n ung thư đ ng/l n ki m đ nh 23.000.000 19 HTL.V1 đ ng/l n ki m đ nh 23.000.000 20 HTL.V2 đ ng/l n ki m đ nh 23.000.000 21 Cytomegalovirus đ ng/l n ki m đ nh 23.000.000 22 Herpesvirus đ ng/l n ki m đ nh 23.000.000 23 Sinh ph m chu n đoán virus viêm gan - HAV đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 24 Sinh ph m chu n đoán virus viêm gan - HBV đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 25 Sinh ph m chu n đoán virus viêm gan - HCV đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 26 Sinh ph m chu n đoán virus viêm gan - HDV đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 27 Sinh ph m chu n đoán virus viêm gan - HEV đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 28 Sinh ph m chu n đoán viêm não đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 29 Sinh ph m chu n đoán s t xu t huy t đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 30 Sinh ph m chu n đoán b i li t đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 31 Sinh ph m chu n đoán Rota virus đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 32 Sinh ph m chu n đoán giang mai đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 33 Sinh ph m chu n đoán thương hàn đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 34 Sinh ph m chu n đoán l Shigella đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000
 13. 35 Sinh ph m chu n đoán t đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 36 Sinh ph m chu n đoán E.coli gây b nh đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 37 Sinh ph m chu n đoán c u khu n màng não đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 38 Sinh ph m chu n đoán liên c u khu n đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 39 Sinh ph m chu n đoán t c u khu n đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 40 Sinh ph m chu n đoán tr c khu n m xanh đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 41 Sinh ph m th kháng sinh đ đ ng/l n ki m đ nh 15.000.000 V. T o m u và đ nh lo i vectơ, di t vectơ TT Lo i xét nghi m Đơn v tính M c thu T o m u vectơ đ lưu gi 1 Làm tiêu b n côn trùng đ ng/m u tiêu b n 100.000 2 Làm m u v t chu t đ ng/m u v t 200.000 đ nh lo i vectơ 3 Đi u tra m t đ côn trùng và đ ng v t truy n b nh đ ng/l n đi u tra 300.000 4 Phân l p huy t thanh, ph t ng (c a đ ng v t và côn đ ng/l n phân l p 100.000 trùng đ phát hi n vi khu n d ch h ch) di t vectơ 2 5 Phun kh trùng đ ng/m 3.000 2 - Cơ quan xí nghi p đ ng/m 5.000 - Khách s n 2 6 Di t chu t đ ng/m 2.000 2 7 Di t côn trùng (mu i, ru i, b chét, gián...) (tuỳ theo đ ng/m 5.000 lo i thu c) b ng hoá ch t VI. CHÍCH NG A TT Tiêm v c xin Đơn v tính M c thu 1 Tiêm v c xin phòng d i (1 l n tiêm) đ ng/1 l n tiêm 3.000 2 Tiêm v c xin phòng viêm não Nh t b n (1 l n tiêm) đ ng/1 l n tiêm 3.000 3 Tiêm v c xin phòng viêm gan B (1 l n tiêm) đ ng/1 l n tiêm 3.000 4 Tiêm v c xin phòng Thương hàn (l l n tiêm) đ ng/1 l n tiêm 3.000 5 Tiêm huy t thanh kháng d i (SAR) (1 l n tiêm) đ ng/1 l n tiêm 7.000 6 Tiêm v c xin phòng u n ván (1 l n tiêm) đ ng/ 1 l n tiêm 3.000 7 Tiêm v c xin phòng viêm màng não m do não mô c u đ ng/1 l n tiêm 5.000 (1 l n tiêm)
 14. 8 Tiêm v c xin phòng viêm màng não m HIB (1 l n đ ng/1 l n tiêm 5.000 tiêm) 9 Tiêm v c xin thu đ u (1 l n tiêm) đ ng/1 l n tiêm 3.000 10 Tiêm huy t thanh ch ng u n ván (1 l n tiêm) đ ng/1 l n tiêm 7.000 (Ghi chú: M c thu tiêm v c xin nêu trên không bao g m ti n v c xin) VII. L PHÍ TH M Đ NH H SƠ C P S Đ ĂN G K Ý TT Lo i th m đ nh Đơn v tính M c thu 1 2 3 4 1 L phí th m đ nh h sơ, c p s đăng ký cho v c xin, đ ng/l n th m đ nh 1.000.000 sinh ph m trong nư c 2 L phí th m đ nh h sơ, c p s đăng ký cho v c xin, đ ng/l n th m đ nh 3.000.000 sinh ph m nư c ngoài 3 L phí th m đ nh, c p gi y đăng ký cho Công ty nư c USD/l n th m đ nh 2.200 ngoài xin phép nh p kh u v c xin, sinh ph m mi n d ch vào Vi t Nam 4 L phí th m đ nh h sơ các ch t có yêu c u nghiêm đ ng/l n th m đ nh 2.000.000 ng t v v sinh lao đ ng 5 L phí th m đ nh h sơ v sinh lao đ ng cho các cơ đ ng/l n th m đ nh 2.000.000 s s n xu t 6 L phí th m đ nh h sơ đăng ký lưu hành hoá ch t, đ ng/hoá ch t, ch 4.000.000 ch ph m di t côn trùng, di t khu n gia d ng và y t ph m 7 L phí th m đ nh h sơ c p gi y đăng ký b sung, đ ng/l n c p 500.000 đăng ký l i, đăng ký kh o nghi m hoá ch t, ch ph m vào s d ng: đ ng/l n c p 500.000 + Thay đ i tên thương ph m đ ng/l n c p 500.000 + Thay đ i ph m vi s d ng đ ng/l n c p 500.000 + Thay đ i hàm lư ng ho t ch t đ ng/l n c p 1000.000 + Thay đ i d ng hoá ch t, ch ph m đ ng/l n c p 1.000.000 + Đăng ký kh o nghi m + H n h p thành s n ph m m i 8 L phí th m đ nh c p gi y ch ng nh n đ đi u ki n đ ng/l n c p 300.000 kinh doanh hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n gia d ng và y t 9 L phí gia h n gi y phép đăng ký lưu hành hoá ch t, đ ng/l n c p 300.000 ch ph m di t côn trùng, di t khu n gia d ng và Y t 10 L phí th m đ nh h sơ c p gi y phép đưa vào kh o đ ng/l n c p 300.000 nghi m hoá ch t, ch ph m di t côn trùng, di t khu n gia d ng và Y t . 11 L phí th m đ nh c p gi y ch ng nh n đ tiêu chu n, đ ng/l n c p 1.000.000 đ đi u ki n cho cơ s s n xu t, ch bi n hoá ch t ch ph m di t công trùng, di t khu n gia d ng và Y
 15. t : đ ng/l n c p 2.000.000 + S n lư ng s n xu t dư i 5 t n/năm đ ng/l n c p 3000.000 + S n lư ng s n xu t t 5 đ n 30 t n/năm + S n lư ng s n xu t trên 30 t n/năm
Đồng bộ tài khoản