Quyết định số 21/2001/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 21/2001/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2001/QĐ-CHK về việc ban hành quy định về giá Phục vụ hành khách đi từ nhà ga nội địa tại các Cảng hàng không Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2001/QĐ-CHK

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 21/2001/Q -CHK Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V GIÁ PH C V HÀNH KHÁCH I T NHÀ GA N I NA T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG VI T NAM C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không DDVN năm 1991 c a Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Hàng không DDVN năm 1995; Căn c Ngh nh 68/CP ngày 25.10.1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c Thông tư liên t ch s 171/1998/TTLT/BVG-CAAV ngày 07.02.1998 c a Ban v t giá Chính ph và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c công văn s 775/BVGCP-CNTDDV ngày 26.9.2001 c a Ban v t giá Chính ph v vi c ‘’Th c hi n ưa giá ph c v hành khách n i a vào giá vé máy bay"; QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v giá ph c v hành khách i t nhà ga n i a t i các c ng hàng không Vi t Nam. i u 2: Các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam và các C m c ng hàng không khu v c có trách nhi m thông báo công khai các quy nh c a Quy t nh này 15 ngày trư c khi Quy t nh có hi u l c. i u 3: Bãi b các quy nh v giá ph c v hành khách n i a t i các c ng hàng không Vi t Nam ã nêu ta M c II-5.- Quy t nh s 18/2000/Q -CHK ngày 14.7.2000 có n i dung trái v i quy inh t i Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01.11.2001. Th trư ng các ơn v và cơ quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG Nơi nh n: DÂN D NG VI T NAM - Ban V t giá Chính ph - B Tài chính, - C m c ng hàng không mi n B c, mi n Trung, mi n Nam ( th c hi n) - T ng công ty HK VN ( th c hi n), - Pacific Airlines ( th c hi n), - Lưu VT, TC, KTKV
  2. Nguy n Ti n Sâm QUY NNH V GIÁ PH C V HÀNH KHÁCH I T NHÀ GA N I NA T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG VI T NAM (Domestic Passenger Service Charges) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2001/Q -CHK ngày 10/10/2001 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam) 1. - i tư ng áp d ng: Hành khách i tàu bay làm th t c i nhà ga n i a t i các c ng hàng không Vi t Nam. 2 - M c giá cơ b n ( ã bao g m thu Giá tr gia tăng) 2.1 – C ng HK Tân Sơn Nh t, ã N ng, N i Bài: 25.000 VN /HK 2.2 – C ng HK Cát Bi, Phú Bài: 20.000 VN /HK 2.3 - Các C ng HK n i a khác: 15.000 VN /HK 3- i tư ng mi n thu: 3.1 – Các thành viên thu c oàn chuyên cơ c a Vi t Nam và oàn i bi u Chính ph , ngo i giao nư c ngoài thăm chính th c ho c d h i ngh do lãnh o ng, Nhà nư c, Chính ph Vi t Nam m i. 3.2 – Hành khách quá c nh lưu t i nhà ga. 3.3 – Thành viên t bay (k c các trư ng h p chuy n sân) 3.4 – Tr em n 02 tu i (tính t i th i i m xu t vé máy bay). 4 - Trư ng h p áp d ng c bi t: 4.1 - i v i hành khách i trên chuy n bay n i a k t h p qu c t : không thu giá ph c v hành khách ch ng n i a t hành khách mà thu t các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam chuyên ch (giá ph c v hành khách ch ng qu c t v n thu theo quy nh t i Quy t nh s 18/2000/Q -CHK ngày 14.7.2000 c a C c trư ng C c HKDDVN). 4.2 – Mi n thu giá ph c v hành khách cho các l n xu t phát sau t i cùng môt c ng hàng không i v i hành khách ã hoàn t t th t c xu t phát nhưng b hu chuy n vì b t c lý do gì. 4.3 – Trư ng h p hành khách ã làm xong th t c t i m t c ng hàng không song b hu chuy n và ph i chuy n sang i t nhà ga n i a c a m t c ng hàng không khác: - N u do nguyên nhân xu t phát t doanh nghi p v n chuy n hàng không:
  3. doanh nghi p này ph i thanh toán cho các C m c ng hàng không khu v c ph n giá ph c v hành khách n i a phát sinh theo m c quy nh t i c ng hàng không th c xu t phát (không thu t hành khách). - N u do các nguyên nhân khác: mi n thu ph n giá ph c v hành khách m i phát sinh t i c ng hàng không th c xu t phát này. 5. - Phương th c thu t hành khách: 5.1- Vi c thu ti n ph c v hành khách i t nhà ga n i a c a hành khách ư c th c hi n t i các phòng bán vé v n chuy n hành khách (vé máy bay) c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam và c a các i lý bán vé c a các hãng (trong nư c và nư c ngoài) ho c các a i m xu t vé khác. Hành khách thanh toán giá ph c v hành khách n i a cùng v i m c giá v n chuy n hàng không khi mua vé. 5.2 – Ghi trên vé máy bay: - Các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có trách nhi m th c hi n thu theo m c thu và i tư ng mi n thu ã quy nh t i ph n 2 và 3 trên. - Lo i ti n ư c s d ng là VND i v i các vé xu t t i Vi t Nam. Trư ng h p xu t vé ngoài lãnh th Vi t Nam, lo i ti n s d ng và m c thu do các doanh nghi p v n chuy n hàng không quy nh c th trên cơ s quy i m c quy nh b ng ti n VN sang ng ti n th c thu theo t giá phù h p. Các m c thu này ã bao g m thu Giá tr gia tăng c a Vi t Nam. - S ti n ph c v hành khách ph i tr ư c ghi vào ô ‘’Tax" cùng v i Code sân bay ã ăng ký v i IATA. 5.3 – Hoàn tr ti n ph c v hành khách: Hành khách ư c thanh toán s ti n ph c v hành khách ã tr (c v m c và lo i ti n ã thanh toán) i v i các ch ng v n chuy n n i a chưa th c hi n ư c khi hoàn vé v n chuy n hàng không (có bao g m giá ph c v hành khách n i a) ã mua. 6- Thanh toán gi a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam và C m c ng hàng không: 6.1- Trách nhi m c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không: - Hàng ngày, doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ph i n p cho các C m c ng hàng không B ng danh sách hành khách c a chuy n bay n i a (Passenger Manifest) ã ư c c p nh t y các thông tin v hành khách và B ng t ng h p s lư ng hành khách (ph i tr ho c ư c mi n giá ph c v hành khách) theo t ng chu n bay n i a trong ngày. - Các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có trách nhi m l p, thu và lưu tr các tài li u ch ng minh cho các trư ng h p hành khách mi n thu giá ph c v hành khách n i a ã th c hi n v n chuy n. Các tài li u trên ph i ư c cung c p khi có yêu c u b ng văn b n c a C m c ng hàng không và các cơ quan Nhà nư c có liên quan.
  4. - Hàng tháng, các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ph i thanh toán cho các C m c ng Hàng không s ti n ph c v hành khách n i a ph i tr c a tháng ghi t i ‘’Thông báo thu" c a C m c ng. Vi c thanh toán ph i ư c th c hi n trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam nh n ư c ‘’Thông báo thu’’ c a C m c ng. - Các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có trách nhi m ki m soát s ti n ph c v hành khách ph i tr và k p th i khi u n i v i C m c ng hàng không liên quan n u phát hi n nh m l n, sai sót trong Thông báo thu. - m b o thanh quy t toán thu n l i - nhanh chóng, các doanh nghi p v n chuy n hàng không có trách nhi m ch nh và thông báo cho các c m c ng liên quan 1 ơn v tr c thu c ch u trách nhi m thanh quy t toán s thu ph c v hành khách n i a t i t ng khu v c C m c ng hàng không. 6.2 - Trách nhi m c a C m c ng hàng không: - C m c ng hàng không có trách nhi m ti p nh n tài li u chuy n bay và các tài li u liên quan, t ng h p – ki m soát s thu ph c v hành khách n i a hàng ngày và theo nh kỳ. - Vào th i i m trư c ngày mùng 7 hàng tháng, C m c ng hàng không có trách nhi m l p và g i cho các doanh nghi p v n chuy n hàng không liên quan Thông báo thu v i n i dung và căn c như sau: - Căn c l p: B ng xác nh s th c thu c a tháng trư c: xác nh trên cơ s m c giá tương ng t i t ng c ng hàng không và s lư ng hành khách thu c di n ph i thu ã i t nhà ga n i a c a t t c các c ng hàng không tr c thu c C m c ng hàng không. B ng xác nh s ti n ph t ch m tr c a tháng trư c (n u có). B ng xác nh s chi phí nh thu c a tháng trư c do các C m c ng hàng không ph i tr cho các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam tính theo t l quy nh và s th c thu c a tháng trư c. S ti n t m ng c a tháng: ư c xác nh b ng m c th c thu c a tháng trư c ó. Biên b n xác nh n s ti n th a thi u ã ư c i chi u, xác minh theo khi u n i c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không (kho n chênh l ch gi a s th c thu úng – s th c thu ã xác nh sai) (N u có). + Công th c xác nh s ti n ph i tr hàng tháng (ghi t i thông báo thu) S ti n S ti n Chênh l ch Ti n ph t Chi phí S ti n
  5. Ph i tr T m ng gi a S th c ch m tr Nh thu th a (-) theo = c a+ thu c a tháng + c a- c a+ thi u (+) Thông tháng trư c (tr i) tháng tháng ã ư c báo thu này S ti n t m trư c trư c i chi u ng c a tháng xác trư c minh - Các C m c ng hàng không có trách nhi m t ch c ki m soát, i chi u thanh toán, chi tr ti n ph c v hành khách n i a và chi phí nh thu v i các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam. ng th i, ph i h p gi i quy t k p th i các khi u n i c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không v s thu giá ph c v hành khách n i a. 6.3 – Các quy nh khác: - Chi phí nh thu: Các C m c ng hàng không ph i thanh toán cho các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam chi phí nh thu theo nh kỳ hàng tháng v i m c là 1,5% s ti n thu ph c v hành khách n i a tương ng v i t ng s hành khách trong di n ph i thu ã xu t phát t i các c ng hàng không (không tính ph n trách nhi m chi tr c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không ã quy nh t i ph n 4. c a quy nh này). Vi c xác nh chi phí nh thu ph i tr c a tháng ư c th c hi n vào tháng sau, t i th i i m l p Thông báo thu hàng tháng. - S chi phí nh thu ư c h ch toán vào chi phí ho t ng hàng năm c a các C m c ng hàng không và ư c coi là kho n thu nh p khác (không ch u thu GTGT) c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không m b o các chi phí cho vi c thu h theo nhi m v Nhà nư c giao. - Ph t ch m thanh toán: các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có trách nhi m thanh toán theo úng các quy nh trên. Trư ng h p ch m tr ho c tr thi u thì ph i ch u m c ph t 0,5% s ch m tr cho m i ngày ch m tr . Ngày ch m tr ư c tính t ngày làm vi c th tư k t ngày các doanh nghi p v n chuy n hàng không nh n ư c ‘’ Thông báo thu’’. - Gi i quy t khi u n i, nh m l n: khi phát hi n có sai sót, nh m l n trong ‘’Thông báo thu’’, các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có quy n ngh i chi u, xác minh. Vi c i chi u, xác minh và thanh toán l i s ti n th a/ thi u ư c th c hi n ngay trong tháng li n sau tháng có khi u n i. - Quy trình thu trong th i gian chuy n i:
  6. + Các doanh nghi p v n chuy n hàng không thu giá Ph c v hành khách n i a tr c ti p t hành khách t i qu y Check-in khi làm th t c cho nh ng hành khách mua vé trư c ngày 1/11/2001. Ch ng t g c ư c s d ng là s vé ph c v hành khách n i a ã in do các C m c ng hàng không bàn giao cho các doanh nghi p v n chuy n hàng không. + i v i các c ng hàng không ang th c hi n th t c Check-in cho các doanh nghi p v n chuy n hàng không: trong th i gian chuy n i, các C m c ng v n t m th i th c hi n thu theo phương th c tr c ti p t hành khách i v i hành khách mua vé máy bay trư c ngày 01.11.2001. + Th i gian chuy n i kéo dài 01 năm k t ngày 1/11/2001
Đồng bộ tài khoản