Quyết định số 21/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định số 21/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2002/QĐ-BNN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2002/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 21/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH V LĨNH V C MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c ngh nh s 73 CP ngày 1/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B nông nghi p và phát tri n nông thôn; Căn c vào pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c vào quy ch l p, xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành ban hành kèm theo quy t nh s 135/1999-Q -BNN-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 1999; Theo ngh c a ông V trư ng v Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này 8 tiêu chuNn ngành v lĩnh v c môi trư ng: - 10TCN 492-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Yêu c u k thu t chung; - 10TCN 493-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Yêu c u v xây d ng; - 10TCN 494-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Yêu c u v phân ph i và s d ng khí; - 10TCN 495-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Tiêu chuNn ki m tra và nghi m thu; - 10TCN 496-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Yêu c u v n hành và b o dư ng; - 10TCN 497-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Yêu c u v an toàn; - 10TCN 498-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Danh m c các thông s và c tính k thu t cơ b n; - 10TCN 499-2002 - Công trình khí sinh h c nh . Thi t k m u. i u 2. 8 Tiêu chuNn này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V khoa h c công ngh và ch t lư ng s n phNm, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - h nh phúc TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 492 - 2002 Công trình khí sinh h c nh . Ph n 1: Yêu c u k thu t chung Small Size Biogas Plant - Part 1: General Technical Requirements (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 21 /2002/Q /BNN ngày 21 tháng 3 năm 2002) 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho các công trình khí sinh h c nh , ơn gi n (th tích phân hu [ 10 m3) dùng x lý ch t th i, s n xu t khí sinh h c và phân h u cơ v i nguyên li u là các lo i phân ngư i, phân ng v t và th c v t. 2 Thu t ng 2.1 Khí sinh h c: h n h p khí do quá trình phân hu các ch t h u cơ trong i u ki n k khí (không có oxy) sinh ra. 2.2 Thi t b khí sinh h c: thi t b dùng x lý k khí các ch t h u cơ, s n xu t khí sinh h c và bã th i. 2.3 Công trình khí sinh h c: h th ng bao g m thi t b khí sinh h c, ư ng ng và d ng c s d ng. 2.4 B phân hu : b ph n ch y u c a thi t b khí sinh h c làm nhi m v lưu gi các nguyên li u trong nh ng i u ki n thích h p m b o cho quá trình phân hu k khí x y ra thu n l i. 2.5 B tích khí: b ph n c a thi t b khí sinh h c làm nhi m v thu tích khí sinh h c ư c s n xu t ra s d ng vào các m c ích h u ích. 2.6 B i u áp: b ph n c a thi t b khí sinh h c làm nhi m v t o ra áp su t khí b ng cách lưu gi ph n d ch phân hu trào ra kh i b phân hu khi khí sinh h c ư c s n xu t ra. 2.7 C a vào: nơi n p nguyên li u vào b phân hu . 2.8 C a ra: nơi d ch phân hu ư c l y i kh i b phân hu . 2.9 C a thăm: nơi qua ó ngư i có th vào ra b phân hu . 2.10 u l y khí: nơi l y khí ra kh i b tích khí c a thi t b . 2.11 Nguyên li u n p: các ch t h u cơ ư c ưa vào b phân hu x lý, s n xu t ra khí sinh h c và bã th i. 2.12 Ch t khô: ph n còn l i c a nguyên li u sau khi ã s y cho bay hơi h t nư c. 2.13 Cơ ch t: h n h p nguyên li u n p ư c pha loãng v i nư c t hàm lư ng ch t khô thích h p v i ho t ng c a các vi khuNn. 2.14 D ch phân hu : môi trư ng ch t l ng n m trong b phân hu , nơi quá trình phân hu x y ra.
 3. 2.15 D ch th i: ph n l ng th i ra kh i b phân hu . 2.16 Bã c n: ph n c l ng ng trong b phân hu . 2.17 T l pha loãng: t l gi a lư ng nư c dùng pha loãng v i lư ng nguyên li u nh m t o thành d ch phân hu có hàm lư ng ch t khô t i ưu cho quá trình phân hu . 2.18 N p t ng m : n p m t l n, sau m t th i gian dài vài tháng m i n p l n ti p theo. 2.19 Th i gian lưu: th i gian nguyên li u lưu gi trong b phân hu . 2.20 Th tích b phân hu : t ng th tích c a b phân hu . 2.21 Th tích phân hu : th tích c a ph n b phân hu ch a d ch phân hu khi áp su t khí trong thi t b t tr s l n nh t theo thi t k . 2.22 Th tích tr khí: ph n th tích c a thi t b dùng lưu gi khí trong thi t b . 2.23 Th tích m: ph n th tích không ho t ng c a các b ph n nhưng có tác d ng ph c v cho m c ích d phòng ho c an toàn. 2.24 C c a thi t b khí sinh h c là: - T ng th tích c a b phân hu i v i thi t b n p c nh - T ng th tích c a b phân hu và th tích c a n p tr khí i v i thi t b n p n i. 3 2.25 Thi t b khí sinh h c nh : th tích phân hu t 10 m tr xu ng. 2.26 Công su t khí: lư ng khí do thi t b sinh ra trong m t ngày. 2.27 Năng su t khí: lư ng khí do thi t b sinh ra trong m t ngày tính cho m t ơn v th tích phân hu . 2.28 Hi u su t sinh khí: lư ng khí do thi t b sinh ra trong m t ngày tính cho m t ơn v kh i lư ng nguyên li u n p hàng ngày. 2.29 H s tích khí: t l gi a th tích tr khí và công su t khí c a thi t b . 2.30 Áp su t khí: chênh gi a áp su t tuy t i c a khí sinh h c trong b tích khí c a thi t b và áp su t khí quy n. 2.31 Áp su t khí làm vi c: áp su t khí trong i u ki n thi t b ho t ng bình thư ng theo thi t k . 2.32 Áp su t khí c c i: gi i h n trên c a áp su t khí làm vi c. 2.33 M c s không: m c d ch phân hu b phân hu tương ng v i tr ng thái áp su t khí b ng không theo thi t k . Khi ó b m t ch t l ng trong b phân hu và ngoài khí tr i ngang nhau. 2.34 M c th p nh t: m c d ch phân hu b phân hu tương ng v i tr ng thái áp su t khí l n nh t theo thi t k . Khi ó b m t ch t l ng trong b phân hu và ngoài khí tr i chênh nhau nhi u nh t. 2.35 M c x tràn: m c d ch phân hu b i u áp cao nh t theo thi t k mà n u vư t quá m c ó thì d ch phân hu s tràn ra ngoài. tr ng thái này, d ch phân hu trong b phân hu s m c th p nh t. 3 Phân lo i thi t b khí sinh h c 3.1 Thi t b n p n i: có b tích khí là m t n p úp vào phía trên b phân hu và có th n i lên ho c chìm xu ng tuỳ theo lư ng khí tích trong ó.
 4. 3.2 Thi t b n p c nh: có b tích khí là ph n trên g n li n v i ph n phân hu dư i t o thành b phân hu . Ngoài b phân hu , thi t b còn có b i u áp n i v i u ra c a b phân hu . 3.3 Thi t b túi ch t d o: m t bi n th c a thi t b n p c nh, ư c ch t o b ng túi ch t d o. 3.4 Thi t b có b ch a khí tách riêng: b tích khí tách riêng v i b phân hu . 4 Nh ng thông s chính c trưng cho thi t b khí sinh h c Ngư i thi t k ph i công b các thông s c trưng bi u th b ng các ơn v th ng nh t sau ây 3 4.1 C c a thi t b , ư c bi u th b ng ơn v mét kh i (m ). 3 4.2 Th tích phân hu , ư c bi u th b ng ơn v mét kh i (m ). 3 4.3 Th tích tr khí, ư c bi u th b ng ơn v mét kh i (m ). 4.4 Th tích c a n p tr khí ho c th tích c a b i u áp, ư c bi u th b ng ơn v mét 3 kh i (m ). 3 4.5 Công su t khí, ư c bi u th b ng ơn v mét kh i/ngày (m /ngày). 4.6 Lo i nguyên li u và lư ng n p hàng ngày ư c bi u th b ng ơn v kilogam/ngày (kg/ngày). 4.7 T l pha loãng, ư c bi u th b ng ơn v lít/kilogam (l/kg). 4.8 Th i gian lưu, ư c bi u th b ng ơn v ngày. 4.9 Áp su t khí c c i, ư c bi u th b ng ơn v xentimet c t nư c (cmH2O). 5 Yêu c u c u t o 5.1 Thi t b nh t thi t ph i có c a thăm. 5.2 Các b ph n ph i ư c b trí h p lý, thu n ti n cho vi c v n hành. 5.3 m b o kh năng ch u t i c a thi t b khi không ch a d ch phân hu và khi ho t ng. 5.4 Kích thư c c a các b ph n ph i h p lý, m b o ti t ki m v t li u t i a. 5.5 ng u vào và u ra ph i b trí sao cho có th x lý ư c d dàng khi b t c. 5.6 u dư i c a ng l y khí và mi ng trên c a ng u vào ít nh t ph i cao hơn m c x tràn là 15 cm tránh nguy cơ làm t c ng l y khí và nguyên li u tươi trào ra kh i ng l i vào. 6 Yêu c u thi t k 6.1 Áp su t khí và chi u d y l p t l p trên vòm b phân hu c a thi t b n p c nh ph i ư c tính toán sao cho vòm b không b n t v khi làm vi c. 6.2 Các b ph i ch u ư c t i tr ng di ng b ng 200 kg/m2. 6.3 T l pha loãng m b o sao cho cơ ch t có hàm lư ng ch t khô là 9 ÷ 10% iv i phân ng v t, 20 ÷ 22% i v i th c v t. 6.4 Th i gian lưu i v i phân ng v t m b o không nh hơn giá tr tương ng v i nhi t qui nh b ng sau
 5. B ng 1 - Th i gian lưu qui nh Vùng Nhi t trung bình v mùa ông (OC) Th i gian lưu (ngày) I 10 - 15 60 II 15 - 20 50 III ≥ 20 40 6.5 Th i gian lưu i v i nguyên li u th c v t ư c qui nh là 100 ngày. 7 Yêu c u k thu t 7.1 kín khí c a thi t b ph i m b o sao cho m c t n th t khí trong 24 gi không vư t quá 5% t ng lư ng khí sinh ra. 7.2 Năng su t khí trung bình ít nh t ph i t 0,25 m3/m3 phân hu /ngày. 7.3 Tu i th c a thi t b không ư c dư i 20 năm. 8 Yêu c u v sinh môi trư ng Ch t th i sau khi x lý qua thi t b khí sinh h c ph i t các yêu c u 8.1 Không còn mùi hôi th i. 8.2 Không có b g y và giòi. 8.3 Hàm lư ng các ch t h u cơ gi m t i thi u 50% so v i d ch phân hu u vào. 8.4 Tr ng ký sinh trùng ít nh t gi m 95% so v i d ch phân hu u vào, không phát hi n th y tr ng giun móc và tr ng sán lá, m t coliform không vư t quá 106 MPN/100ml. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - h nh phúc TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 493 - 2002 Công trình khí sinh h c nh . Ph n 2: Yêu c u v xây d ng. Small Size Biogas Plant - Part 2: Requirements for Construction (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 21/2002/Q /BNN ngày 21 tháng 3 năm 2002) 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho các công trình khí sinh h c nh , ơn gi n (th tích phân hu [ 10 m3) dùng x lý ch t th i, s n xu t khí sinh h c và phân h u cơ v i nguyên li u là các lo i phân ngư i, phân ng v t và th c v t. 2 Yêu c u v công tác chu n b 2.1 L a ch n ki u thi t b Vi c l a ch n ki u thi t b c n căn c vào nh ng y u t sau 2.1.1 M c s n có v các v t li u c n thi t và th thi công, xây d ng.
 6. 2.1.2 Giá v t li u và nhân công. 2.1.3 Lo i và s lư ng nguyên li u n p s s d ng. 2.1.4 Nh ng i u ki n v a lý, thu văn, khí h u v.v. nơi xây thi t b . 2.1.5 Trình hi u bi t và kinh nghi m c a t ch c ho c cá nhân ch u trách nhi m k thu t. 2.2 L a ch n c và các thông s khác c a thi t b 2.2.1 L a ch n c thi t b Vi c l a ch n c thi t b c n căn c vào nh ng y u t sau: - Lo i và s lư ng nguyên li u n p. - Ch v n hành: n p liên t c hàng ngày ho c t ng m ho c k t h p, lư ng nư c pha loãng... - i u ki n khí h u c a a phương. - Nhu c u s d ng khí. 2.2.2 L a ch n th tích tr khí c a thi t b L a ch n th tích tr khí c a thi t b ph i căn c vào các y u t sau: - Công su t sinh khí c a thi t b . - M c ích s d ng khí: un n u, th p sáng, ch y máy phát i n... - Bi u s d ng khí hàng ngày. 2.3 L a ch n v trí xây b phân hu 2.3.1 Xây b phân hu nên k t h p v i nhà xí và chu ng gia súc thành m t h th ng liên hoàn phân ngư i và phân gia súc có th ch y t ng vào b phân hu . 2.3.2 Kho ng cách t b phân hu t i gi ng nư c sinh ho t t i thi u ph i là 10 m. 2.3.3 Kho ng cách t b phân hu t i b p ph i m b o ng n nh t trong i u ki n cho phép. 2.3.4 B phân hu c n t xa các cây l n tránh r cây âm vào b . 2.3.5 Nơi xây b phân hu c n m b o ư c chi u n ng t i a. 2.3.6 Nơi xây b phân hu c n m b o ư c kín gió t i a. 2.3.7 Nơi xây b phân hu c n tránh nguy cơ nư c ng p vào b . 2.3.8 Nơi xây b phân hu nên có i u ki n n n t thích h p. N u n n t y u ph i x lý như qui nh i u 5. 3 Yêu c u v v t li u xây d ng 3.1 G ch: mac t 75 tr lên. 3.2 Cát: cát s ch, không l n t, rác. 3.3 Xi măng: xi măng poóc lăng mác t PC 30 tr lên. 3.4 S i, á dăm, g ch v ph i có b m t s ch, không dính t ho c các ch t h u cơ. 3.5 Bê tông: các b ph n ư c úc t i ch v i mác ≥150.
 7. 3.6 V a xây: có mác tương ương v i mác g ch. i v i xi măng PC 30, v a xi măng có t l c p ph i theo th tích là 1 xi măng / 4 cát. 3.7 V a trát: thành ph n theo nh ng qui nh i u 8 dư i ây. 3.8 Các lo i ng d n nguyên li u: m b o không b n t, rò r , ng d n nguyên li u vào có ư ng kính t 150 mm tr lên và ng l y d ch th i ra có ư ng kính t 100 mm tr lên,. 4 Yêu c u v công tác ào t 4.1 Thành h ào 4.1.1 Trong trư ng h p sâu h ào không vư t quá gi i h n qui nh b ng 1, thành h có th ào th ng ng. B ng 1 - sâu cho phép ào thành h th ng ng Kích thư c tính b ng mét Lo i t Trư ng h p không có nư c Trư ng h p có ng m, t có mt nư c ng m nhiên t cát và t cát s i 1,00 0,60 t th t pha cát và t th t 1,25 0,75 t sét 1,50 0,95 t c bi t r n ch c 2,00 1,20 4.1.2 N u a i m xây d ng không có nư c ng m, t có Nm t nhiên và có c u trúc ng nh t, và sâu h ào nh hơn 5 m; ho c a i m xây d ng có nư c ng m và sâu h ào nh hơn 3 m thì thành h ph i m b o nghiêng như qui nh b ng 2. B ng 2 - nghiêng nh nh t cho phép c a thành h Lo i t nghiêng t cát 1:1 t th t pha cát 1:0,78 t có s i và á cu i 1:0,67 t th t 1:0,50 t sét 1:0,33 t hoàng th khô 1:0,25 Chú thích - nghiêng là t s gi a cao c a thành h và kho ng cách gi a chân và nh c a thành h tính theo phương n m ngang. 4.2 B trí h ào 4.2.1 Kích thư c h ào ph i b ng kích thư c c a các kh i xây trong b n v thi t k c ng thêm 15 cm b d y l p t chèn l p. 4.2.2 Trong trư ng h p t c ng ch c, có th t các kh i xây sát v i thành h , không c n ch a kho ng tr ng l p t. 4.3 Nh ng yêu c u v vi c ào h
 8. 4.3.1 Không ư c phép làm xáo tr n t nguyên thu chung quanh h cũng như ch t các v t n ng và t ã ào chung quanh h . 4.3.2 N u có nư c ng m thì nh t thi t ph i ào rãnh thu nư c quanh áy v h thu nư c và thư ng kỳ bơm ra kh i h khi xây d ng và tăng chi u dày l p t lèn xung quanh kh i xây ch ng l i l c ác-si-mét nâng kh i xây lên. 5 Yêu c u v công tác làm n n móng 5.1 Các thi t k ư c th c hi n phù h p v i i u ki n a ch t c a n n t sau: t sét, t th t, t cát, t th t pha cát và t s i. Trong trư ng h p g p n n t có a ch t c bi t thì c n theo nh ng bi n pháp x lý dư i ây. 5.2 t bùn: Sau khi ào l p bùn nhão, u tiên ph i dùng á to lèn ch t, sau ó l p y và san ph ng b ng x than ho c á nghi n nh , cu i cùng trát m t l p v a xi măng t l 1:5,5. 5.3 t cát ch y: Sau khi ào, áy h không ư c th p hơn m c nư c ng m quá 0,5 m. N u vư t quá gi i h n trên thì nh t thi t ph i có nh ng bi n pháp k thu t h th p m c nư c ng m t phía ngoài h ho c l a ch n a i m khác. 5.4 t d b l ho c t hoàng th d b x p: Trong trư ng h p này c n ph i thay t b ng lo i t bình thư ng ho c có nh ng bi n pháp tiêu nư c và gi cho không th m nư c. 6 Yêu c u v công tác xây g ch 6.1. Xây áy 6.1.1. Ph i m ch t n n t nguyên thu . 6.1.2. Lót m t l p v a xi măng c p ph i có t l 1:5,5 d y kho ng 1cm r i lát g ch lên trên. 6.1.3. i v i áy tròn, ph i nh tâm và bán kính áy r i xây vòng g ch ngoài cùng trư c. Sau ó l n lư t xây các vòng g ch bên trong sao cho các vòng ng tâm và không trùng m ch v i nhau. 6.2. Xây tư ng thành và n p vòm 6.2.1 Trư c khi xây, g ch ph i ư c nhúng qua vào nư c sao cho bên ngoài ã khô se nhưng bên trong v n còn Nm. 6.2.2 G ch ph i ư c t ngay ng n theo chi u ngang và theo chi u d c, m b o các viên g ch n m th ng hàng theo chi u ngang, không trùng m ch theo chi u d c. 6.2.3 M ch v a ph i y và ư c mi t k c hai phía cho ngang b ng v i m t g ch. 6.2.4 Trư ng h p ph i l p y khe h gi a thành b và thành h ào thì ph i tuân th nh ng yêu c u nêu i u 9 dư i ây. 6.2.5 i v i tư ng hình tr ho c hình i c u, ph i theo úng các bi n pháp nh tâm m b o các viên g ch n m cách u tâm, tư ng xây không b méo mó. 6.3. L p ng n p nguyên li u vào và ng l y d ch th i ra 6.3.1 Ph i mb o cao c a mi ng trên và mi ng dư i c a các ng trên úng như trong thi t k . 6.3.2 C hai ng ph i th ng, không có ch g p khúc tránh b t c.
 9. 6.3.3 Ph i m b o mi ng trên c a các ng không b vư ng b i b t c v t c n nào khi c n có th ưa m t sào th ng th c vào ng nh m thông t c ng ho c khu y o d ch phân hu trong b phân hu . 6.3.4 Ph i m b o mi ng dư i c a các ng n m i x ng v i nhau v hai phía i di n c a b phân hu . 6.3.5 Ph i c nh các ng ch c ch n r i m i dùng v a g n ng v i thành b , tránh không làm cho ng b lay ng khi v a chưa khô ch c. 6.3.6 C n c bi t lưu ý khi dùng v a g n ng v i thành b , m b o sao cho ch g n không b rò r sau này vì ây là nơi có nguy cơ rò r cao. 7 Yêu c u v công tác bê tông t i ch 7.1 bê tông dùng rãnh t làm khuôn 7.1.1 Yêu c u v trình t xây d ng 7.1.1.1 L y d u v trí các b ph n c a thi t b theo b n v . 7.1.1.2 u tiên ào rãnh t t o khuôn thành b i u áp và hoàn thi n b m t t o khuôn cho ph n vòm theo kích thư c như b n v thi t k . 7.1.1.3 Ti n hành bê tông thành và vòm b i u áp. 7.1.1.4 Sau 10 ngày, moi t ra kh i b i u áp. 7.1.1.5 Ti n hành ào rãnh khuôn b i u áp, hoàn thi n b m t t o khuôn vòm b , ào các rãnh ng l i vào và l i ra theo kích thư c như b n v thi t k . 7.1.1.6 t và c nh các ng l i vào và l i ra. 7.1.1.7 Ti n hành bê tông b phân hu . 7.1.1.8 Sau 10 ngày, moi t ra kh i b phân hu . 7.1.1.9 Ti n hành bê tông áy c a b phân hu và b i u áp. 7.1.1.10 Trát các l p v a ch ng th m phía trong các b . 7.1.2 Khi bê tông c n m k , ng u, i x ng. C n mi t và làm nh n ph n ngoài c a vòm b ng lo i v a bê tông. 7.2 bê tông dùng ván khuôn (c p pha) 7.2.1 Ván khuôn 7.2.1.1 Ván khuôn ngoài: Trong trư ng h p t thích h p v i vi c ào thành h th ng ng, thành h ư c dùng làm khuôn ngoài bê tông thành b d ng hình tr . M u khuôn t c n ư c g t t a d n d n t nh n to. C n ph i c o, làm ph ng m t khuôn t ho c trát m t l p t thông thư ng, và ph i gi cho t Nm. 7.2.1.2 Ván khuôn trong: Có th dùng thép, g ho c g ch làm ván khuôn trong. Khi x p khuôn g ch, c n nhúng g ch vào nư c và gi cho Nm phía trong nhưng khô phía ngoài. Không ư c cho v a rò r qua các ch ti p giáp gi a các viên g ch. 7.2.2 V t li u: ph i m b o các yêu c u như ã nêu i u 3. 7.2.3 Tr n bê tông 7.2.3.1 Thành ph n c a bê tông ph i m b o sao cho cư ng bê tông không th p hơn so v i thi t k . T l nư c:xi măng ph i gi i h n trong ph m vi 0,65 ÷ 0,55.
 10. 7.2.3.2 s t c a bê tông m i tr n ph i n m trong gi i h n 4 ÷ 7 cm. 7.2.3.3 Sai s v lư ng v t li u s d ng: Khi tr n bê tông, v t li u ph i m b o úng t l qui nh. 7.2.4 bê tông 7.2.4.1 Trư c khi bê tông, ph i làm s ch các ch t ngo i lai bám vào ván khuôn và tư i nư c làm Nm khuôn. 7.2.4.2 Ti n hành bê tông theo qui trình xoáy trôn c ng th i t o hình luôn m t lúc. C n m b o cho bê tông ư c lèn ch t, không có v t r t ong ho c vNy cá. 7.2.5 B o dư ng 7.2.5.1 Bê tông c n ư c b o dư ng sao cho b m t luôn Nm. 7.2.5.2 Bê tông t i ch , ngoài tr i c n ư c che ph b ng bao t i ho c rơm và tư i nư c gi Nm. 7.2.5.3 Mư i hai gi sau khi , bê tông c n ư c b o dư ng i u ki n Nm liên t c trong th i gian ít nh t là 7 ngày. 7.2.5.4 Trong trư ng h p có b sung ph gia hoá d o vào bê tông, th i gian b o dư ng không ư c dư i 14 ngày. 7.2.6 Tháo d ván khuôn 7.2.6.1 Khi tháo ván khuôn các m t bên, th i gian b o dư ng ph i trên 5 ngày. 7.2.6.2 Khi tháo ván khuôn ch ng , th i gian b o dư ng ph i trên 10 ngày. 8 Yêu c u v công tác trát các l p v a ch ng th m khí L p v a ch ng th m khí ư c áp d ng cho ph n ch a khí c a công trình khí sinh h c. Vi c trát các l p v a ch ng th m khí ph i th c hi n theo qui trình 5 bư c như dư i ây 8.1. i v i b phân hu xây b ng g ch 8.1.1 Quét l p h n n: Quét m t l p h xi măng nguyên ch t v i t l nư c - xi măng là 0,4. Quét 2 l n, mb o ng u trên toàn b m t c n ch ng th m. 8.1.2 Trát l p v a n n: Trát m t l p v a xi măng cát dày 1 cm theo t l 1:2,5. Mi t k 2, 3 l n liên t c trư c khi v a r n l i. 8.1.3 Quét l p h gi a: M t ngày sau khi trát l p v a n n, l p l i bư c t i i u 8.1.1. 8.1.4 Trát l p v a ngoài: L p l i bư c t i i u 8.1.2. 8.1.5 ánh màu l p ngoài cùng: ánh màu l p ngoài cùng dày 3 mm b ng xi măng nguyên ch t. 8.1.6 Nên ph thêm m t l p ch ng th m khí c bi t b ng xi măng pha ph gia ch ng th m khí, natri silicat ho c parafin... tăng kín khí c a l p trát. 8.2. i v i b phân hu xây b ng bê tông t i ch Vi c trát l p v a ch ng th m cũng ph i tuân theo các yêu c u như các bư c t i i u 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5 và 8.1.6, nghĩa là b b t l p h xi măng và l p v a gi a. 9 Yêu c u v công tác san l p t 9.1 Khe h ph i ư c l p y b ng t thông thư ng.
 11. 9.2 Vi c l p t ph i th c hi n m t cách i x ng và ng u m i phía c a b tránh tác ng c a t i tr ng c c b gây n t v . 9.3 tl p c n ư c m ch t h t l p này n l p ti p theo. 9.4 Vi c l p t lên n p vòm ch ư c th c hi n khi sau khi bê tông ít nh t 10 ngày và chi u d y l p t ph i m b o úng theo thi t k . B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - h nh phúc TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 494 - 2002 Công trình khí sinh h c nh . Ph n 3: Yêu c u v phân ph i và s d ng khí. Small Size Biogas Plant - Part 3: Requirements for Distribution and Utilization of Gas (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 21/2002/Q /BNN ngày 21 tháng 3 năm 2002) 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho các công trình khí sinh h c nh , ơn gi n (th tích phân hu [ 10 m3) dùng x lý ch t th i, s n xu t khí sinh h c và phân h u cơ v i nguyên li u là các lo i phân ngư i, phân ng v t và th c v t. 2. Yêu c u v h th ng ư ng ng d n khí 2.1 Các lo i ng sau ây có th dùng d n khí 2.1.1 ng nh a PVC. 2.1.2 ng thép tráng k m. 2.1.3 ng nh a m m. 2.2 Kích thư c ng c n ư c l a ch n căn c theo dài c a ng và lưu lư ng khí c n chuy n t i t i d ng c s d ng sao cho m b o ư c áp su t khí cung c p cho d ng c s d ng n m trong gi i h n t i ưu. Thông thư ng cung c p khí cho 2 b p un, ư ng kính ng có th ư c xác nh như sau 2.2.1 V i chi u dài dư i 30 m, ư ng kính ng là 12 mm. 2.2.2 V i chi u dài dư i 50 m, ư ng kính ng là 19 mm. 2.2.3 V i chi u dài dư i 100 m, ư ng kính ng là 25 mm. 2.3 Vi c l p t ng c n tuân theo nh ng yêu c u sau 2.3.1 H n ch t i a nh ng ch g p khúc tránh t n th t áp su t khí. 2.3.2 Ph i m b o kín khí, c bi t là nh ng ch n i. 2.3.3 Ph i b trí sao cho nư c ng trong ư ng ng ư c t ng thu và x i. N u ư ng ng ư c l p phía trên ng l y khí ra kh i b phân hu thì nơi thu nư c ng có th là chính b phân hu . Trư ng h p khác thì ph i l p b y thu nư c ng.
 12. 2.3.4 Ph i t o m t d c t i thi u là 2% nư c ng trong ư ng ng t ng ch y ư c v nơi thu nư c ng. 2.3.5 Ph i b o v ng tránh kh i các tác ng cơ h c làm h ng ng. 2.3.6 Ph i tránh l p ư ng ng i qua nh ng nơi d cháy n phòng ho ho n. 3. Yêu c u v van khoá 3.1 Van khoá ph i m b o kín khí c khi m cho khí lưu thông qua ư ng ng. Các lo i van c u ho c van côn là lo i thích h p. 3.2 C n ki m tra kín khí c a van trư c khi l p vào ư ng ng. 4. Yêu c u v b p 4.1 Yêu c u v ch t lư ng b p B p khí sinh h c dùng un n u ph c v sinh ho t gia ình ph i m b o các yêu c u dư i ây. 4.1.1 Yêu c u chung 4.1.1.1 ơn gi n và d thao tác. 4.1.1.2 a d ng, nghĩa là có th dùng cho nhi u c n i. 4.1.1.3 D làm v sinh. 4.1.1.4 D thay th , s a ch a. 4.1.1.5 Giá thành h p lý. 4.1.1.6 Hình dáng h p d n. 4.1.1.7 Ch t lư ng k thu t cao như qui nh chi ti t i u 4.2. 4.1.2 Yêu c u v k thu t 4.1.2.1 Ho t ng ư c trong ph m vi thay i áp su t và lưu lư ng r ng. 4.1.2.2 Hi u su t cao: ch nh m c ph i t t 50% tr lên. 4.1.2.3 Cung c p nhi t ng u trên toàn di n tích ư c t nóng. 4.1.2.4 Ng n l a không b bay kh i các l t. 4.1.2.5 D b t cháy, ng n l a nhanh chóng và d dàng lan chuy n sang toàn th các l tc ab t. 4.1.2.6 Khi ho t ng không gây ti ng n. 4.1.2.7 Tu i th lâu b n. 4.2 Yêu c u v s d ng b p 4.2.1 L p t: Ph i l p tb p nơi thích h p d thao tác, không b gió lùa. 4.2.2 Châm l a: Khi châm l a, c n ưa m i l a t i g n l t r i m i m khoá cho khí thoát ra và b t cháy. 4.2.3 i u ch nh: C n i u ch nh b p trư c khi ti n hành un n u sao cho t ch cháy t t nh t 4.2.3.1 Ng n l a g n và xanh. 4.2.3.2 Ng n l a t p trung áy n i, không chùm ra ngoài áy n i.
 13. 4.2.3.3 Ng n l a cháy n nh. 4.2.4 B o dư ng: Ph i thư ng xuyên làm v sinh b p, c bi t là gi cho các l t không b b t t c và van khoá không b h khí. 5. Yêu c u v èn èn khí sinh h c dùng th p sáng ph c v sinh ho t là lo i èn m ng. èn c n tuân theo nh ng yêu c u sau. 5.1 Yêu c u v ch t lư ng èn 5.1.1 Yêu c u chung Như i v i b p. 5.1.2 Yêu c u v k thu t 5.1.2.1 Ho t ng ư c trong ph m vi thay i áp su t r ng. 5.1.2.2 Hi u su t phát quang ph i t 1,2 ÷ 2,0 lm/W (lumen/oát). 5.1.2.3 m b o m ng sáng u trên toàn b m t. 5.1.2.4 èn cháy n nh. 5.1.2.5 Khi ho t ng không gây ti ng n. 5.1.2.6 Tu i th lâu b n. 5.2 Yêu c u v s d ng èn 5.2.1 L p t: Ph i l p t èn nơi thích h p chi u sáng t t, d thao tác, không b gió lùa và không b lay ng d làm r ng m ng, xa nh ng v t d b t l a. 5.2.2 Châm l a: Khi châm l a, c n ưa m i l a t i g n m ng r i m i m khoá cho khí thoát ra và b t cháy. 5.2.3 i u ch nh: C n i u ch nh èn sao cho t ch cháy t t nh t 5.2.3.1 M ng cháy sáng nh t. 5.2.3.2 èn sáng n nh. 5.2.4 T t èn: Ch ư c t t èn b ng cách óng van khoá khí l i. 5.2.5 L p và thay m ng 5.2.5.1 L p m ng m i: - Nong m ng ra và n n sao cho m ng ph ng u như m t qu c u r ng r i bu c m ng ch t vào t ong. - ưa m i l a l i g n m ng r i t t m van khí cho m ng b t cháy. - i u ch nh èn cho t i khi các vùng t i c a m ng không còn n a. - T t èn n u không c n s d ng. 5.2.5.2 Thay m ng: - Dùng bao b o v tay r i cNn th n tháo b m ng rách và chôn l p nơi xa, tránh hít ph i b i c a m ng vì có phóng x . - Tháo t ong ra d làm s ch r i l p l i. - L p m ng m i như i u 5.2.5.1.
 14. 5.2.6 B o dư ng 5.2.6.1 M ng ã ư c t tr nên d v . Do ó c n tránh cho èn không b tr n ng m nh ho c ch m v t c ng vào m ng vì d làm m ng b rách ho c r ng. 5.2.6.2 Ph i thư ng xuyên làm v sinh èn, c bi t là gi cho các l vòi phun không b t c và van khoá không b h khí. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - h nh phúc TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 495 - 2002 Công trình khí sinh h c nh . Ph n 4: Tiêu chu n ki m tra và nghi m thu Small Size Biogas Plant - Part 4: Standard for Check and Acceptance (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 21/2002/Q /BNN ngày 21 tháng 3 năm 2002) 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho các công trình khí sinh h c nh , ơn gi n (th tích phân hu [ 10 m3) dùng x lý ch t th i, s n xu t khí sinh h c và phân h u cơ v i nguyên li u là các lo i phân ngư i, phân ng v t và th c v t. 2 Công tác làm t 2.1 Kh năng ch u t i c a t áy b phân hu ph i ≥ 5000 kg/m2 . Phương pháp ki m tra: Quan sát và ki m tra ch t lư ng c a t và ki m tra l i h sơ thi t k . 2.2 t l p ph i ư c m ch t theo t ng l p. Kh i lư ng th tích c a t khô ph i b ng 1800 kg/m3 v i sai s không vư t quá 0,03 kg/m3. Phương pháp ki m tra: Ki m tra h sơ xây d ng và m u t xác nh. M i thi t b khí sinh h c c n có 2 m u t. 2.3 nghiêng, ư ng kính và cao c a h ào c n theo nh ng qui nh sau 2.3.1. nghiêng c n tuân th theo qui nh b ng 1. B ng 1 Lo i t nghiêng Lo i t nghiêng t cát 1:1 t th t 1:0,5 t th t pha cát 1:0,78 t hoàng th 1:0,25 t sét 1:0,33 t á s i hay á cu i 1:0,67 Chú thích - nghiêng là t s gi a cao c a thành h và kho ng cách gi a chân và nh c a thành h tính theo phương n m ngang. 2.3.2. ư ng kính h ào c n ph i phù h p v i các kích thư c theo yêu c u c a quá trình xây d ng.
 15. 2.3.3. Các sai s cho phép v ư ng kính, cao, th ng ng và nh n b m t c a thành h ào ư c qui nh b ng 2. B ng 2 H ng m c Sai s cho phép Phương pháp S i m ki m tra (mm) ki m tra ư ng kính ±5 o b ng thư c 4 cao + 15 Kéo căng ngang 4 m t s i dây nh −5 m c r i o b ng thư c th ng ng ±5 o b ng dây d i 4 và thư c nh n b m t ±5 Ki m tra b ng 4 thư c 3 Công tác xây g ch 3.1 V a xây ph i y m ch và ư c mi t ch t. l p y c a v a các m ch theo phương th ng ng và theo phương n m ngang không ư c dư i 95%. Không ư c có nh ng khe tr ng n i thông hai phía c a kh i xây. Phương pháp ki m tra: Nh c ra ba viên g ch nh ng v trí khác nhau l n lư t thành và vòm b phân hu r i o di n tích ti p xúc c a v a v i các b m t c a g ch b ng m t lư i 50 ô vuông. K t qu o là giá tr trung bình c a 3 v trí ki m tra. 3.2 Cư ng c av a Cư ng trung bình c a v a không ư c dư i mác 75. 3.3 Phương pháp t g ch Không ư c trùng m ch ng. M ch v a ngang ph i ngang th ng và u v i sai s v b ng ph ng ph i nh hơn 10 mm. Phương pháp ki m tra: Quan sát và o b ng thư c. 3.4 Sai s cho phép và phương pháp ki m tra trong công tác xây g ch ư c qui nh b ng 3. B ng 3 H ng m c Sai s cho Phương pháp ki m tra S i m phép (mm) ki m tra ư ng kính ±5 o b ng thư c 2 cao +5 Kéo căng ngang m t s i 4 dây nh m c r i o b ng − 15 thư c th ng ng ±5 o b ng dây d i và thư c 4 nh n b m t ±5 Ki m tra b ng thư c 4 4 Công tác bê tông t i ch
 16. 4.1 Công tác làm khuôn 4.1.1. Các khuôn g ch, khuôn g , khuôn thép và các b ph n có liên quan c n ph i có s c b n, c ng và n nh, d l p ráp và tháo ra. Phương pháp ki m tra: l c b ng tay và ki m tra b ng cách quan sát. 4.1.2. Yêu c u khuôn ph i kín khít, v a không ư c rò r ra nh ng khe n i gi a các b ph n c a khuôn. Ki m tra b ng cách quan sát. 4.1.3. Khuôn bê tông ph n vòm c a b phân hu và b i u áp ph i m b o các sai s cho phép như qui nh b ng 4. B ng 4 - Sai s cho phép và phương pháp ki m tra i v i khuôn bê tông n p vòm H ng m c Lo i Sai s cho phép Phương pháp ki m S i m (mm) tra ki m tra nhô cao Khuôn g ± 10 Dùng thư c hay 3 thư c chuNn ph ng Khuôn ±5 3 thép Kích thư c +5 Dùng thư c 3 m tc t -3 Khuôn cho Bán kính ± 10 Dùng thư c o iát 3 n p vòm cong 4.2 Cư ng bê tông Giá tr trung bình c a cư ng bê tông c a nh ng chi ti t như n p c a thăm c a b phân hu , n p b i u áp không ư c nh hơn mác 150. Phương pháp ki m tra: Dùng búa th cư ng bê tông. 4.3 Thao tác bê tông Khi bê tông c n ph i rung và nén ch t. Không ư c xu t hi n các l r t ong, các v t xù xì vNy cá cũng như nh ng v t n t. Phương pháp ki m tra: Quan sát. Các sai s cho phép và phương pháp ki m tra tuân theo b ng 5. B ng 5 H ng m c Sai s cho Phương pháp ki m tra S i m ki m tra phép (mm) ư ng kính +5 -3 Ki m tra b ng thư c 4 d y +5 -3 Ki m tra b ng thư c 4 nh n b m t ±4 Ki m tra b ng thư c 4 5 Công tác trát các l p v a ch ng th m 5.1 Các l p v a ch ng th m ph i y v a và nén ch t b ng cách xoa và mi t. Không ư c có nh ng v t l cát, v t n t, v t r , ch nhô lên ho c ch bong tróc. B m t l p trát ph i nh n sáng. Các l p ph i g n k t ch t ch v i nhau.
 17. Phương pháp ki m tra: Quan sát ho c ki m tra b ng cách gõ búa g . 5.2 T l c a v a ph i theo úng yêu c u như qui nh i u 8 c a tiêu chuNn "10 TCN ....: 2001. Công trình khí sinh h c c nh - Ph n 2: Yêu c u v xây d ng". Phương pháp ki m tra: Ki m tra h sơ xây d ng. 5.3 T l nư c và xi măng c a h xi măng nguyên ch t không ư c vư t quá 0,4. Vi c quét l p h ph i ng u. Quá trình và s l n quét u ph i theo yêu c u như qui nh i u 8 c a tiêu chuNn "10 TCN : 2001. Công trình khí sinh h c c nh - Ph n 2: Yêu c u v xây d ng". Không ư c phép có ch b sót không quét l p h xi măng. Phương pháp ki m tra: Quan sát và ki m tra h sơ xây d ng. 5.4 L p h xi măng ch ng th m khí ngoài cùng ph i m b o t l nư c và xi măng không ư c vư t quá 0,4, t l xi măng và ph gia ch ng th m cũng như th t c quét tuân theo úng yêu c u như qui nh i u 8 c a tiêu chuNn "10 TCN : 2001. Công trình khí sinh h c c nh - Ph n 2: Yêu c u v xây d ng". Phương pháp ki m tra: Quan sát và ki m tra h sơ xây d ng. 5.5 Chi u d y các l p ph i ng u và theo úng yêu c u như qui nh i u 8 c a tiêu chuNn "10 TCN : 2001. Công trình khí sinh h c c nh - Ph n 2: Yêu c u v xây d ng". T ng chi u d y c a các l p không ư c vư t quá sai s ± 5mm. Phương pháp ki m tra: o b ng thư c. 6 Phương pháp ki m tra và nghi m thu toàn b thi t b khí sinh h c 6.1 Ki m tra b ng quan sát tr c ti p Trư c khi nghi m thu và ưa thi t b vào ho t ng, ph i ki m tra xem công trình có tuân theo úng các yêu c u thi t k qui nh trong tiêu chuNn "10 TCN : 2001. Công trình khí sinh h c c nh - Ph n 2: Yêu c u v xây d ng" hay không. Phương pháp ki m tra: Xem l i h sơ xây d ng, o l i các kích thư c c a t ng ph n và i chi u v i thi t k . M t trong c a công trình không ư c có các v t r t ong, v t n t, ch ph ng r p, vNy cá, v t l cát, v t rò r nư c và nh ng khuy t t t khác có th nhìn th y b ng m t và ki m tra b ng cách gõ búa g . 6.2 Ki m tra kín nư c Vi c ki m tra kín nư c c a thi t b khí sinh h c ư c b t u b ng ki m tra kín i v i nư c. Vi c ki m tra ch ư c ti n hành khi ã l p t ph n h ào bên ngoài công trình và kh i xây ã ư c dư ng h ít nh t là 8 - 10 ngày. Phương pháp ki m tra: T t nư c vào b phân hu cho t i khi m c nư c dâng lên t i c t tràn. i 30 phút cho nư c ng m h t vào các b ph n c a công trình. ánh d u m c nư c và theo dõi trong 12 gi . N u m c nư c rút kho ng 2 - 3 cm là công trình m b o kín nư c. 6.3 Ki m tra kín khí Ki m tra kín khí ch ti n hành khi ã ki m tra kín nư c và tin ch c công trình m b o kín nư c. 6.3.1 Ki m tra ư ng ng d n khí
 18. Sau khi h th ng ư ng ng d n khí t b tích khí t i nơi s d ng ã ư c l p ráp hoàn ch nh v i các ph ki n g m van t ng ngay u ư ng ng, áp k ch "U" và b p 2 nhánh cu i ư ng ng, ph i ki m tra kín c a ư ng ng. Phương pháp ki m tra: óng van t ng b t kín u ư ng ng. nư c vào áp k t i m c theo thi t k . Tháo b p kh i ư ng ng có m t u ng h . Th i vào ng t uh nâng áp su t trong ng lên kho ng 20 cm c t nư c (th hi n chênh m c nư c 2 nhánh c a áp k ). B t u ng h l i và theo dõi trong kho ng 30 phút. N u chênh c a áp k không gi m thì ư ng ng m b o kín. Ngư c l i thì ư ng ng ã b rò r . Gi khí trong ng áp su t cao và dùng nư c xà phòng tìm ch h . X lý ch b rò r r i ki m tra l i như trên. 6.3.2 Ki m tra ph n tích khí Sau khi ã ki m tra kín nư c c a thi t b khí sinh h c, kín khí c a ư ng ng và tin ch c chúng ã m b o kín nư c và kín khí, ph i ti n hành ki m tra kín khí c a b ph n tích khí. Phương pháp ki m tra: - V i thi t b n p n i: Gi nguyên nư c ã y h th ng khi th kín nư c, k c nư c trong "gioăng" nư c. óng van t ng n p ch a khí l i và úp n p ch a khí vào gioăng nư c. Lúc này n p s tr ng thái n i cao trong gioăng nư c. ánh d u m c n i c a n p và theo dõi. N u sau 24 gi , n p không chìm xu ng là m b o kín. Ngư c l i, c n dùng nư c xà phòng tìm ch rò khí và x lý. - V i thi t b n p c nh: Bơm l y b t nư c ã y khi th kín nư c, sao cho m c nư c rút xu ng dư i m c s không (xem b n v thi t k ) kho ng 50 cm. y n p c a thăm ( ã n i v i van t ng) và dùng t sét b t kín l i. óng kín u ng d n khí h khi ki m tra kín c a ư ng ng. M van t ng cho ph n ch a khí c a thi t b khí sinh h c thông v i áp k . Bơm nư c vào b phân hu nén khí, nâng áp su t khí lên d n. Khi áp su t t t i giá tr t i a theo thi t k thì ng ng bơm. ánh d u chênh c a áp k và theo dõi trong 24 gi . N u áp su t gi m không quá 3% thì thi t b khí sinh h c m b o kín khí t yêu c u. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - h nh phúc TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 496 - 2002 Công trình khí sinh h c nh . Ph n 5: Yêu c u v n hành và b o dư ng Small Size Biogas Plant - Part 5: Requirements for Operation and Maintenance (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 21 /2002/Q /BNN ngày 21 tháng 3 năm 2002) 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này áp d ng cho các công trình khí sinh h c nh , ơn gi n (th tích phân hu [ 10 m3) dùng x lý ch t th i, s n xu t khí sinh h c và phân h u cơ v i nguyên li u là các lo i phân ngư i, phân ng v t và th c v t. 2. Yêu c u v kh i ng
 19. 2.1 Ki m tra ch t lư ng công trình trư c khi ưa vào ho t ng Thi t b khí sinh h c ch ư c ưa vào ho t ng sau khi ã ư c ki m tra theo "10 TCN 495 - 2002. Công trình khí sinh h c c nh - Ph n 4: Tiêu chuNn ki m tra và nghi m thu" và m b o các yêu c u v kín nư c và kín khí. 2.2 Chu n b nguyên li u n p 2.2.1 Nguyên li u n p ph i có ch t lư ng t t, không l n nh ng t p ch t không phân hu ư c như t, cát, g ch, á... ho c khó phân hu như g , mùn cưa... và nh ng ch t c h i cho vi khuNn như thu c sát trùng, xà phòng, b t gi t ho c phân gia súc có u ng ho c tiêm kháng sinh hay thu c phòng b nh. 2.2.2 i v i phân gia súc và gia c m, có th thu gom trư c t i a là 10 ngày và gi Nm, tránh cho phân b khô ho c ã hoai. N u có i u ki n thì ngâm phân vào nư c x lý sơ b theo t l 1 t i 3 lít nư c cho 1 kg phân (1 ÷ 3 : 1). 2.2.3 i v i nguyên li u th c v t như bèo tây, các cây thu sinh, các cây phân xanh, rơm r ... c n ư c x lý sơ b trư c. Nguyên li u c n ư c p r p, băm nh và ánh ng theo t ng l p d y kho ng 50 cm. Sau m i l p c n tư i nư c vôi, m t l p phân gia súc r i x p ti p l p sau. Khi ã hoàn thành vi c x p ng, c n che y bên ngoài và tư i Nm trong th i gian kho ng 7 t i 10 ngày v mùa hè và 15 t i 20 ngày v mùa ông. 2.2.4 m b o thi t b nhanh chóng ho t ng và s n xu t khí theo thi t k , lư ng nguyên li u n p ban u c n m b o ít nh t t 50% so v i thi t k . 2.3 N p nguyên li u 2.3.1 Trư c khi n p, n u ã y c a thăm thì ph i m van ng thu khí sao cho không gian trong b phân hu ư c thông thoáng v i khí quy n bên ngoài. 2.3.2 N u có dùng nguyên li u th c v t thì ph i n p nguyên li u th c v t ã x lý sơ b vào trư c, sau ó n p phân ng v t, m b o sao cho d ch phân ng p nguyên li u th c v t. 2.3.3 V i phân ã ư c x lý sơ b thì múc th ng vào b phân hu . V i phân tươi thì ph i pha loãng và tr n ng u v i nư c theo t l 1 t i 3 lít nư c cho 1 kg phân tươi (1 ÷ 3 :1), sau ó vào b phân hu . Vi c hoà tr n nên th c hi n ngay b n p b ng cách dùng m t nút y mi ng ng l i vào l i r i phân và nư c vào b n p. L y g y ánh cho tan phân ra và khu y tr n t o thành d ch phân hu ng u. Sau ó m nút y ra cho phân x i m nh vào b phân hu . 2.3.4 N u phân thì n p y t i m c thi t k . N u không phân thì t i thi u cũng ph i n p t i m c cao hơn mi ng dư i c a các ng u vào và u ra kho ng 10 cm. Trong trư ng h p này có th pha loãng nguyên li u hơn m c bình thư ng. 2.3.5 Vi c n p ban u c n th c hi n nhanh chóng trong m t ngày. 2.3.6 Sau khi n p nguyên li u ã hoàn thành, y kín b phân hu l i i cho quá trình phân hu k khí s n sinh ra khí sinh h c ti n tri n. 2.3.7 Hàng ngày ph i khu y o d ch phân hu b ng cách dùng m t cái sào th c sâu vào b phân hu qua ng u vào ho c u ra và d ch chuy n m nh sào lên xu ng nhi u l n. N u thi t b có l p b ph n khu y o thì s d ng b ph n này khu y o. M i l n khu y o kéo dài kho ng 15 phút. M i ngày khu y o 2 l n.
 20. 2.3.8 Khi không có i u ki n x lý sơ b nguyên li u trư c ngoài, có th dùng b phân hu làm nơi x lý sơ b nguyên li u r i sau ó m i cho thi t b ho t ng theo i u ki n k khí. 2.4 ưa khí vào s d ng 2.4.1 ki m tra xem khí ã cháy ư c chưa, nh t thi t ph i ưa khí qua b p và ti n hành châm th khí m t t c a b p. Tuy t i không ư c châm l a th khí ngay u ng d n khí g n b ch a khí. 2.4.2 Nh ng m khí u tiên chưa cháy ư c, c n x h t r i l i tích khí m i. 2.4.3 Khi khí b t u b t cháy là có th s d ng ư c. Nên dùng cho h t khí r i l i tích m khí m i. Như v y ch t lư ng khí s nhanh chóng ư c c i thi n. 2.4.4 Ng n l a lúc u có th bay kh i m t t c a b p, n nh ng n l a c n tn i lên b p r i m i châm l a. 3. Yêu c u v v n hành hàng ngày 3.1 N p nguyên li u 3.1.1 Vi c n p nguyên li u b sung hàng ngày ch ư c ti n hành sau khi n p ban u 2 tu n n u ho t ng c a thi t b ti n tri n bình thư ng nghĩa là ch t lư ng và s lư ng khí ngày càng nâng cao. 3.1.2 Nguyên li u th c v t ph i n p t ng m . Phân n p b sung hàng ngày. 3.1.3 Nguyên li u n p hàng ngày ph i m b o các yêu c u ch t lư ng tương t như ã qui nh i u 2.2 i v i nguyên li u n p ban u. 3.1.4 S lư ng nguyên li u n p hàng ngày không ư c vư t quá thông s thi t k . 3.1.5 Ph i hoà tr n u phân v i nư c pha loãng b n p theo t l nư c pha loãng tương t như qui nh i u 2.3.3. m b o lư ng cơ ch t n p không vư t quá giá tr thi t k . Cho phân ch y x i vào b phân hu qua ng u vào. 3.2 Khu y o d ch phân hu Hàng ngày ph i khu y o d ch phân hu tương t như qui nh i 2.3.7. 3.3 S d ng khí 3.3.1 S d ng h t lư ng khí sinh ra hàng ngày theo úng các yêu c u như qui nh "10 TCN 494 - 2002. Công trình khí sinh h c c nh - Ph n 3: Yêu c u v phân ph i và s d ng khí". 3.3.2 m b o áp su t khí tích l i trong thi t b khí sinh h c không ư c vư t quá 100 cm c t nư c. 3.4 S d ng bã th i 3.4.1 D ch th i l ng: d ch th i l ng c n ư c l y i hàng ngày u ra v i dung tích b ng lư ng nguyên li u n p b sung hàng ngày. N u dùng tư i cây, c n pha loãng có n ng m thích h p. N u c n lưu gi l i thì ph i ch a trong m t b kín tránh t n th t m do bay hơi. 3.4.2 Bã c n c: khi l y bã c n c n m lưu trong b phân hu bón cây thì ph i phơi n ng ho c dùng vôi di t h t tr ng ký sinh trùng r i m i em bón. 3.5 Theo dõi ho t ng c a thi t b
Đồng bộ tài khoản