Quyết định số 21/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 21/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch thực hiện "Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 21/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH K HO CH TH C HI N “NĂM TR T T K CƯƠNG, N P S NG VĂN MINH Ô THN - 2003” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 06/CT-TU ngày 4 tháng 11 năm 2002 c a Thành y v l p l i k cương, ch p hành pháp lu t, nâng cao trách nhi m qu n lý Nhà nư c trên a bàn thành ph ; Căn c Ngh quy t H i ngh Thành y l n th 10 ngày 04 tháng 01 năm 2003; Căn c Ngh quy t kỳ h p l n th 10 H i ng nhân dân thành ph ngày 16 tháng 01 năm 2003; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001 – 2005; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch th c hi n “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th -2003” nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c trên các lĩnh v c tr t t an toàn giao thông, tr t t trong xây d ng, k cương trong h th ng các cơ quan Nhà nư c, xây d ng n p s ng văn minh ô th , b o v môi trư ng và c nh quan ô th trên a bàn thành ph . i u 2. Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p trên a bàn thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung K ho ch th c hi n “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th -2003” xây d ng chương trình, k ho ch hành ng c th , thi t th c, nh m th c hi n có hi u qu cao nh t t i a phương, ơn v mình. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng- xã, th tr n, Th trư ng các t ch c, ơn v , các doanh nghi p trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y - VPH -UB : PVP, các T NCTH - T TH (6b) Lê Thanh H i - Lưu (TH-Hn). K HO CH TH C HI N “NĂM TR T T K CƯƠNG, N P S NG VĂN MINH Ô THN - 2003 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2003/Q -UB ngày 26/02/2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Th c hi n “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th -2003", y ban nhân dân thành ph xác nh m t s n i dung và gi i pháp ch y u c n t p trung th c hi n như sau : I.- M C TIÊU VÀ YÊU C U : 1- Thi t l p tr t t giao thông ô th ph n u gi m ách t c giao thông, gi m tai n n giao thông; ngăn ch n k p th i, x lý th t nghiêm và ch m d t tình tr ng ua xe trái phép trên a bàn thành ph . 2- L p l i tr t t trong xây d ng, ch m d t tình tr ng xây d ng trái phép; x lý d t i m vi c l n chi m và xây d ng trái quy h ach, nh t là vi ph m l gi i ư ng b và ch gi i ư ng sông. 3- Ch n ch nh k cương, k lu t trong b máy hành chánh Nhà nư c; ch m d t tình tr ng các quy t nh c a c p trên không ư c c p dư i thi hành và c p trên không tr l i k p th i các ngh c a c p dư i. 4- Xây d ng n p s ng văn minh ô th trong vi c t ch c cư i, v sinh môi trư ng; thái ng x văn minh, l ch s , tham gia th c hi n và t ch c t t SEA Games 2003. II.- N I DUNG VÀ CH TIÊU CH Y U: 1. L p l i tr t t giao thông ô th : 1.1- Xây d ng phương án nh m x lý nh ng i m thư ng xuyên x y ra tình tr ng ùn t c giao thông, ph n u gi m 1/3 s i m và s v ùn t c giao thông. 1.2- B ng nhi u bi n pháp ph n u gi m ít nh t 10% s v t i n n giao thông. 1.3- T ng qu n - huy n ch n nh ng tuy n ư ng tr ng i m th c hi n l ư ng thông thoáng, s ch p.
  3. 1.4- Ngăn ch n k p th i, x lý th t nghiêm và ch m d t t n n ua xe trái phép. 1.5- Tri n khai các gi i pháp h n ch xe hai bánh g n máy, ph n u gi m t l gia tăng dư i 10%. 2. Tr t t k cương trong lĩnh v c xây d ng: 2.1- Hoàn thành cơ b n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t trên a bàn thành ph . 2.2- i m i quy trình c p phép xây d ng, c p phép xây d ng nhà c a nhân dân, theo hư ng t o thu n l i cho nhân dân xây d ng nhà úng quy ho ch, cho doanh nghi p ho t ng úng pháp lu t. 2.3. Th c hi n qu n lý nghiêm ng t, xây d ng nhà ph i có phép; kiên quy t x lý nh ng nhà xây d ng không phép, sai quy ho ch. 2.4. Kiên quy t x lý và ch m d t tình tr ng l n chi m l gi i ư ng b , ch gi i ư ng sông và t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý. 2.5- Hình thành l c lư ng ki m tra chuyên ngành, giám sát và cư ng ch vi c xây d ng trái phép c p phư ng-xã, th tr n và qu n-huy n. 3. Tr t t k cương trong h th ng các cơ quan Nhà nư c: 3.1- Rà soát, i u ch nh, b sung, t ch c phê duy t và ban hành quy ch làm vi c c a y ban nhân dân thành ph , c a các s -ngành thành ph . 3.2- Th c hi n úng quy nh pháp lu t, các quy t nh c a c p trên, c p dư i ph i thi hành, nh t là nh ng quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng c a thành ph . 3.3- Tr l i và x lý k p th i, úng th i gian quy nh các ngh c a c p dư i. 4. Xây d ng n p s ng văn minh ô th : 4.1- V n ng nhân dân gi gìn v sinh nơi và nơi công c ng, không v t rác ra ư ng ph , xu ng lòng kinh r ch; không l n chi m vĩa hè. 4.2- Xây d ng n p s ng văn hóa trên ư ng ph , gi gìn v sinh, không ti u ti n b a bãi; n p s ng m i trong t ch c cư i, không lãng phí, th c hành ti t ki m. 4.3- Xây d ng thái ng x văn minh, l ch s trong n i b nhân dân, gi a công ch c v i nhân dân, gi a công ch c v i khách nư c ngoài. 4.4- Có bi n pháp gi i quy t các t n n xã h i công viên, ngư i lang thang, ăn xin, tr em cơ nh ; kiên quy t ưa vào các trư ng giáo d c, tr i dư ng lão ho c tr v a phương. III.- BI N PHÁP T CH C TH C HI N :
  4. 1. N i dung “Năm Tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th - 2003” ư c tri n khai trên nhi u lĩnh v c, có liên quan n t t c các ngành, các a phương trên a bàn thành ph ; y ban nhân dân thành ph phân công các ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách t ng lĩnh v c ch u trách nhi m ch o xây d ng k ho ch c th , phân công các s - ngành theo t ng lĩnh v c làm Thư ng tr c (S Giao thông Công chánh (n i dung 1), S Xây d ng (n i dung 2), Ban T ch c Chính quy n thành ph (n i dung 3), S Văn hóa và Thông tin (n i dung 4)), xây d ng k ho ch, hư ng d n và theo dõi ch o, ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n nh ng n i dung có liên quan. 2. Trách nhi m c a các s -ngành thành ph : 2.1- Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th - 2003” t i t ng ơn v ; trong ó c n xác nh nh ng n i dung tr ng tâm và bi n pháp t p trung gi i quy t d t i m trong năm 2003; k ho ch c n xác nh rõ vi c phân công c th , ch ng ph i h p cơ quan ơn v liên quan, ti n th c hi n, các yêu c u v biên ch , nhân s , t ch c l c lư ng, kinh phí th c hi n; ngư i ch u trách nhi m chính và ngư i ph i h p. 2.2- Thư ng xuyên ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c, ng th i th c hi n nghiêm túc ch thông tin, báo cáo nh kỳ cho y ban nhân dân thành ph . 2.3- i v i các s - ngành ư c phân công làm Thư ng tr c t ng n i dung c a K ho ch này, ngoài nh ng nhi m v trên, c n : 2.3.1- Ch ng ph i h p v i M t tr n, các oàn th thành ph , các qu n – huy n và s - ngành có liên quan t ch c các cao i m ra quân l p l i tr t t , an toàn giao thông, tr t t trong xây d ng, tr t t k cương trong h th ng cơ quan Nhà nư c và th c hi n n p s ng văn minh ô th theo n i dung ư c phân công; sau các t cao i m ph i duy trì thư ng xuyên m i nơi, m i lúc, t ng cơ quan, ơn v , a phương. 2.3.2- Ch n khu v c tr ng tâm, ch o thí i m, có sơ t ng k t k p th i, nhân r ng các mô hình, gi i pháp hi u qu . 2.3.3- Hư ng d n c th n i dung và bi n pháp qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n t ch c th c hi n t t “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th - 2003”. 3. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n: 3.1- Căn c K ho ch này và hư ng d n n i dung, gi i pháp th c hi n c a các s - ngành thành ph và tình hình th c t c a a phương xây d ng k ho ch th c hi n “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th -2003” t ng phư ng - xã, th tr n, khu ph , t dân ph ; phân công trách nhi m c th cho các ban ngành, oàn th và cơ s t ch c th c hi n. 3.2- M i qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ch n m t s khu v c và tuy n ư ng tr ng i m t p trung các bi n pháp t ch c th c hi n, nh m t o ra s chuy n bi n tích c c trong năm 2003.
  5. 3.3- Ch o t p trung, t ch c b máy nhân s s c th c hi n k ho ch tr ng tâm này; thư ng xuyên ki m tra vi c t ch c th c hi n, k p th i sơ t ng k t rút kinh nghi m trong ch o theo úng ti n . 4. Ny m nh các bi n pháp nh m quán tri t trong cán b công ch c, tuyên truy n sâu r ng trong các t ng l p nhân dân thành ph thông su t ch trương c a Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph v nh ng n i dung c a “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th -2003”, góp ph n nâng cao nh n th c, xây d ng ý th c trách nhi m và nghĩa v c a m i ngư i, t ó ng tình hư ng ng và ch p hành pháp lu t, xây d ng n p s ng văn minh ô th . M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th thành ph có k ho ch tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n nghiêm ch nh các văn b n quy ph m pháp lu t các lĩnh v c nêu trên; xây d ng chương trình hành ng và t ch c các phong trào toàn dân tham gia th c hi n có hi u qu “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th - 2003” t i t ng cơ quan, ơn v , a phương và cơ s . Các cơ quan thông tin i chúng thành ph có k ho ch tuyên truy n thư ng xuyên k t qu th c hi n “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th - 2003”, áp ng c yêu c u xây và ch ng; k p th i phát hi n nh ng nhân t tích c c, hàng tu n có thông tin t ng h p; t o dư lu n xã h i phê phán m i hành vi tiêu c c, không ch p hành các quy nh c a pháp lu t, phê phán nh ng cá nhân, ơn v vi ph m v qu n lý ô th , tr t t an toàn giao thông, t n n xã h i,... ài Truy n hình thành ph có chuyên m c “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th - 2003” hàng tu n ưa tin, bài ph n ánh k t qu th c hi n và ý ki n c a nhân dân. 5. i m i phương th c ch o, i u hành c a y ban nhân dân thành ph : 5.1- Ny m nh vi c th c hi n phân c p qu n lý cho các s -ngành và qu n-huy n theo Ngh nh 93/2001/N -CP c a Chính ph ; xác nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a t ng ơn v . 5.2- Ti p t c c i ti n n i dung và nâng cao ch t lư ng h i h p, dành nhi u th i gian n m tình hình, hư ng d n và gi i quy t ki n ngh c a c p dư i; th c hi n phân công, phân nhi m theo nguyên t c m t vi c ch do m t ngư i, m t t ch c ch u trách nhi m, ngư i ng u ph i có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, ôn c, ch o sâu sát và k p th i, s d ng úng quy n h n, không ùn Ny trách nhi m và không ôm m làm thay. 5.3- Ngày 25 hàng tháng, các s - ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n có báo cáo k t qu th c hi n k ho ch “Năm tr t t k cương, n p s ng văn minh ô th - 2003” ơn v mình v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph trong phiên h p hàng tháng c a y ban nhân dân thành ph . y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ngành thành ph , các cơ quan, ơn v trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n th c hi n nghiêm túc K ho ch này./.
  6. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản