Quyết định số 21/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2005/QĐ-BNN về việc bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng cho cây rau do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔN NAM Đ C L P - T DO - H NH PHÚC S : 21/2005/QĐ-BNN Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2005 QUY T Đ NH V/V B SUNG M T S THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG CHO CÂY RAU B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c vào Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Xét đ ngh c a C c trư ng C c B o v Th c v t, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1: B sung kèm theo quy t đ nh này: M t s thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng cho cây rau (có danh m c kèm theo) g m: 1. Thu c tr sâu: 8 ho t ch t v i 9 tên thương ph m 2. Thu c tr b nh: 7 ho t ch t v i 8 tên thương ph m 3. Thu c tr c : 1 ho t ch t v i 1 tên thương ph m 4. Thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng: 1 ho t ch t v i 1 tên thương ph m 5. Ch t d n d côn trùng: 1 ho t ch t v i 1 tên thương ph m Đi u 2: Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t đ nh này đư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t đ nh 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001- 2005 và Quy t đ nh s 145/2002/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c ban hành Quy đ nh v th t c đăng ký; s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói; xu t kh u, nh p kh u; buôn bán; b o qu n, v n chuy n; s d ng; tiêu hu ; nhãn thu c; bao bì, đóng gói; h i th o qu ng cáo thu c b o v th c v t Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Các quy t đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, Chánh văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔN NAM Đ c l p - T do - H nh phúc CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG TRÊN RAU (BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S : 21 / 2005/ QĐ – BNN NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005 C A B NÔNG NGHI P VÀ PTNT) TH I NHÓM Đ C D CH LI U GIAN T HO T CH T C A THU C TÊN THƯƠNG PH M H I CÂY TR NG (CROP) LƯ NG CÁCH Đ MMON NAME) (TOXICITY (TRADE NAME) (PEST) (DOSE) LY (AP CLASS) (PHI) âu: ypermethrin 2 Sapen - Alpha 5 EW sâu tơ rau c i 0.3 – 0.5 7 Công l/ha TV B v t Sà tin 3 Neem Nim Xoan Xanh ru i đ c cây bó xôi 35 ml/ 7 Doanh green 0.15 EC lá bình 8 lít nhân T Neem Nim Xoan Xanh ru i đ c cây bó xôi 15ml/ bình 7 green 0.3 EC lá 8 lít sâu tơ b pc i 15ml/ bình 7 8 lít sâu xanh c i bông 15ml/ bình 7 da láng 8 lít huringiensis 3 Map-Biti WP 50000 sâu b pc i 0.8 – 1.0 1 Map P IU/mg xanh, kg/ha Ltd.
  3. sâu tơ sâu xanh cà chua 0.8 – 1.0 1 kg/ha sâu rau c i 0.8 – 1.0 1 khoang kg/ha huringiensis var 3 Comazole (16000 sâu b pc i 1.0 – 2.0 5 Công IU/mg) WP xanh, kg/ha Nicote sâu tơ Halt 5% WP sâu tơ b pc i 0.75 – 1.0 0 Công kg/ha VT Nô (32000 IU/mg) Th nh hrin 2 Visher 10 EW sâu xanh cà chua 0.3 - 0.5 7 Công l/ha trùng Visher 25 EW sâu xanh cà chua 0.12 - 0.2 7 l/ha te 2 Sagomycin 10 ME r p rau c i 0.6 - 1.0 7 Công l/ha TV B v t Sà 2 Supergen 5 SC sâu tơ b pc i 0.4 – 0.5 5 Công lít/ha TM Tâ Supergen 800 WG sâu tơ b pc i 0.6 – 0.8 5 g/8 lít nư c r p dưa chu t 0.6 – 0.8 7 g/8 lít nư c ne 3 Vimatrine 0.6 L sâu tơ rau c i ng t 0.4 – 0.8 3 Công lít/ha trùng nh: Oxide 3 Norshield 86.2WG sương cà chua 0.7 kg/ha 7 Nordo mai AS - O 30% + d u h t 3 GC - 3 83DD ph n đ u que 10ml/ 10 7 Doanh + d u t i 23% tr ng lít nhân T ph n dưa chu t 10ml/ 10 7 tr ng lít b 3 Penncozeb 80WP thán thư t 1.5 kg/ha 7 Cerex 3 Newtracon 70 WP đ m lá b pc i 0.8 – 1.6 6 Công kg/ha TM Tâ ycin sulfate 5% + 3 PN - balacide 32 WP héo cà chua 0.8 - 1.2 7 Công xychloride 17% + xanh kg/ha Phươn te 10% Nam
  4. th i hành 0.8 - 1.2 7 nhũn kg/ha th i b pc i 0.8 - 1.2 7 nhũn kg/ha đ m góc dưa chu t 0.8 - 1.2 7 lá kg/ha zole 3 Forlita 250EW đ m cà chua 0.6 – 0.8 7 Công vòng lít/ha TM Tâ 9 derma spp 3 Vi - ĐK 10 bào t /g l c r cà chua 1–2 0 Công kg/ha trùng 8 Tricô - ĐHCT 10 bào ch t cây bí đ Tư i vào 5 Công t /g con g c: 5g/10 nông s lít nư c dư c ho c phun lên lá: 20- 40g/ 8 lít nư c : n 3 Canstar 25 EC c hành 1.2 lít/ha Công Nông thích sinh trư ng cây tr ng: c acid 3 Gibbeny 10WP kích dưa chu t 20 – 25 7 Công thích g/ha & SX sinh trư ng tin 3 D u Nim Xoan Xanh h tr b pc i 3 ml/bình ph Doanh Xanh 0.15EC tăng 8lít thu c nhân T hi u qu thu c c a chính thu c tr sâu tơ
Đồng bộ tài khoản