Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Phương tiện giao thông đường sắt – Toa xe khách – Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới” 22 TCN 347 – 06 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ***** ***** S : 21/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH “PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T – TOA XE KHÁCH – YÊU C U K THU T KHI S N XU T, L P RÁP M I” 22 5CN 347-06 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c – Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành “Phương ti n giao thông đư ng s t – Toa xe khách – Yêu c u k thu t khi s n xu t, l p ráp m i”. S đăng ký: 22 TCN 347 – 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c – Công ngh , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, và Th trư ng các đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình C NG HÒA XÃ H I CH PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T 22 TCN 347 – 06 NGHĨA VI T NAM - TOA XE KHÁCH – B GIAO THÔNG V N T I YÊU C U K THU T KHI S N XU T, L P Có hi u l c t : RÁP M I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 21/2006/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Quy đ nh chung 1.1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh yêu c u k thu t cơ b n đ ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng đ i v i toa xe khách khi s n xu t, l p ráp m i.
 2. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Tiêu chu n này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng s n xu t, l p ráp m i toa xe khách đ s n xu t trên m ng đư ng s t qu c gia và đư ng s t chuyên dùng có k t n i v i đư ng s t qu c gia. 1.3. N i dung tiêu chu n g m hai ph n: 1) Ph n 1: Yêu c u k thu t chung cho các lo i toa xe khách (áp d ng đ i v i c toa xe khách thông d ng và toa xe khách có xét đ n yêu c u cho ngư i khuy t t t ti p c n s d ng); b) Ph n 2: Yêu c u k thu t riêng đ i v i toa xe khách có xét đ n yêu c u cho ngư i khuy t t t ti p c n s d ng. 2. Tiêu chu n trích d n 22 TCN 340 – 05: Quy ph m k thu t khai thác đư ng s t Ph n 1: YÊU C U K THU T CHUNG C A TOA XE KHÁCH 3. Gi i thích t ng 3.1. Toa xe khách thông d ng là toa xe gh ng i, toa xe giư ng n m và các lo i toa xe ph c v hành khách (sau đây g i là toa xe khách). 3.2. T c đ cáu t o là t c đ v n hành l n nh t đư c h n ch b i đi u ki n an toàn và đ b n k t c u mà toa xe có th v n hành n đ nh liên t c theo thi t k . 4. Các yêu c u cơ b n và tính năng ch y u Khi thi t k và s n xu t, l p ráp toa xe khách ph i tuân theo quy đ nh c a tiêu chu n này và các tiêu chu n hi n hành có liên quan cũng như các văn b n k thu t đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 4.1. T c đ c u t o c a toa xe khách không quá 120km/h đ i v i toa xe kh đư ng 1000mm và không quá 160km/h đ i v i toa xe kh đư ng 1435mm. 4.2. Kích thư c đư ng bao c a toa xe khách không vư t ra kh i kh gi i h n đ u máy toa xe quy đ nh trong tiêu chu n 22 TCN 340-05. 4.3. Toa xe khách r ng ho c có t i, khi móc n i v i nhau ho c đư c kéo đơn ph i đi qua đư c đư ng cong có bán kính: a) 97m trên đư ng chính tuy n và 75m trên đư ng nhánh đ i v i kh đư ng 1000mm; b) 145m trên đư ng chính tuy n và 100m trên đư ng nhánh đ i v i kh đư ng 1435mm. 4.4. Tính năng đ ng l c h c toa xe khách ph i th a mãn các ch tiêu sau: a) Đ êm d u W c a toa xe ≤ 2,8; b) H s tr t bánh ≤ 0,8; c) H s l t nghiêng ≤ 0,7. 2 0 4.5. Thân toa xe khách ph i có l p cách nhi t và có h s truy n nhi t K không l n hơn 1,16 kcal/m h C (tr toa xe hành lý). 4.6. Thông gió toa xe khách ph i dùng m t trong các hình th c sau: thông gió t nhiên, thông gió cư ng b c, đi u hòa không khí, ho c s d ng k t h p c a các hình th c trên. 4.6.1. Toa xe khách s d ng k t h p hình th c thông gió t nhiên và thông gió cư ng b c đ đ m b o 3 lưu lư ng thông gió tính cho m i hành khách không nh hơn 35m /h v m a hè và không nh hơn 3 20m /h v mùa đông. 4.6.2. Toa xe khách có l p thi t b đi u hòa không khí ph i đ m b o các thông s trong bu ng hành khách theo quy đ nh sau: 0 a) Nhi t đ bình quân t 24 đ n 28 C;
 3. 0 b) Chênh l nh nhi t đ t i các đi m đo không quá 2 C; c) Đ m tương đ i bình quân không l n hơn 70%; 3 d) T c đ gió bình quân (đo t i v trí c a m i hành khách không nh hơn 20m /s) 3 đ) Lư ng không khí tươi cung c p cho m i hành khách không nh hơn 20m /h. 4.7. Khi toa xe khách ch y t c đ 60km/h ± 5%, thì đ n trong bu ng hành khách không đư c l n hơn: a) 70 dB(A) đ i v i toa xe giư ng n m có thi t b đi u hòa không khí; b) 75 dB(A) đ i v i toa xe giư ng n m không có thi t b đi u hòa không khí; c) 72 dB(A) đ i v i toa xe gh ng i có thi t b đi u hòa không khí; d) 75 dB(A) đ i v i toa xe gh ng i không có thi t b đi u hòa không khí; đ) 72 dB(A) đ i v i toa xe hàng ăn có thi t b đi u hòa không khí; e) 75 dB(A) đ i v i toa xe hàng ăn không có thi t b đi u hòa không khí; g) 72 dB(A) đ i v i toa xe công v phát đi n có thi t b đi u hòa không khí (đo t i bu ng nhân viên); h) 75 dB(A) đ i v i toa xe công v phát đi n không có thi t b đi u hòa không khí (đo t i bu ng nhân viên); 4.8. Đ chi u sáng bên trong bu ng khách toa xe khách 4.8.1. Toa xe khách s d ng ngu n đi n 220V: a) Đ i v i toa xe gh ng i, toa xe hàng ăn, yêu c u đ chi u sáng không nh 150 Lux khi dùng đèn huỳnh quang và không nh 120 Lux khi dùng đèn dây tóc; b) Đ i v i toa xe giư ng n m, yêu c u đ chi u sáng không nh 100 Lux khi dùng đèn huỳnh quang và không nh 80 Lux khi dùng đèn dây tóc. 4.8.2. Toa xe khách s d ng ngu n đi n 24V, yêu c u đ chi u sáng không nh 100 Lux khi dùng đèn huỳnh quang và không nh 80 Lux khi dùng đèn dây tóc. 4.9. K t c u thép thân toa xe ph i đư c làm s ch, sơn ch ng g và sơn ph phù h p v i quy đ nh c a thi t k . 4.10. Khi thi t k và s n xu t, l p ráp toa xe khách ph i th c hi n các quy đ nh v an toàn phòng cháy. 4.11. Khi toa xe v trí đư ng th ng và ph ng ph i đ m b o các yêu c u sau: a) Chi u cao trung tâm móc n i: 0 - 825 -+15 mm đ i v i toa xe khách kh đư ng 1000mm; - 880 -+100 mm đ i v i toa xe khách kh đư ng 1435mm. 1 b) Chênh l ch chi u cao c a hai trung tâm móc n i trên cùng m t toa xe khách không đư c quá 10mm. c) Đ nghiêng l ch c a thân toa xe theo phương ngang không đư c quá 15mm; d) K t c u bàn trư t ph i phù h p yêu c u c a thi t k . N u toa xe khách thi t k lo i bàn trư t có khe h thì các bàn trư t chéo nhau không đư c có hi n tư ng sát khít. 5. Nh ng quy đ nh k thu t chung 5.1. Khi thi t k , đ i v i nh ng chi ti t c n thay th trong s a ch a, b o dư ng đ nh kỳ ph i có tính l p l n cao, tháo l p thu n ti n. Các chi ti t, c m chi ti t đư c s d ng trong s n xu t, l p ráp toa xe khách ph i phù h p v i yêu c u k thu t ghi trên b n v thi t k . 5.2. Các thi t b đư c l p c đ nh trên toa xe khách ph i đ m b o v ng ch c, nh ng b ph n c a thi t b khi ho t đ ng c n di chuy n thì ph i chuy n đ ng linh ho t, không b vư ng k t.
 4. 5.3. H th ng c p nư c ph i có b ph n x nư c, x khí. Sàn bu ng v sinh bu ng r a m t ph i có l x nư c đư c b trí ch thích h p, đ khi toa xe khách đ ng yên, nư c x ra không đư c ch y xu ng giá chuy n hư ng. 5.4. Khi toa xe khách có t c đ c u t o l n hơn 100km/h ph i có thi t b c nh báo nhi t đ các h p tr c bi. 6. V t li u 6.1. Thép Thép cacbon và thép h p kinh th p dùng đ ch t o các chi ti t rèn quan tr ng, các d m, xà, c t ch u l c chính c a toa xe khách và các chi ti t d p khác, khi ti n hành th nghi m cơ tính ph i phù h p v i quy đ nh trong thi t k . 6.2. V t li u nhôm V t li u nhôm và h p kim nhôm dùng đ ch t o các chi ti t toa xe khách ph i phù h p v i tiêu chu n đã quy đ nh trong thi t k . 6.3. V t li u g Trong b n v thi t k ph i ghi rõ lo i g ; riêng g dán, phoocmica ph i ghi rõ chi u dày, s l p, màu s c. Khi s n xu t, l p ráp toa xe khách ph i s d ng đúng lo i g đã quy đ nh trong thi t k . T t c các xà g , d m g , đ m g trong k t c u g thân toa xe ph i đư c x lý phòng m c. 6.4. Các v t li u khác Các v t li u kim lo i màu khác và các v t li u phi kim lo i như cao su, ch t d o, s , th y tinh v.v… ph i phù h p v i tiêu chu n tương ng đã quy đ nh. 7. K t c u và tính năng c a các b ph n toa xe khách 7.1. Thân xe 7.1.1. Khi thi t k k t c u thép c a toa xe khách ph i có bi n pháp phòng r , bi n pháp h n ch nư c và hơi m đ ng trong k t c u. 7.1.2. Dung sai t i đa c a các kích thư c chính k t c u thép thân xe ph i phù h p v i quy đ nh trong B ng 1. B ng 1: Dung sai t i đa c a các kích thư c chính k t c u thép thân xe (mm) TT H ng m c Dung sai t i đa Ghi chú (mm) 1 Chi u dài thân xe ± 10 2 Chi u r ng bên trong thân xe ±5 3 Chi u cao bên trong thân xe ± 10 4 Sai l ch v đư ng chéo góc m t c t ngang thân xe (đư ng 8 chéo đư c tính t chân c t thành bên t i đi m ti p xúc c a thành bên đ i di n v i xà vành mai) 5 Đ v ng lên c a xà d c c nh ph n gi a trung tâm hai xà 2 – 12 g i 6 Đ x xu ng c a xà kéo bên ngoài trung tâm xà g i 5 7 Sai l ch gi a đư ng trung tâm c i chuy n v i đư ng trung 3 tâm b xe 8 Sai l ch c a hai đư ng chéo góc b xe 8 Đo ch xà g i 7.1.3. Đ l i lõm b m t c a t m vách đ u xe, vách thành xe sau khi l p ráp không đư c quá 2mm trên chi u dài 1m.
 5. 7.1.4. Đ l i lõm c a b m t bên ngoài k t c u thép thân xe đo trên 1 m chi u dài ph i phù h p v i quy đ nh trong B ng 2. B ng 2. Đ l i lõm t i đa c a b m t ngoài k t c u thép thân xe (mm/m) TT H ng m c Đ l i lõm t i Ghi chú đa 1 T m thành bên 2 2 T m thành đ u 3 3 T m d c c nh sư n c a mui xe 3 V trí ng thông gió ≤ 8 4 T m gi a c a mui xe 5 V trí ng thông gió ≤ 8 5 M t sàn xe kim lo i 8 6 T m vách trong đ u xe 2,5 7.1.5. Các chi ti t và b ph n c a k t c u g thân xe ph i đ m b o tháo l p, thay th d dàng khi s a ch a. 7.1.6. Thành, mui, sàn c a thân xe ph i có tính năng cách âm, ch ng m và có l p cách nhi t ch ng cháy. 7.2. Móc n i d đ m và thi t b bên ngoài toa xe khách 7.2.1. Ki m lo i móc n i, d đ m l p trên toa xe khách ph i đúng phù h p yêu c u thi t k , có đư ng bao phù h p đ m b o cho vi c n i k t an toàn và thu n l i. 7.2.2. H p đ đ m (l p phía sau móc n i t đ ng) ph i có dung năng phù h p v i t ng tr ng toa xe khách và t c đ c u t o c a toa xe khách. 7.2.3. B móc n i đ đ m sau khi l p ráp xong ph i đ m b o 3 tác d ng (đóng, m , m hoàn toàn) và kh năng ch ng tu t móc. 7.2.4. V trí ti p giáp gi a các toa xe khách ph i có khung che gió đ u xe (súp lê) và c u giao thông. Khung che gió ph i đ m b o ti p n i an toàn, kín và không đư c cài khi toa xe khách thông qua đư ng cong. 7.2.5. T i thành ngoài đ u xe ph i có b c thang ho c quai móc thang đ trèo lên nóc toa xe khách. 7.2.6. Ph n đ u xà g i ti p giáp v i xà c nh ph i có b ky nâng xe. Trên xà c nh, trong ph m vi 2 m tính t tâm xà g i tr vào gi a xe ph i có b kê toa xe khách. 7.3. C a s và c a ra vào 7.3.1. Đ i v i toa xe khách l p đi u hòa không khí ph i có ít nh t là 4 c a s di đ ng. C a s bu ng v sinh ph i l p l p kính m ho c dùng c a s 2 l p kính v i l p kính ngoài là kính m . 7.3.2. C a s di đ ng và c a ra vào ph i đóng m linh ho t và kính. 7.3.3. Kính dùng cho c a s và c a ra vào toa xe khách ph i là lo i kính an toàn. 7.3.4. C a lên xu ng xe ph i có b c lên xu ng, tay v n và n p đ y b c lên xu ng. Phía trên c a lên xu ng ph i có máng h ng nư c mưa. 7.4. Thi t b trong toa xe khách 7.4.1. Thi t b ch y u c n l p đ t bên trong các lo i xe khách ph i th c hi n theo đúng các tiêu chu n có liên quan và quy đ nh c a thi t k . 7.4.2. T i v trí làm vi c c a trư ng tàu ph i l p van hãm kh n c p, đ ng h áp su t và có v trí đ b trí thi t b đo t c đ đoàn tàu, thi t b thông tin liên l c gi a trư ng tàu và lái tàu.
 6. 7.4.3. M i toa xe khách ph i có ít nh t 2 bình c u h a ho c theo quy đ nh c a thi t k và có ch đ d ng c chèn tàu, tín hi u c n tay, t thu c sơ c u. 7.4.4. Các toa xe khách l p c a kính c đ nh ph i trang b d ng c thoát hi m đ t t i nơi hành khách d th y, d th y khi s d ng. 7.5. Giá chuy n hư ng 7.5.1. Giá chuy n hư ng là lo i 2 tr c và 2 h lò xo a) T c đ c u t o - Không l n hơn 120km/h đ i v i lo i kh đư ng 1000mm; - Không l n hơn 160km/h đ i v i lo i kh đư ng 1435mm. b) T i tr ng tr c ph i phù h p v i t i tr ng cho phép c a c u, đư ng s t. 7.5.2. Tính năng đ ng l c h c c a giá chuy n hư ng ph i đ m b o cho toa xe đ t đư c các chi tiêu đ ng l c h c đã quy đ nh t i m c 4.4 c a tiêu chu n này. 7.5.3. Các yêu c u k thu t c th khác đ i v i giá chuy n hư ng ph i theo đúng các tiêu chu n có liên quan ho c văn b n k thu t đã đư c c p có th m quy n phê duy t. 7.6. H th ng hãm 7.6.1. H th ng hãm gió ép và hãm tay ph i l p ráp theo đúng quy đ nh c a thi t k . 7.6.2. Kho ng cách hãm c a toa xe khách ph i phù h p v i quy đ nh trong tiêu chu n 22 TCN 340-05. 7.6.3. Đ u s 1 (đ u l p hãm tay) m i toa xe khách ph i l p van hãm kh n c p và đ ng h áp su t. 7.6.4. Các ng m m n i t thân toa xe t i giá chuy n hư ng ph i có đ kho ng h đ i v i các b ph n quanh nó, đ tránh b va qu t khi xe đi vào đư ng cong. 7.6.5. T t c các l liên k t c a các su t hãm đ u ph i đóng b c (tr su t hãm tay). 7.6.6. Giá đ su t hãm ph i có bi n pháp ch ng rung. 7.6.7. T t c các lo i van c a h th ng hãm đ u ph i đư c th nghi m theo quy đ nh trư c khi ti n hành l p ráp hãm toa xe. 7.6.8. H th ng hãm sau khi l p ráp xong ph i th hãm đơn xa, các tính năng c a h th ng hãm ph i phù h p v i quy đ nh thi t k . 7.7. H th ng c p nư c 7.7.1. Các toa xe khách ph i có h th ng cung c p nư c s ch, tr toa xe hành lý. 7.7.2. T ng dung tích c a các két nư c toa xe khách ph i đ m b o cung c p t i thi u 15 lít nư c/1 hành khách/1 ngày đêm (tr các trư ng h p có quy đ nh riêng). 7.8. H th ng đi n 7.8.1. Toa xe khách có th dùng hình th c c p đi n đ c l p ho c c p đi n t p trung. Đi n áp đ nh m c t i đ i v i ngu n đi n m t chi u là 24V, đ i v i ngu n đi n xoay chi u là 220V/380V, 50Hz. Toa xe khách l p thi t b đi u hòa không khí ph i có đ đi u ki n đ có th dùng đi n lư i bên ngoài. 7.8.2. H th ng chi u sáng dùng cho toa xe khách ph i đ m b o đ chi u sáng theo quy đ nh và ph i có bi n pháp chi u sáng d phòng. 7.8.4. Toa xe khách sau khi l p ráp ph i ki m tra đ cách đi n, đ cách đi n không đư c th p hơn tr s quy đ nh trong thi t k . 7.9. H th ng thông tin 7.9.1. M i toa xe khách trang b ít nh t m t loa đi n có thông s t i thi u 8Ω - 4W. Riêng toa xe giư ng n m, m i phòng ng l p m t toa đi n có thông s t i thi u 8Ω - 2W, loa có chi t áp đi u ch nh âm lư ng. 7.9.2. Loa phát thanh ph i có ch t lư ng t t, âm thanh phát ra ph i rõ ràng.
 7. 7.9.3. Đư ng dây phát thanh trên t ng toa xe khách ph i đư c ki m tra đ cách đi n, đi n tr cách đi n không đư c th p hơn quy đ nh trong thi t k . PH N 2: YÊU C U K THU T RIÊNG Đ I V I TOA XE KHÁCH CÓ XÉT Đ N VI C TI P C N S D NG CHO NGƯ I KHUY T T T 8. Gi i thích t ng 8.1. Gh ng i ưu tiên: Gh gành cho ngư i khuy t t t đi tàu đư c thi t k phù h p v i tiêu chu n. 8.2. Khu v c ưu tiên: Khu v c có các ch ng i ho c giư ng n m dành riêng cho ngư i khuy t t t đi tàu. 8.3. Đ tương ph n: M c đ ph n x ánh sáng do s khách bi t v màu s c c a b m t các b ph n ho c thi t b trên toa xe khách. 8.4. Phòng hành khách: Ph n bên trong toa xe khách dành cho hành khách đi tàu, không bao g m phòng v sinh, hành lang và l i c a ra vào. 8.5. Ngư i khuy t t t: ngư i khi m thính, khi m th và ngư i khuy t t t v n đ ng. 8.6. Xe lăn chu n: xe lăn có ngư i ng i và có kích thư c đư ng bao như hình 1. SCAN NH TRANG 55 8.7. Ngư i đi xe lăn: Ngư i khuy t t t v n đ ng không có k năng đi l i đư c ph i s d ng xe lăn. 8.8. H th ng neo gi xe lăn: H th ng gi không cho xe lăn t di chuy n trong ch đ xe lăn. 8.9. C u d n lên xu ng xe: cơ c u l p trên toa xe t o thành c u đ ngư i dùng xe lăn có th lên, xu ng toa xe. 8.10. Bàn nâng xe: Thi t b chuyên dùng đ đưa ngư i đi xe lăn lên xu ng toa xe t i các nhà ga. 9. Yêu c u đ ngư i khuy t t t ti p c n s d ng Đ i v i toa xe khách ti p c n ngư i khuy t t t ngoài các tiêu chu n k thu t áp d ng cho xe khách thông d ng như đã nêu trên còn ph i th c hi n các yêu c u k thu t sau đây: 9.1. C a lên xu ng 9.1.1. C a lên xu ng toa xe ph i có màu sơn tương ph n v i màu sơn thành xe đ ngư i khi m th d dàng nh n bi t. 9.1.2. M i l i c a lên xu ng toa xe ph i l p thi t b c nh báo b ng âm thanh g n l i c a lên xu ng ho c g n thi t b đi u khi n (n u có). Thi t b ph i phát ra tín hi u âm thanh rõ ràng đ báo cho hành khách bi t trư c khi c a b t đ u m ho c đóng. 9.1.3. Toa xe khách có ch dành cho ngư i xe lăn có c a, l i lên xu ng phù h p m i bên thành xe, chi u r ng c a c a khi m hoàn toàn không nh hơn 800mm. 9.1.4. Ký hi u c a toa xe khách có ch dành cho ngư i khuy t t t và xe lăn ph i đư c dán m i bên thành xe ít nh t m t cái. Ký hi u đư c dán ngoài toa xe đư c dán g n c a lên xu ng đ hành khách d dàng nhìn th y đư c khi c a đóng hay m . Ký hi u phía trong toa xe đư c dán g n ch đ xe lăn. 9.1.5. Ký hi u toa xe khách ch ngư i khuy t t t và xe lăn phù h p v i hình 2; có n n màu tr ng ho c xanh da tr i; có kích thư c không nh hơn 120mm x 150mm khi l p ngoài xe và không nh hơn 60mm x 75mm khi l p trong toa xe. Hình 2: Ký hi u toa xe ch ngư i khuy t t t và xe lăn. HÌNH TRANG 56
 8. 9.1.6. L i đi l i cho ngư i đi xe lăn t c a lên xu ng đ n khu v c ưu tiên ph i r ng t i thi u 800mm và không có v t c n tr . G n khu v c ưu tiên ph i có ch quay đ u cho xe lăn, đư ng kính ch quay đ u xe t i thi u 1500mm. 9.2. Thi t b đi u khi n c a lên xu ng (n u có) 9.2.1. Thi t b đi u khi n đóng, m c a lên xu ng c a toa xe đư c s d ng khi vi c đóng, m c a ph i dùng ngu n năng lư ng đi n ho c gió ép; không áp d ng cho c a t đ ng ho c c a ph i đóng m b ng tay. 9.2.2. Chi u cao l p đ t nút n đi u khi n c a đ hành khách s d ng đóng, m c at 700mm đ n 1200mm đư c đo theo chi u th ng đ ng tính t sàn xe đ n tâm nút n đi u khi n. 9.2.3. Nút n đi u khi n c a đư c n b ng lòng bàn tay, l c n không vư t quá 15N. 9.2.4. Nút n đi u khi n c a ph i có đèn tín hi u phát sáng liên t c khi nó tr ng thái s n sàng làm vi c. Đ r i ánh sáng trong kho ng t 80 Lux đ n 100 Lux. 9.2.5. Nút n đi u khi n c a ph i có màu s c tương ph n v i màu s t b m t đư c l p, b m t không quá bóng và không ph n quang. Đư ng vi n bao quanh nút đi u khi n ph i có kích thư c t i thi u là: 100mm x 100mm. 9.2.6. Nút n đi u khi n ph i có ký hi u n i đ ngư i khi m th nh n bi t b ng tay khi ti p xúc. 9.3. C a bên trong toa xe khách 9.3.1. C a trong toa xe khách mà ngư i đi xe lăn đi qua đ đ n khu v c ưu tiên ph i r ng t i thi u 800mm. 9.3.2. C a giao thông 2 đ u toa xe khách ph i r ng t i thi u 750mm v i chi u cao không vư ng chư ng ng i v t t i thi u là 1400mm tính t mép dư i c a. 9.3.3. Đ i v i lo i c a đóng, c a t đ ng trên toa xe khách ph i theo các yêu c u sau: a) C a ra vào b t đ u m khi m t ph n b t kỳ c a hành khách đi t i cách c a ra vào dư i 500mm đo theo phương ngang. b) Cánh c a ra vào m i l n m ph i duy trì th i gian m hoàn toàn không ít hơn 5 giây trư c khi đóng. c) Khi c a b t đ u đóng n u c nh c a c a ti p xúc v i b t kỳ m t b ph n nào c a cơ th hành khách thì c a ph i t m ra m t l n n a. L c đóng c a không vư t quá 65N. 9.4. B c lên xu ng toa xe khách 9.4.1. Toa xe khách đư c thi t k phù h p v i k t c u h t ng nhà ga. T t nh t là sàn xe và ke ga cùng n m trên m t m t ph ng. 9.4.2. Kích thư c b c lên xu ng toa xe khách như sau: a) Chi u cao t 120mm đ n 200mm; b) M t b c có chi u sâu không nh hơn 300mm và chi u r ng không nh hơn 455mm. 9.4.3. B m t c a b c lên xu ng toa xe khách ph i có kh năng ch ng trư t đư c trong m i đi u ki n th i ti t. 9.4.4. Mép trư c c a m i b c lên xu ng ph i có d i sơn màu. Kích thư c chi u r ng c a d i sơn không nh hơn 45mm và không l n hơn 50mm. Màu d i sơn ph i tương ph n v i màu c a b c lên xu ng. 9.4.5. Khu v c c a m i b c lên xu ng đư c khép kính b ng các t m đ đ ng v i t m b m t b c lên 0 xu ng và c nh trư c c a nó ho c m t sàn c a toa xe. Góc t o b i t m đ đ ng và t m b m t là 90 đ phòng ch ng v p trư t. 9.4.6. B m t b c lên xu ng toa xe khách ph i đư c chi u sáng đ u. Đ r i c a đèn chi u sáng b c lên xu ng không nh hơn 100 Lux. 9.5. Sàn toa xe khách 9.5.1. Toàn b m t sàn toa xe khách ph i đư c ch t o b ng v t li u ch ng trư t. Màu s c sàn khu v c đ u xe và hành lang ph i tương ph n v i màu s c vùng sàn xe dành cho hành khách.
 9. 9.5.2. Khu v c sàn l i c a lên xu ng c a khách đư c đánh d u b ng d i sơn k song song v i mép trên b c c u thang, có màu s c tương ph n v i màu s c b m t sàn xe. Chi u r ng d i sơn không quá 50mm, kho ng cách đo t mép b c c u thang đ n c nh g n c a d i sơn không nh hơn 50mm. 9.6. Ch ưu tiên cho hành khách khuy t t t 9.6.1. Đ i v i toa xe gh ng i có ch dành cho ngư i khuy t t t quy đ nh s lư ng gh ng i ưu tiên ít nh t là 10% t ng s ch trong toa, trong đó có ít nh t m t ch dành cho xe lăn. Ch ng i ưu tiên ph i có ký hi u ch d n cho ngư i khuy t t t d nh n bi t. 9.6.2. Đ i v i toa xe khách giư ng n m có ch dành cho ngư i khuy t t t ph i có ít nh t m t phòng ng dành cho ngư i đi xe lăn. 9.6.3. Gh ng i ưu tiên không đư c dùng lo i gh l t ho c gh g p. Chi u r ng m t gh t i thi u là 450mm. Kích thư c gh và kho ng không gian gi a gh trư c và gh sau phù h p v i ph l c 1. 9.6.4. Các tay gh trên gh ng i ưu tiên ph i g p đư c đ m r ng ch t o đi u ki n thu n l i cho hành khách khuy t t t ra, vào ch ng i. 9.6.5. Các thi t b ph c v đư c l p đ t t i khu v c ưu tiên ph i có bi n hi u ch d n, ph i b trí v trí thu n l i trong t m v i c a hành khách khuy t t t. 9.7. Tay v n và tay n m 9.7.1. Tay v n đư c l p trên toa xe khách c hai phía trong và ngoài l i c a lên xu ng, đi m dư i không cao quá 700mm, đi m trên không th p dư i 1200mm đo t sàn xe theo phương th ng đ ng. 9.7.2. Các tay v n đ u có d ng ng tròn v i đư ng kính ngoài t 30mm đ n 40mm. Kho ng cách gi a thân tay v n v i b m t giá gá l p và v i các chi ti t xung quanh không đư c bé hơn 45mm. B m t tay v n đư c ch t o b ng v t li u ch ng trơn, có màu s c tương ph n v i màu s c các b ph n xung quanh. 9.7.3. Tay n m l p trên t a lưng c a m i gh ng i hành khách trong toa xe khách ph i có d ng hình tròn. B m t tay n m đư c ch t o b ng v t li u ch ng trơn, có màu s c tương ph n v i màu s c nơi tay n m đư c l p. Kho ng cách gi a tay n m v i các chi ti t xung quanh nơi l p đ t không đư c nh hơn 150mm. 9.8. Phương ti n thông tin cho hành khách 9.8.1. Toa xe khách ph i có các thi t b thông tin đư c l p đ t trong phòng hành khách và các bi n hi u bên ngoài toa xe đ hành khách d nh n bi t b ng m t nhìn ho c tay nghe. 9.8.2. H th ng thông tin bên trong và bên ngoài toa xe khách s dùng đ thông báo các thông tin c n thi t cho hành khách như sau: a) Thông báo ga ti p theo, ho c đi m đ ti p theo đó đoàn tàu s d ng. b) Thông báo v b t kỳ s ch m tr nào c a đoàn tàu n u vư t quá 10 phút so v i th i gian quy đ nh c a hành trình đoàn tàu. c) Thông báo v s ch ch gi c a đoàn tàu theo b ng gi tàu chung quy đ nh. d) Thông báo v tình tr ng kh n c p c a đoàn tàu khi c n thi t. 9.8.3. Trên toa xe khách có l p đi n tho i ph c v hành khách nên có m t máy đi n tho i n i dài c p cho ngư i đi xe lăn. 9.8.4. Chi u cao m t trên h p đi n tho i không quá 1400mm tính t sàn xe. Bu ng cabin đi n tho i ph i đư c chi u sáng t t và đ u. 9.8.5. Bàn phím c a đi n tho i đ u có ch m n i phím s 5 giúp ngư i khi m th có th nh n di n đư c. Các phím s ph i có s tương ph n như các thi t b khác trên toa xe khách. 9.9. Bu ng v sinh 9.9.1. Ph i có ít nh t m t bu ng v sinh dành cho ngư i đi xe lăn, b trí g n khu v c ch ưu tiên trên toa xe khách và có ký hi u ch d n bên ngoài.
 10. 9.9.2. Chi u cao c a tay n m, khóa c a và các thi t b ph c v bên trong ho c bên ngoài bu ng v sinh t 800mm đ n 1200mm tính t sàn xe đ n tâm thi t b . 9.9.3. Tay n m, khóa c a và các thi t b khác trong bu ng v sinh ph i ho t đ ng đư c b ng m t l c tác đ ng không quá 15N, đư c l p đ t t i v trí thu n l i đ hành khách khi m th có th nh n d ng b ng tay khi ti p xúc. 9.9.5. Ch ng i, n p đ y b c u và các tay n m trong bu ng v sinh ph i có màu s c tương ph n v i màu s c c a các chi ti t xung quanh. 9.9.6. Chi u cao b m t b ng i c a b n c u dành cho ngư i đi xe lăn t 475mm đ n 485mm tính t sàn xe. 9.9.7. Các thi t b r a và s y khô tay (n u có) ph i đư c l p đ t v trí thu n l i bên c nh b n c u đ ngư i đi xe lăn không ph i di chuy n ra kh i b n c u khi c n r a tay. Tay v n bên c nh b n c u là lo i tay v n dùng kh p b n l b trí l p đ t v trí thu n l i không c n tr cho vi c di chuy n c a ngư i đi xe lăn. (theo hình 3). Hình 3: Sơ đ b trí b n c u và tay v n kh p quay 9.9.8. Chi u r ng c a c a vào bu ng v sinh không nh hơn 800mm. Trong bu ng v sinh ph i có không gian t i thi u là 700mm x 1300mm đ đ t xe lăn đư c b trí bên pyh i nhìn t m t trư c b n c u đ ngư i khuy t t t d dàng chuy n t xe lăn sang b ng i b n c u. 9.9.9. Trong bu ng v sinh ph i l p ít nh t 2 thi t b liên l c v i bên ngoài đ tr giúp cho trư ng h p kh n c p. Thi t b th nh t đ t cách m t sàn không quá 450mm, thi t b th 2 cách m t sàn trong kho ng t 800mm đ n 1200mm. 9.9.10. Chi u r ng l i đi t khu v c ưu tiên đ n bu ng v sinh không nh hơn 800mm, g n bu ng v sinh 0 ph i có ch đ quay xe đư c 180 . Trên l i đi c a xe lăn ph i b o đ m không có b t kỳ chư ng ng i v t nào c n tr . 9.10.1. Kích thư c ch dành cho xe lăn như sau: a) Chi u dài theo chi u d c xe không nh hơn 1300mm; b) Chi u r ng theo chi u ngang xe không nh hơn 750mm; c) Chi u cao tính t sàn xe không nh hơn 1400mm. 9.10.2. Đ i v i toa xe gh ng i. a) B trí ch dành cho xe lăn trên toa xe có kích thư c phù h p v i quy đ nh t i kho n 9.10.1. b) Có h th ng đai an toàn cho ngư i đi xe lăn (dây đai ngang th t lưng) và hai đi m neo đai c đ nh; dây đai đư c thi t k và c u t o như dây đai an toàn theo TCVN 7001 – 2002. c) H th ng neo gi a xe lăn, thi t b phanh hãm c a xe lăn ph i có tác d ng ch ng đư c xe lăn t di chuy n khi t u v n hành.
 11. 9.10.3. Đ i v i toa xe giư ng n m a) Chi u r ng c a ra và l i vào bu ng ng dành cho ngư i đi xe lăn và không gian bên c nh giư ng không nh hơn 850mm. b) Bu ng ng ph i có ch quay đ u xe v i đư ng kính nh nh t là 1500mm. Kho ng tr ng không gian phía dư i g m bàn có chi u cao ít nh t là 700mm đ hành khách du i chân. c) Giư ng dành cho ngư i đi xe lăn đư c l p trên giá đ ch c ch n. Chi u cao đo t sàn xe đ n m t trên c a đ m mút là 475mm đ n 485mm. 9.10.4. Có ký hi u theo hình 2 đ t g n ngay ch dành cho xe lăn đ hành khách nh n bi t. 9.10.5. Ch dành cho xe lăn ph i l p các thi t b tr giúp đ ngư i khuy t t t ng i trên xe lăn có th liên h v i nhân viên trong trư ng h p kh n c p. 9.10.6. Các thi t b đi u khi n l p đ t trong t m v i c a ngư i khuy t t t ng i trên xe lăn đ có th đi u khi n thi t b ho t đ ng b ng lòng bàn tay v i m t l c không quá 30N. 9.10.7. Đèn dùng cho hành khách đi xe lăn là lo i đèn có th đi u ch nh đư c cư ng đ ánh sáng, các công tác đi u khi n đư c l p hai đ u giư ng ng n m trong t m v i thu n l i c a hành khách. 9.10.8. Các l i đi dành cho ngư i đi xe lăn trong toa xe khách có t c đ d c không đư c quá 5% b t kỳ v trí nào. Không gian dành cho xe lăn không b c n tr t sàn xe đ n đ cao t i thi u là 1400mm. 9.11. Yêu c u chung c a thi t b đưa xe lăn lên xu ng toa xe khách 9.11.1. Khi khe h gi a mép ke ga v i mép c nh b c lên xu ng toa xe khách l n quá 75mm theo phương ngang và l n quá 50mm theo phương th ng đ ng thì ph i có thi t b bàn nâng ho c c u d n đ đưa ngư i đi xe lăn lên, xu ng toa xe. 9.11.2. Bàn nâng và c u d n đưa xe lăn lên xu ng toa xe ph i phù h p các yêu c u sau: a) T i tr ng làm vi c an toàn không nh hơn 300kg. b) Không x y ra bi n d ng vĩnh c u ho c hư h ng sau khi ph i ch u m t t i tr ng b ng 125% t i tr ng làm vi c an toàn, đư c phân b đ u trên bàn nâng xe, trong kho ng th i gian ít nh t là 10 giây. c) Bàn nâng và c u d n ch ho t đ ng khi toa xe d ng đ đưa khách đi xe lăn lên xu ng. 9.11.3. B m t c a bàn nâng ho c c u d n đưa xe lăn lên toa xe khách ph i ch t o b ng v t li u ch ng trư t đ b o đ m an toàn cho hành khách. 9.12. Yêu c u riêng đ i v i bàn nâng xe 9.12.1. M t sàn c a bàn nâng ph i r ng t i thi u 750mm và dài t i thi u 1200mm. Thi t b ph i có kh năng nâng t i ít nh t là 300kg. 9.12.2. M t sàn và các mép ti p giáp gi a vàn nâng v i sàn ph i đư c đánh d u b ng d i màu r ng 50mm có màu s c tương ph n v i màu n n. 9.12.3. Vto c a bàn nâng xe không vư t quá 0,15m/s. Khi h xu ng h t hành trình thì sàn nâng ph i ti p xúc v i m t đ t. 9.12.4. M t sàn thi t b nâng ph i l p đ t cơ c u ch n có chi u cao không quá 100mm đ ch n xe không t lăn ra ngoài trong quá trình nâng, h . 9.12.5. N u hành trình nâng c a sàn bàn nâng xe l n hơn 500mm thì ph i l p ít nh t m t tay v n t i m t phía c a sàn bàn nâng xe. Tay v n đư c l p ch c ch c theo phương ngang có đ cao t 650mm đ n 1100mm đo t b m t sàn c a bàn nâng xe. 9.12.6. Bàn nâng xe ho t đ ng b ng năng lư ng đi n ph i có c m bi n ti p xúc đ có th d ng ho t đ ng khi ch m vào ngư i hay các chư ng ng i khác trong quá trình nâng, h . 9.12.7. Thi t b nâng xe t hành ph i có kh năng v n hành đư c b ng tay trong trư ng h p cơ c u t đ ng b h ng. 9.13. Yêu c u riêng đ i v i c u d n
 12. 9.13.1. Toa xe khách l p c u d n ho t đ ng b ng ngu n năng lư ng đi n đư c đi u khi n b i ngư i đi xe lăn thì nút n đi u khi n c u d n ho t đ ng ph i đư c đ t t i v trí thích h p v i đ cao kho ng 800mm g n ngay c a lên xu ng dành cho xe lăn. 9.13.2. C u d n ph i có c m bi n ti p xúc phía đ u đ có th dùng ho t đ ng khi ch m vào ngư i hay các chư ng ng i khác. 9.13.3. C u d n ph i t đ ng c t ngu n không ho t đ ng khi có v t n ng ≥ 15kg đè lên trong khi c u thang chuy n đ ng. 9.13.4. Khi toa xe khách chưa d ng h n thì không th đi u khi n h c u d n xu ng đư c. 9.13.5. C u d n (bao g m lo i t hành và lo i v n hành b ng tay) ph i l p đ t an toàn ch c ch c, chi u r ng t i thi u 800mm nhưng không l n hơn chi u r ng c a. Hai mép bên c a c u d c ph i có g ch n cao t i thi u 50mm. 9.14.6. C u d n ph i ch u đư c t i tr ng t i thi u 300kg. Mép c a c u d n ph i ti p xúc ch c ch n v i ke ga hay b c ch . Các c nh c a c u d n ph i đư c sơn d i màu r ng 50mm có màu s c tương ph n v i màu n n./. Ph l c 1 Hình 1
 13. Hình 2 Hình 3:
Đồng bộ tài khoản