Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 21/2007/QĐ-UBND Qu n 8, ngày 02 tháng 07 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C ĐI U CH NH, B SUNG Đ T 1 CH TIÊU K HO CH Đ U TƯ XÂY D NG VÀ S A CH A NĂM 2007 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v vi c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t đ nh s 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy đ nh v công tác qu n lý các d án đ u tư trong nư c; Căn c Quy t đ nh s 5792/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu đi u ch nh, b sung k ho ch đ u tư xây d ng năm 2006 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n đi n, v n t ngu n thu qu ng cáo Đài Truy n hình; Căn c Quy t đ nh s 03/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu k ho ch đ u tư xây d ng năm 2007 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n đi n, v n qu ng cáo Đài Truy n hình; Căn c Quy t đ nh s 070/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n 8 v ban hành “Quy đ nh qu n lý đ u tư xây d ng các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a y ban nhân dân qu n 8”; Căn c Ngh quy t H i đ ng nhân dân qu n 8 kỳ h p l n th 8 (khóa IX); Theo đ ngh c a Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 t i T trình s 103/TT-TCKH ngày 20 tháng 06 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay đi u ch nh, b sung đ t 1 ch tiêu k ho ch đ u tư xây d ng và s a ch a l n năm 2007 thu c ngu n v n đ u tư phân c p và ngu n v n ngân sách qu n theo danh m c công trình đ u tư đính kèm. Đi u 2. Các ch đ u tư có trách nhi m: 1. Th c hi n đ y đ các quy đ nh v đ u tư đ i v i các công trình kh i công m i. Hoàn thành thanh toán và quy t toán v n đ u tư kh i lư ng chuy n ti p năm 2007 theo đúng quy đ nh hi n hành. 2. Th c hi n các th t c đ u tư đ i v i danh m c các công trình chu n b đ u tư đã đư c s p x p theo th t ưu tiên ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8, Trư ng Phòng Qu n lý đô th qu n 8, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8, Trư ng Phòng Kinh t qu n 8, Trư ng Phòng Giáo d c qu n 8, Giám đ c Ban Qu n lý D án Khu v c đ u tư xây d ng qu n 8, Giám đ c Công ty D ch v công ích qu n 8, Giám đ c Trung tâm Y t qu n 8, Giám đ c Kho b c Nhà nư c qu n 8, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n Đô Lương
 2. DANH M C CÔNG TRÌNH Đ U TƯ NĂM 2007 (Theo Quy t đ nh s 21/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân 8) ĐVT: tri u đ ng K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân T NG C NG: (I+II) 95.600 31.323 23.163 85 8.075 I Công trình thanh toán kh i lư ng đ ng và chuy n ti p: 85.404 21.127 18.749 85 2.293 1 Xây d ng tư ng rào, nhà b o 41 D Xây d ng m i, 4.934 734 734 BQLDA v Trư ng M m non phư ng 2 Nam, P2 t ng khuôn viên Q8 2 (s 41 D Nam) đ t 1.620m , nhà c p 2, 1 tr t 2 l u. 2 M r ng Trư ng Tùng Thi n P12 XD m i 5.164 6 6 BQLDA 2 Vương 1.641m ,c i t o Q8 2 162m , nâng t ng 2 777m . Tăng 17 phòng h c và các phòng ch c năng. 3 M r ng Trư ng THS Chánh P5 Xây d ng m i 1 4.600 68 68 BQLDA Hưng tr t 2 l u Q8 4 Phòng Khám đa khoa Xóm C i P12 Xây d ng m i 1 5.186 844 844 BQLDA tr t 3 l u Q8 5 H m 2889 Ph m Th Hi n P7 S a ch a h m 382 71 71 BQLDA ga nâng n n hi n Q8 h u bình quân 58cm 6 H m 2805 Ph m Th Hi n P7 S a ch a h m 282 37 37 BQLDA ga nâng n n hi n Q8 h u bình quân
 3. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 50cm 7 Xây d ng H i trư ng Văn hóa P5 Xây d ng m i 6.988 450 450 BQLDA qu n 8 Q8 8 Nâng c p h m 329 Bùi Minh P5 Chi u dài tuy n 1.252 17 17 BQLDA Tr c (h m vào Hương Huy n) 178,4m; di n tích Q8 xây d ng 2 2.453m 9 Tr s UBND phư ng 9 P9 XD m i 1 tr t 2 2.714 1.554 1.554 BQLDA l u Q8 10 Tr s UBND phư ng 2 P2 XD m i 1 tr t 2 4.920 3.352 3.352 BQLDA (Trư ng Âu Dương Lân - cơ l u Q8 s 2) 11 Tr s UBND phư ng 10 P10 XD m i 1 tr t 2 2.513 1.506 1.506 BQLDA l u Q8 12 S a ch a Trư ng M m non P6 S a ch a 1.852 20 20 BQLDA Tu i Ng c Q8 13 S a ch a c i t o Trư ng Ti u P5 S a ch a, c i 753 39 39 BQLDA h c Bông Sao t o Q8 14 Nhà Văn hóa phư ng 3 P3 Kho chi u cũ 1.815 466 466 BQLDA h m 102 ADL Q8 2 (181m DT sàn 2 621m ) 15 Nhà Văn hóa phư ng 7 P7 Khu đ t phía sau 2.948 2.366 2.366 BQLDA UBND P7 Q8 2 (428,6m ) DT sàn 2 848,7m 16 Nhà Văn hóa phư ng 2 P2 Khu Caritas 2.503 65 65 BQLDA đư ng TQB Q8
 4. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 2 DTKV 206,8m 2 DT sàn 585,3m 17 Tr m Y t phư ng 3 P3 Xây d ng m i 01 2.090 1.430 1.430 BQLDA tr t, 01 l u Q8 18 S a ch a đư ng s 12 P5 Chi u dài tuy n 2.881 600 600 BQLDA phư ng 5, qu n 8 (đo n t 294,7m; di n tích Q8 đư ng Ph m Hùng đ n đư ng xây d ng 2 1011) 6.315,4m 19 Đ u n i h th ng thoát nư c P5, 760 4 4 BQLDA khu Trung tâm hành chính P6, P14 Q8 qu n 8, nâng c p h m 238 đư ng Qu c l 50 và nâng n n trư c tr s UBND phư ng 14 20 Đư ng bên hông khu Trung P5 Chi u dài tuy n 3.530 1.600 1.600 BQLDA tâm hành chính 307m di n tích Q8 2 4.180m 21 Đư ng vào Trư ng Tùng Thi n P12 Xây m i 848 220 220 BQLDA Vương Q8 22 Sân trư c UBND qu n 8 P5 Xây m i 4.987 3.300 3.300 BQLDA Q8 23 Nhà Văn hóa phư ng 14 P14 Xây d ng m i 1.218 40 40 BQLDA V n tài tr Q8 XĐGN 300 trđ 2 24 Tr s Công an phư ng 11 P11 DTKV: 258m . 1.430 66 66 BQLDA 2 DT sàn 687m , 1 Q8 tr t 2 l u. 25 H m 109 Dương Bá Tr c P1 Chi u dài tuy n 1.970 50 50 BQLDA Ctr VĐ nhân xây d ng Q8 dân hi n đ t. 523,53m, DT xây
 5. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 2 d ng 3.720m 26 H m 219 T Quang B u P3 Nâng c p 245 64 64 BQLDA Q8 27 H m Đình An Tài - R ch Cùng P7 Chi u dài tuy n 1.137 70 70 BQLDA Ctr VĐ nhân xây d ng 415m, Q8 dân hi n đ t. DT xây d ng 2 3.154m 28 Nâng c p đư ng n i b cư xá P 9 Chi u dài tuy n 962 353 353 BQLDA Chánh Hưng, Lô B - C xây d ng Q8 147,5m, DT xây 2 d ng 1.475m 29 Nâng c p đư ng n i b cư xá P9 Chi u dài tuy n 938 100 100 BQLDA Chánh Hưng, Lô F-H xây d ng Q8 146,92m, DT xây 2 d ng 1.469,2m 30 H m 79 B n Phú Đ nh P16 Nâng c p 1.202 160 85 75 BQLDA Nhân dân Q8 đóng góp: 84,800; Ngân sách qu n: 75,200 31 Nâng c p h m khu ph 4 P7, Nâng c p b bao 589 23 23 Phòng Nhân dân phư ng 16 và h m 2733 khu P16 t ng chi u dài Kinh t đóng góp: ph 2 phư ng 7, qu n 8 (Công 1.000m và m t qu n 8 89,000 s trình phòng, ch ng l t bão năm s h m ven kênh còn l i ngân 2004) r ch sách qu n 32 Duy tu s a ch a các h ng m c Q8 457 203 203 Phòng công trình phòng, ch ng l t Kinh t bão năm 2005 qu n 8
 6. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 33 S a ch a c i t o Trư ng Ti u P4 S a ch a, c i 373 5 5 BQLDA h c Thái Hưng (đư ng Ph m t o Q8 Th Hi n) 34 S a ch a c i t o Trư ng Ti u P4 S a ch a, c i 419 119 119 BQLDA h c Thái Hưng (đư ng T t o Q8 Quang B u) 35 S a ch a c i t o Trư ng H ng P14 S a ch a, c i 500 29 29 BQLDA Đ c t o Q8 36 S a ch a c i t o Trư ng Ti u P15 S a ch a, c i 248 4 4 BQLDA h c Nguy n Như c Th t o Q8 37 Xây d ng tr s Phư ng đ i P14 Xây d ng m i 1 747 320 320 BQLDA và Kh i Dân v n phư ng 14 tr t 3 l u Q8 38 Nâng c p đư ng Nguy n Văn P13 Nâng c p l 502 10 10 BQLDA C a đư ng Q8 39 Duy tu đư ng H H c Lãm, h P16, P5, 4.762 6 6 BQLDA th ng thoát nư c 1/1A đư ng P6, P3 Q8 Ph m Hùng, s a ch a Trư ng Ph m Th Hi n và xây d ng tư ng rào Âu Dương Lân 40 Trang thi t b H i trư ng Văn P5 2.665 600 600 VP.HĐND- hóa qu n 8 UBND Q8 41 Kh o sát và l p h sơ k thu t Qu n 8 342 31 31 BQLDA các tuy n đư ng chính (qu n Q8 và s qu n lý) 42 Kh o sát và l p h sơ k thu t P1, 2, 3 116 25 25 BQLDA các h m c a các phư ng 1, 2, Q8 3 43 Kh o sát và l p h sơ k thu t P4, 5, 6, 7 356 51 51 BQLDA các h m c a các phư ng 4, 5, Q8
 7. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 6, 7 44 Kh o sát và l p h sơ k thu t P8, 9, 10 78 18 18 BQLDA các h m c a các phư ng 8, 9, Q8 10 45 Kh o sát và l p h sơ k thu t P11, 12, 51 5 5 BQLDA các h m c a các phư ng 11, 13 Q8 12, 13 46 Kh o sát và l p h sơ k thu t P14, 15, 195 26 26 BQLDA các h m c a các phư ng 14, 16 Q8 15, 16 II Công trình kh i công m i: 10.196 10.196 4.414 0 5.782 1 L p Quy ho ch s d ng đ t Qu n 8 669 669 669 BQLDA đ n năm 2010, đ nh hư ng s Q8 d ng đ n năm 2020 và k ho ch s d ng đ t kỳ đ u qu n 8 2 L p Quy ho ch s d ng đ t 16 1.434 1.434 1.434 BQLDA đ n năm 2010, đ nh hư ng s phư ng Q8 d ng đ n năm 2020 và k ho ch s d ng đ t kỳ đ u 16 phư ng thu c qu n 8 3 S a ch a c i t o Trư ng Lý P11 1.168 1.168 1.168 Thái T 4 H th ng đi u hòa không khí P5 1.143 1.143 1.143 trung tâm công trình Nhà Thi u nhi qu n 8 5 Mua s m trang thi t b Phòng P12 2.049 2.049 2.049 Trung tâm Khám đa khoa Xóm C i Y t qu n 8
 8. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 6 Gia c đê bao r ch L ng Đèn P7 778 778 778 BQLDA k t h p làm đư ng giao thông Q8 nông thôn (Phòng, ch ng l t bão 2006) 7 H m 103 đư ng B n Phú Đ nh P16 Chi u dài tuy n 412 412 412 BQLDA 337,9m Q8 8 Nâng c p đư ng Đinh Hòa P11 Nâng c p đư ng 708 708 708 BQLDA và v a hè Q8 9 S a ch a đư ng C n Giu c P11 Chi u dài tuy n 370 370 370 BQLDA 118,5m Q8 10 Xây d ng Phư ng đ i phư ng P9 Xây d ng 1 tr t 2 705 705 705 BQLDA 9 l u Q8 11 San l p và đư ng giao thông P3 Di n tích san l p 398 398 398 Phòng LĐ- 2 khu nhà tình nghĩa phư ng 3, 500m chi u dày TBXH Q.8 qu n 8 san l p bình quân 2,35m 12 San l p và đư ng giao thông P7 Di n tích san l p 362 362 362 Phòng LĐ- 2 khu nhà tình nghĩa phư ng 7, 370m chi u dày TBXH Q.8 qu n 8 san l p bình quân 2,8m III Công trình chu n b đ u tư 180.837 570 520 0 50 a Kh i giáo d c 74.052 210 210 0 0 1 Xây d ng c i t o Trư ng Ti u P4 S a ch a 1.533 10 10 BQLDA Ch ghi v n h c Vàm C Đông Q8 kh i công m i 2007 2 Trư ng Ti u h c Đinh Công P10 S a ch a 1.059 10 10 BQLDA Ch ghi v n Tráng Q8 kh i công m i 2007
 9. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 3 Trư ng Ti u h c Nguy n Tr c P1 C i t o, xây m i 5.000 10 10 BQLDA Ch ghi v n Q8 kh i công m i 2007 4 S a ch a nâng c p Trư ng P2 Xây d ng m i 2.600 10 10 BQLDA Ch ghi v n Ti u h c R ch Ông Q8 kh i công m i 2007 5 Xây d ng, s a ch a Trư ng P2 2 phòng ch c 2.772 10 10 BQLDA Dương Bá Tr c năng + s/c nhà Q8 hi n h u 6 Trư ng THCS Bình An P7 S a ch a, c i 3.000 10 10 BQLDA t o Q8 7 Xây d ng m i h i trư ng và P5 S a ch a và xây 4.119 10 10 BQLDA s a ch a c i t o Trư ng m i Q8 Chánh Hưng 8 Trư ng M m non phư ng 2 P2 Xây d ng m i 3.500 10 10 BQLDA (s 41 D Nam) Q8 9 Xây d ng m r ng Trư ng Âu P3 M r ng 2.500 10 10 BQLDA Dương Lân Q8 10 Trư ng M m non phư ng 13 P13 Xây d ng m i 4.969 10 10 BQLDA Q8 11 Trư ng M m non Vi t Nhi P2 S a ch a 500 10 10 BQLDA phư ng 2 Q8 12 Trư ng M m non phư ng 8 P8 Xây d ng m i 4.000 10 10 BQLDA Q8 13 Trư ng Ti u h c Nguy n Công P16 C i t o, xây m i 5.000 10 10 BQLDA Tr Q8 14 Trư ng THCS Bình Đông P16 S a ch a, c i 2.000 10 10 BQLDA t o Q8
 10. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 15 Trư ng Ti u h c Thái Hưng P4 C i t o, xây m i 5.000 10 10 BQLDA Q8 16 Trư ng THCS Tùng Thi n P12 Nâng n n, sân và 4.000 10 10 BQLDA Vương SC kh i cũ Q8 17 Trư ng Ti u h c H ng Đ c P14 C i t o, xây m i 4.000 10 10 BQLDA Q8 18 Trư ng Ti u h c Bông Sao P5 C i t o, xây m i 5.000 10 10 BQLDA Q8 19 Trư ng Ti u h c Hưng Phú P9 C i t o, xây m i 4.500 10 10 BQLDA Q8 20 Trư ng THCS Khánh Bình P3 C i t o, m r ng 5.000 10 10 BQLDA Q8 21 Trư ng THCS Tr n Danh Ninh P8 S a ch a l n 4.000 10 10 BQLDA Q8 b Kh i Văn hóa th thao 11.893 40 40 0 0 1 Ph nh a đư ng ch y Sân v n P.5 Xây d ng m i 4.862 10 10 BQLDA Ch ghi v n đ ng qu n 8 Q8 kh i công m i 2007 2 Nhà Thi u nhi qu n 8 (giai P5 2.200 10 10 BQLDA Ch ghi v n đo n 2) Q8 kh i công m i 2007 3 Nhà Văn hóa phư ng 16 P16 XD m i 1 tr t 1 3.331 10 10 BQLDA l u Q8 4 Nhà Văn hóa phư ng 8 P8 Xây d ng m i 1.500 10 10 BQLDA Q8 c Kh i Y t 6.397 60 60 0 0
 11. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 1 Tr m Y t phư ng 4 P4 Xây d ng m i 850 10 10 BQLDA Ch ghi v n Q8 kh i công m i 2007 2 Tr m Y t phư ng 7 P7 Xây d ng m i 700 10 10 BQLDA Ch ghi v n Q8 kh i công m i 2007 3 S a ch a Nhà b o sanh và P4 S a ch a 1.500 10 10 BQLDA Ch ghi v n Khoa Dư c TTYT Q8 Q8 kh i công m i 2007 4 Tr m Y t phư ng 9 P9 Xây d ng m i 1.000 10 10 BQLDA Q8 5 Tr m Y t phư ng 5 P5 Xây d ng m i 1.897 10 10 BQLDA Q8 6 Tr m Y t phư ng 16 P16 Xây d ng m i 450 10 10 BQLDA Q8 d Kh i giao thông 14.519 90 40 0 50 1 H th ng thoát nư c h m P4 Nâng c p 300 10 10 BQLDA Ch ghi v n 1/16A đư ng Ph m Hùng Q8 kh i công m i 2007 2 H m 2385 đư ng Ph m Th P6 Nâng c p 1.365 10 10 BQLDA Ch ghi v n Hi n Q8 kh i công m i 2007 3 H m 28 An Dương Vương P16 Nâng c p 800 10 10 BQLDA Ch ghi v n Q8 kh i công m i 2007 4 Xây d ng v a hè đư ng 1107 P5 Xây d ng m i 390 10 10 BQLDA Ch ghi v n đư ng Ph m Th Hi n (đo n Q8 kh i công ti p giáp v i tr s y ban m i 2007 nhân dân qu n)
 12. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân 5 Xây d ng v a hè đư ng Hưng P8,P9 Xây d ng m i 2.634 10 10 BQLDA Ch ghi v n Phú (đo n t c u Chánh Hưng Q8 kh i công đ n c u Ch Y) m i 2007 6 Đư ng vào y ban nhân dân P6 Xây d ng m i 7.000 10 10 BQLDA phư ng 6 Q8 7 Đư ng Phong Phú P12 Nâng c p l 1.200 10 10 BQLDA đư ng Q8 8 Đư ng Võ Tr P9 Nâng c p l 500 10 10 BQLDA đư ng Q8 9 H th ng thoát nư c đư ng P4 Làm h th ng 330 10 10 BQLDA Huỳnh Th Ph ng thoát nư c Q8 e Kh i khác 30.435 60 60 0 0 1 Xây d ng tr s Phòng Qu n P5 Xây d ng m i 4.972 10 10 BQLDA Ch ghi v n lý đô th và Phòng Tài nguyên Q8 kh i công và Môi trư ng m i 2007 2 Xây d ng tr s Ban B i P5 Xây d ng m i 3.707 10 10 BQLDA Ch ghi v n thư ng gi i phóng m t b ng Q8 kh i công qu n 8 m i 2007 3 XD m r ng Đài Li t sĩ phư ng P7 Xây d ng, m 4.956 10 10 Cty Ch ghi v n 7 r ng DVCIQ8 kh i công m i 2007 4 Kh i tr s đoàn th qu n 8 P5 5.000 10 10 BQLDA Ch ghi v n (h ng m c b i thư ng, san l p Q8 kh i công và tư ng rào) m i 2007 5 Kho Công s n qu n 8 Xây d ng m i 800 10 10 BQLDA Q8 6 Xây d ng khu hành chính P6 11.000 10 10 BQLDA phư ng 6 (h ng m c b i Q8
 13. K ho ch 2007 Phân Đ a đi m Năng l c thi t T ng v n Huy TT Danh m c công trình NSTP V n NS công ch Ghi chú xây d ng k đ u tư T ng s đ ng phân c p qu n đ u tư dân thư ng, san l p và tư ng rào) g Kh i phư ng 43.541 110 110 0 0 1 Tr s UBND phư ng 1 P1 XD m i 1 tr t 2 3.605 10 10 BQLDA Ch ghi v n l u Q8 kh i công m i 2007 2 Tr s UBND phư ng 4 P4 XD m i 1 tr t 2 3.600 10 10 BQLDA Ch ghi v n l u Q8 kh i công m i 2007 3 Tr s UBND phư ng 15 P15 XD m i 1 tr t 2 3.719 10 10 BQLDA Ch ghi v n l u Q8 kh i công m i 2007 4 Tr s UBND phư ng 7 P7 XD m i 1 tr t 2 4.619 10 10 BQLDA l u Q8 5 Tr s UBND phư ng 6 P6 XD m i 1 tr t 2 5.650 10 10 BQLDA l u Q8 6 Tr s UBND phư ng 5 P5 XD m i 1 tr t 2 4.000 10 10 BQLDA l u Q8 7 Tr s UBND phư ng 8 P8 XD m i 1 tr t 2 4.000 10 10 BQLDA l u Q8 8 Tr s UBND phư ng 3 P3 XD m i 1 tr t 2 4.000 10 10 BQLDA l u Q8 9 Tr s UBND phư ng 11 P11 XD m i 1 tr t 2 3.000 10 10 BQLDA l u Q8 10 Tr s UBND phư ng 13 P13 XD m i 1 tr t 2 3.000 10 10 BQLDA l u Q8 11 Tr s UBND phư ng 14 P14 XD m i 1 tr t 2 4.348 10 10 BQLDA l u Q8
Đồng bộ tài khoản