Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
96
lượt xem
9
download

Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 21/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C V T TƯ Y T TIÊU HAO, V T TƯ Y T THAY TH TRONG KHÁM, CH A B NH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BL TB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a liên B Y t -Tài chính-Lao ng, Thương binh và Xã h i b sung Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a Liên B Y t -Tài chính- Lao ng, Thương binh và Xã h i-Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh, V trư ng V B o hi m y t , V trư ng v K ho ch-Tài chính, V trư ng V Trang thi t b và Công trình Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c v t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th trong khám, ch a b nh. i u 2. Danh m c v t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th trong khám, ch a b nh là cơ s : 1. Các cơ s khám, ch a b nh t ch c cung ng và thu vi n phí. 2. Qu B o hi m y t thanh toán cho ngư i b nh tham gia b o hi m y t theo quy nh hi n hành v ch b o hi m y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Khám, ch a b nh, V trư ng các V : B o hi m y t , K ho ch-Tài chính, Trang thi t b và Công trình y t , các V , C c c a B Y t , Thanh tra B Y t ; Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên DANH M C V T TƯ Y T TIÊU HAO, V T TƯ Y T THAY TH DÙNG TRONG KHÁM, CH A B NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 21/2008/Q -BYT ngày 09/6/2008 c a B trư ng B Yt ) I. DANH M C V T TƯ Y T TIÊU HAO, V T TƯ Y T THAY TH DÙNG TRONG KHÁM, CH A B NH: STT Lo i v t tư ơn v tính 1 Kim sinh thi t cơ tim Cái 2 B d ng c thông tim và ch p bu ng tim B 3 B d ng c thông tim, ch p ng m ch ( ng m ch vành và các B ng m ch khác) 4 Dây d n can thi p (micro guide wire) các lo i Cái 5 ng thông can thi p (guiding catheter) các lo i Cái 6 Micro catheter các lo i Cái 7 B d ng c bít thông liên nhĩ, thông liên th t, bít ng ng B m ch 8 B d ng c i u tr r i lo n nh p tim b ng RF B 9 D ng c thăm dò i n sinh lý tim B 10 Bóng nong (balloon) trong i u tr tim m ch B 11 B máy t o nh p: g m máy và dây d n B 12 B máy t o nh p và phá rung (c y vào trong cơ th ): g m máy và B dây d n 13 Máy c t n i t ng và ghim khâu máy Cái 14 B tim ph i nhân t o dùng trong m tim ph i máy các s , các c B (bao g m c dây ch y máy) 15 Vòng xo n kim lo i (coil) các lo i, các c Cái
  3. 16 Stent các lo i Cái 17 Van tim nhân t o (bao g m c van ng m ch ch ) Cái 18 Vòng van tim nhân t o Cái 19 M ch máu nhân t o (bao g m c ng m ch ch nhân t o) Cái/ o n 20 H t nh a PVA (s d ng trong nút m ch) L 21 u dò th n kinh B 22 Cement hóa h c s d ng trong ph u thu t t o hình thân t s ng Gam qua da, t o hình vòm s và thay kh p 23 Keo sinh h c i u tr rò d ch não t y, thoát v n n s , rò m m c t Tuýp ph qu n, tràn khí màng ph i, ph u thu t tai mũi h ng, ph u thu t phình tách ng m ch ch … 24 Van d n lưu nhân t o (não th t- màng b ng) Cái 25 D u silicon (dùng trong ph u thu t c t d ch kính và i u tr bong L võng m c) 26 ai silicon (dùng trong ph u thu t c t d ch kính và i u tr bong Cái võng m c) 27 u c t d ch kính Cái 28 u lư i laser các lo i Cái 29 ng silicon dùng trong ph u thu t m t Cái 30 Th thu tinh nhân t o các lo i (c ng, m m, treo) Cái 31 Giác m c Cái 32 Xương con (ph u thu t tái t o h th ng truy n âm) Cái 33 Van phát âm/thanh qu n i n/stent thanh, khí qu n Cái 34 V t li u thay th s d ng trong ph u thu t nâng s ng mũi, lép m t Cái/chi c 35 i n c c c tai B 36 Máy tr thính Chi c 37 ng n i khí qu n các lo i, các c B 38 G m sinh h c dùng thay th xương, các lo i s n, prothese trong Cái i u tr b nh tai mũi h ng 39 N p có l i c u b ng titan, n p vít b ng h p kim Cái 40 Màng tái t o mô và xương nhân t o Cái 41 u dao c t gan siêu âm Cái 42 Qu l c, dây d n trong k thu t h p th phân t liên t c i u tr suy B gan n ng 43 Qu l c tách huy t tương và b dây d n Qu /B
  4. 44 Qu l c, màng l c máu và dây d n i kèm trong siêu l c máu, l c Qu /B máu liên t c 45 D ng c c t n i t ng s d ng trong k thu t Longo B 46 u tán s i và i n c c tán s i Cái 47 Cáp, u phát quang laser i u tr u xơ tuy n ti n li t Cái 48 Môi trư ng nuôi c y (trong th tinh nhân t o) Gam 49 Dao c t s n và lư i bào (dùng trong ph u thu t dây ch ng) Cái 50 Các lo i inh, n p, vít dùng trong ph u thu t k t h p xương Cái, B 51 Các lo i khung, ai, n p ngoài dùng trong i u tr gãy xương, ch n Cái/B thương, ch nh hình 52 Kh p g i/kh p háng nhân t o (toàn ph n hay bán ph n) B 53 Xương b o qu n/S n phNm sinh h c thay th xương Cái 54 t s ng nhân t o, mi ng ghép c t s ng, ĩa m trong ph u thu t Cái/mi ng c t s ng 55 Các lo i da ghép (da ng lo i, da ch, trung bì da l n) Mi ng 56 T bào s ng nuôi c y dùng trong i u tr b ng, v t thương T m 57 T bào s i nuôi c y dùng trong i u tr b ng, v t thương T m 58 Màng sinh h c dùng trong i u tr Cái 59 Gân nhân t o o n 60 Kít tách b ch c u/ti u c u B 61 Kít tách t bào g c t máu ngo i vi B 62 Kít tách t bào g c t t y xương B 63 Kít tách t bào g c t máu cu ng r n B 64 Kít xác nh hoà h p t ch c (l p 1 và l p 2) B II. HƯ NG D N ÁP D NG: 1. Danh m c này g m các v t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th chưa ư c tính trong giá thu m t ph n vi n phí c a m t s d ch v k thu t quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-L TB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a liên B Y t -Tài chính-Lao ng Thương binh và Xã h i; 2. Nguyên t c thanh toán: a) i v i ngư i b nh t tr vi n phí tr c ti p: Cơ s khám, ch a b nh th c hi n thanh toán chi phí các v t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th theo th c t s d ng c a
  5. ngư i b nh và giá c a m i lo i v t tư y t ư c cơ s khám, ch a b nh mua s m theo quy nh v u th u và quy nh v thu m t ph n vi n phí. b) i v i ngư i b nh b o hi m y t : T ng chi phí các v t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th ư c s d ng và giá c a d ch v k thu t ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ư c Qu B o hi m y t thanh toán theo nguyên t c và các m c quy nh t i kho n 3 m c I Ph n II c a Thông tư liên t ch s 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2005 hư ng d n th c hi n b o hi m y t b t bu c và quy nh t i i m d kho n 1 m c III c a Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2007 hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n. c) Các lo i v t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th s d ng trong ch nh hình thNm m , t o hình thNm m và trong các d ch v k thu t không thu c ph m vi quy n l i b o hi m y t theo quy nh thì không ư c b o hi m y t thanh toán. 3. V t tư y t tiêu hao, v t tư y t thay th ã ư c tính vào giá thu m t ph n vi n phí c a d ch v k thu t thì không ư c thu thêm i v i ngư i b nh. 4. Các v t tư y t tiêu hao khác ngoài Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này ư c s d ng trư c ho c sau ph u thu t, th thu t hay trong quá trình i u tr , Qu B o hi m y t thanh toán cho ngư i b nh b o hi m y t theo Danh m c quy nh t i Quy t nh s 6282/2003/Q -BYT ngày 08 tháng 12 năm 2003 c a B Y t . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản