Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 21/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH I LÝ I NGO I T TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Pháp l nh Ngo i h i năm 2005; Căn c Ngh nh s 160/2006/N -CP ngày 28/12/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh ngo i h i; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch i lý i ngo i t . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 1216/2003/Q -NHNN ngày 09/10/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c có liên quan, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép cung ng d ch v ngo i h i, các t ch c làm i lý i ngo i t và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang b ; - B Tư pháp ( ki m tra) Nguy n Văn Giàu - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Lưu: VP, V PC, V QLNH.
 2. QUY CH I LÝ I NGO I T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 21/2008/Q -NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. 1. Quy ch này i u ch nh ho t ng i ngo i t c a t ch c làm i lý i ngo i t cho T ch c tín d ng ư c phép cung ng d ch v ngo i h i (dư i ây g i là T ch c tín d ng ư c phép) trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Ho t ng i ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép th c hi n theo quy nh c a T ng Giám c (Giám c) T ch c tín d ng ư c phép phù h p v i quy nh v m ng lư i ho t ng c a T ch c tín d ng. 3. Ho t ng i ng ti n c a nư c có chung biên gi i v i Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t khác và không ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. i tư ng làm i lý i ngo i t . Các t ch c kinh t thu c m i thành ph n (sau ây g i là t ch c) có các i u ki n quy nh t i i u 5 Quy ch này ư c làm i lý i ngo i t cho các T ch c tín d ng ư c phép trên cơ s h p ng i lý i ngo i t gi a T ch c tín d ng và t ch c. i lý i ngo i t ch ư c ho t ng sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i là Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph ) trên a bàn c p Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t . i u 3. a i m t i lý i ngo i t 1. Cơ s lưu trú du l ch (bao g m các khách s n, các khu ngh dư ng cao c p v.v…) ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch x p h ng t 3 (ba) sao tr lên; 2. C a khNu qu c t ( ư ng b , ư ng không, ư ng th y); 3. Khu vui chơi gi i trí có thư ng dành riêng cho ngư i nư c ngoài; 4. Văn phòng bán vé c a các hãng hàng không, hàng h i, du l ch c a nư c ngoài và văn phòng bán vé qu c t c a các hãng hàng không Vi t Nam;
 3. 5. Khu du l ch, trung tâm thương m i, siêu th có nhi u khách nư c ngoài tham quan, mua s m. i u 4. Ho t ng c a i lý i ngo i t . 1. Các i lý i ngo i t ch ư c ho t ng dư i hình th c dùng ng Vi t Nam mua ngo i t ti n m t c a cá nhân và không ư c bán ngo i t ti n m t cho cá nhân l y ng Vi t Nam (tr các i lý i ngo i t t t i các khu cách ly các c a khNu qu c t ). 2. Các i lý i ngo i t t t i các khu cách ly các c a khNu qu c t ư c bán ngo i t ti n m t cho cá nhân mang h chi u do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p theo quy nh t i i u 8 Quy ch này. 3. M t t ch c ch ư c làm i lý i ngo i t cho m t T ch c tín d ng và t ch c có th th a thu n t i lý i ngo i t m t ho c nhi u a i m trên a bàn nơi t ch c có tr s chính ho c chi nhánh. Tên và a i m các i lý này ph i ư c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t do Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn c p. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH i u 5. i u ki n ư c làm i lý i ngo i t . T ch c có nhu c u làm i lý i ngo i t ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Là t ch c ư c thành l p và ho t ng theo lu t pháp Vi t Nam; 2. Có a i m t i lý i ngo i t theo quy nh t i i u 3 Quy ch này. T ch c có th t i lý i ngo i t t i ho c ngoài tr s chính, tr s chi nhánh; 3. Có cơ s v t ch t áp ng ư c yêu c u ho t ng c a i lý i ngo i t như: nơi giao d ch riêng bi t (phòng ho c qu y giao d ch không g n li n v i các ho t ng kinh doanh khác, ch chuyên làm d ch v i ngo i t ) trong ó trang b y các phương ti n làm vi c như: bàn gh , i n tho i, máy fax, két s t, b ng thông báo t giá công khai, b ng hi u ghi tên t ch c tín d ng y nhi m và tên i lý i ngo i t ; 4. Nhân viên tr c ti p làm i lý i ngo i t ph i có Gi y xác nh n do T ch c tín d ng y nhi m c p, xác nh n ã ư c ào t o, t p hu n k năng nh n bi t ngo i t th t, gi ; cách th c ghi hóa ơn, c p nh t s li u vào s sách k toán; có trình ti ng Anh t i thi u giao ti p v i ngư i nư c ngoài khi th c hi n nghi p v i ngo i t …; 5. Có quy trình nghi p v i ngo i t , có bi n pháp m b o an ninh, an toàn trong quá trình i ngo i t . i u 6. H p ng i lý i ngo i t
 4. Các t ch c tín d ng ư c phép trư c khi ký k t các h p ng i lý i ngo i t ph i căn c quy nh t i i u 5 Quy ch này ti n hành ki m tra a i m t i lý, trang thi t b , cơ s v t ch t và hư ng d n nghi p v cho nhân viên c a i lý, ng th i yêu c u t ch c xu t trình các gi y t , ch ng t ch ng minh áp ng y i u ki n làm i lý ký h p ng i lý i ngo i t . H p ng i lý i ngo i t ph i bao g m các n i dung chính sau: 1. Tên, a ch t tr s chính, s i n tho i c n liên h c a các bên ký k t h p ng; 2. Tên, a ch các i lý i ngo i t (phư ng-xã, qu n-huy n, t nh-thành ph ); 3. Quy nh i lý i ngo i t ch ư c mua ngo i t b ng ti n m t (tr các i lý t khu cách ly t i các c a khNu qu c t ) và bán l i s ngo i t ti n m t i ư c (ngoài s ngo i t t n qu ư c l i) cho T ch c tín d ng y nhi m; 4. Quy nh v nguyên t c xác nh t giá mua, bán ( i v i i lý t các khu cách ly t i các c a khNu qu c t ) i v i khách hàng và t giá bán l i ngo i t ti n m t cho T ch c tín d ng y nhi m phù h p v i quy nh v qu n lý ngo i h i; quy nh các lo i phí hoa h ng i lý (n u có); 5. Quy nh v quy trình nghi p v i ngo i t trong ó bao g m vi c ghi chép, xu t hóa ơn cho khách hàng và lưu gi ch ng t , hóa ơn, s sách và quy nh v ch h ch toán, k toán, ch báo cáo …; 6. Quy n l i và nghĩa v c a các bên tham gia h p ng, trong ó quy nh rõ i lý i ngo i t ph i th c hi n úng quy trình nghi p v i ngo i t ; quy nh nh kỳ T ch c tín d ng ph i ki m tra ho t ng c a các i lý m b o th c hi n úng h p ng và các quy nh c a pháp lu t. 7. Th a thu n v m c t n qu ư c l i và th i h n ph i bán s ngo i t ti n m t mua ư c cho T ch c tín d ng y nhi m. i u 7. Th t c, h sơ c p và gia h n Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t . 1. Các t ch c sau khi ã ký h p ng làm i lý i ngo i t v i T ch c tín d ng ư c phép s g i h sơ ăng ký cho Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn nơi có nhu c u t i lý i ngo i t ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t , h sơ g m: a. ơn ăng ký i lý i ngo i t (Ph l c 1); b. B n chính ho c b n sao có ch ng th c H p ng i lý i ngo i t ã ký v i T ch c tín d ng y nhi m. c. B n sao có ch ng th c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 2. Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn nơi t ch c t i lý i ngo i t xem xét, c p Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t .
 5. Trư ng h p c p Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t cho t ch c t t i i lý i ngo i t t i a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác nơi t ch c t tr s chính, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph c p Gi y ch ng nh n ph i g i m t b n sao Gi y ch ng nh n ăng ký cho Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph nơi t ch c có tr s chính bi t và theo dõi. i u 8. Bán ngo i t cho cá nhân xu t c nh v nư c. i lý i ngo i t t t i khu cách ly các c a khNu qu c t ư c bán ngo i t ti n m t cho cá nhân mang h chi u nư c ngoài khi xu t c nh theo các quy nh sau ây: 1. Bán t 1.000 USD (M t nghìn ôla M ) tr xu ng ho c các lo i ngo i t khác có giá tr tương ương cho cá nhân ã làm xong th t c xu t c nh trên cơ s xu t trình h chi u. 2. Bán trên 1.000 USD (M t nghìn ôla M ) ho c các lo i ngo i t khác có giá tr tương ương cho cá nhân ã làm xong th t c xu t c nh. Khi bán ngo i t , i lý i ngo i t yêu c u ngư i mua xu t trình h chi u, hóa ơn (biên lai) ã i ngo i t t i các t ch c tín d ng ư c phép ho c các i lý i ngo i t t i Vi t Nam. Th i h n hi u l c c a hóa ơn (biên lai) ư c s d ng mua l i ngo i t ã i trư c ây là 90 ngày k t ngày ghi trên hóa ơn (biên lai) i ngo i t . i lý i ngo i t ph i thu h i hóa ơn (biên lai) ã i ngo i t trư c ây. M c ngo i t cá nhân ư c mua l i t i a không quá s ngo i t ã i ghi trên hóa ơn (biên lai). i u 9. Th i h n bán ngo i t , m c t n qu ngo i t . 1. i lý i ngo i t ph i bán toàn b s ngo i t mua ư c (ngoài s ngo i t t n qu ư c l i) cho T ch c tín d ng y nhi m vào cu i m i ngày làm vi c. Trong trư ng h p a i m t i lý i ngo i t cách xa T ch c tín d ng y nhi m, i l i khó khăn thì T ch c tín d ng căn c vào tình hình th c t th a thu n v i t ch c v th i h n bán s ngo i t ti n m t mua ư c nhưng t i a không quá 7 (b y) ngày làm vi c. 2. i lý i ngo i t ư c t n qu hàng ngày m t s lư ng ti n l ngo i t ti n m t ph c v ho t ng i ngo i t theo th a thu n gi a T ch c tín d ng y nhi m v i t ch c làm i lý i ngo i t nhưng t i a không quá 2.000 USD (hai nghìn ôla M ) ho c các lo i ngo i t khác có giá tr tương ương. Trư ng h p i lý i ngo i t có nhu c u tăng m c t n qu ngo i t trên 2.000 USD, t ch c làm i lý i ngo i t ph i có văn b n gi i trình lý do g i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn nơi t i lý i ngo i t xem xét, gi i quy t. 3. Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh tăng m c t n qu c a t ch c làm i lý i ngo i t , Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph căn c vào tình hình và nhu c u th c t trên a bàn, trên cơ s th a thu n gi a T ch c tín d ng y nhi m v i t ch c làm i lý i ngo i t có ý ki n tr l i b ng văn b n v vi c ch p thu n hay không ch p thu n vi c tăng h n m c t n qu c a i lý i ngo i t .
 6. i u 10. Trách nhi m c a i lý i ngo i t . 1. Niêm y t, thông báo công khai t giá mua ngo i t ti n m t v i ng Vi t Nam t i a i m t i lý i ngo i t và th c hi n mua ngo i t v i khách hàng theo úng t giá ã niêm y t, thông báo. Riêng i lý i ngo i t t t i khu cách ly c a khNu qu c t niêm y t, thông báo công khai t giá mua, bán ngo i t ti n m t v i ng Vi t Nam và th c hi n mua, bán ngo i t v i khách hàng theo úng t giá ã niêm y t, thông báo. 2. T giá mua, bán ngo i t gi a t ch c tín d ng và i lý ư c th c hi n theo th a thu n trong h p ng i lý gi a T ch c tín d ng y nhi m v i t ch c làm i lý i ngo i t , phù h p v i các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. 3. Th c hi n ch ghi chép hóa ơn mua, bán ngo i t , c p nh t s li u và s sách k toán theo hư ng d n c a T ch c tín d ng y nhi m, phù h p v i ch h ch toán, k toán hi n hành. i lý i ngo i t cho T ch c tín d ng y nhi m nào thì s d ng hóa ơn c a T ch c tín d ng y nhi m ó. Khi th c hi n i ngo i t , i lý i ngo i t ph i giao m t liên hóa ơn cho khách hàng. 4. i lý i ngo i t ph i ch p hành úng các quy nh trong h p ng i lý i ngo i t và các quy nh t i Quy ch này. 5. Trong quá trình ho t ng, khi i lý i ngo i t phát hi n trư ng h p khách hàng s d ng các lo i ngo i t gi , ngo i t không còn giá tr lưu hành làm phương ti n mua bán, i lý i ngo i t có trách nhi m l p biên b n, t m gi s ngo i t này và thông báo cho cơ quan có trách nhi m ti n hành i u tra, x lý. i u 11. Trách nhi m c a T ch c tín d ng y nhi m. 1. T ch c tín d ng ư c phép căn c vào nhu c u m r ng m ng lư i i ngo i t và vi c áp ng i u ki n làm i lý i ngo i t c a t ch c xem xét ký h p ng i lý i ngo i t . 2. T ch c các l p ng n ngày ào t o, t p hu n k năng nh n bi t ngo i t th t gi và cách th c ghi hóa ơn, ghi chép s sách và c p Gi y xác nh n cho nhân viên c a i lý i ngo i t . 3. Cung c p ph n m m cho các i lý qu n lý và theo dõi ho t ng i ngo i t tùy theo i u ki n c a T ch c tín d ng và t ch c làm i lý i ngo i t . 4. Ki m tra, ki m soát nh kỳ ho c t xu t i v i ho t ng i ngo i t c a i lý do mình y nhi m. N u phát hi n i lý i ngo i t vi ph m các quy nh t i H p ng i lý và các quy nh t i Quy ch này thì T ch c tín d ng tùy theo tính ch t và m c vi ph m có bi n pháp x lý thích h p. 5. Trong trư ng h p ph i thanh lý h p ng i lý i ngo i t , trong vòng 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày thanh lý h p ng, T ch c tín d ng ph i thông báo b ng văn b n cho Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn bi t thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký i ngo i t ã c p và ch m d t ho t ng i ngo i t c a i lý.
 7. i u 12. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph . 1. Ch o và hư ng d n các T ch c tín d ng trên a bàn ch p hành y các quy nh t i Quy ch này trong vi c y nhi m i lý i ngo i t cho các t ch c. 2. Ki m tra, giám sát ho t ng i ngo i t c a các i lý i ngo i t theo nh kỳ ho c t xu t và x lý nh ng vi ph m n u có theo quy nh t i i u 14 Quy ch này. 3. C p Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t cho các t ch c trên cơ s các quy nh c a Quy ch này. 4. Báo cáo nh kỳ hành quý theo quy nh t i i u 15 Quy ch này ho c t xu t theo yêu c u c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v tình hình ho t ng i ngo i t c a các i lý trên a bàn. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 13. i v i các Gi y phép làm i lý i ngo i t ã ư c c p trư c ngày có hi u l c c a Quy ch này. Các T ch c tín d ng có trách nhi m rà soát l i các h p ng i lý i ngo i t ã ký v i các t ch c làm i lý i ngo i t trư c ngày Quy ch này có hi u l c thi hành. i v i t ch c có i lý i ngo i t ang ho t ng không áp ng các quy nh t i i u 3, i u 5, i u 6 Quy ch này, T ch c tín d ng ph i thông báo cho t ch c làm i lý i ngo i t bi t và trong vòng 3 (ba) tháng k t ngày Quy ch này có hi u l c s ti n hành thanh lý h p ng i lý i ngo i t và yêu c u t ch c ó n p l i Gi y phép làm i lý i ngo i t ã c p cho Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn. Các i lý i ngo i t áp ng các quy nh t i i u 3, i u 5, i u 6 Quy ch này v n ư c ti p t c ho t ng nhưng ph i n p l i Gi y phép làm i lý i ngo i t ã c p trư c ây cho Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn th c hi n vi c chuy n i thành Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t . Th i h n chuy n i t Gi y phép sang Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t là 3 (ba) tháng k t ngày Quy ch này có hi u l c. Các bàn i ngo i t tr c thu c t ch c tín d ng ư c phép v n ti p t c ho t ng bình thư ng không ph i làm th t c chuy n i ăng ký và th c hi n theo các quy nh c a T ch c tín d ng phù h p v i quy nh v m ng lư i ho t ng c a T ch c tín d ng. i u 14. Ki m tra và x lý vi ph m. 1. T ch c tín d ng y nhi m có trách nhi m hư ng d n và nh kỳ (t i thi u m t tháng m t l n) ho c t xu t ki m tra ho t ng c a các i lý i ngo i t trong vi c ch p hành các quy nh t i h p ng i lý i ngo i t và Quy ch này.
 8. 2. Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph có trách nhi m nh kỳ hàng năm và t xu t ki m tra, thanh tra, giám sát ho t ng i ngo i t c a các i lý i ngo i t trên a bàn theo quy nh t i Quy ch này. 3. Khi phát hi n i lý i ngo i t có vi ph m các quy nh v ho t ng i ngo i t , Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph căn c vào tính ch t và m c vi ph m, có quy n t m th i ình ch ho c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t ã c p và thông báo cho T ch c tín d ng y nhi m h y b h p ng i lý ã ký v i t ch c làm i lý i ngo i t . 4. Trư ng h p T ch c tín d ng y nhi m liên i ch u trách nhi m v hành vi vi ph m c a i lý i ngo i t thì T ch c tín d ng y nhi m cũng b x ph t hành chính trong lĩnh v c v ti n t và ho t ng ngân hàng theo các quy nh v x lý vi ph m hành chính. 5. T ch c tín d ng y nhi m có 2 (hai) i lý i ngo i t tr lên trong vòng 12 (mư i hai) tháng vi ph m quy nh t i Quy ch này s không ư c ký k t m i các h p ng i lý i ngo i t v i các t ch c khác trong vòng 12 (mư i hai) tháng k t ngày phát hi n sai ph m l n th hai. 6. T ch c tín d ng y nhi m có 3 (ba) i lý i ngo i t tr lên trong vòng 12 (mư i hai) tháng vi ph m quy nh t i Quy ch này thì s không ti p t c ký k t các h p ng i lý i ngo i t v i các t ch c khác. 7. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Quy ch này thì tùy theo m c , tính ch t c a hành vi vi ph m mà có th b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 15. Ch báo cáo. 1. Hàng quý, trư c ngày 5 (năm) tháng u quý sau, các t ch c làm i lý i ngo i t ph i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph nơi t i lý i ngo i t v tình hình i ngo i t trong quý (Ph l c 3). 2. Hàng quý, trư c ngày 15 (mư i lăm) tháng u quý sau, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph t ng h p tình hình i ngo i t trên a bàn trong quý và báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) (Ph l c 4). TH NG C Nguy n Văn Giàu Ph l c 1
 9. TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p - T do- H nh phúc --------------- S : _____/CV ……, ngày … tháng … năm ……. ƠN ĂNG KÝ I LÝ I NGO I T Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh T nh (Thành ph ) ………. Tên t ch c: a ch t i: S i n tho i: ………………….. S Fax: ………… Quy t nh thành l p s : Cơ quan c p: ……. ngày ………… Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p: ……… ngày ………… Lĩnh v c kinh doanh: V n i ul : Tài kho n ti n g i ng Vi t Nam s : T i Ngân hàng: Tài kho n ti n g i Ngo i t s : T i Ngân hàng: ngh cơ quan xem xét, c p Gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t theo h p ng i lý i ngo i t s ….. ngày …… ã ký v i ……. (tên t ch c tín d ng) t i các a i m sau: S TT Tên i lý i ngo i t a ch i n tho i 1. i lý i ngo i t s 1 2. i lý i ngo i t s 2 3. i lý i ngo i t s 3
 10. 4. Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. Tài li u kèm theo GIÁM C - (Ký tên và óng d u) Ph l c 2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T Chi nhánh T nh, thành ph …. NAM c l p - T do- H nh phúc -------------- S : ……, ngày … tháng … năm ……. GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ I LÝ I NGO I T GIÁM C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH ..... - Căn c Ngh nh s 160/2006/N -CP ngày 28/12/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh ngo i h i; - Căn c quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t ban hành kèm theo Quy t nh s /2008/Q -NHNN ngày tháng năm c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. - Xét ơn ăng ký i lý i ngo i t c a ……….. (tên t ch c). CH NG NH N: i u 1. ………….. (tên t ch c) a ch : ………….. i n tho i: ………… Fax: …………………. Quy t nh thành l p s : Cơ quan c p: …….. ngày ……….. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p: …….. ngày ………..
 11. ã ăng ký làm i lý i ngo i t t i các a i m sau ây: S TT Tên i lý i ngo i t a ch i n tho i 1. i lý i ngo i t s 1 2. i lý i ngo i t s 2 3. i lý i ngo i t s 3 4. i u 2. Trong quá trình làm i lý i ngo i t , ….. (tên t ch c) ph i tuân th quy nh t i Quy ch i lý i ngo i t và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. GIÁM C (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: - T ch c; - TCTD ký h p ng i lý; - Lưu. Ph l c 3 Tên TCKT Tên/S i lý i ngo i t : a ch : (nơi t bàn i ngo i t ) T: ……, ngày … tháng … năm ……. Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Chi nhánh T nh (Thành ph ) ………. BÁO CÁO TÌNH HÌNH I NGO I T (Quý ……. năm ……….) ơn v : Quy USD Tên i lý T n qu u Doanh s Doanh s bán Doanh s T n qu i ngo i t quý mua ngo i t ngo i t cho bán ngo i cu i quý trong quý khách hàng ( i t cho v i i lý t i TCTD khu cách lý c a khNu) i lý i
 12. ngo i t s 1 i lý i ngo i t s 2 ………… T ng (T giá quy i ra USD i v i ngo i t không ph i là ô la M l y vào th i i m báo cáo) L P BI U KI M SOÁT GIÁM C (Ký tên & óng d u) Ph l c 4 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Chi nhánh t nh, thành ph ………… Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i) BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG C A I LÝ I NGO I T (Quý ……. năm ……….) S Doanh s mua Doanh s bán ngo i Doanh s bán lư ng ngo i t (quy t cho khách hàng cho TCTD i lý USD) (quy USD) (quy USD) T ng c ng L P BI U KI M SOÁT GIÁM C (Ký tên & óng d u)
Đồng bộ tài khoản