Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p - T do - H nh phúc ----- ----------- S : 21/2008/Q -UBND B c Liêu, ngày 25 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S N I DUNG C A QUY T NNH S 35/2006/Q -UBND NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2006 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Thông tư liên t ch s 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 c a liên B Y t và B N i v hư ng d n nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 02/2008/NQ-H ND ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh khóa VII, kỳ h p th 12 v vi c i u ch nh Ngh quy t s 42/2006/NQ- H ND ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a H i ng nhân dân t nh khóa VII, kỳ h p th 8 v nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách Nhà nư c năm 2007 t nh B c Liêu; Xét T trình s 330/TTr-STC ngày 23 tháng 7 năm 2008 c a S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s n i dung c a Quy t nh s 35/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách Nhà nư c năm 2007 t nh B c Liêu, c th như sau: S a i, b sung d u * th nh t c a i m a, i m b kho n 5 m c II ph n B ( i v i ti n lương cán b trong biên ch ư c giao và h tr kinh phí ho t ng c a Tr m Y t xã, phư ng, th tr n) theo các n i dung c th như sau: - Tiêu chí phân b : Tính theo dân s ; - nh m c phân b : + i v i tr m y t xã: 16.300 ng/ngư i dân/năm; + i v i Tr m Y t phư ng, th tr n: 12.170 ng/ngư i dân/năm.
  2. - Tiêu chí, nh m c b sung: Sau khi xác nh d toán chi ư c giao cho t ng Tr m Y t xã, phư ng, th tr n theo tiêu chí, nh m c nêu trên mà các kho n chi ho t ng thư ng xuyên (không k các kho n chi lương, có tính ch t lương, trích theo lương và ph c p tr c) bình quân trên biên ch (theo ch tiêu biên ch ư c giao) th p hơn m c 3.200.000 ng/biên ch /năm thì s ư c tính b sung m b o m c chi ho t ng thư ng xuyên t i thi u trên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và ư c áp d ng t năm ngân sách 2008 - 2010. Các n i dung khác không nêu t i Quy t nh này thì ư c th c hi n theo Quy t nh s 35/2006/Q -UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Quy t nh s 29/2007/Q -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007c a y ban nhân dân t nh B c Liêu. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th c p t nh, l c lư ng vũ trang, y ban nhân dân các huy n, th xã và các ơn v s d ng ngân sách căn c quy t nh thi hành./. TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thanh B
Đồng bộ tài khoản