Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
8
download

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KHÁNH HÒA Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 21/2009/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 03 tháng 04 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH DI N TÍCH T I THI U ĐƯ C PHÉP TÁCH TH A Đ T Đ I V I CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA Y BAN NHÂN DÂN T NH KHÁNH HÒA Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; Căn c Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành Quy chu n k thu t Qu c gia v Quy ho ch xây d ng; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 95/TTr-STNMT ngày 02 tháng 3 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Quy đ nh v di n tích t i thi u đư c phép tách th a đ t đ i v i các lo i đ t trên đ a bàn t nh. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 46/2008/QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các s , ban, ngành; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; Th trư ng các đơn v , t ch c và h gia đình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Võ Lâm Phi QUY Đ NH
  2. DI N TÍCH T I THI U ĐƯ C PHÉP TÁCH TH A Đ T Đ I V I CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 21/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) Đi u 1. Đ i tư ng áp d ng 1. T ch c, h gia đình và cá nhân s d ng đ t (g i chung là ngư i s d ng đ t) có yêu c u tách th a. 2. Cơ quan nhà nư c có th m quy n th c hi n th t c v tách th a theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 2. Ph m vi đi u ch nh 1. Quy đ nh này quy đ nh di n tích, kích thư c th a đ t t i thi u c a các th a đ t m i đư c hình thành sau khi tách th a đ th c hi n các quy n c a ngư i s d ng đ t (sau đây g i là di n tích, kích thư c c nh t i thi u đư c phép tách th a). 2. Vi c tách th a đ t t i kho n 1 Đi u này là vi c chia tách t m t th a đ t ho c nhi u th a đ t (g i là th a đ t b tách) thành hai ho c nhi u th a đ t khác nhau (g i là th a đ t đư c tách). 3. Di n tích, kích thư c th a đ t t i thi u đư c phép tách th a t i quy đ nh này không áp d ng đ i v i các trư ng h p sau: a) Tách th a trong trư ng h p Nhà nư c thu h i m t ph n th a đ t ho c trong các trư ng h p quy đ nh t i đi m đ, kho n 5 Đi u 41 Ngh đ nh 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; b) Các trư ng h p giao d ch v quy n s d ng đ t có tách th a đã đư c công ch ng, ch ng th c ho c đư c y ban nhân dân c p xã xác nh n trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c thi hành; c) Mua, bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo Ngh đ nh 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph ; d) Đ t hi n t ng cho Nhà nư c, đ t cho t ng h gia đình, cá nhân đ xây d ng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; đ) Trư ng h p th a đ t thu c các d án đã đư c nhà nư c giao đ t, phân lô theo quy ho ch đư c duy t thì th a đ t đư c xác đ nh theo d án quy ho ch chi ti t đã đư c phê duy t . Đi u 3. Các trư ng h p không đư c tách th a 1. Th a đ t xin tách th a và th a đ t còn l i sau khi tách th a có di n tích nh hơn di n tích t i thi u k t th i đi m quy đ nh này có hi u l c thi hành. Tr trư ng h p vi c tách th a đ t đ ng th i v i vi c xin h p th a v i th a đ t li n k (th a đ t đư c hình thành sau khi h p th a b ng ho c l n hơn di n tích t i thi u theo quy đ nh này) đ thu n l i cho vi c s d ng đ t thì đư c phép tách th a. 2. Th a đ t xin tách th a đã có quy t đ nh thu h i đ t ho c có văn b n v ch trương thu h i đ t ho c văn b n ch p thu n đ a đi m đ u tư c a cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t đ t đai. 3. Th a đ t đang có tranh ch p và đang đư c cơ quan có th m quy n th lý gi i quy t.
  3. 4. Th a đ t có tài s n g n li n v i đ t đang b các cơ quan có th m quy n niêm phong tài s n đ th c hi n b n án có hi u l c c a Tòa án. 5. Th a đ t do cơ quan có th m quy n giao ho c cho ngư i s d ng đ t thuê đ th c hi n d án nhưng ngư i s d ng đ t không th c hi n đ u tư d án. Đi u 4. Di n tích t i thi u đư c phép tách th a đ i v i đ t nông nghi p 1. Đ t tr ng lúa - Vùng t p trung: 1000 m2; - Vùng phân tán: 500 m 2. 2. Đ t tr ng cây hàng năm khác - Vùng t p trung: 2000 m2; - Vùng phân tán: 300 m 2. 3. Đ t tr ng cây lâu năm - Vùng t p trung: 1000 m2; - Vùng phân tán: 200 m 2. 4. Đ t làm mu i - Vùng t p trung: 5000 m2; - Vùng phân tán: 500 m 2. 5. Đ t nuôi tr ng thu s n - Nư c ng t: 100 m 2; - Nư c m n, l : 5000 m2. 6. Đ t r ng s n xu t - Khu v c đô th : 1000 m2 ; - Khu v c nông thôn: 5000 m 2. Đi u 5. Di n tích đ t, kích thư c c nh t i thi u đư c phép tách th a đ i v i đ t 1. Đ i v i đ t đô th a) Lô đ t ti p giáp v i đư ng ph có l gi i ≥ 20m, ph i đ ng th i đ m b o các yêu c u v di n tích và kích thư c t i thi u như sau:
  4. + Di n tích c a lô đ t ≥ 45 m 2; + B r ng c a lô đ t ≥ 5 m; + Chi u sâu c a lô đ t ≥ 5 m. b) Lô đ t ti p giáp v i đư ng ph có l gi i < 20 m, ph i đ ng th i đ m b o các yêu c u v di n tích và kích thư c t i thi u như sau: + Di n tích c a lô đ t ≥ 36 m 2; + B r ng c a lô đ t ≥ 4 m; + Chi u sâu c a lô đ t ≥ 4 m. c) Lô đ t n m ti p giáp h m, đư ng n i b có l gi i < 10 m, ph i đ ng th i đ m b o các yêu c u v di n tích và kích thư c t i thi u như sau: + Di n tích c a lô đ t ≥ 36 m2; + B r ng c a lô đ t ≥ 3 m; + Chi u sâu c a lô đ t ≥ 3 m. 2. Đ i v i đ t t i nông thôn a) Ti p giáp đư ng liên thôn, liên xã + Di n tích t i thi u là 45 m 2; + Kích thư c c nh t i thi u là 5 m. b) Các khu v c khác + Di n tích t i thi u là 60 m 2. + Kích thư c c nh t i thi u là 7 m. Đi u 6. Đ i v i th a đ t có nhi u m c đích s d ng Vi c tách th a ph i căn c quy đ nh di n tích t i thi u đư c phép tách th a theo m c đích chính. Đi u 7. Đ i v i đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p (đ t khu công nghi p; đ t ho t đ ng khoáng s n; đ t s n xu t v t li u xây d ng, g m s ) Vi c tách th a đ i v i lo i đ t này, căn c theo quy ho ch đã đư c phê duy t. Đi u 8. T ch c th c hi n 1. y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph có trách nhi m ch đ o các phòng ban, ch c năng, y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n thư ng xuyên ki m tra, phát hi n x lý nh ng trư ng h p t ý
  5. tách th a đ t. Không c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đ i v i nh ng trư ng h p t ý tách th a thành hai ho c nhi u th a đ t trong đó có th a đ t có di n tích nh hơn di n tích t i thi u. 2. Cơ quan công ch ng, y ban nhân dân c p xã không đư c làm th t c công ch ng, ch ng th c chuy n quy n s d ng đ t đ i v i trư ng h p tách th a trái v i quy đ nh này. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra và hư ng d n vi c th c hi n quy đ nh này. 4. Trong quá trình th c hi n n u có n i dung chưa phù h p, các t ch c, h gia đình, cá nhân ph n ánh v S Tài nguyên và Môi trư ng đ t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét, b sung./.
Đồng bộ tài khoản