Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 21/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU PHÍ B O V MÔI TRƯ NG I V I KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban Nhân dân; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/05/2008 v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c Thu thành ph Hà N i t i công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008, T trình Liên ngành s 1153/LN:TNMT-TC-CT ngày 21/11/2008 c a S Tài nguyên Môi trư ng -Tài chính - C c thu và Báo cáo th m nh s 36/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí
  2. T ch c, cá nhân có khai thác các lo i khoáng s n: á, Fenspat, s i, cát, t, than, nư c khoáng thiên nhiên, sa khoáng ti tan (ilmenit), các lo i khoáng s n kim lo i qu ng apatít. i u 2. M c thu phí ơn v M c thu STT Lo i khoáng s n tính ( ng) 1 á: a á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á hoa...) m3 50.000 b Qu ng á quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, 50.000 opan quý màu en, a dit, rô ôlit, pyr p, berin, spinen, tôpaz, T n th ch anh tinh th , crizolit, pan quí, birusa, nêfrit...) c á làm v t li u xây d ng thông thư ng m3 1.000 d Các lo i á khác ( á làm xi măng, khoáng ch t công nghi p 2.000 m3 ...) 2 Fenspat m3 20.000 3 S i, cu i, s n m3 4.000 4 Cát a Cát vàng (cát xây tô) m3 3.000 b Cát thu tinh m3 5.000 c Các lo i cát khác m3 2.000 5 t: a t sét, làm g ch, ngói m3 1.500 b t làm th ch cao m3 2.000 c t làm cao lanh m3 5.000 d Các lo i t khác m3 1.000 6 Than: a Than á T n 6.000 b Than bùn T n 2.000 c Các lo i than khác T n 4.000 7 Nư c khoáng thiên nhiên m3 2.000 8 Sa khoáng titan (ilmenit) T n 50.000 9 Qu ng apatít T n 3.000 10 Qu ng khoáng s n kim lo i a Qu ng mangan T n 30.000 b Qu ng s t T n 40.000
  3. c Qu ng chì T n 180.000 d Qu ng k m T n 180.000 Qu ng ng T n 35.000 e Qu ng bô xít T n 30.000 g Qu ng thi c T n 180.000 h Qu ng cromit T n 40.000 i Qu ng khoáng s n kim lo i khác T n 10.000 i u 3. Trách nhi m c a i tư ng n p phí: - ăng ký n p phí v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo quy nh trong th i gian ch m nh t là 10 ngày làm vi c, k t ngày ư c phép khai thác khoáng s n. - Kê khai s ti n phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n ph i n p hàng tháng v i cơ quan Thu theo quy nh và t n p ti n phí vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nơi khai thác khoáng s n theo úng s li u ã kê khai v i Cơ quan Thu i u 4. Các n i dung khác T ch c cá nhân có liên quan có trách nhi m và nghĩa v th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/05/2008 v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; Thông tư s 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 63/2008/N -CP ngày 13/5/2008 v phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n; i u 5. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 6. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 7. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c Thành ph Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n và tương ương; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  4. Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản