Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 21/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a Liên B Khoa h c và Công ngh - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v khoa h c và công ngh thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i Công văn s 1008/SKHCN- VP ngày 02 tháng 12 năm 2008 và Giám c S N i v t i T trình s 1467/TTr-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Khoa h c và Công ngh thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký; bãi b Quy t nh s 130/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Khoa h c và Công ngh thành ph H Chí Minh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Khoa h c và Công ngh , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ;
 2. - C c Ki m tra Văn b n - B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - TT/TU; TT/H ND.TP; TT/UBND.TP; - VP/TU và các Ban TU; Các Ban c a H ND.TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Nguy n Thành Tài - Các oàn th TP; S N i v (02b); - Công an thành ph (PC13); - VPH -UB: các PVP; Website TPHCM; - Các Phòng CV; TTCB; - Lưu: VT, (CNN/HH) MH. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 21 /2009/Q -UBND ngày 12 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Khoa h c và Công ngh thành ph H Chí Minh (g i t t là S Khoa h c và Công ngh ) là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c v ho t ng khoa h c và công ngh ; phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng; s h u trí tu ; ng d ng b c x và ng v phóng x ; an toàn b c x và h t nhân; các d ch v công trong lĩnh v c thu c S qu n lý trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. S Khoa h c và Công ngh ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh . i u 2. S Khoa h c và Công ngh có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c. Tr s làm vi c c a S Khoa h c và Công ngh t t i s 244 i n Biên Ph , phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh. S Khoa h c và Công ngh có tên g i b ng ti ng Anh là The Department of Science and Technology (g i t t là DOST). Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. V công tác thi hành pháp lu t
 3. 1. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ho t ng nghiên c u, phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn, o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x và h t nhân, thông tin khoa h c công ngh , h p tác qu c t v khoa h c - công ngh . 2. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, cơ ch , chính sách sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành, phê duy t; hư ng d n các s , ban, ngành, y ban nhân dân c p huy n, t ch c khoa h c và công ngh c a a phương v qu n lý khoa h c và công ngh . 3. Trình y ban nhân dân thành ph : a) Căn c vào phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , d th o quy t nh, ch th , xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t các quy ho ch, chi n lư c, k ho ch dài h n, k ho ch 5 năm, hàng năm v nhi m v khoa h c và công ngh ; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c và phân c p qu n lý trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn; b) D th o quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Chi c c tr c thu c; quy t nh thành l p và quy nh v t ch c và ho t ng Qu Phát tri n khoa h c và công ngh c a a phương; c) D th o quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i trư ng, phó các t ch c thu c S ; quy nh tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ch c danh lãnh o, qu n lý v lĩnh v c khoa h c và công ngh c a Phòng Kinh t ho c Phòng Công Thương thu c y ban nhân dân c p huy n; d) D toán ngân sách nhà nư c hàng năm dành cho lĩnh v c khoa h c và công ngh c a a phương trên cơ s t ng h p d toán c a các s , ban, ngành, y ban nhân dân c p huy n và các cơ quan liên quan; e) Các cơ ch , chính sách, bi n pháp thúc Ny ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , chuy n giao công ngh , s d ng hi u qu ti m l c và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh vào s n xu t và i s ng. 4. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph : a) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t; thành l p H i ng Khoa h c và Công ngh c p thành ph theo quy nh t i Lu t Khoa h c và Công ngh và hư ng d n c a B Khoa h c và Công ngh ; b) D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c khoa h c và công ngh ; 5. T ch c ki m tra, giám sát vi c s d ng ngân sách nhà nư c trong lĩnh v c khoa h c và công ngh c a thành ph theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; 6. Qu n lý vi c c p, i u ch nh, thu h i, gia h n các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n, gi y ăng ký trong ph m vi qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo quy
 4. nh c a pháp lu t, s phân công, phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. V ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh 1. T ch c tuy n ch n, xét ch n, ánh giá, nghi m thu các nhi m v khoa h c và công ngh c a thành ph ; Ny m nh ho t ng ng d ng, công b , tuyên truy n k t qu nghiên c u khoa h c, nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh và các ho t ng khác; qu n lý các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m c a thành ph ; ph i h p tri n khai nhi m v khoa h c và công ngh c p nhà nư c t i a phương. 2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n chuy n i các t ch c khoa h c và công ngh công l p ho t ng theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m và vi c thành l p và phát tri n các doanh nghi p khoa h c và công ngh ; hư ng d n các t ch c, cá nhân ươm t o công ngh , ươm t o doanh nghi p khoa h c và công ngh ; h tr các t ch c, cá nhân i m i công ngh , phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t và các ho t ng khoa h c công ngh khác áp d ng vào s n xu t, kinh doanh; 3. Hư ng d n, qu n lý ho t ng chuy n giao công ngh trên a bàn, bao g m: chuy n giao công ngh và ánh giá, nh giá, giám nh công ngh , môi gi i và tư v n chuy n giao công ngh ; thNm nh công ngh các d án u tư và thNm nh n i dung khoa h c và công ngh các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph theo thNm quy n; 4. T ch c th c hi n các cơ ch , chính sách v s d ng, tr ng d ng cán b khoa h c và công ngh ; t ch c ào t o, b i dư ng hàng năm cho cán b , công ch c qu n lý khoa h c và công ngh a phương; 5. T ch c th c hi n vi c ăng ký và ki m tra ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh ; ch ng nh n doanh nghi p khoa h c và công ngh trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 6. T ch c th c hi n công tác thông tin, truy n thông, thư vi n, th ng kê khoa h c và công ngh và phát tri n th trư ng công ngh ; hư ng d n ho t ng cho các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh ; xây d ng cơ s h t ng k thu t cho thông tin và th ng kê khoa h c và công ngh , t ch c các ch công ngh và thi t b , các trung tâm giao d ch công ngh , tri n lãm khoa h c và công ngh , xây d ng cơ s d li u v nhân l c và thành t u khoa h c và công ngh , u tư phát tri n các m ng thông tin khoa h c và công ngh tiên ti n k t n i v i Trung ương và các a phương; 7. Ch trì, ph i h p v i các s , ban, ngành c a thành ph và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n cơ c u v n u tư phát tri n khoa h c và công ngh , v n s nghi p khoa h c và công ngh ư c phân b ; xu t các d án u tư phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh c a thành ph và t ch c th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; 8. Ph i h p v i các s , ban, ngành c a thành ph và các cơ quan liên quan xu t danh m c các nhi m v khoa h c và công ngh c p nhà nư c có tính liên ngành, liên vùng ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ;
 5. 9. Làm Thư ng tr c H i ng Khoa h c và Công ngh c a thành ph . i u 5. V s h u trí tu 1. T ch c th c hi n các bi n pháp phát tri n ho t ng s h u trí tu và phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t và các ho t ng khác trên a bàn thành ph ; 2. T ch c xây d ng h th ng qu n lý s h u trí tu trên a bàn thành ph ; 3. Hư ng d n nghi p v i v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph th c hi n sáng ki n và s h u trí tu ; 4. Hư ng d n xác l p quy n s h u trí tu và gi i quy t tranh ch p v s h u trí tu theo phân c p và quy nh c a Nhà nư c; 5. T ch c th c hi n các bi n pháp b o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c s h u công nghi p trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 6. Ch trì, ph i h p các s , ban, ngành c a a phương x lý các hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; 7. Ph i h p v i các s - ngành thành ph có liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c v s h u trí tu i v i các lĩnh v c theo phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. V tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng 1. T ch c vi c xây d ng và tham gia xây d ng quy chuNn k thu t a phương; 2. Hư ng d n vi c áp d ng quy chuNn k thu t qu c gia, quy chuNn k thu t a phương, tiêu chuNn qu c gia, tiêu chuNn qu c t , tiêu chuNn khu v c, tiêu chuNn ngành và các tiêu chuNn b t bu c áp d ng theo yêu c u qu n lý c a Nhà nư c i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh, d ch v trên a bàn thành ph . Hư ng d n xây d ng và áp d ng tiêu chuNn cơ s i v i các t ch c, cá nhân trên a bàn; 3. T ch c và qu n lý m ng lư i ki m nh, hi u chuNn v o lư ng áp ng yêu c u c a a phương; th c hi n vi c ki m nh, hi u chuNn v o lư ng trong các lĩnh v c và ph m vi ư c công nh n; 4. T ch c th c hi n vi c ki m tra phép o, hàng óng gói s n theo nh lư ng; th c hi n các bi n pháp các t ch c, cá nhân có th ki m tra phép o, phương pháp o; 5. T ch c, qu n lý, hư ng d n các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c hi n vi c công b tiêu chuNn áp d ng i v i các s n phNm, hàng hóa, d ch v , quá trình và môi trư ng theo phân công, phân c p c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 6. Ti p nh n b n công b h p chuNn c a t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng s n xu t, kinh doanh t i a phương; ti p nh n b n công b h p quy trong lĩnh v c ư c phân
 6. công và t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph và B Khoa h c và Công ngh v ho t ng công b h p chuNn, h p quy trên a bàn; 7. T ch c th c hi n vi c th nghi m ph c v yêu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn; ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n ki m tra v nhãn hàng hóa, ch t lư ng s n phNm hàng hóa lưu thông trên a bàn, hàng hóa xu t khNu, hàng hóa nh p khNu theo phân công, phân c p ho c y quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 8. T ch c ho t ng Thông báo và i m h i áp v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng và hàng rào k thu t trong thương m i c a thành ph H Chí Minh (g i t t là TBT- HCM). i u 7. V ng d ng b c x và ng v phóng x , an toàn b c x và h t nhân 1. V ng d ng b c x và ng v phóng x : a) T ch c th c hi n các chương trình, d án và các bi n pháp thúc Ny ng d ng b c x và ng v phóng x ph c v phát tri n kinh t - xã h i; t ch c tri n khai ho t ng ng d ng b c x và ng v phóng x trong các ngành kinh t - k thu t trên a bàn; b) Qu n lý các ho t ng quan tr c phóng x môi trư ng trên a bàn; c) T ch c th c hi n các d ch v k thu t liên quan n ng d ng b c x và ng v phóng x ; d) T ch c ăng ký ho t ng d ch v h tr ng d ng năng lư ng nguyên t trên a bàn theo phân c p c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. V an toàn b c x và h t nhân: a) T ch c th c hi n vi c ăng ký v an toàn b c x và h t nhân theo quy nh c a pháp lu t ho c phân công, phân c p, y quy n c a y ban nhân dân c p t nh; T ch c thNm nh an toàn b c x và c p gi y phép s d ng thi t b phát tia X dùng trong y t theo quy nh c a pháp lu t; b) Qu n lý vi c khai báo, th ng kê các ngu n phóng x , thi t b b c x , ch t th i phóng x trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; c) T ch c th c hi n vi c ki m soát và x lý s c b c x , s c h t nhân trên a bàn; d) Xây d ng và tích h p v i cơ s d li u qu c gia v ki m soát an toàn b c x và h t nhân t i a phương. i u 8. V d ch v công Hư ng d n các t ch c s nghi p th c hi n d ch v công trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn;
 7. T ch c th c hi n các quy trình, th t c, nh m c kinh t - k thu t i v i các ho t ng cung ng d ch v công thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ; 3. Hư ng d n t o i u ki n h tr cho các t ch c th c hi n d ch v công v khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo Theo dõi và ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c v khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong lĩnh v c khoa h c và công ngh i v i các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t; gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph . i u 10. Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c i v i doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân và hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các H i, các t ch c phi Chính ph ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. i ngo i và liên k t h p tác 1. Xây d ng k ho ch h p tác qu c t và qu n lý th c hi n các chương trình, d án vi n tr , u tư c a nư c ngoài v khoa h c - công ngh theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 2. Qu n lý, h tr , hư ng d n cho các t ch c trong và ngoài nư c ho t ng khoa h c và công ngh trên a bàn thành ph theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Liên k t h p tác v i các trư ng i h c, vi n nghiên c u, các a phương, các ơn v , các t ch c trong và ngoài nư c tri n khai, phát tri n các ho t ng thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ư c y ban nhân dân thành ph giao. 4. ư c t ch c và tham gia các h i ngh , h i th o, các khóa hu n luy n qu c t v các lĩnh v c thu c ngành do các t ch c nư c ngoài ho c t ch c trong nư c m i theo úng quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n h p tác qu c t v khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t và s phân công, phân c p ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph . i u 12. Công tác t ch c và báo cáo 1. Qu n lý t ch c b máy cán b , công ch c, viên ch c c a S ; qu n lý các ơn v tr c thu c S theo s phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 2. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, m i quan h công tác c a các t ch c chuyên môn, nghi p v và các t ch c s nghi p tr c thu c S ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n
 8. lý c a S theo úng quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 3. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo, th ng kê nh kỳ sáu tháng, m t năm và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và B Khoa h c và Công ngh . 4. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 5. Ch ng phân b , i u ch nh chi ti t vi c s d ng ngân sách trong ph m vi qu n lý c a S cho ho t ng khoa h c và công ngh nh m m b o hi u qu cao vi c s d ng ngân sách phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 6. Thu và s d ng các kho n l phí và ti n x ph t trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c các ho t ng thanh tra, ki m nh, th nghi m, tư v n, ph n bi n, xét duy t h sơ, c p phép… theo úng quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 13. Lãnh oS S Khoa h c và Công ngh có Giám c và các Phó Giám c. Giám c S Khoa h c và Công ngh là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S , ch u trách nhi m báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph và B Khoa h c và Công ngh theo quy nh. Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; thay m t Giám c S khi ư c Giám c S y nhi m i u hành các ho t ng c a S . Vi c b nhi m Giám c và Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Khoa h c và Công ngh ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. Vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i Giám c và Phó Giám c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Các ch c danh khác c a S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m theo quy nh v phân c p c a y ban nhân dân thành ph . i u 14. Cơ c u t ch c b máy c a S Khoa h c và Công ngh 1. Các t ch c chuyên môn nghi p v thu c S :
 9. - Văn phòng; - Thanh tra; - Phòng T ch c - Pháp ch ; - Phòng K ho ch và Tài chính; - Phòng Qu n lý Khoa h c; - Phòng Qu n lý Công ngh ; - Phòng S h u trí tu ; - Phòng Qu n lý Ngu n l c khoa h c và công ngh ; - Phòng Qu n lý Khoa h c và công ngh qu n - huy n. 2. Chi c c tr c thu c S : Chi c c Tiêu chuNn, o lư ng, Ch t lư ng 3. Các t ch c s nghi p thu c S : - Trung tâm Thông tin Khoa h c và Công ngh ; - Trung tâm D ch v Phân tích thí nghi m; - Trung tâm Ti t ki m năng lư ng; - Trung tâm Thi t k Ch t o thi t b m i (Neptech); - Trung tâm ng d ng H th ng Thông tin a lý (GIS); - Vi n Khoa h c và Công ngh tính toán; - T p chí Th gi i vi tính; - T p chí Khám phá; - Trung tâm Nghiên c u ng d ng và D ch v Khoa h c k thu t. 4. Khi c n thi t theo yêu c u c a công vi c, y ban nhân dân thành ph s xem xét quy t nh vi c thành l p m i ho c sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh và S N i v . i u 15. Biên ch Biên ch hành chính c a S Khoa h c và Công ngh do y ban nhân dân thành ph quy t nh trong t ng biên ch hành chính ư c Trung ương giao.
 10. Biên ch s nghi p c a các ơn v tr c thu c S Khoa h c và Công ngh do y ban nhân dân thành ph quy t nh theo nh m c biên ch và quy nh c a pháp lu t. Chương IV CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 16. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. Giám c S có trách nhi m báo cáo, trình bày và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n chuyên môn do S ph trách. 2. Giám c S báo cáo y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a S ; d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph v các lĩnh v c S ư c phân công ph trách. 3. Giám c S báo cáo, xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S cho y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 4. i v i nh ng v n ang trao i gi a S v i các s - ngành có liên quan và y ban nhân dân qu n - huy n nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n óng góp cùng ki n ngh c a S cho y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 17. i v i B Khoa h c và Công ngh 1. S ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho B Khoa h c và Công ngh ; tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B và các cơ quan thu c B tri u t p. 2. Khi ch o ho c hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph ki n ngh v i B Khoa h c và Công ngh . 3. Các ki n ngh c a S v i B Khoa h c và Công ngh có liên quan n ch trương, chính sách l n c a thành ph , Giám c S ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi báo cáo B Khoa h c và Công ngh . i u 18. i v i các s - ngành thu c thành ph 1. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ph i h p v i các s - ngành, các t ch c chính tr , xã h i c a thành ph th c hi n t t nhi m v qu n lý Nhà nư c ư c phân công và phân c p.
 11. 2. Ph i h p v i các s - ngành liên quan xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph d toán ngân sách hàng năm cho lĩnh v c khoa h c và công ngh c a thành ph ; xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chương trình, k ho ch phát tri n, chính sách, cơ ch qu n lý và s d ng hi u qu ti m l c khoa h c và công ngh c a thành ph , bao g m: khuy n khích, thu hút nhân l c khoa h c và công ngh , ào t o b i dư ng hàng năm cho cán b khoa h c và công ngh , xây d ng, t ch c ho t ng c a các phòng thí nghi m theo ch c năng c a S , u tư cơ s v t ch t và trang thi t b cho ho t ng khoa h c và công ngh , thông tin tư li u khoa h c và công ngh . 3. Ph i h p v i các s - ngành có liên quan trình y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ch trương, chính sách v khoa h c và công ngh . i u 19. i v i y ban nhân dân qu n - huy n 1. Ph i h p, ôn c y ban nhân dân các qu n - huy n trong vi c th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c do S ph trách nh m giúp y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n t t ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình trong vi c qu n lý ngành. 2. Giúp y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o, ki m tra và hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các phòng, ban, t ch c qu n lý v khoa h c, công ngh , tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng s n phNm, s h u trí tu , an toàn b c x h t nhân (n u có) c a qu n - huy n; giúp y ban nhân dân qu n - huy n tăng cư ng c ng c b máy qu n lý khoa h c và công ngh a phương. 3. Ph i h p, ánh giá, xét duy t và khen thư ng i v i t p th , cá nhân trong ho t ng khoa h c và công ngh theo phân c p qu n lý và quy ch thi ua khen thư ng. i u 20. i v i t ch c ng và các oàn th thành ph 1. i v i các Ban c a Thành y và ng y kh i Dân Chính ng thành ph , S có m i quan h tr c ti p ti p nh n nh ng nh hư ng lãnh o, ch o c a Thành y và c a ng y kh i Dân Chính ng thành ph . 2. Ph i h p v i các oàn th thành ph trong quá trình th c hi n nhi m v c a S nh m t o i u ki n các oàn th tham gia ý ki n v i S trong vi c t ch c th c hi n ch chính sách có liên quan n ngành. i u 21. i v i Liên hi p các Hi p h i Khoa h c và K thu t thành ph 1. Ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho các nhà khoa h c phát huy ti m năng trí tu c a mình ph c v cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 2. Ph i h p tham gia nghiên c u khoa h c, tri n khai công ngh và an toàn b c x và h t nhân ph c v yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . 3. Ph i h p ph bi n ki n th c khoa h c và công ngh , phát tri n ngu n nhân l c và b i dư ng chuyên gia trong lĩnh v c khoa h c và công ngh cho thành ph .
 12. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 22. Căn c Quy ch này, Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác cho các m t ho t ng, ph i h p công tác thu c ph m vi, thNm quy n c a S , phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. Giám c S ch u trách nhi m ban hành quy nh làm vi c c a S , t ch c s p x p các phòng, ban theo hư ng tinh g n, hi u qu ; b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v chuyên môn, b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c trên a bàn thành ph ã ư c phân công, phân c p cho S . i u 23. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u xét th y c n thi t, Giám c S Khoa h c và Công ngh và Giám c S N i v ki n ngh y ban nhân dân thành ph i u ch nh, s a i, b sung cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t và yêu c u th c hi n nhi m v ư c giao./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản