Quyết định Số: 21/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: shishomaru

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 21/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2007/QĐUBND NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ, KHU PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản