Quyết định số 21-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 21-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21-HĐBT về việc quy định trang phục, chứng minh thư, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của cán bộ ngành thuế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21-HĐBT

  1. H I Đ NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21-HĐBT Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 1991 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH TRANG PH C, CH NG MINH THƯ, PHÙ HI U, C P HI U, S HI U C A CÁN B NGÀNH THU H I Đ NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c ngh nh s 281 - H BT ngày 7 -8 1990 c a H i ng B trư ng v vi c thành l p h th ng thu thu Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Theo ngh c a B trư ng B trư ng B Tài chính; QUY T Đ NH i u 1. Cán b ngành thu trong khi thi hành nhi m v ph i m c ng ph c, eo phù hi u, c p hi u, s hi u. i u 2. Phù hi u c a cán b ngành thu hình tròn, ư ng kính 2,8 cm làm b ng kim khí. M t trư c n n chìm sơn , xung quanh có ư ng vi n, hai bên có 2 bông lúa; 1/3 trên có ngôi sao 5 cánh (có tia chìm to ra), 1/3 dư i có hình bánh xe, chính gi a có ch "Thu Nhà nư c" t t c d p n i m màu vàng. i u 3. Cán b ngành thu ư c c p "ch ng minh thư cán b thu " b o m cơ s pháp lý trong khi th a hành công v . i u 4. B Tài chính th ng nh t c p phát, qu n lý và quy nh vi c s d ng trang ph c, phù hi u, s hi u, c p hi u, và ch ng minh thư c a cán b ngành thu . i u 5. Quy nh này có hi u l c thi hành k t ngay ký. M i quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 6. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 7. B trư ng các B , Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản