Quyết định số 21/QĐ-BCĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 21/QĐ-BCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/QĐ-BCĐ về việc cử Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW do Ban Chỉ đạo 127/TW ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/QĐ-BCĐ

  1. BAN CH O 127TW C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 21/Q -BC Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C C PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH O 127/TW TRƯ NG BAN CH O CH NG BUÔN L U, HÀNG GI VÀ GIAN L N THƯƠNG M I TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t nh s 127/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i và Quy t nh s 28/2008/Q -TTg ngày 14 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 127/2001/Q -TTg ngày 27/8/2001; Căn c Quy t nh s 0820/Q -BCT ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Công thương v vi c phân công nhi m v trong lãnh o B ; Theo ngh c a Ph trách Cơ quan thư ng tr c Ban Ch o ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i Trung ương - C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, QUY T NNH i u 1. C Ông Nguy n CNm Tú - Th trư ng B Công thương gi ch c Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban Ch o Ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i (g i t t là Ban Ch o 127/TW). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các ng chí y viên Ban Ch o 127/TW, Ph trách Cơ quan thư ng tr c Ban Ch o 127/TW - C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , các V , C c có liên quan thu c B Công thương và Ông Nguy n CNm Tú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG TRƯ NG BAN Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; ( b/cáo) - PTT Chính ph Nguy n Sinh Hùng; ( b/cáo) - PTT Chính ph Hoàng Trung H i; ( b/cáo) - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - BC 127 các t nh, TP tr c thu c TW.
  2. - Lưu VT, CQTT(05). Vũ Huy Hoàng
Đồng bộ tài khoản