Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
4
download

Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 210/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 210/1999/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1999 V M T S CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam ngày 20 tháng 5 năm 1998; Nh m t o i u ki n thu n l i và khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài g n bó ch t ch v i quê hương, tích c c óng góp vào công cu c xây d ng t nư c; Theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao, QUY T NNH: i u 1. 1. Công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài mang h chi u Vi t Nam h p l , khi nh p c nh, xu t c nh Vi t Nam không c n có th th c. 2. Sau khi nh p c nh Vi t Nam, công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài mang H chi u Vi t Nam v nư c có th i h n làm th t c trình báo t m trú theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam như i v i công dân Vi t Nam trong nư c. Công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài là thân nhân hay ngư i ph c v riêng cùng i ho c vào thăm ngư i nư c ngoài làm vi c t i các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan Lãnh s nư c ngoài, Cơ quan i di n c a các t ch c qu c t t i Vi t Nam thì làm th t c trình báo t m trú theo hư ng d n c a B Ngo i giao. i u 2. 1. Khi v nư c, công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài mang h chi u Vi t Nam; ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài có công trong s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng t nư c (có gi y xác nh n c a Cơ quan i di n Vi t Nam nư c s t i ho c c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài) ư c mi n l phí th th c và ư c hư ng giá các lo i d ch v , giá vé i l i trên các lo i phương ti n giao thông v n t i như áp d ng i v i ngư i Vi t Nam trong nư c. 2. Các B , cơ quan qu n lý ngành Trung ương và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m nh kỳ thông báo danh sách nh ng ngư i g c
  2. Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài, quy nh t i kho n 1 c a i u này cho B Ngo i giao. i u 3. 1. Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c s t i có trách nhi m c p h chi u cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài còn qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t, khi ngư i ó có ơn ngh c p h chi u. 2. Công dân Vi t Nam nư c ngoài không có h chi u ho c có h chi u nhưng không h p l , n u có ơn ngh c p h chi u và có t khai danh d v lý do không có h chi u ho c có h chi u nhưng không h p l thì ư c Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c s t i xem xét, c p h chi u, sau khi ã ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong nư c xác minh, b o m c p úng i tư ng, úng quy nh c a pháp lu t. 3. i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ã lâu, không th xác minh ư c nhân thân t i nguyên quán Vi t Nam, Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c s t i căn c vào các gi y t tuỳ thân do chính quy n nư c s t i c p và tham kh o các gi y t c a t p th c ng ng ngư i Vi t Nam a phương nơi ngư i ó sinh s ng xác nh n ngư i ó còn qu c t ch Vi t Nam xem xét, c p h chi u, sau khi ã trao i v i các cơ quan ch c năng trong nư c. i u 4. 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài là trí th c, chuyên gia, công nhân lành ngh v nư c làm vi c trong th i gian t m t năm tr lên theo l i m i c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam, có xác nh n c a cơ quan m i, ư c t m nh p mi n thu m t ô tô 4 ch ng i và các trang thi t b , dùng cá nhân ph c v cho công vi c và sinh ho t. Sau khi h t h n làm vi c, xe ô tô và các trang thi t b ã t m nh p ph i tái xu t; n u chuy n như ng ph i n p thu (k c thu nh p khNu); trư ng h p c n g i l i trong nư c s d ng trong t làm vi c ti p theo thì ph i có gi y xác nh n c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam nh n cho g i l i. Vi c t m nh p, tái xu t và chuy n như ng nêu trên ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài có nhi u óng góp cho s nghi p giáo d c và khoa h c c a Vi t Nam thì ư c khen thư ng, ư c phong h c v danh d , theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 5. Giao các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình, ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan có liên quan nghiên c u trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n, trong quý II năm 2000, nh ng chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài v i tinh th n t o i u ki n thu n l i và khuy n khích ngư i Vi t Nam nư c ngoài g n bó ch t ch v i quê hương, góp ph n tích c c vào s nghi p xây d ng t nư c. Trư c m t, trong quý I năm 2000:
  3. 1. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Ngo i giao và các cơ quan có liên quan nghiên c u trình Chính ph xem xét, quy t nh chính sách v nhà c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. 2. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao t ch c các hình th c ho t ng văn hoá dân t c Vi t Nam nư c ngoài, trư c h t là t ch c t i các a bàn có nhi u ngư i Vi t Nam nh cư, sinh s ng. 3. Ban V t giá Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Văn hoá - Thông tin, B Ngo i giao, T ng c c Bưu i n, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và các cơ quan có liên quan nghiên c u trình Chính ph xem xét, quy t nh vi c tr giá i v i cư c v n chuy n phim nh, sách báo, văn hoá phNm và các tài li u tuyên truy n cho c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài và giá vé máy bay cho các oàn ngh thu t trong nư c ư c B Văn hoá - Thông tin ho c B Ngo i giao gi i thi u i bi u di n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 4. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan có liên quan nghiên c u vi c t ch c d y ti ng Vi t cho c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên cơ s tuân th pháp lu t nư c s t i. 5. ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan có liên quan nghiên c u vi c t quan h h p tác v i các t ch c có liên quan c a các nư c m r ng vi c ưa chương trình phát thanh và truy n hình Vi t Nam ra nư c ngoài ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 6. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan có bi n pháp Ny m nh công tác thông tin tuyên truy n trên m ng Internet, báo chí, văn hoá phNm và các tài li u tuyên truy n ph c v c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản