Quyết định số 210/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 210/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 210/2004/QĐ-UB về Quy định thủ tục xử phạt qua hình ảnh một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 210/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 210/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V QUY NNH TH T C X PH T QUA HÌNH NH M T S HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIAO THÔNG Ư NG B T I THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 ; Căn c Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b và Ngh nh s 92/2003/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 c a Chính ph ban hành và s a i, b sung Quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Xét ngh c a Công an thành ph t i T trình s 23/CATP(PV11) ngày 14 tháng 6 năm 2004, T trình s 30/CATP(PV11) ngày 02 tháng 8 năm 2004 và c a S Tư pháp t i Công văn s 2333/STP-VB ngày 08 tháng 7 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh : Quy t nh này quy nh th t c x ph t vi ph m hành chính i v i m t s hành vi vi ph m quy t c giao thông ư ng b t i thành ph H Chí Minh ư c phát hi n thông qua các hình nh thu th p ư c m t cách h p pháp. Các quy nh v i tư ng áp d ng ; nguyên t c x ph t vi ph m hành chính và áp d ng bi n pháp khác ; thNm quy n x ph t ; m c ph t ti n ; th i hi u x ph t vi ph m hành chính ; các n i dung khác v x ph t vi ph m hành chính v n th c hi n theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002 và các Ngh nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b c a Chính ph . i u 2. Ngu n hình nh ư c s d ng làm căn c x ph t : Ngu n c a hình nh bao g m băng hình, ĩa hình ghi ư c b ng camera c a Trung tâm i u khi n giao thông thành ph và hình nh do l c lư ng Công an thành ph tác nghi p. i u 3. i u ki n c a hình nh :
  2. Hình nh trung th c ghi ư c l i vi ph m hành chính là ngu n ch ng c có giá tr ch ng minh. Hình nh ph i rõ nét, th hi n ư c hành vi vi ph m quy t c giao thông ư ng b c a ngư i vi ph m ho c c a ngư i i u khi n phương ti n và ghi ư c bi n s ăng ký c a phương ti n theo danh m c hành vi nêu trong ph l c kèm theo Quy t nh này. Hình nh thu th p ph i th hi n ư c hành vi, a i m và th i gian vi ph m ; không s d ng hình nh thu th p ã quá th i gian m t năm, h t th i hi u x ph t. i u 4. Xác nh ngư i vi ph m qua hình nh : Công an thành ph có trách nhi m áp d ng bi n pháp nghi p v c a ngành xác nh ngư i vi ph m hành chính qua hình nh. Ch phương ti n có trách nhi m h p tác v i cơ quan công an xác nh ngư i vi ph m trong trư ng h p phương ti n cho ngư i khác s d ng. Trư ng h p ngư i vi ph m tr n tránh, che d u hành vi vi ph m hành chính thì b áp d ng tình ti t tăng n ng theo Kho n 9, i u 9, Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Trư ng h p ch ăng ký phương ti n không xác nh ư c ngư i i u khi n phương ti n thì b x ph t v hành vi không chuy n quy n s h u xe theo quy nh. i u 5. L p biên b n vi ph m hành chính : Khi có hình nh và xác nh ư c ngư i vi ph m, phương ti n vi ph m hành chính thì cán b x lý vi ph m thu c Phòng C nh sát giao thông ư ng b , Công an thành ph m i ngư i vi ph m, ch phương ti n n xác nh ngư i i u khi n, trình bày băng hình, ĩa hình, nh ch p cho ngư i vi ph m xem, sau ó l p biên b n vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 55, Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Ngư i thu th p ư c hình nh là ngư i ch ng ki n vi ph m hành chính, trình bày rõ th i gian, a i m thu ư c hình nh, lo i hình nh. N u ngư i vi ph m, i di n t ch c vi ph m t ch i ký biên b n thì ngư i l p biên b n ph i ghi rõ lý do vào biên b n. Trư ng h p x ph t theo th t c ơn gi n thì không c n l p biên b n vi ph m hành chính. i u 6. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b qua hình nh t i thành ph H Chí Minh : i trư ng, Tr m trư ng thu c Phòng C nh sát giao thông ư ng b thu c Công an thành ph ; Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng b thu c Công an thành ph ; Giám c Công an thành ph có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b qua hình nh t i thành ph H Chí Minh theo thNm quy n quy nh t i các Kho n 2, 5 và 6, i u 43, Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph . i u 7. T ch c th c hi n : Giao Giám c Công an thành ph t ch c hư ng d n quy trình nghi p v th c hi n x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b qua hình nh t i thành ph H Chí Minh ; tuyên truy n, ph bi n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng nhân dân thành ph bi t, th c hi n. i u 8. Hi u l c thi hành :
  3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 9 năm 2004. i u 9. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 9 - Văn phòng Chính ph PH - B Công an (V19) CH TNCH - B Giao thông V n t i - B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP Lê Thanh H i - Các oàn th thành ph - Các cơ quan Báo, ài - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu ( T/Thg) PH L C DANH M C CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 15/2003/N -CP NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 C A CHÍNH PH Ư C ÁP D NG X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH QUA HÌNH NH T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 210 /2004/Q -UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) S Hành vi l i i u Kho n i m TT 1 i u khi n xe không i bên ph i theo chi u 9 2 a i c a mình ; i không úng ph n ư ng ho c làn ư ng quy nh. xe ô tô 2 Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a 9 2 b èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng. 3 Chuy n làn ư ng không úng nơi cho 9 3 b phép. 4 Quay u xe ph n ư ng dành cho ngư i 9 3 d i b qua ư ng, trên c u, u c u, g m c u vư t, ư ng ng m. 5 i vào ư ng c m, khu v c c m, i ngư c 9 3 m chi u c a ư ng m t chi u tr các xe ưu tiên ang i làm nhi m v khNn c p theo quy nh. 6 Vư t bên ph i xe khác trong trư ng h p 9 4 a
  4. không ư c phép. 7 Vư t t i nơi c m vư t. 9 4 b 8 i vào ư ng c m, khu v c c m ; i ngư c 10 2 m chi u c a ư ng m t chi u, tr trư ng h p xe mô xe ưu tiên ang i làm nhi m v khNn c p tô theo quy nh. 9 Ch quá s ngư i quy nh, tr trư ng h p 10 2 n ch ngư i b nh i c p c u, áp gi i ngư i ph m t i. 10 i u khi n xe ch y dàn hàng ngang t 03 xe 10 2 o tr lên. 11 Dùng chân ch ng ho c v t khác qu t xu ng 10 7 a ư ng khi xe ang ch y. 12 i u khi n xe l ng lách ho c ánh võng 10 8 a ho c u i nhau trên ư ng b trong, ngoài ô th . 13 i u khi n xe ch y b ng m t bánh iv i 10 8 b xe hai bánh, xe ch y b ng hai bánh iv i xe ba bánh. 14 Buông c hai tay khi ang i u khi n xe; 10 8 c dùng chân i u khi n xe ; ng i v m t bên i u khi n xe ; n m trên yên xe i u khi n xe ; ng trên xe i u khi n xe ; thay ngư i i u khi n khi xe ang ch y. 15 Không i bên ph i theo chi u i c a mình ; 11 1 a không i úng ph n ư ng quy nh. xe máy chuyê n dùng 16 Không ch p hành hi u l nh ho c ch d n c a 11 1 b èn tín hi u, bi n báo hi u, v ch k ư ng. 17 xe lòng ư ng, hè ph trái quy nh. 11 1 e 18 Quay u xe không úng nơi ư c phép. 11 2 b 19 i vào ư ng c m, khu v c c m ; i ngư c 11 2 g chi u ư ng c a ư ng m t chi u. 20 Thi công trên ư ng b không b trí bi n 17 1 b báo hi u, c c tiêu di ng, rào ch n theo quy nh ; không t èn vào ban êm t i hai u o n ư ng thi công ; không có bi n pháp b o m an toàn giao thông thông su t. 21 v t li u, t á, phương ti n thi công 17 1 d ngoài ph m vi thi công gây c n tr giao
  5. thông. 22 Xe ô tô không có kính ch n gió. 20 1 23 Xe ô tô không có c n g t nư c, gương 20 2 a chi u h u. 24 Không g n bi n s ho c không k s theo 20 2 d quy nh, g n bi n s không úng v trí ; bi n s m , bi n s b b cong, bi n s b xe ô tô che l p, bi n s h ng. 25 S d ng bánh l p không úng kích c ho c 20 3 c không úng tiêu chuNn k thu t. 26 G n bi n s không úng quy nh ; bi n s 21 2 b b b cong. xe mô tô 27 i u khi n xe bNn i vào thành ph , th xã 24 1 Q . (xe ô tô). 4 2.2 105 UBNDTP 28 Không óng c a lên xu ng khi xe ang ch y 28 2 a (xe khách) 29 ón, tr khách t i nơi c m d ng, c m (xe 28 3 c khách). 30 ngư i ng i trên mui ho c u bám c a 28 4 b xe, bên ngoài thành xe khi xe ang ch y (xe khách). 31 Ch hàng vư t quá kích thư c gi i h n cho 29 3 a phép c a xe (xe t i). 32 T t p c vũ, kích ng hành vi i u 38 1 a khi n xe ch y quá t c quy nh, l ng lách, ánh võng, u i nhau trên ư ng ho c ua xe trái phép. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản