Quyết định số 210/QLTT-TW

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định số 210/QLTT-TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 210/QLTT-TW về lập các trạm kiểm soát cố định liên ngành trên một số đường giao thông thuỷ, bộ ra vào vùng biên giới do Ban chỉ đạo Quản lý thị trưiờng trung ương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 210/QLTT-TW

  1. BAN CH O QU N LÝ THN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRƯ NG TRUNG ƯƠNG VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 210/QLTT-TW Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 1993 QUY T NNH V VI C L P CÁC TR M KI M SOÁT C NNH LIÊN NGÀNH TRÊN M T S Ư NG GIAO THÔNG THU , B RA VÀO VÙNG BIÊN GI I BAN CH O QU N LÝ THN TRƯ NG TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh s 398/H BT ngày 6-12-1991 c a H i ng B trư ng v t ch c ch o qu n lý th trư ng; th c hi n Quy t nh s 114/TTg ngày 21-11-1992 c a Th tư ng Chính ph v nh ng bi n pháp c p bách nh m ngăn ch n và bài tr t tham nhũng, buôn l u và Công i n s 1252/NC ngày 29-3-1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c xoá b các tr m ki m soát l p ra trái phép trên ư ng giao thông; Sau khi th ng nh t v i các ngành có liên quan Trung ương trong phiên h p ngày 29-4-1993 và v i U ban nhân dân các t nh, thành ph có tr m ki m soát; ư cs ng ý c a Th tư ng Chính ph trong Thông báo s 2512-KTTH ngày 28- 5-1993 c a B trư ng - Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH i u 1. Thành l p các Tr m ki m soát c nh liên ngành trên m t s ư ng giao thông thu , b ra vào vùng biên gi i ghi trong danh m c kèm theo. i u 2. Tr m ki m soát c nh liên ngành t ch c và ho t ng theo quy ch ính kèm Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 86/QLTT- TW ngày 2-8-1991 và các Quy t nh khác c a Ban ch o Qu n lý th trư ng Trung ương ã ban hành trư c ây v vi c thành l p các tr m ki m soát liên ngành trên ư ng ra vào vùng biên gi i. i u 4. Ch t ch U ban nhân dân các t nh biên gi i có tr m ki m soát có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n n u c n b sung, s a i gì thì U ban nhân dân t nh, thành ph bàn v i Ban ch o Qu n lý th trư ng Trung ương cùng th ng nh t quy t nh. Các ng chí thành viên Ban ch o Qu n lý th trư ng Trung ương ph i h p ch o th c hi n Quy t nh
  2. Vũ Tr ng Nam ( ã ký) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TR M KI M SOÁT C NNHLIÊN NGÀNH TRÊN Ư NG GIAO THÔNG THU , B RA VÀO VÙNG BIÊN GI I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 210/QLTT-TW ngày 29-6-1993c a Ban ch o Qu n lý th trư ng Trung ương) Chương 1: T CH C i u 1. Tr m ki m soát c nh liên ngành trên ư ng giao thông thu , b ra, vào vùng biên gi i (dư i ây g i t t là tr m) là t ch c ph i h p liên ki m c a l c lư ng c nh sát nhân dân, thu v và qu n lý th trư ng... a phương ki m soát hàng hoá và phương ti n v n t i ra vào vùng biên gi i theo các quy nh c a pháp lu t, góp ph n ngăn ch n các hành vi buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hoá, ti n t qua biên gi i. i u 2. Tr m ư c thành l p các t nh biên gi i, trên m t s tuy n ư ng giao thông thu , b ra, vào vùng biên gi i và do Ban ch o Qu n lý th trư ng Trung ương quy t nh l p sau khi bàn th ng nh t v i các ngành có liên quan Trung ương và U ban nhân dân t nh biên gi i nơi t tr m. U ban nhân dân t nh nơi có tr m tr c ti p t ch c và qu n lý, i u hành ho t ng c a tr m. Tr m không t ch c các c a khNu; ây b i biên phòng, h i quan, thu v , ki m d ch ng v t, th c v t th c hi n ch c năng qu n lý chuyên ngành. i u 3. M i tr m do m t tr m trư ng ph trách và hai phó tr m trư ng giúp vi c tr m trư ng. Tuỳ theo nhu c u công tác t ng tr m, U ban nhân dân t nh quy t nh v thành ph n tham gia tr m ngoài các l c lư ng nói i u 1, và biên ch cán b , nhân viên c a tr m b o m yêu c u ki m soát 24 gi /ngày êm. i u 4. Tr m ư c s d ng con d u riêng; có tr s c nh và ư c trang b các phương ti n làm vi c c n thi t theo yêu c u công tác c a m t tr m ki m soát. i u 5. Cán b , nhân viên công tác t i tr m do cơ quan, ơn v nào c n thì cơ quan, ơn v y tr lương và các ch khác (n u có).
  3. Cán b , nhân viên tr m ph i ư c l a ch n k lư ng, b o m tiêu chuNn v phNm ch t o c, hi u bi t nghi p v ki m tra, n m v ng chính sách, pháp lu t liên quan n nhi m v ki m tra và có s c kho t t làm vi c. Không ư c tuy n vào tr m nh ng ngư i không tiêu chuNn ho c ang b k lu t t khi n trách tr lên vì b t kỳ lý do gì. Không c n làm vi c t i tr m nh ng ngư i có v (ho c ch ng), b m và con ang buôn bán trên tuy n ư ng t tr m y. nh kỳ có s thay i cán b , nhân viên làm vi c t i tr m. i u 6. Tr m ch u s ki m tra, giám sát toàn di n c a U ban nhân dân t nh và s ki m tra, giám sát chuyên ngành c a cơ quan ngành d c ch c năng c p trên. Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh có trách nhi m giúp U ban nhân dân t nh qu n lý và i u hành ho t ng c a tr m. Các ngành t nh c cán b tham gia công tác t i tr m có trách nhi m cùng v i Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh: 1- L a ch n cán b lãnh o tr m U ban nhân dân t nh quy t nh b nhi m. 2- C ngư i tiêu chuNn n làm vi c theo yêu c u công tác. 3- Hư ng d n cho tr m v chuyên môn, nghi p v , chính sách, pháp lu t v lĩnh v c công tác c a ngành. 4- Ch o, i u hành tr m ho t ng úng pháp lu t. 5- Cung c p các n ch và i u ki n làm vi c cho ho t ng ki m tra c a tr m theo quy nh c a ngành. 6- Chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n cho cán b , nhân viên làm vi c tr m. 7- Thư ng xuyên ki m tra, thanh tra ho t ng c a tr m k p th i phát hi n, ngăn ch n các bi u hi n sai ph m. Chương 2: NHI M V , QUY N H N i u 7. Tr m có nhi m v : 1- Giám sát, ki m tra hàng hoá và phương ti n v n t i qua l i tr m trong vi c ch p hành pháp lu t Nhà nư c. 2- Phát hi n, x lý theo quy n h n c a mình ho c chuy n giao v vi c cho các cơ quan có thNm quy n c a t nh xem xét, x lý i v i các hành vi vi ph m pháp lu t.
  4. 3- Th c hi n các ch th c a U ban nhân dân t nh, s ch o công tác c a Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh và các ngành thành viên. 4- T ng h p tình hình và báo cáo theo yêu c u c a c p trên v tình hình vi ph m, v k t qu ho t ng c a tr m; xu t các bi n pháp c n thi t nh m ngăn ng a, kh c ph c các vi ph m pháp lu t trên th trư ng. 5- Qu n lý cán b , nhân viên, tài s n c a tr m, ti n, hàng, tang v t, phương ti n v n t i t m gi theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 8. Th c hi n nhi m v ki m tra, ki m soát, tr m có quy n: 1- D ng phương ti n v n t i t i tr m, yêu c u ngư i b ki m tra, ch hàng, ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n v n t i xu t trình các gi y t có liên quan n n i dung ki m tra. 2- Ki m tra hàng hoá trên phương ti n v n t i theo th t c hành chính n u có căn c ch c ch n là trên phương ti n v n t i y ang c t gi u, chuyên ch hàng hoá vi ph m pháp lu t. 3- T m gi gi y t , hàng hoá, phương ti n v n t i là tang v t vi ph m theo th t c hành chính ngăn ch n và m b o vi c x lý vi ph m. 4- Theo các quy nh c a pháp lu t v vi c x ph t vi ph m hành chính trên các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c, tr m ư c quy n x ph t: a) C nh cáo b) Ph t ti n n 2.000.000 ng c) T ch thu hàng hoá, phương ti n vi ph m có tr giá n 2.000.000 ng. d) áp d ng các bi n pháp hành chính i v i t ch c ho c cá nhân vi ph m ngăn ch n, ình ch và kh c ph c k p th i hành vi vi ph m. V vi ph m c n ph i x ph t m c cao hơn thNm quy n x ph t c a tr m thì tr m chuy n giao ngay h sơ v Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh xem xét x lý kèm theo ki n ngh c a tr m. 5- Trư ng h p khNn c p ư c mư n các phương ti n v n t i và phương ti n thông tin liên l c u i b t k vi ph m ho c c p c u ngư i b n n. Chương 3: CH CÔNG TÁC i u 9. Tr m ph i: 1- Có bi n vi t rõ tên tr m treo trư c tr s tr m.
  5. 2- Niêm y t t i tr s tr m nhi m v , quy n h n c a tr m ã ư c quy nh. 3- Th c hi n ch i u l nh công tác c a ngành ch qu n và quy ch chung c a tr m ki m soát. 4- Th c hi n úng trình t , th t c, thNm quy n pháp lu t quy nh v vi c ki m soát, b t gi và x lý vi ph m hành chính. 5- C p nh t s sách v ho t ng ki m tra, b t gi và x lý v vi c c a tr m. 6- S d ng n ch ki m tra và qu n lý h sơ, gi y t theo quy nh chung. 7- Qu n lý và s d ng vũ khí và các trang b theo úng quy nh. i u 10. Tr m trư ng là ngư i lãnh o, qu n lý tr c ti p tr m, ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân, Ban ch o Qu n lý th trư ng và các ngành thành viên t nh v các m t công tác c a tr m. Tr m trư ng có quy n: 1- Phân công công tác cho cán b , nhân viên tham gia tr m. 2- Qu n lý và i u hành công vi c tr m theo úng quy ch , pháp lu t và s ch o c a c p trên. 3- Quy t nh vi c ki m tra phương ti n v n t i, hàng hoá và t m gi gi y t , tang v t vi ph m theo th t c hành chính quy nh kho n 2 và 3 i u 8 chương 2 b n quy ch này. 4- Quy t nh vi c x ph t hành chính i v i vi ph m theo thNm quy n c a tr m. 5- Thay m t tr m quan h công tác v i các cơ quan h u quan. 6- ngh c p trên khen thư ng ho c k lu t i v i cán b , nhân viên tr m có thành tích ho c có sai ph m. i u 11. Cán b , nhân viên các ngành làm vi c tr m th c hi n ch c trách c a ngành khi th c hi n nhi m v ki m tra, ki m soát t i tr m, ng th i có s ph i h p, h tr l c lư ng khác cùng th c hi n nhi m v ki m tra; ch p hành s phân công công vi c c a tr m trư ng và k lu t công tác chung c a tr m. Khi th c hi n nhi m v ki m tra và x lý, n u có ý ki n khác nhau gi a các thành viên v i lãnh o tr m thì tr m trư ng quy t nh và ch u trách nhi m trư c c p trên. Ý ki n khác nhau ư c b o lưu và báo cáo v Ban ch o Qu n lý th trư ng và ngành ch qu n t nh xem xét cho ý ki n. i u 12. Nghiêm c m tr m:
  6. 1- Tuỳ ti n d ng xe, ki m ra ngư i, phương ti n v n t i, hàng hoá qua tr m n u không có s vi ph m pháp lu t, làm ách t c giao thông, hư h ng hàng hoá và s i l i bình thư ng c a nhân dân. 2- Khám xét, b t gi ngư i, hàng hoá, phương ti n v n t i, v t trái v i các quy nh c a pháp lu t. 3- L m d ng ch c v , quy n h n sách nhi u, gây phi n hà cho hành khách, ch hàng, ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n v n t i. 4- Có thái h ng hách, thi u l , ho c có hành vi xâm h i n danh d , s c kho , tính m ng và tài s n c a nhân dân. 5- Chi m o t, s d ng trái phép ti n, hàng hoá, tang v t, phương ti n thu gi t i tr m. Chương 4: KHEN THƯ NG, K LU T i u 13. Cán b , nhân viên tr m có thành tích trong vi c th c hi n nhi m v ki m tra, ki m soát, góp ph n vào vi c m r ng lưu thông hàng hoá theo pháp lu t, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t, gi gìn an toàn cho giao thông và an ninh tr t t xã h i s ư c xét khen thư ng v tinh th n và v t ch t theo ch chung c a nhà nư c. i u 14. Cán b , nhân viên tr m n u vi ph m nh ng i u nghiêm c m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . N u gây thi t h i v tài s n c a Nhà nư c, c a các doanh nghi p ho c công dân thì ph i b i thư ng. Danh m c các tr m ki m soát c nh liên ngành ư c phép thành l p trên m t s ư ng giao thông thu , b ra, vào vùng biên gi i T nh L ng Sơn: 1- Tr m ki m soát c nh liên ngành t i km3, qu c l 1A thu c th xã L ng Sơn. 2- Tr m ki m soát c nh liên ngành t i xã H ng Phong, huy n Cao L c, qu c l 1B. T nh Hà Giang: 3- Tr m ki m soát c nh liên ngành t i d c Vĩnh Tuy, qu c l 2. T nh Lao Cai: 4- Tr m ki m soát c nh liên ngành km 76 + 500, qu c l 70 thu c huy n B o Yên. T nh Lai Châu:
  7. 5- Tr m ki m soát c nh liên ngành Tu n Giáo, qu c l 6. T nh Sơn La: 6-Tr m ki m soát c nh liên ngành km 56, qu c l 6 T nh Qu ng Ninh: 7- Tr m ki m soát c nh liên ngành trên bi n t t i V n Gia, xã Vĩnh Th c, huy n H i Ninh. 8- Tr m ki m soát c nh liên ngành km9, ư ng 4A, huy n H i Ninh. Thành ph H i Phòng: 9- Tr m ki m soát c nh liên ngành trên bi n t o Cát H i. T nh Qu ng Tr : 10- Tr m ki m soát c nh liên ngành trên ư ng 9 t i c u krông, huy n Hương Hoá. T nh Sông Bé: 11- Tr m ki m soát c nh liên ngành Mũi T u, qu c l 13, th xã Th D u M t. T nh Tây Ninh: 12- Tr m ki m soát c nh liên ngành t i ngã ba Gò D u, qu c l 22. 13- Tr m ki m soát c nh liên ngành trên sông Vàm Tr ng, huy n Tr ng Bàng. T nh Long An: 14- Tr m ki m soát c nh liên ngành trên sông Trà, xã Th nh Vĩnh ông, huy n Châu Thành. 15- Tr m ki m soát c nh liên ngành trên sông Th nh Hoá t i ngã ba Tuyên Nhơn. T nh An Giang: 16- Tr m ki m soát c nh liên ngành trên sông Ti n t i ngã ba Ch M i, xã Long i n A. 17- Tr m ki m soát c nh liên ngành thu , b long Xuyên, xã M Thành. Ghi chú: Danh m c này không bao g m: 1- Các tr m, i tu n tra ki m soát giao thông c a ngành công an theo quy nh c a B N iv .
  8. 2- Các tr m ki m soát lâm s n ư c phép thành l p m t s t nh, thành ph có lâm s n. 3- Các tr m ki m soát xe quá kh , quá t i theo quy nh c a B N i v và B Giao thông v n t i. 4- Các tr m ki m soát chuyên ngành c a b i biên phòng, h i quan, ki m d ch ng v t và th c v t t i các c a khNu biên gi i.
Đồng bộ tài khoản