Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
2
download

Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 211/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 211/1998/Q -TTG NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thu và Pháp l nh Thu hi n hành; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989; Căn c Pháp l nh v quy n ưu ãi mi n tr dành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s nư c ngoài và cơ quan i di n c a T ch c qu c t t i Vi t Nam ngày 23 tháng 8 năm 1993; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 05 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c; th ng nh t ch qu n lý và ãi ng , b o m y các quy n và trách nhi m i v i chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Ngo i giao, B trư ng B Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c H i quan Vi t Nam; QUY T NNH: i u 1.Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam (g i t t là Quy ch chuyên gia nư c ngoài). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. B K ho ch và u tư có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch chuyên gia nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 4. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , các cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các i tư ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
  2. QUY CH CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy ch này áp d ng cho các chuyên gia nư c ngoài ư c phép vào th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam và ngư i thân c a chuyên gia nư c ngoài nói trên. 2. Ph m vi áp d ng Quy ch chuyên gia nư c ngoài là các chương trình, d án có s d ng ODA, bao g m: a. Các chương trình, d án ODA do Chính ph nư c ngoài tài tr ; b. Các chương trình, d án ODA do các t ch c qu c t và khu v c không thu c h th ng Liên h p qu c tài tr ; c. Các chương trình, d án ODA do các t ch c liên Chính ph nư c ngoài tài tr d. Các chương trình, d án ODA do các t ch c thu c h th ng Liên h p qu c tài tr ; . Các chương trình, d án ODA do Bên nư c ngoài ng tài tr . 3. Các i tư ng khác k c nhân viên ngo i giao u không thu c ph m vi áp d ng Quy ch này. i u 2. T t c các chuyên gia và ngư i thân không phân bi t qu c t ch khi vào Vi t Nam th c hi n chương trình, d án ODA i u ư c Nhà nư c Vi t Nam: 1. i x bình ng v i chuyên gia thu c m i qu c t ch. 2. B o h tài s n h p pháp c a chuyên gia khi làm vi c t i Vi t Nam. i u 3. Ngoài nh ng quy n l i ư c hư ng như quy nh trong Quy ch này và các quy n l i h p pháp theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam, chuyên gia và ngư i thân ph i th c hi n y các nghĩa v c a mình nêu trong Quy ch này và trong các văn b n Pháp lu t Vi t Nam. i u 4. Các cơ quan có thNm quy n Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài ph i có trách nhi m ph i h p ch t ch trong vi c qu n lý, s d ng chuyên gia và b o m th c hi n
  3. m i quy n l i và nghĩa v h p pháp c a chuyên gia và ngư i thân trong quá trình chuyên gia th c thi nhi m v Vi t Nam. i u 5. Gi i thích t ng M t s t ng s d ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. Chương trình, d án ODA là các ho t ng ư c ph i h p t ch c và th c hi n gi a Bên nư c ngoài và Bên Vi t Nam s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA). 2. Bên nư c ngoài bao g m Chính ph nư c ngoài, t ch c qu c t , t ch c liên Chính ph có ho t ng tài tr cho chương trình, d án ODA Vi t Nam. 3. Bên Vi t Nam bao g m các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam th c hi n ch c năng Nhà nư c v qu n lý, i u hành và th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam. 4. Các bên bao g m Bên Vi t Nam, Bên nư c ngoài và chuyên gia. 5. Nhà tài tr là Bên nư c ngoài có ho t ng tài tr cho các chương trình, d án ODA Vi t Nam. 6. Chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA (sau ây g i t t là chuyên gia) là ngư i có qu c t ch nư c ngoài ư c Bên nư c ngoài c vào Vi t Nam nghiên c u xây d ng, thNm nh hay th c hi n chương trình, d án ODA theo quy nh hay tho thu n trong các i u ư c qu c t v ODA ã ký k t gi a Bên Vi t Nam v i Bên nư c ngoài ho c ư c Bên Vi t Nam ch nh m i ho c thuê vào Vi t Nam th c hi n chương trình, d án ODA. 7. Ngư i thân là v /ch ng, con chưa thành niên c a chuyên gia ho c ngư i mà chuyên gia ph i nuôi dư ng theo Pháp lu t Vi t Nam s ng chung thành m t h . 8. Cơ quan ch qu n chương trình, d án ODA (sau ây g i t t là Cơ quan ch qu n d án) là các B , các cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam giao tr c ti p qu n lý các chương trình, d án ODA. 9. Cơ quan th c hi n chương trình, d án ODA (sau ây g i t t là Cơ quan th c hi n d án) là ơn v ch u trách nhi m th c hi n chương trình, d án theo quy t nh c a Cơ quan ch qu n. 10. Trư ng h p khNn c p là nh ng tình hu ng c p bách như thiên tai, chi n tranh, b o lo n có th e do n s an toàn v tính m ng và tài s n c a chuyên gia và ngư i thân. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH
  4. i u 6. Ưu ãi dành cho chuyên gia 1. Ưu ãi v c p th th c xu t nh p c nh: Chuyên gia và ngư i thân ư c ưu tiên c p th th c xu t nh p c nh Vi t Nam m t ho c nhi u l n theo ngh c a Cơ quan th c hi n d án. Th t c c p th th c xu t nh p c nh theo quy nh hi n hành. Nh ng chuyên gia có th i gian lưu trú Vi t Nam t 06 tháng tr lên ư c xét c p th xu t nh p c nh nhi u l n cho c th i h n làm vi c t i a là 03 năm (n u có yêu c u). Trong trư ng h p khNn c p, n u Bên Vi t Nam xét th y c n thi t ph i b o m an ninh, an toàn tính m ng và tài s n cho chuyên gia và ngư i thân thì chuyên gia và ngư i thân ư c hư ng ch xu t c nh áp d ng như i v i nhân viên ngo i giao công tác t i Vi t Nam và phù h p v i Pháp l nh v xu t nh p c nh, cư trú và i l i c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam do H i ng Nhà nư c Vi t Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1992. 2. Ưu ãi v ngo i h i: Chuyên gia và ngư i thân ư c mang ngo i t vào Vi t Nam, ư c chuy n i ra ngo i t và mang ra kh i Vi t Nam các kho n thu nh p t ti n lương, t h p ng th c hi n chương trình, d án ho c các ngu n thu khác như quy nh i u 7 dư i ây. Th t c mang ngo i t th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 3. ăng ký lưu trú, i l i: Chuyên gia và ngư i thân ư c t do i l i và ăng ký lưu trú trên lãnh th Vi t Nam, tr khu v c c m. 4. Ưu ãi khác: a. C p, i b ng lái xe, ăng ký bi n s xe: Chuyên gia và ngư i thân không ph i v thành niên theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam khi vào Vi t Nam ư c ăng ký d h c, thi tuy n và xét c p b ng lái xe t i các trư ng lái xe dân s , ư c t o i u ki n thu n l i trong vi c chuy n i b ng lái xe và ăng ký bi n s xe h p l . b. Trong th i gian lưu trú Vi t Nam, ngư i thân c a chuyên gia có quy n ăng ký d h c t i các trư ng dành riêng cho con em ngư i nư c ngoài Vi t Nam (n u có yêu c u). Th t c ăng ký nh p h c theo quy nh hi n hành. c. Trư ng h p chuyên gia ho c ngư i thân vi ph m Pháp lu t Vi t Nam b kh i t , b t gi , xét x , c m tù, tr c xu t ho c b liên i trong các th t c t t ng thì i di n Bên nư c ngoài c ho c thuê chuyên gia ó và Cơ quan i di n Ngo i giao c a nư c mà chuyên gia, ho c ngư i thân mang qu c t ch s ư c Bên Vi t Nam thông báo k p th i và có quy n thăm vi ng. Chuyên gia ho c ngư i thân b liên quan nói trên có quy n m i ho c s d ng lu t sư do Bên nư c ngoài ch nh, th t c m i, s d ng lu t sư ph i phù h p v i thông l qu c t và lu t pháp c a Vi t Nam. i u 7. Mi n tr dành cho chuyên gia: 1. Mi n tr thu xu t nh p khNu, thu tiêu th c bi t (n u có) và l phí trư c b : a. Chuyên gia và ngư i thân ư c phép nh p khNu mi n thu i v i các dùng và tư trang cá nhân như quy nh trong Ngh nh s 17/CP ngày 6 tháng 2 năm 1995 c a
  5. Chính ph ban hành tiêu chuNn hành lý mi n thu c a khách xu t nh p c nh t i các c a khNu c a Vi t Nam (Ph l c I). Chuyên gia ư c phép lưu trú Vi t Nam t 183 ngày tr lên có quy n nh p khNu 01 l n mi n thu gia d ng v i s lư ng và ch ng lo i phù h p ghi trong danh m c nêu t i Ph l c II (không ph thu c vào s l n xu t nh p c nh th c t ). b. Chuyên gia ư c phép lưu trú t i Vi t Nam t 183 ngày tr lên n u có quy n t m nh p khNu mi n thu và mi n phí trư c b 01 xe ô tô dư i 12 ch ng i và 01 xe g n máy dư i 175 cm3 s d ng cho cá nhân chuyên gia và ngư i thân c a chuyên gia ó. c. Xe ô tô, xe g n máy nêu t i m c 7.1.b ph i ư c tái xu t khi chuyên gia hoàn thành công vi c và cùng ngư i thân r i kh i Vi t Nam ho c ph i ch u thu theo quy nh hi n hành khi bán các v t d ng ó Vi t Nam. d. Trong trư ng h p ô tô, xe máy nêu t i m c 7.1.b b tai n n, hư h ng không th s a ch a ư c ho c b m t không do l i c a chuyên gia và ngư i thân và có xác nh n c a cơ quan Công an, B o hi m nơi x y ra tai n n và c a cơ quan ăng ki m Bên Vi t Nam thì chuyên gia ó ư c phép nh p khNu mi n thu và mi n phí trư c b 01 xe ôtô ho c 01 xe máy khác. Ô tô ho c xe máy b h ng có th ư c tái xu t ho c ph i ch u thu theo quy nh hi n hành khi ư c bán l i Vi t Nam. . N u chuyên gia ư c phép lưu trú Vi t Nam trong th i han t 03 năm tr lên thì n năm th 4, chuyên gia và ngư i thân có quy n t m nh p mi n thu và mi n phí trư c b 01 ô tô và 01 xe g n máy khác (n u có nhu c u). Ô tô và xe g n máy t m nh p ưu ãi l n trư c ph i ư c tái xu t ho c ph i ch u thu theo quy nh hi n hành khi ư c bán l i Vi t Nam. e. Ô tô, xe máy nêu t i m c 7.1.c, 7.1.d, 7.1. n u ư c bán l i cho chuyên gia ho c ngư i thân khác là i tư ng i u ch nh c a Quy ch này ho c cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi mi n tr khác theo quy nh hi n hành thì v n ư c hư ng ch mi n tr như ã quy nh trên. 2. Mi n tr thu thu nh p: Trong th i gian công tác t i Vi t Nam, chuyên gia và ngư i thân ư c mi n thu thu nh p i v i ti n lương và thu nh p khác c a h t vi c th c hi n chương trình, d án ODA Vi t Nam. 3. Tài s n thu c s h u h p pháp c a chuyên gia và ngư i thân t i Vi t Nam ư c mi n trưng thu, trưng d ng, t ch thu. Vi c chuy n v nư c các tài s n này cũng như vi c như ng bán chúng trên lãnh th Vi t Nam ph i ư c th c hi n theo úng quy nh c a lu t pháp Vi t Nam. 4. Mi n tr khác: Trong th i gian lưu trú t i Vi t Nam, chuyên gia và ngư i thân ư c: a. Mi n óng góp cá nhân vì l i ích công c ng, an ninh, qu c phòng c a Nhà nư c Vi t Nam.
  6. b. Mi n ăng ký chuyên môn và gi y phép hành ngh . i u 8. Trách nhi m c a các Bên: 1. Trách nhi m c a Bên Vi t Nam a. Cơ quan th c hi n d án: - L p danh m c nh ng công vi c c a d án c n chuyên gia; xác nh ch c danh, nhi m v c a chuyên gia i v i t ng d án và yêu c u Bên nư c ngoài cung c p. - Th c hi n nh ng nghĩa v c a phía Vi t Nam quy nh trong i u ư c qu c t Bên Vi t Nam tham gia ho c ký k t. - H tr b o m th c hi n nh ng quy n l i và nghĩa v h p pháp c a chuyên gia và ngư i thân trong th i h n h lưu trú Vi t Nam. - Ph i h p v i Cơ quan ch qu n d án và Bên nư c ngoài qu n lý và ánh giá chuyên gia trong quá trình th c hi n d án, b o m th c hi n úng các nghĩa v , trách nhi m ã nêu trong h p ng thuê s d ng chuyên gia. - Ki n ngh bi n pháp x lý v i Cơ quan ch qu n d án và Bên nư c ngoài trong trư ng h p công vi c ho c tư cách c a chuyên gia và ngư i thân không phù h p v i tho thu n ho c cam k t trong h p ng s d ng chuyên gia ho c i u ư c qu c t Bên Vi t Nam tham gia ho c ký k t. - H tr chuyên gia và ph i h p v i Cơ quan ch qu n d án và Bên nư c ngoài gi i quy t nh ng v vi c liên quan n chuyên gia và ngư i thân trong th i gian h lưu trú Vi t Nam ho c các trư ng h p nêu t i m c c kho n 4 i u 6 trên ây (n u có). b. Cơ quan ch qu n d án: - Ch o các cơ quan th c hi n d án trong vi c qu n lý và s d ng chuyên gia có hi u qu . - Xác nh n trư ng h p chuyên gia như ng bán l i các tài s n ã di ng t m nh p ưu ãi nhưng không tái xu t nêu t i kho n 1 i u 7 và ã hoàn thành nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. - Xác nh n nh ng tài s n và thu nh p h p pháp c a chuyên gia và ngư i thân khi chuy n v nư c ho c như ng bán t i Vi t Nam và ã hoàn thành nghĩa v n p thu (n u có) theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan có thNm quy n Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài b o m th c hi n nh ng quy n l i và nghĩa v h p pháp khác c a chuyên gia và ngư i thân trong th i gian h lưu trú Vi t Nam. - Nghiên c u ki n ngh c a Cơ quan th c hi n d án quy nh t i m c 8.1.b và ph i h p v i Bên nư c ngoài có quy t nh x lý.
  7. - Cùng v i B Công an và B Ngo i giao ho c các cơ quan ch c năng khác Bên Vi t Nam và Bên Vi t Nam gi i quy t các công vi c liên quan n chuyên gia và ngư i thân trong trư ng h p khNn c p và các trư ng h p khác nêu t i kho n 1 và kho n 4 i u 6 trên ây (n u có). c. B K ho ch và u tư: - Xác nh n chương trình, d án ODA và các ho t ng có s d ng chuyên gia theo yêu c u c a các Bên h u quan. - Ph i h p v i các Cơ quan Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài th c hi n ch qu n lý và ánh giá chuyên gia trong quá trình th c hi n chương trình, d án. 2. Trách nhi m c a Bên nư c ngoài a. Tuy n ch n, c ho c thuê chuyên gia theo yêu c u c a Bên Vi t Nam. b. Cung c p nh ng thông tin c n thi t cho Bên Vi t Nam thNm nh các chuyên gia ng c viên ư c ch n. c. Cung c p h p ng s d ng chuyên gia cho Bên Vi t Nam theo dõi và qu n lý. d. Ph i h p v i Bên Vi t Nam gi i quy t nh ng v vi c liên quan n chuyên gia và ngư i thân trong th i gian lưu trú Vi t Nam ho c các trư ng h p nêu t i kho n 1 và 4 i u 6 trên ây (n u có). 3. Trách nhi m c a chuyên gia và ngư i thân a. Trong th i gian lưu trú ho c công tác Vi t Nam, chuyên gia và ngư i thân ph i tuân theo s hư ng d n và qu n lý c a các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam, ph i tôn tr ng và tuân th lu t pháp c a Vi t Nam. b. Th c hi n y nghĩa v trong h p ng ã ký gi a các bên. c. Ngoài nh ng công vi c ho c ho t ng ã ư c tho thu n hay quy nh trong các văn b n ký k t gi a các Bên, chuyên gia không ư c phép hành ngh vì b t kỳ m c ích thu l i nào trên lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p có quy nh khác trong các i u ư c qu c t mà Chính ph Vi t Nam tham gia ho c ký k t. Chương 3 X LÝ VI PH M i u 9. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh trong Quy ch này và các vi ph m khác c a pháp lu t, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản