Quyết định số 211/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 211/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 211/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 211/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 211/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 211/2004/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 PHÊ DUY T NNH HƯ NG PHÁT TRI N TÀI CHÍNH VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c k t lu n c a B Chính tr t i thông báo s 147-TB/TW ngày 16 tháng 7 năm 2004 c a Ban Ch p hành Trung ương ng v án Chi n lư c tài chính Vi t Nam n năm 2010; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính t i t trình s 51 TTr/BTC ngày 21 tháng 9 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng phát tri n tài chính Vi t Nam n năm 2010 v i nh ng n i dung sau ây: A. M c tiêu t ng quát: B o m ti m l c tài chính qu c gia m nh ch ng thúc Ny tăng trư ng kinh t nhanh, hi u qu và b n v ng, có kh năng ki m soát l m phát, n nh ti n t , giá c và th trư ng; h th ng chính sách ng viên, phân ph i tài chính có hi u l c cao, m b o công b ng, năng ng, phù h p v i th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, có tác ng m ư ng khai thông các ngu n n i l c, thu hút ngo i l c và s d ng hi u qu toàn b các ngu n l c cho phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; xây d ng n n tài chính qu c gia lành m nh, công khai, minh b ch, dân ch , ư c qu n lý và ki m toán ch t ch , làm cho tài chính tr thành thư c o hi u qu m i ho t ng kinh t , là ng l c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i; năng l c, hi u l c qu n lý nhà nư c v tài chính ư c tăng cư ng và i m i trên cơ s Ny m nh c i cách hành chính, hi n i hoá công c và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b qu n lý tài chính; c ng c và nâng cao v th tài chính Vi t Nam trong quan h qu c t trên cơ s b o m c l p t ch và an ninh tài chính qu c gia. B. Các m c tiêu c th : 1. X lý t t quan h tích lu và tiêu dùng, ti t ki m và u tư, tăng ti m l c tài chính cho u tư phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh.
  2. - Tăng t l t ng v n u tư xã h i so v i GDP giai o n 2001 - 2010 lên kho ng 36 - 40%, trong ó u tư t ngân sách nhà nư c chi m kho ng 8%. - n nh t tr ng chi u tư phát tri n (bao g m c ph n chi b ng ngu n trái phi u Chính ph ) m c 29 - 30% t ng chi ngân sách nhà nư c. 2. Nâng t l huy ng GDP vào ngân sách nhà nư c t 20 - 21% lên 21 - 22%, trong ó thu t thu và phí t 19 - 20% lên 20 - 21%. 3. Tăng m c chi cho giáo d c và ào t o, khoa h c và công ngh , văn hoá trong t ng chi ngân sách nhà nư c. - n năm 2005 chi cho giáo d c và ào t o t 18% t ng chi ngân sách nhà nư c; chi cho khoa h c và công ngh t 2% t ng chi ngân sách nhà nư c; - n năm 2010, so v i t ng chi ngân sách nhà nư c, chi cho giáo d c và ào t o t 20%, chi cho khoa h c và công ngh t 2,1%, chi cho văn hoá t 1,8%. 4. Ki m soát và duy trì t l b i chi ngân sách nhà nư c m c không quá 5% GDP. 5. Ki m soát n Chính ph , n ngoài nư c c a qu c gia u m c không quá 50% GDP. 6. Hình thành ng b các lo i th trư ng, trong ó có th trư ng tài chính, d ch v tài chính và b t ng s n. 7. Hoàn thành vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c, nâng cao hi u qu và năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p. 8. Gi m t tr ng ti n m t trong t ng phương ti n thanh toán, n nh s c mua và giá tr ng ti n, nâng d n tính chuy n i c a ng Vi t Nam. C. Các nhóm gi i pháp l n: 1. Khai thác cao các ngu n l c tài chính phát tri n kinh t - xã h i. Th c hi n cơ ch , chính sách tài chính ng b , th ng nh t, t o môi trư ng kinh t vĩ mô n nh và h p d n, thúc Ny các doanh nghi p, các thành ph n kinh t , các t ng l p dân cư, các nhà u tư nư c ngoài b v n u tư phát tri n kinh t - xã h i. i m i và hoàn thi n các chính sách tài chính thu hút các ngu n l c trong và ngoài nư c thúc Ny phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i, các vùng ng l c, vùng kinh t tr ng i m t o bư c t phá trong chuy n d ch cơ c u kinh t . Ny m nh thu hút v n u tư gián ti p thông qua th trư ng tài chính trong nư c, s d ng có hi u qu t t c các kênh, các công c , các hình th c u tư tài chính; khuy n khích cung c p hàng hóa và hoàn thi n cơ ch thúc Ny th trư ng ch ng khoán phát tri n thành kênh huy ng v n ch y u cho u tư phát tri n. Hoàn thi n cơ ch tài chính t o i u ki n các a phương trong vùng kinh t tr ng i m phát hành trái phi u theo quy nh u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i. Ch ng huy
  3. ng v n trên th trư ng tài chính qu c t thông qua phát hành trái phi u Chính ph , nghiên c u thí i m th c hi n vi c phát hành trái phi u doanh nghi p trên th trư ng tài chính qu c t . ng viên h p lý các ngu n thu cho ngân sách nhà nư c trên cơ s c i cách h th ng thu , phí phù h p v i cơ ch th trư ng, theo hư ng công b ng, th ng nh t, có cơ c u h p lý và ng b trên c 3 m t: chính sách thu , hành chính thu và d ch v tư v n thu , m b o môi trư ng thu n l i khuy n khích phát tri n s n xu t, kinh doanh, thúc Ny kinh t tăng trư ng, tăng tích lũy cho doanh nghi p. Qu n lý ch t ch và khai thác có hi u qu theo k ho ch dài h n ngu n l c t t ai. Ny m nh vi c bán, cho thuê tài s n nhà nư c k c bán, cho thuê quy n khai thác, s d ng k t c u h t ng ( ư ng giao thông, b n c ng, các cơ s ào t o, d ch v ...) tái t o ngu n v n u tư cho ngân sách và nâng cao hi u qu s d ng tài s n. ng viên, thu hút r ng rãi các ngu n v n trong xã h i nh m tăng u tư nâng cao s lư ng và ch t lư ng các d ch v công c ng. Ny m nh th c hi n xã h i hóa b ng cách áp d ng cơ ch tài chính phù h p i v i các ơn v s nghi p. Hoàn thi n chính sách tài chính khuy n khích nhà u tư b v n cung c p d ch v công. 2. Phân ph i h p lý và s d ng hi u qu các ngu n l c tài chính. Hoàn thi n cơ ch , chính sách phân ph i và s d ng h p lý, ti t ki m và hi u qu ngu n l c u tư c a xã h i, thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t , phát tri n ng b các vùng kinh t , m b o ngu n l c tài chính th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t g n v i m b o công b ng xã h i và xoá ói, gi m nghèo. Nâng cao vai trò nh hư ng c a ngu n l c tài chính nhà nư c trong vi c u tư phát tri n kinh t - xã h i, trong ó v n u tư c a ngân sách nhà nư c t p trung ch y u cho xây d ng, nâng c p k t c u h t ng kinh t - xã h i, nh t là k t c u h t ng trong nông nghi p và nông thôn; m b o v n cho các công trình tr ng i m qu c gia và các m c tiêu, nhi m v ưu tiên c a chi n lư c; h tr u tư phát tri n h p lý cho các vùng khó khăn. i u ch nh cơ c u u tư Ny nhanh quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t , c bi t chú tr ng ưu tiên u tư phát tri n các vùng kinh t ng l c, chuy n d ch cơ c u kinh t trong nông nghi p, nông thôn; ti p t c th c hi n cơ ch khuy n khích nh hư ng u tư c a xã h i vào các ngành công nghi p mũi nh n, công ngh cao, góp ph n thúc Ny i m i công ngh . Khuy n khích u tư phát tri n d ch v , nh t là d ch v tài chính, ngân hàng, b o hi m, x s Th c hi n chính sách tài chính khuy n khích phát tri n các vùng kinh t ng l c làm u t u tăng trư ng kinh t g n li n v i t o i u ki n phát tri n các vùng khác trên cơ s phát huy th m nh c a t ng vùng, ng th i quan tâm u tư nhi u hơn cho các vùng khó khăn. Ch ng phân ph i, s d ng ngu n l c ngân sách nhà nư c hi u qu , áp ng yêu c u v phát tri n kinh t - xã h i, m b o qu c phòng, an ninh và các yêu c u v ho t ng qu n lý nhà nư c. Ti p t c cơ c u l i chi ngân sách nhà nư c trên cơ s phân nh rõ n i dung và ph m vi ngân sách nhà nư c c n b o m cho các i tư ng chi
  4. c a ngân sách, phát huy tính ch ng c a các a phương, ơn v , xoá bao c p tr c ti p và gián ti p qua ngân sách nhà nư c, g n cơ c u l i chi ngân sách nhà nư c v i c i cách hành chính cho phù h p v i ch c năng, nhi m v c a nhà nư c và Ny m nh xã h i hoá huy ng cao ngu n l c cho phát tri n kinh t - xã h i. Ti p t c hoàn thi n cơ ch phân c p; v a m b o t p trung th ng nh t, vai trò ch o và i u ph i c a ngân sách trung ương, v a phân c p m nh i ôi v i tăng cư ng trách nhi m và tính ch ng trong qu n lý ngân sách c a chính quy n a phương; ph n u tăng s a phương t cân i ngân sách. 3. i m i và phát tri n tài chính doanh nghi p. Xây d ng và hoàn thi n chính sách, cơ ch tài chính doanh nghi p, b o m bình ng, n nh, minh b ch, t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t khai thác và phát huy m i ngu n l c bên trong và bên ngoài doanh nghi p phát tri n s n xu t, kinh doanh và nâng cao s c c nh tranh trên th trư ng trong nư c và qu c t . Hoàn thi n chính sách, cơ ch tài chính theo hư ng Ny nhanh quá trình i m i, s p x p g n li n v i vi c tăng cư ng năng l c tài chính cho các doanh nghi p nhà nư c thông qua các hình th c c ph n hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nh p, h p nh t, gi i th ho c phá s n doanh nghi p nhà nư c. M r ng di n các doanh nghi p nhà nư c c n c ph n hóa, k c các T ng công ty và doanh nghi p l n. i m i căn b n chính sách, cơ ch qu n lý tài chính doanh nghi p nhà nư c trên cơ s tách b ch rõ ch c năng qu n lý nhà nư c, qu n lý c a ch s h u v i ch c năng qu n tr kinh doanh c a doanh nghi p; xóa b cơ ch ch qu n; phân nh rõ quy n c a các cơ quan nhà nư c th c hi n ch c năng i di n ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c; áp d ng cơ ch nhà nư c t hàng vi c s n xu t, cung c p các hàng hoá và d ch v công ích. 4. Phát tri n th trư ng tài chính, th trư ng d ch v tài chính, áp ng yêu c u thu hút các ngu n l c tài chính cho u tư phát tri n. a d ng hóa hàng hóa trên th trư ng tài chính và d ch v tài chính, tăng s lư ng và ch t lư ng hàng hóa cho th trư ng ch ng khoán trên cơ s Ny m nh ti n trình c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c, g n c ph n hoá doanh nghi p v i vi c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán. Khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác, k c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài niêm y t c phi u và huy ng v n qua th trư ng ch ng khoán. Nâng c p Trung tâm giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh thành S giao d ch ch ng khoán, thành l p Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i. ChuNn b các i u ki n t ng bư c liên k t th trư ng ch ng khoán Vi t Nam v i th trư ng ch ng khoán các nư c trong khu v c. Hoàn ch nh khung pháp lý i u ch nh ho t ng th trư ng tài chính, tăng cư ng liên k t gi a th trư ng ti n t , th trư ng v n c v ho ch nh chính sách, cơ ch ho t ng, qu n lý i u hành, giám sát ho t ng.
  5. 5. M r ng ho t ng tài chính i ngo i và ch ng h i nh p qu c t v tài chính nh m c ng c và phát tri n n n tài chính qu c gia. Xác nh l trình h p lý i v i phát tri n và t do hóa t ng bư c lu ng v n trong i u ki n h i nh p, th c hi n a d ng hóa ngu n v n, a phương hóa quan h i tác. Hoàn thi n công tác qu n lý n nư c ngoài. Xây d ng h th ng giám sát n , h th ng các ch tiêu ánh giá hi u qu các d án, chương trình s d ng v n vay nư c ngoài, c bi t i v i ngu n v n vay thương m i nư c ngoài c a các doanh nghi p theo cơ ch t vay t tr . Nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n c a Qu tích lu tr n nư c ngoài và t ch c vi c thanh toán n úng h n. Tăng cư ng ngu n nhân l c và năng l c trong qu n lý n nư c ngoài. Hoàn thi n khung pháp lý v tài chính theo chuNn m c qu c t h i nh p thành công; i u ch nh và xây d ng cơ ch , chính sách tài chính phù h p v i các cam k t song phương và a phương. Th c hi n b o h i v i s n xu t trong nư c và các nh ch tài chính, ngân hàng, thương m i có tr ng i m, có th i gian và l trình rõ ràng, minh b ch. 6. Nâng cao năng l c và hi u qu giám sát tài chính, m b o lành m nh hóa tài chính và an ninh tài chính qu c gia. Thi t l p h th ng c nh báo s m k p th i ngăn ch n nh ng nguy cơ làm m t an ninh trong h th ng tài chính, áp d ng ch báo cáo tài chính b t bu c, th c hi n công khai tài chính, hoàn ch nh h th ng ki m soát chi ngân sách nhà nư c. Th c hi n ki m toán i v i các ơn v th hư ng kinh phí ngân sách nhà nư c. Hoàn thi n và nâng cao năng l c, ch t lư ng ho t ng c a công tác ki m tra, thanh tra tài chính trong t t c các lĩnh v c, c bi t là công tác qu n lý, s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c, công tác qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. Ki n toàn t ch c và nâng cao năng l c t ch c giám sát tài chính, t p trung u m i vào B Tài chính. 7. C i cách hành chính trong lĩnh v c tài chính, m b o ho t ng tài chính thông su t, ch t lư ng và hi u qu . ng b hoá h th ng văn b n quy ph m pháp lu t và c i cách th t c hành chính v tài chính; hoàn thi n ch c năng, nhi m v , c ng c và ki n toàn t ch c b máy qu n lý tài chính; tiêu chuNn hóa cán b tài chính, xây d ng i ngũ công ch c ngành tài chính v s lư ng, có cơ c u h p lý, trình chuyên môn nghi p v cao; hi n i hóa qu n lý tài chính, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t nâng cao năng l c và hi u qu qu n lý tài chính. D. Các chương trình hành ng c th : nh hư ng phát tri n tài chính n năm 2010 ư c tri n khai th c hi n theo các chương trình và án, c th như sau: 1. Chương trình c i cách h th ng thu n năm 2010 (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 2. Chương trình i m i và hoàn thi n cơ ch qu n lý tài chính doanh nghi p, bao g m các án xây d ng cơ ch , chính sách tài chính Ny nhanh ti n trình c i cách
  6. doanh nghi p nhà nư c; án xây d ng cơ ch tài chính i v i các lo i hình doanh nghi p; án tăng cư ng năng l c tài chính và nâng cao s c c nh tranh c a doanh nghi p và án xây d ng h th ng giám sát tài chính doanh nghi p (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 3. Chương trình i m i và hoàn thi n cơ ch qu n lý tài s n công, bao g m các án xây d ng cơ ch , chính sách tài chính qu n lý t ai, án i m i cơ ch , chính sách qu n lý tài chính i v i tài s n k t c u h t ng, án hoàn thi n cơ ch qu n lý tài s n khu v c hành chính s nghi p c a nhà nư c, án thành l p cơ quan mua s m và bán u giá tài s n công khu v c hành chính s nghi p c a Nhà nư c, án tăng cư ng năng l c và nâng cao năng l c qu n lý tài s n công (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). ư4. án huy ng, phân ph i và s d ng có hi u qu v n u tư; bao g m án xây d ng chính sách huy ng và u tư v n (c trong và ngoài nư c) (B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư t ch c th c hi n). 5. án tri n khai Lu t Ngân sách nhà nư c, bao g m hoàn thi n công tác qu n lý, xây d ng chính sách, cơ ch qu n lý ngân sách nhà nư c; án i m i cơ c u chi ngân sách nhà nư c (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 6. án xây d ng cơ ch thí i m Nhà nư c xây d ng nhà c a, cơ s h t ng cho các cơ s ngoài công l p cho thuê dài h n; khuy n khích v tài chính, v giao quy n s d ng t... nh m khuy n khích khu v c ngoài công l p phát tri n. 7. án tri n khai th c hi n Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m giai o n 2003 - 2010 (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 8. án xây d ng l trình t ng th v phát tri n và hoàn thi n th trư ng tài chính n 2010 (B Tài chính ch trì và ph i h p v i các B liên quan t ch c th c hi n). 9. án i m i qu n lý n Chính ph và qu n lý n nư c ngoài c a qu c gia (B Tài chính ch trì và ph i h p v i các B liên quan t ch c th c hi n). 10. án i m i ho t ng h i quan theo Lu t H i quan (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 11. án hoàn thi n qu n lý giá theo Pháp l nh giá, bao g m hoàn thi n cơ ch qu n lý giá, xóa b cơ ch b o h , bao c p qua giá, xoá b cơ ch hai giá, hình thành các S giao d ch hàng hóa; nghiên c u xây d ng khung pháp lý v ch ng bán phá giá và ki m soát giá c quy n, ki m soát chuy n giá n i b ; tăng cư ng áp d ng phương th c u giá (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 12. án tăng cư ng và i m i công tác thanh tra tài chính (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 13. án xây d ng tiêu chuNn, nh m c trang b cho các cơ quan hành chính nhà nư c và công ch c hành chính (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n).
  7. 14. án c i cách hành chính và nâng cao năng l c qu n lý n n tài chính qu c gia, án i m i công tác ào t o, nghiên c u khoa h c và nâng cao năng l c i ngũ cán b , công ch c ngành Tài chính (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). 15. án th c hi n Quy t nh c a Chính ph v k ho ch phát tri n, ng d ng tin h c và hi n i hoá công ngh qu n lý tài chính, ngân sách (B Tài chính ch trì t ch c th c hi n). i u 2. T ch c th c hi n 1. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B K ho ch và u tư, các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n nh hư ng phát tri n tài chính Vi t Nam n năm 2010. 2. Căn c n i dung c a nh hư ng phát tri n tài chính quy nh t i Quy t nh này, B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch ho t ng theo nh kỳ hàng năm và 5 năm, phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c trong cùng th i kỳ; hư ng d n, ki m tra, giám sát và t ng h p tình hình th c hi n theo nh kỳ hàng năm, báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ch c sơ k t tình hình th c hi n vào năm 2005 và t ng k t tình hình th c hi n vào năm 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản