Quyết định số 2112/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 2112/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2112/2003/QĐ-BGTVT về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2112/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2112/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2112/2003/Q -BGTVT NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C B SUNG, S A IM TS I U C A QUY NNH V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG B NG Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 824/2002/Q -BGTVT ngày 25/3/2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i) B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t nam, V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, QUY T NNH i u 1. B sung, s a i m t s i u c a Quy nh v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng ư ng b như sau: 1. B sung Kho n 5 vào i u 4 như sau: "5. Kích thư c th c t là các kích thư c bao o ư c khi hàng ã x p lên phương ti n v n chuy n, g m: - Chi u dài; - Chi u r ng; - Chi u cao tính t m t t". 2. i u 5 ư c s a i như sau: " i u 5. Hàng siêu trư ng, siêu tr ng 1. Hàng siêu trư ng là hàng không tháo r i ra ư c, khi x p lên phương ti n v n chuy n có m t trong các kích thư c th c t sau:
  2. - Chi u dài l n hơn 20 mét; - Chi u r ng l n hơn 2,5 mét; - Chi u cao l n hơn 4,2 mét. 2. Hàng siêu tr ng là hàng không tháo r i ra ư c có tr ng lư ng trên 32 t n". 3. S a i kho n 1 i u 6 như sau: "1. Phương ti n v n chuy n hàng siêu ttrư ng, siêu tr ng ph i có tr ng t i, kích thư c phù h p v i hàng v n chuy n". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S giao thông v n t i, Giám c S giao thông công chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản