Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg về ban hành Quy chế kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 212/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 212/1998/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1998 V BAN HÀNH QUY CH KHO NGO I QUAN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh h i quan ngày 20 tháng 02 năm 1990; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch kho ngo i quan. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 104/TTg ngày 16 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch kho ngo i quan. i u 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH KHO NGO I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 212/1998/Q -TTg ngày 02 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Kho ngo i quan là khu v c kho, bãi ư c l p trên lãnh th Vi t Nam, ngăn cách v i khu v c xung quanh t m lưu gi , b o qu n ho c th c hi n m t s d ch v iv i hàng hoá t nư c ngoài, ho c t trong nư c ưa vào theo h p ng thuê Kho ngo i quan ư c ký gi a ch kho và ch hàng dư i s ki m tra, giám sát c a H i quan. Hàng hoá g i t m lưu gi , b o qu n trong Kho ngo i quan n u là hàng xu t khNu là hàng ã làm xong th t c h i quan xu t khNu; n u là hàng t nư c ngoài ưa vào là hàng ch chuy n ti p i nư c khác ho c ch làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam, chưa ph i n p thu nh p khNu. Ch hàng ư c b o m quy n s h u i v i hàng hoá c a mình g i trong Kho ngo i quan. i u 2. Kho ngo i quan và t t c hàng hoá, phương ti n v n t i ra, vào ho c lưu gi , b o qu n trong Kho ngo i quan ph i ch u s ki m tra, giám sát và qu n lý c a cơ quan H i quan. i u 3. Nh ng t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. "Ch kho": Là doanh nghi p ư c phép kinh doanh Kho ngo i quan. 2. "Ch hàng": Là ngư i (pháp nhân, th nhân) có hàng hoá g i trong Kho ngo i quan. 3. " i di n h p pháp c a ch hàng": Là ngư i ư c ch hàng u quy n theo quy nh c a pháp lu t, k c ngư i nư c ngoài. Ch hàng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các quy t nh i v i i di n h p pháp ã u quy n. 4. "H i quan Kho ngo i quan": Là ơn v H i quan tr c ti p th c hi n vi c làm th t c h i quan, ki m tra, giám sát i v i hàng hoá ưa vào, ưa ra, lưu gi , b o qu n và các d ch v trong Kho ngo i quan. Chương 2 THÀNH L P VÀ THUÊ KHO NGO I QUAN i u 4. Kho ngo i quan ư c phép thành l p các khu v c sau: 1. Các t nh, thành ph là u m i giao lưu hàng hoá gi a nư c ta v i nư c ngoài, có lưu lư ng hàng hoá xu t nh p khNu l n, có i u ki n thu n ti n cho vi c v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu. Th tư ng Chính ph quy t nh t ng trư ng h p c th các t nh, thành ph ư c phép l p Kho ngo i quan theo ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c a T ng c c H i quan. 2. Các Khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t, c khu kinh t (dư i ây g i chung là Khu công nghi p) ã ư c các cơ quan có thNm quy n cho phép thành l p.
  3. i u 5. Thành l p Kho ngo i quan. 1. Doanh nghi p n m trên a bàn các khu v c quy nh t i kho n 1 i u 4, khi xin phép thành l p Kho ngo i quan ph i có các i u ki n: a. Doanh nghi p Nhà nư c Vi t Nam có i ngũ cán b có trình nghi p v kinh doanh kho v n, giao nh n hàng hoá xu t nh p khNu, có trình v nghi p v giao d ch thương m i qu c t . b. Có gi y t h p pháp v quy n s d ng các m t b ng kho, bãi c n thi t theo úng pháp lu t. Kho, bãi ph i ư c ngăn cách v i khu v c xung quanh b ng h th ng tư ng rào ch c ch n, có trang b cơ s v t ch t k thu t, b o m an toàn cho ngư i, phương ti n v n chuy n, lưu gi , b o qu n hàng hoá, thu n ti n cho vi c ki m tra, giám sát c a H i quan. c. Ch p hành t t chính sách pháp lu t; quan h v kinh doanh, tài chính, tín d ng rõ ràng. d. N p y l phí thành l p Kho ngo i quan theo quy nh. e. H sơ xin thành l p Kho ngo i quan bao g m: - ơn xin thành l p Kho ngo i quan theo m u do T ng c c H i quan ban hành. - Văn b n ngh c a B ch qu n ho c U ban nhân dân t nh, thành ph g i Th tư ng Chính ph và T ng c c H i quan. - Gi y phép ho c quy t nh thành l p doanh nghi p. (B n sao có công ch ng). - Sơ thi t k khu v c kho, bãi th hi n rõ ư ng ranh gi i ngăn cách v i bên ngoài, b trí các kho hàng, h th ng ư ng v n chuy n n i b khu kho, h th ng b o v , phòng, ch a cháy, Văn phòng kho và nơi làm vi c c a ơn v H i quan Kho. - Báo cáo gi i trình c th (b ng văn b n) v ho t ng c a kho. - Ch ng t v tài kho n t i Ngân hàng. - Ch ng t h p pháp v quy n s d ng kho, bãi. 2. Doanh nghi p xin thành l p Kho ngo i quan trong các Khu công nghi p ph i có các i u ki n sau: a. Ph i là doanh nghi p có ch c năng kinh doanh kho v n, giao nh n hàng hoá xu t nh p khNu, cung ng v t tư, nguyên li u nh p khNu cho Khu công nghi p. b. Kho ngo i quan ph i ư c thành l p trong ranh gi i a lý Khu công nghi p. c. Ch p hành t t chính sách pháp lu t; quan h v kinh doanh, tài chính, tín d ng rõ ràng.
  4. d. N p y l phí thành l p Kho ngo i quan theo quy nh. e. H sơ xin thành l p Kho ngo i quan: - ơn xin thành l p Kho ngo i quan theo m u do T ng c c H i quan ban hành. - Quy t nh ch p thu n u tư c a cơ quan có thNm quy n ho c gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. (B n sao có công ch ng). - Có văn b n ngh c a Ban qu n lý Khu công nghi p c p t nh, thành ph g i Th tư ng Chính ph và T ng c c H i quan. M i Khu công nghi p không quá 01 doanh nghi p ư c phép thành l p Kho ngo i quan. - Sơ thi t k khu v c kho trong t ng th Khu công nghi p, th hi n rõ: ư ng ranh gi i ngăn cách v i ph n còn l i c a Khu công nghi p, v trí các kho hàng, h th ng ư ng v n chuy n n i b khu kho, h th ng b o v , phòng cháy, ch a cháy, Văn phòng kho và nơi làm vi c c a H i quan Kho. - Báo cáo gi i trình c th (b ng văn b n) v ho t ng c a Kho. -H p ng thuê t ho c kho, bãi trong Khu công nghi p. i u 6. Th t c xét c p Gi y phép kinh doanh Kho ngo i quan. 1. ơn xin thành l p Kho ngo i quan và b h sơ ư c g i n H i quan t nh, thành ph . Trong ph m vi 15 ngày k t ngày nh n ư c ơn và h sơ c a doanh nghi p, C c H i quan t nh, thành ph nghiên c u h sơ, kh o sát th c t kho, bãi, có báo cáo và ki n ngh v i T ng c c H i quan. Trong ph m vi 15 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a C c H i quan t nh, thành ph và h sơ c a doanh nghi p, T ng c c H i quan xem xét, trình Th tư ng Chính ph . Khi Th tư ng Chính ph ch p thu n, trong th i gian 15 ngày T ng c c H i quan ph i hoàn thành th t c c p gi y phép thành l p Kho ngo i quan. 2. nh kỳ m i năm m t l n và t xu t, T ng c c H i quan ti n hành ki m tra tình hình ho t ng c a t ng Kho ngo i quan báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n pháp lu t, ch p hành Quy ch Kho ngo i quan c a các doanh nghi p ư c c p gi y phép. i v i các trư ng h p ch Kho ngo i quan vi ph m chính sách, pháp lu t liên quan n ho t ng c a Kho ngo i quan mà trong 1 năm có 3 l n b x lý hành chính do vi ph m Quy ch Kho ngo i quan m c ph t ti n t 20 tri u ng tr lên ho c b truy c u trách nhi m hình s thì T ng c c H i quan ra Quy t nh rút Gi y phép. 3. Sau th i h n 6 tháng k t ngày nh n gi y phép thành l p Kho ngo i quan, doanh nghi p không ưa Kho vào ho t ng mà không có lý do chính áng thì T ng c c H i quan ra quy t nh rút Gi y phép. 4. Căn c vào nhu c u kinh doanh, ki n ngh c a doanh nghi p và phù h p v i v trí a lý và các i u ki n ho t ng c a Kho ngo i quan, T ng c c H i quan quy t nh cho phép doanh nghi p m r ng, thu h p, d ch chuy n a i m Kho ngo i quan ho c
  5. t m th i s d ng các kho, bãi g n khu v c Kho ngo i quan trong th i gian nh t nh lưu gi hàng g i Kho ngo i quan, nhưng phài m b o các i u ki n qu n lý ch t ch theo các quy nh t i Quy ch này. i u 7. Sau khi có s tho thu n ho c u quy n c a ch hàng, ch Kho ngo i quan ư c phép làm các d ch v sau ây trong Kho ngo i quan: 1. V n chuy n hàng hoá t c a khNu vào Kho ngo i quan và t Kho ngo i quan ra c a khNu; 2. Môi gi i tiêu th i v i hàng hoá g i Kho ngo i quan; 3. Thay m t ch hàng làm th t c h i quan; 4. Môi gi i giám nh, b o hi m; 5. Tái ch , gia c bao bì, óng gói l i, b o dư ng, s a ch a hàng hoá; các lo i d ch v này ph i th c hi n trong Kho ngo i quan có s giám sát c a H i quan. 6. V n chuy n hàng hoá t Kho ngo i quan này sang Kho ngo i quan khác. T ng c c H i quan hư ng d n c th vi c th c hi n i u này. i u 8. Ch Kho ngo i quan trong các Khu công nghi p ngoài vi c ư c th c hi n các d ch v ghi t i i u 7, còn ư c t m nh p khNu hàng hoá là v t tư, nguyên li u cung c p cho các doanh nghi p s n xu t trong Khu công nghi p ó. Hàng hoá này thu c di n chưa ph i ch u thu nh p khNu cho n khi ư c phép nh p khNu chính th c vào Vi t Nam. T ng c c H i quan hư ng d n c th vi c th c hi n i u này. i u 9. Thuê Kho ngo i quan. 1. i tư ng ư c phép thuê Kho ngo i quan: - Doanh nghi p, t ch c nư c ngoài và cá nhân ngư i nư c ngoài. - Doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t ư c phép kinh doanh xu t nh p khNu. - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 2. H p ng thuê Kho ngo i quan: H p ng thuê Kho ngo i quan do ch kho và ch hàng tho thu n theo yêu c u chung c a hai bên, m b o phù h p v i chính sách, pháp lu t Vi t Nam. Trong h p ng, nh t thi t ph i ghi nh ng n i dung: tên ch ng lo i hàng hoá, s lư ng, ch t lư ng hàng hoá; th i h n thuê kho, các d ch v ghi t i i u 7 n u ch hàng có yêu c u.
  6. H p ng thuê Kho ngo i quan ph i ư c ký và ăng ký v i cơ quan H i quan ch m nh t 24 gi trư c khi hàng t i c a khNu nh p u tiên c a Vi t Nam. 3. Th i h n thuê Kho ngo i quan ư c quy nh trong h p ng thuê kho nhưng không quá 01 (m t) năm. Th i h n thuê kho có th ư c gia h n thêm 2 l n, m i l n không quá 06 tháng và ph i thông báo b ng văn b n cho H i quan Kho ngo i quan trư c khi h p ng thuê kho h t h n. Trư ng h p h p ng thuê kho ã h t h n mà ch hàng không làm th t c gia h n thì hàng hoá b x lý như sau: - N u trong th i h n 30 ngày k t ngày h t h n h p ng mà ch hàng ký h p ng gia h n thì H i quan ch p nh n h p ng gia h n. - Ngoài 30 ngày thì c 01 tháng ch kho ph i thông báo cho ch hàng 01 l n. Trong 03 tháng k t ngày h t h n h p ng, n u ch hàng ký h p ng gia h n thì x lý vi ph m hành chính, ch p nh n h p ng gia h n. Quá 03 tháng k t ngày h t h n h p ng mà ch hàng không ký h p ng gia h n thì ch kho thông báo b ng văn b n cho ch hàng và H i quan Kho ngo i quan. Sau 15 ngày k t ngày công b thông báo mà ch hàng không tr l i thì H i quan t ch c thanh lý theo quy nh hi n hành, ti n thanh ký n p ngân sách Nhà nư c sau khi tr các chi phí lưu kho, phí d ch v (n u có) và chi phí t ch c thanh lý theo quy nh c a B Tài chính. - Trong th i h n g i hàng n u ch hàng có văn b n ho c gi a ch kho và ch hàng cùng có văn b n tho thu n t b hàng hoá g i kho thì H i quan t ch c thanh lý. Ti n thanh lý hàng hoá ó ư c x lý như quy nh nêu trên. - N u hàng hoá b hư h ng không còn s d ng ư c thì ư c phép tiêu hu theo quy nh t i kho n 4, i u 13 Quy ch này. Chương 3 TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ ƯA VÀO, ƯA RA VÀ LƯU GI B O QU N TRONG KHO NGO I QUAN i u 10. Hàng hoá ưa vào, ưa ra và lưu gi , b o qu n trong Kho ngo i quan: 1. T t c các lo i hàng hoá xu t khNu ã làm xong th t c H i quan, hàng t nư c ngoài ưa vào Vi t Nam ch chuy n ti p sang nư c khác ho c ch nh p khNu vào Vi t Nam c a các i tư ng ư c phép thuê Kho ngo i quan quy nh t i kho n 1 i u 9 u ư c ưa vào lưu gi trong Kho ngo i quan, tr các hàng hoá sau ây: - Hàng hoá gi m o nhãn hi u ho c tên g i xu t x Vi t Nam. - Hàng gây nguy hi m công c ng ho c ô nhi m môi trư ng. - Hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu, tr trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép.
  7. Nh ng hàng hoá t m ng ng nh p khNu trong t ng th i kỳ v n ư c phép ưa vào lưu gi trong Kho ngo i quan xu t ra nư c ngoài. Hàng t m ng ng xu t khNu không ư c phép ưa vào lưu gi trong Kho ngo i quan. 2. Hàng g i Kho ngo i quan ch nh p khNu vào th trư ng n i a bao g m: - Hàng c a ch hàng là ngư i nư c ngoài chưa ký h p ng bán hàng cho doanh nghi p Vi t Nam. - Hàng c a doanh nghi p Vi t Nam nh p khNu t nư c ngoài nhưng chưa làm th t c h i quan nh p khNu vào th trư ng n i a. 3. Hàng hoá lưu gi , b o qu n trong Kho ngo i quan ph i phù h p v i h p ng thuê Kho ngo i quan. Hàng hoá ưa vào, ưa ra Kho ngo i quan u ph i làm th t c h i quan và n p l phí h i quan theo úng quy nh. 4. Vi c v n chuy n hàng hoá t c a khNu ho c t a i m t p k t sau khi ã làm xong th t c h i quan ( i v i hàng xu t khNu ưa vào Kho ngo i quan) n Kho ngo i quan ho c t Kho ngo i quan n c a khNu u ph i ch u s giám sát, qu n lý c a H i quan. Vi c v n chuy n này ư c ti n hành c b ng ư ng bi n ho c ư ng b ; qua các c a khNu qu c t , qu c gia. Trư ng h p giao hàng xu t khNu i qua các a i m khác, Ch t ch U ban nhân dân t nh biên gi i xem xét quy t nh t ng a i m c th nhưng ph i m b o nguyên t c gi v ng l i ích, ch quy n an ninh qu c gia, tr t t biên gi i và ch ng buôn l u. i u 11. Th t c H i quan i v i hàng hoá ưa vào Kho ngo i quan: 1. Hàng t nư c ngoài n c a khNu u tiên c a Vi t Nam trư c khi ưa vào Kho ngo i quan, ch hàng ho c ngư i i di n h p pháp c a ch hàng ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan h p ng thuê Kho ngo i quan, t khai và các ch ng t khác do T ng c c H i quan quy nh. Th t c nh p kho theo quy nh c a T ng c c H i quan. 2. Hàng t n i a Vi t Nam ưa vào Kho ngo i quan bao g m hàng xu t khNu ã làm xong th t c h i quan ch xu t khNu; hàng h t th i h n t m nh p ph i tái xu t khNu; hàng do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh bu c ph i tái xu t khNu. i v i hàng t n i a Vi t Nam ưa vào Kho ngo i quan, ch hàng ph i làm y các th t c h i quan như i v i m t lô hàng xu t khNu, k c vi c n p thu (n u có) theo lu t nh. Ch hàng ho c i di n h p pháp c a ch hàng ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan h p ng thuê Kho ngo i quan, t khai hàng xu t khNu ã làm xong th t c H i quan, t khai hàng ưa vào Kho ngo i quan và các ch ng t c n thi t khác do T ng c c H i quan quy nh làm th t c nh p kho. i u 12. Th t c h i quan i v i hàng hoá ưa ra kh i Kho ngo i quan: 1. ưa hàng ra nư c ngoài: Ch hàng ho c i di n h p pháp c a ch hàng xu t hàng hoá trong kho ra nư c ngoài ph i th c hi n khai báo h i quan và xu t trình cho H i quan Kho ngo i quan:
  8. - T khai hàng hoá xu t. - Gi y u quy n xu t hàng (n u chưa ư c u quy n trong h p ng thuê kho). - Phi u xu t kho. H i quan Kho ngo i quan i chi u b ch ng t khai báo khi xu t kho v i ch ng t khi làm th t c nh p kho và th c t lô hàng, n u phù h p thì làm th t c xu t, th c hi n ch niêm phong h i quan ho c áp t i hàng n c a khNu xu t hàng. N u lô hàng c a m t h p ng xu t m t l n không h t thì tr lùi cho n h t s lư ng hàng hoá ghi trong h p ng. Trong trư ng h p g p khó khăn trong vi c giao hàng thì th i h n lưu gi hàng t i khu v c c a khNu biên gi i cũng không ư c quá 180 ngày. N u t i khu v c c a khNu biên gi i có Kho ngo i quan thì ph i g i vào Kho ngo i quan ch xu t khNu. Sau th i h n 180 ngày, n u hàng hoá chưa ưa h t ra kh i Vi t Nam thì ch hàng ho c i di n h p pháp c a ch hàng ph i ký h p ng g i h n vào Kho ngo i quan biên gi i ho c ký h p ng ưa hàng tr l i Kho ngo i quan cũ và làm th t c nh p Kho tr l i. 2. Nh p hàng hoá vào Vi t Nam: a. Hàng t nư c ngoài t m g i Kho ngo i quan, hàng h t th i h n t m nh p ph i làm th t c tái xu t g i Kho ngo i quan n u ư c phép nh p khNu ưa vào tiêu th t i th trư ng n i a Vi t Nam thì coi như hàng hoá nh p khNu t nư c ngoài vào Vi t Nam và ph i th c hi n y các quy nh hi n hành i v i hàng hoá nh p khNu. Th i i m nh p khNu là th i i m H i quan ăng ký t khai hàng nh p khNu. Hàng vi ph m pháp lu t có quy t nh x lý bu c ph i tái xu t g i Kho ngo i quan không ư c nh p khNu tr l i. b. Hàng hoá t Kho ngo i quan ưa vào Khu ch xu t và Khu công nghi p, Khu công ngh cao và ngư c l i coi như hàng nh p khNu t nư c ngoài ho c xu t khNu ra nư c ngoài th c hi n theo Quy ch này và Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 13. Qu n lý lưu gi , b o qu n hàng trong Kho ngo i quan. 1. M i s d ch chuy n hàng hoá trong kho ho c t kho này sang kho khác ph i thông báo H i quan Kho ngo i quan. th c hi n các d ch v ghi t i i u 7 c a Quy ch này, ch kho ph i thông báo cho H i quan Kho ngo i quan trư c khi th c hi n và ph i ch u s giám sát c a H i quan Kho ngo i quan trong su t quá trình th c hi n. 2. Ch Kho ngo i quan ph i m s sách theo dõi xu t, nh p kho theo m u th ng nh t và ch ghi chép báo cáo do T ng c c H i quan quy nh. 3. Hàng năm, ch kho ph i t ch c ki m kê hàng t n ng trong Kho ngo i quan dư i s giám sát c a H i quan Kho ngo i quan. nh kỳ 06 tháng, 01 năm ch Kho ngo i quan ph i báo cáo cho H i quan Kho ngo i quan v ho t ng c a Kho ngo i quan. 4. Trong trư ng h p mu n tiêu hu nh ng lô hàng v , hư h ng, gi m phNm ch t ho c quá th i h n s d ng phát sinh trong quá trình lưu kho, ph i có tho thu n b ng
  9. văn b n gi a ch hàng ho c i di n h p pháp c a ch hàng v i ch Kho g i cho H i quan t nh, thành ph nơi có Kho ngo i quan. Vi c tiêu hu nh ng lô hàng này ph i làm y th t c theo quy nh c a T ng c c H i quan. Chương 4 X LÝ VI PH M i u 14. Nh ng hành vi vi ph m các i u kho n trong Quy ch này, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 15. Quy ch này thay th Quy ch Kho ngo i quan ban hành kèm theo Quy t nh s 104/TTg ngày 16 tháng 3 năm 1994 và có hi u l c thi hành theo Quy t nh s 212/1998/Q -TTg ngày 02 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . i u 16. T ng c c trư ng T ng c c H i quan có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy ch này, B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản