quyết định số 212/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
67
lượt xem
8
download

quyết định số 212/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quyết định số 212/2005/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quyết định số 212/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 212/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ AN TOÀN SINH H C IV I CÁC SINH V T BI N I GEN; S N PH M, HÀNG HOÁ CÓ NGU N G C T SINH V T BI N I GEN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. i u 2. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương có liên quan hư ng d n và t ch c th c hi n Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) QUY CH QU N LÝ AN TOÀN SINH H C I V I CÁC SINH V T BI N I GEN; S N PH M, HÀNG HOÁ CÓ NGU N G C T SINH V T BI N I GEN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 212/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c trong các ho t ng: nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh và kh o nghi m; s n xu t, kinh doanh và s d ng; nh p khNu, xu t khNu, lưu gi và v n chuy n; ánh giá, qu n lý r i ro và c p gi y ch ng nh n an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen nh m b o v s c kho con ngư i, môi trư ng và a d ng sinh h c. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i là t ch c, cá nhân) có ho t ng liên quan t i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen trên lãnh th Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i các quy nh t i Quy ch này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. An toàn sinh h c là các bi n pháp qu n lý an toàn trong các ho t ng: nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh và kh o nghi m; s n xu t, kinh doanh và s d ng; nh p khNu, xu t khNu, lưu gi và v n chuy n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. 2. Gen là ơn v di truy n, m t o n c a v t ch t di truy n quy nh s di truy n c a tính tr ng sinh v t. 3. ADN (axit deoxyribonucleic) là v t ch t di truy n c a sinh v t, có hình d ng m t chu i xo n kép, bao g m r t nhi u gen ( ơn v di truy n). 4. Công ngh chuy n gen là vi c chuy n gen c a m t sinh v t này sang cho m t sinh v t khác, b t bu c chu i ADN c a sinh v t ó ph i ti p nh n gen m i. 5. Sinh v t bi n i gen là các ng v t, th c v t, vi sinh v t có c u trúc gen b thay i do công ngh chuy n gen. 6. S n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen là s n phNm, hàng hoá ư c t o ra toàn b ho c m t ph n t sinh v t bi n i gen. 7. Phóng thích sinh v t bi n i gen là vi c ch ng ưa sinh v t bi n i gen vào môi trư ng.
 3. 8. ánh giá r i ro là xác nh tính ch t nguy hi m ti m Nn và m c thi t h i ã ho c s có th x y ra trong các ho t ng có liên quan n sinh v t bi n i gen, nh t là vi c s d ng và phóng thích sinh v t bi n i gen; n s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen i v i s c kho con ngư i, môi trư ng và a d ng sinh h c. 9. Qu n lý r i ro là vi c th c hi n các bi n pháp an toàn ngăn ng a, x lý và kh c ph c nh ng r i ro trong các ho t ng có liên quan n sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen i v i s c kh e c a con ngư i, môi trư ng và a d ng sinh h c . 10. Kh o nghi m là ho t ng ki m nh m c an toàn sinh h c c a sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen trong i u ki n c th c a Vi t Nam trư c khi ưa vào s n xu t, kinh doanh và s d ng. Chương 2: NGHIÊN C U KHOA H C, PHÁT TRI N CÔNG NGH VÀ KH O NGHI M i u 4. Nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh 1. Các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh v sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ph i tuân th các quy nh hi n hành v qu n lý khoa h c và công ngh và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. T ch c, cá nhân ch ư c phép ti n hành các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh v sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen khi có y các i u ki n v cơ s v t ch t k thu t, thi t b , công ngh và cán b chuyên môn phù h p v i ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh i v i t ng lo i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. 3. T ch c, cá nhân khi ti n hành các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh v sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ph i ăng ký v i B Khoa h c và Công ngh và B qu n lý ngành, lĩnh v c v v n này. 4. T ch c, cá nhân ti n hành ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh v sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen có trách nhi m gi gìn, b o qu n an toàn, không th t thoát các sinh v t bi n i gen và các v t li u có liên quan nguy hi m khác ra môi trư ng. i u 5. Kh o nghi m T ch c, cá nhân ti n hành kh o nghi m i v i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ph i tuân th các quy nh sau ây: 1. i u ki n ăng ký ho t ng kh o nghi m:
 4. a) Có cơ s v t ch t k thu t, thi t b , công ngh và cán b chuyên môn phù h p v i ho t ng kh o nghi m i v i t ng lo i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen có th ki m soát và x lý r i ro h u hi u theo quy nh c a B qu n lý ngành, lĩnh v c v v n này; b) Sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen c n ti n hành kh o nghi m ph i là k t qu c a quá trình nghiên c u khoa h c và ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ánh giá nghi m thu; c) Có các bi n pháp giám sát và qu n lý r i ro trong quá trình kh o nghi m; d) Khu v c ti n hành kh o nghi m ph i ư c cách ly v i khu dân cư, khu b o t n thiên nhiên theo quy nh c a B qu n lý ngành, lĩnh v c v v n này. 2. H sơ ăng ký g m: a) ơn ăng ký kh o nghi m; b) ý ki n ng ý b ng văn b n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi d ki n tri n khai kh o nghi m; c) Gi y t ch ng minh i u ki n quy nh t i Kho n 1 i u này; d) Các thông tin liên quan c n thi t khác theo yêu c u c a cơ quan c p ăng ký. 3. Trình t , th t c: a) G i h sơ ăng ký kh o nghi m n B qu n lý ngành, lĩnh v c; b) Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B qu n lý ngành, lĩnh v c v v n này có trách nhi m thNm nh h sơ và ra quy t nh cho phép kh o nghi m i v i các trư ng h p i u ki n; trư ng h p không cho phép ti n hành kh o nghi m, B qu n lý ngành, lĩnh v c ti p nh n h sơ ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 4. B qu n lý ngành, lĩnh v c có trách nhi m báo cáo cho B Tài nguyên và Môi trư ng, cơ quan u m i c a Chính ph bi t khi cho phép t ch c, cá nhân ti n hành kh o nghi m. Chương 3: S N XU T, KINH DOANH VÀ S D NG i u 6. i u ki n s n xu t, kinh doanh 1. T ch c, cá nhân ch ư c ti n hành s n xu t, kinh doanh và ưa vào s d ng các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen khi có các i u ki n sau:
 5. a) Sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen trên ã ư c c p gi y ch ng nh n an toàn sinh h c; b) Sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen trên n m trong danh m c các sinh v t bi n i gen, s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ư c phép s n xu t, kinh doanh, s d ng do B qu n lý ngành, lĩnh v c quy nh. 2. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh và ưa vào s d ng các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ph i có gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t, kinh doanh v lĩnh v c tương ng. i u 7. Ghi nhãn hàng hoá T ch c, cá nhân có s n phNm, hàng hoá là sinh v t bi n i gen ho c s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen lưu thông, buôn bán trên th trư ng, ngoài vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t hi n hành v ghi nhãn hàng hoá còn ph i ghi thêm dòng ch trên bao bì: "s n phNm có s d ng công ngh chuy n gen” ngư i tiêu dùng xem xét, l a ch n. i u 8. Theo dõi, giám sát và báo cáo T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ph i thư ng xuyên theo dõi, giám sát m c an toàn c a chúng i v i s c kh e con ngư i, môi trư ng, a d ng sinh h c; khi x y ra r i ro ph i báo cáo ngay v i B Tài nguyên và Môi trư ng và B qu n lý ngành, lĩnh v c v v n này. Chương 4: NH P KH U, XU T KH U, LƯU GI VÀ V N CHUY N i u 9. i u ki n nh p kh u sinh v t bi n i gen 1. Sinh v t bi n i gen nh p khNu vào Vi t Nam nh m m c ích nghiên c u ph i tuân th các i u ki n sau: a) ã ư c nư c xu t khNu cho phép s d ng v i cùng m c ích trên ph m vi lãnh th c a qu c gia ó; b) Có bi n pháp qu n lý r i ro h u hi u. 2. Sinh v t bi n i gen nh p khNu vào Vi t Nam nh m m c ích kh o nghi m, s n xu t, kinh doanh, s d ng ph i tuân th các i u ki n sau: a) ã ư c nư c xu t khNu cho phép s d ng v i cùng m c ích trên ph m vi lãnh th c a qu c gia ó;
 6. b) ã ư c ánh giá r i ro trong i u ki n c th c a qu c gia ó; trư ng h p nh p khNu nh m m c ích s n xu t, kinh doanh, s d ng, sinh v t bi n i gen còn ph i b o m ã ư c ánh giá r i ro trong i u ki n c th c a Vi t Nam; c) Nư c xu t khNu ã thi t l p ư c cơ ch qu n lý an toàn h u hi u i v i sinh v t bi n i gen ó. i u 10. i u ki n nh p kh u s n ph m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen 1. S n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen nh p khNu vào Vi t Nam nh m m c ích nghiên c u ph i tuân th các quy nh t i Kho n 1 i u 9 Quy ch này. 2. S n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen nh p khNu vào Vi t Nam nh m m c ích kh o nghi m, s n xu t, kinh doanh, s d ng ph i tuân th các i u ki n sau: a) ã ư c nư c xu t khNu cho phép s d ng v i cùng m c ích trên ph m vi lãnh th c a qu c gia ó; b) ã ư c ánh giá r i ro trong i u ki n c th c a qu c gia ó; c) Nư c xu t khNu ã thi t l p ư c cơ ch qu n lý an toàn h u hi u iv is n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; d) Trư ng h p gi a nư c xu t khNu và Vi t Nam ã có văn b n công nh n l n nhau v s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen, i u ki n nh p khNu thì áp d ng theo văn b n ó. i u 11. Th t c nh p kh u Vi c nh p khNu sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ph i tuân th các quy nh hi n hành c a pháp lu t v nh p khNu, ngoài ra còn ph i th c hi n các th t c sau ây: 1. T ch c, cá nhân nh p khNu g i văn b n xin nh p khNu kèm theo các thông tin c n thi t theo m u quy nh t i Ph l c I Quy ch này n B qu n lý ngành, lĩnh v c ư c xem xét; 2. B qu n lý ngành, lĩnh v c xem xét h sơ và ra quy t nh b ng văn b n v v n an toàn trong nh p khNu sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen và thông báo cho B Tài nguyên và Môi trư ng bi t cùng theo dõi. i u 12. Xu t kh u Vi c xu t khNu sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ra nư c ngoài ph i tuân theo các quy nh v xu t khNu c a pháp lu t
 7. Vi t Nam, c a nư c nh p khNu và các i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. i u 13. Lưu gi , v n chuy n 1. Sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen khi lưu gi , v n chuy n ph i ư c óng gói cNn th n và th c hi n các bi n pháp b o m an toàn, không x y ra s c th t thoát trên ư ng v n chuy n; ghi và dán nhãn phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam và thông l qu c t . 2. Trư ng h p v n chuy n trong nư c, trư c khi v n chuy n sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen, ch hàng ph i thông báo b ng văn b n cho B qu n lý ngành, lĩnh v c, trong ó nêu rõ các thông tin trên nhãn bao bì, nơi s n xu t, kho lưu gi , phương pháp b o qu n, phương ti n v n chuy n, nơi xu t phát, nơi n, các bi n pháp b o m an toàn trong quá trình v n chuy n và th i h n v n chuy n c th . 3. Trư ng h p v n chuy n quá c nh sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen qua lãnh th Vi t Nam mà ph i b c d xu ng c ng thì ch hàng ph i g i văn b n v i các thông tin c n thi t theo m u quy nh t i Ph l c I Quy ch này n B qu n lý ngành, lĩnh v c ư c xem xét. T ng c c H i quan ch ti n hành các th t c có liên quan sau khi có ý ki n v an toàn sinh h c c a B qu n lý ngành, lĩnh v c i v i các s n phNm, hàng hoá nói trên. 4. Trư ng h p v n chuy n quá c nh sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen qua lãnh th Vi t Nam mà không b c d xu ng c ng thì ch hàng ph i thông báo b ng văn b n cho B qu n lý ngành, lĩnh v c v bi n pháp b o m an toàn trong quá trình quá c nh xem xét, quy t nh. T ng c c H i quan ch ti n hành các th t c có liên quan sau khi có ý ki n ng ý c a B qu n lý ngành, lĩnh v c v v n này. Chương 5: ÁNH GIÁ R I RO, QU N LÝ R I RO VÀ C P GI Y CH NG NH N AN TOÀN SINH H C i u 14. ánh giá r i ro 1. T ch c, cá nhân trư c khi ưa sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen vào môi trư ng ho c s n xu t, kinh doanh, s d ng ph i ti n hành ánh giá r i ro nh m xác nh kh năng x y ra r i ro do sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen gây ra i v i s c kho con ngư i, môi trư ng và a d ng sinh h c theo quy nh c a B qu n lý ngành, lĩnh v c v v n này. 2. Vi c ánh giá r i ro ph i ư c ti n hành úng theo các phương pháp khoa h c k thu t v ánh giá r i ro ã ư c công nh n, theo các thông tin quy nh t i Ph l c II Quy ch này và các b ng ch ng khoa h c khác có liên quan.
 8. 3. Vi c ánh giá r i ro ph i ư c th c hi n dư i s giám sát c a m t hay nhi u cơ quan khoa h c chuyên ngành ã ư c B qu n lý ngành, lĩnh v c công nh n v năng l c giám sát. 4. K t qu ánh giá r i ro ư c th hi n trong báo cáo ánh giá r i ro do t ch c, cá nhân ti n hành ánh giá r i ro l p nên theo m u quy nh t i Ph l c II Quy ch này. i u 15. Qu n lý r i ro 1. Các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , kh o nghi m; s n xu t, kinh doanh, s d ng; nh p khNu, xu t khNu, lưu gi , v n chuy n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen u ph i tuân th nghiêm ng t các bi n pháp phòng ng a, x lý và kh c ph c r i ro . 2. T ch c, cá nhân nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , kh o nghi m sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ph i có trách nhi m giúp các t ch c, cá nhân có liên quan áp d ng các bi n pháp phòng ng a, x lý và kh c ph c r i ro trong quá trình kh o nghi m, ng d ng sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen do h t o ra. 3. T ch c, cá nhân nh p khNu, xu t khNu, s d ng sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen có trách nhi m áp d ng các bi n pháp qu n lý thích h p nh m phòng ng a, phát hi n k p th i các r i ro x lý và kh c ph c h u qu r i ro; khi x y ra r i ro trong quá trình ti n hành các ho t ng c a mình, t ch c, cá nhân ph i k p th i báo cáo v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B qu n lý ngành, lĩnh v c bi t gi i quy t. i u 16. C p gi y ch ng nh n an toàn sinh h c 1. Sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ã qua kh o nghi m và ánh giá r i ro, n u i u ki n v an toàn sinh h c theo quy nh t i Kho n 2 i u này thì ư c B qu n lý ngành, lĩnh v c xem xét c p gi y ch ng nh n an toàn sinh h c và ưa vào danh m c các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ư c phép s n xu t, kinh doanh, s d ng. B qu n lý ngành, lĩnh v c nào c p gi y ch ng nh n an toàn sinh h c cho các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thì có quy n thu h i gi y ch ng nh n ó. 2. Sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ư c công nh n an toàn sinh h c ph i có các i u ki n sau ây: a) Không có nguy cơ gây c tính ho c d ng i v i s c kho con ngư i; b) Không gây tác ng x u t i môi trư ng và a d ng sinh h c. 3. B qu n lý ngành, lĩnh v c có trách nhi m báo cáo cho B Tài nguyên và Môi trư ng, cơ quan u m i c a Chính ph bi t khi c p gi y ch ng nh n an toàn sinh h c cho các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen i u ki n nói trên.
 9. Chương 6: NHI M V QU N LÝ NHÀ NƯ C V AN TOÀN SINH H C i u 17. N i dung qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n ph m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen 1. Xây d ng, ban hành chi n lư c, cơ ch , chính sách, k ho ch và các văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 2. Xây d ng và phát tri n h th ng thông tin, cơ s d li u v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 3. ThNm nh vi c ăng ký kh o nghi m, phóng thích, s n xu t, kinh doanh, s d ng, xu t khNu, nh p khNu, lưu gi , v n chuy n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; c p, thu h i gi y ch ng nh n, gi y phép có liên quan t i an toàn sinh h c c a các i tư ng trên; 4. ào t o, tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c cho t ch c, cá nhân v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 5. H p tác qu c t , tham gia th c hi n các i u ư c qu c t có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 6. Thanh tra, ki m tra vi c tuân th và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. i u 18. Nhi m v c a B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Là cơ quan u m i c a Chính ph v qu n lý an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen, có nhi m v giúp Chính ph th c hi n th ng nh t vi c qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen trên ph m vi c nư c; 2. Xây d ng trình ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các chi n lư c, cơ ch , chính sách, k ho ch, văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 3. T ch c và ch o s ph i h p ho t ng gi a các cơ quan có liên quan trong vi c th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 4. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan ào t o, tuyên truy n, giáo d c nh m nâng cao nh n th c cho t ch c, cá nhân v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen;
 10. 5. Ti p nh n, x lý thông tin, d li u v các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen do các B qu n lý ngành, lĩnh v c và t ch c, cá nhân có liên quan cung c p; xây d ng, phát tri n h th ng thông tin và cơ s d li u v an toàn sinh h c i v i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; làm u m i tham gia cơ ch trao i thông tin v i qu c t v v n này; 6. Ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. i u 19. Nhi m v c a B Khoa h c và Công ngh 1. Th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 2. Xây d ng trình ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các cơ ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n vi c nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 3. Hư ng d n cho t ch c, cá nhân các th t c, i u ki n c th v ăng ký nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. ThNm nh, tuy n ch n, phê duy t và ch o vi c th c hi n các chương trình, tài, d án nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 4. Xây d ng và phát tri n ti m l c ph c v nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh có liên quan n các sinh v t bi n i gen, s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen; 5. Cung c p thư ng xuyên thông tin, d li u có liên quan t i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen cho B Tài nguyên và Môi trư ng, cơ quan u m i c a Chính ph v v n này. i u 20. Nhi m v c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c 1. Nhi m v chung c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c a) B o m các i u ki n c n thi t cho ho t ng c a các cơ quan chuyên ngành; xây d ng và phát tri n năng l c các cơ quan giám nh, ánh giá v an toàn sinh h c i v i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ph m vi B qu n lý; b) T ch c th c hi n và ch o các ho t ng qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ph m vi B qu n lý;
 11. c) Xây d ng và ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn ngành v qu n lý an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ph m vi B qu n lý; d) Quy nh trình t , th t c và i u ki n ti n hành ánh giá r i ro i v i ho t ng có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ph m vi B qu n lý; ) Ch nh cơ quan khoa h c chuyên ngành th c hi n vi c giám sát quá trình ánh giá r i ro i v i ho t ng có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ph m vi B qu n lý; e) ThNm nh vi c ăng ký kh o nghi m, phóng thích, s n xu t, kinh doanh và s d ng, xu t khNu, nh p khNu, lưu gi , v n chuy n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ph m vi B qu n lý; g) ThNm nh, c p, thu h i gi y ch ng nh n an toàn sinh h c cho các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen và l p danh m c các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ư c phép s n xu t, kinh doanh thu c ph m vi B qu n lý; h) Ki m tra, thanh tra vi c tuân th và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ph m vi B qu n lý; i) Ch o vi c x lý, kh c ph c r i ro, s c i v i môi trư ng và s c kho con ngư i do các ho t ng có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen gây ra thu c ph m vi B qu n lý; k) Cung c p các thông tin, d li u có liên quan n sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen cho B Tài nguyên và Môi trư ng, cơ quan u m i c a Chính ph v v n này. 2. Nhi m v c a m t s B c th a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có nhi m v qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ngành nông nghi p và lâm nghi p; b) B Thu s n có nhi m v qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ngành thu s n; c) B Y t có nhi m v qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ngành y t ; v an toàn sinh h c và v sinh an toàn th c phNm i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen s d ng làm dư c phNm, th c phNm và m phNm.
 12. d) B Công nghi p có nhi m v qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thu c ngành công nghi p. i u 21. Nhi m v c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Th c hi n các ho t ng qu n lý nhà nư c v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen t i a phương; 2. Ph bi n, tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c cho t ch c, cá nhân v an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen t i a phương; 3. Ph i h p v i các B , ngành, t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c th c hi n úng quy nh i v i các ho t ng có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen t i a phương; 4. Quy ho ch các vùng kh o nghi m, s n xu t các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen t i a phương; 5. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m theo thNm quy n i v i các ho t ng có liên quan n các sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen t i a phương. Chương 7: X LÝ VI PH M i u 22. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v qu n lý an toàn sinh h c i v i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen t i Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng, cá nhân s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n mà có hành vi vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý an toàn sinh h c i v i sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. X lý vi ph m trong ho t ng nh p kh u 1. Trong h p ng nh p khNu sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen vào lãnh th Vi t Nam, bên nh p khNu ph i yêu c u bên xu t khNu cam k t b i thư ng khi có thi t h i do s d ng s n phNm, hàng hoá nh p khNu
 13. c a h gây ra; cam k t óng góp v k thu t và tài chính x lý, kh c ph c các h u qu x u i v i s c kho con ngư i, môi trư ng và a d ng sinh h c nơi x y ra r i ro. 2. Trong trư ng h p bên nh p khNu không tho thu n ư c v i bên xu t khNu v các bi n pháp b o m an toàn như ã quy nh và cam k t b i thư ng thi t h i khi x y ra s c mà v n c tình nh p khNu sinh v t bi n i gen; s n phNm, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen, n u có r i ro x y ra do s d ng s n phNm, hàng hoá nh p khNu này, gây thi t h i v s c kho con ngư i, môi trư ng, a d ng sinh h c, kinh t , xã h i thì bên nh p khNu ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i và ch u m i chi phí cho vi c x lý, kh c ph c h u qu . Trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng, cá nhân nh p khNu b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 24. i u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u có nh ng n i dung c n ư c b sung, s a i, các B , ngành, a phương ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) PH L C I THÔNG TIN B T BU C PH I CUNG C P THEO QUY NNH T I I U 11 VÀ I U 13 (Kèm theo Quy ch qu n lý an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n ph m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ban hành theo Quy t nh s 212/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Tên, a ch liên l c chi ti t c a t ch c, cá nhân xu t khN u. 2. Tên, a ch chi ti t c a t ch c, cá nhân nh p khN u, ngư i áp d ng. 3. Th i gian d nh (ngày, tháng, năm) n c ng nh p khN u, nơi áp d ng. 4. S lư ng ho c kh i lư ng c a sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen nh p khN u, chuy n giao, quá c nh. 5. Tên, c tính c a các sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. Phân lo i m c an toàn sinh h c.
 14. 6. B c phân lo i, tên thư ng g i (tên a phương, tên khoa h c), c tính c a sinh v t bi n i gen nh n có liên quan n an toàn sinh h c. 7. Xu t x di truy n c a sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. Mô t môi trư ng mà sinh v t bi n i gen ó có th t n t i, phát tri n ho c sinh s n. 8. ý nh s d ng sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. 9. K ho ch ánh giá r i ro ( i v i các m c ích nghiên c u khoa h c) ho c Báo cáo ánh giá r i ro ( i v i các m c ích khác). 10. xu t phương pháp qu n lý an toàn (b o qu n, lưu gi , óng gói, dán nhãn, v n chuy n, quy trình s d ng và qu n lý an toàn, tài li u có liên quan). 11. Tình tr ng pháp lý c a các sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen t i nư c xu t khN u: có ư c phê duy t cho lưu hành và s d ng không? Có b c m s d ng trong qu c gia xu t khN u không? N u b c m thì nêu lý do. Có b c m s d ng t i m t nư c nh p khN u nào ó không? N u có thì nêu rõ lý do. ............. ngày...... tháng...... năm....... T ch c, cá nhân cung c p thông tin (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C II BÁO CÁO ÁNH GIÁ R I RO (Kèm theo Quy ch qu n lý an toàn sinh h c i v i các sinh v t bi n i gen; s n ph m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen ban hành theo Quy t nh s 212/2005/Q -TTg ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) I. M C ÍCH 1. M c ích c a vi c ánh giá r i ro là nh m xác nh m i nguy hi m ti m N n và ánh giá m c thi t h i ã ho c s có th x y ra trong các ho t ng liên quan t i các sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen i v i s c kho con ngư i, môi trư ng, vi c b o t n và s d ng b n v ng a d ng sinh h c. 2. K t qu ánh giá r i ro giúp cung c p thông tin c n thi t cho các cơ quan có thN m quy n ban hành các quy t nh cho phép nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , kh o nghi m, phóng thích; s n xu t, kinh doanh, s d ng; nh p khN u, xu t khN u, lưu gi và v n chuy n các sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. II. CÁC NGUYÊN T C CHUNG
 15. 1. ánh giá r i ro áp d ng phương pháp phòng ng a là chính, xác nh m i nguy hi m có th x y ra hay m c thi t h i có th ch p nh n ư c. 2. Vi c ánh giá r i ro c n ư c th c hi n m t cách khoa h c và minh b ch. 3. ánh giá r i ro c n ph i ư c th c hi n trong t ng trư ng h p c th , ph thu c vào s liên quan gi a sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen v i m c ích s d ng, cách s d ng và môi trư ng ti p nh n. III. N I DUNG Báo cáo ánh giá r i ro ph i bao g m nh ng n i dung chính sau ây: 1. Xác nh các c tính c a sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen có th gây nh hư ng b t l i i v i s c kho con ngư i, môi trư ng, vi c b o t n và s d ng b n v ng a d ng sinh h c. 2. Xác nh nh ng lo i r i ro ã ho c s có th x y ra, m c và ph n ng c a môi trư ng ti p nh n i v i sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen. 3. ánh giá h u qu , m c thi t h i c a t ng lo i r i ro trên. 4. Khuy n ngh các lo i r i ro có th ch p nh n hay qu n lý ư c. N u th y c n thi t, ph i ra các bi n pháp qu n lý các lo i r i ro này và nh ng bi n pháp gi m thi u h u qu c a chúng. 5. Tuỳ thu c vào t ng trư ng h p c th , vi c ánh giá r i ro ph i tính n: - Thông tin liên quan n ý nh s d ng: bao g m s d ng m i các sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen hay ch s d ng nh ng thay i so v i sinh v t nh n chưa b bi n i; - Môi trư ng ti p nh n: các thông tin v a i m, c i m a lý, khí h u và sinh thái c a môi trư ng ti p nh n; - Môi trư ng ti p nh n: các thông tin v tác ng c a sinh v t bi n i gen; s n phN m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n i gen i v i i v i s c kho con ngư i, môi trư ng, vi c b o t n và s d ng b n v ng a d ng sinh h c; - Các v n kinh t -xã h i khác có liên quan. ........ ngày....... tháng....... năm....... Ngư i i di n cho t ch c ánh giá r i ro (Ký, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản