Quyết định số 214/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 214/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 214/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu giá phục vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 214/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 214/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 214/2003/Q -BTC NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 BAN HÀNH BI U GIÁ DNCH V C NG BI N T I PHÂN C NG XU T D U THÔ (TR M RÓT D U KHÔNG B N) VÀ C NG CHUYÊN DÙNG PH C V D U KHÍ B TRU NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Tài chính; Theo ngh c a T ng giám c T ng Công ty D u khí Vi t Nam t i Công văn s 5085/CV-TCKT ngày 10/10/2003 v báo cáo tình hình và xu t ý ki n s a i Quy t nh s 92/2000/Q -BVGCP ngày 30/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Giá; QUY T NNH: i u l: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u giá d ch v c ng bi n t i phân c ng xu t d u thô (Tr m rót d u không b n) và c ng chuyên dùng ph c v d u khí thu c T ng công ty D u khí Vi t Nam. i u 2: Các m c giá d ch v quy nh t i Quy t nh này ă bao g m thu giá tr gia tăng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Bi u giá d ch v c ng bi n quy nh t i quy t nh này thay th Bi u giá d ch v c ng bi n quy nh t i Quy t nh s 92/2000/Q -BVGCP và 93/2000/Q -BVGCP ngày 30/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph v giá d ch v t i phân c ng xu t d u thô (Tr m rót d u không b n) và c ng chuyên dùng ph c v d u khí và các văn b n hư ng d n có liên quan (tr quy nh v phí hoa tiêu t i phân c ng xu t d u thô và phí hoa tiêu t i c ng chuyên dùng ph c v d u khí th c hi n theo công văn s 7757TC/TCDN ngày 28/7/2003 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Quy t nh s 61 và 62/2003/Q -BTC). i u 4: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p giá d ch v c ng bi n; Cơ quan, T ch c thu giá d ch v c ng bi n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) BI U GIÁ DNCH V T I PHÂN C NG XU T D U THÔ (TR M RÓT D U KHÔNG B N) VÀ C NG CHUYÊN DÙNG PH C V D U KHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 214/2003/Q -BTC ngày 18/12/2003 c a B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng: Bi u giá d ch v t i phân c ng xu t d u thô (Tr m rót d u không b n) và c ng chuyên dùng ph c v d u khí thu c T ng công ty D u khi Vi t Nam (sau ây g i là Bi u giá d ch v c ng bi n) ư c quy nh cho các i tư ng sau: 1.1. Tàu ch d u làm hàng t i phân c ng xu t d u thô (Tr m rót d u không b n); 1.2. Tàu, sà lan chuyên dùng (như tàu d ch v d u khí, tàu công trình, tàu c u h , tàu kh o sát a ch n, tàu khoan...) ph c v thăm dò, khai thác d u khí; 1.3. Hàng hoá ph c v cho ho t ng d u khí qua c ng chuyên dùng ph c v d u khí; 2. ơn v ti n t tính giá d ch v : ơn giá d ch v c ng bi n ư c quy nh b ng ô la M (USD). Vi c thanh toán giá d ch v c ng bi n th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p ph i chuy n i t ô la M ra lo i ti n khác (k c ti n Vi t Nam) thì quy i theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t Liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán. 3. ơn v tính và cách quy tròn: ơn giá d ch v c ng bi n ư c tính trên cơ s t ng dung tích (GROSS TONNAGE - GT); th i gian ư c tính b ng gi , kh i lư ng hàng hoá ư c tính b ng T n ho c m3, Container ư c tính b ng chi c. C th như sau: 3.1. ơn v tính tr ng t i: 3.1.1. i v i tàu ch hàng l ng (Liquid Cargo Tanker): tr ng t i tính giá d ch v c ng bi n b ng 85% t ng dung tích (GROSS TONNAGE - GT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 3.1.2. i v i tàu chuyên dùng ph c v d u khí: Là t ng dung tích GT (GROSS TONNAGE - GT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m.
 3. 3.2. ơn v th i gian: M t gi tính là 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính b ng 1/2 gi , trên 30 phút tính b ng 1 gi . 3.3. ơn v kh i lư ng hàng hoá (k c bao bì): là t n ho c m3; ph n l dư i 0,5 t n ho c 0,5m3 không tính, t 0,5 t n ho c 0,5 m3 tr lên tính 1 t n ho c lm3. Trong m t v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính cư c là 1 t n ho c l m3. V i lo i hàng hoá m i t n chi m t l,5m3 tr lên thì c 1,5m3 tính 1 T n. Kh i lư ng tính giá d ch v là kh i lư ng hàng hoá k c bao bì. II. GIÁ DNCH V T I PHÂN C NG XU T D U THÔ (TR M RÓT D U KHÔNG B N) ÁP D NG I V I CÁC M D U THU C XÍ NGHI P LIÊN DOANH D U KHÍ VIETSOVPETRO 1. Giá d ch v ph c v tàu d u: 1.1. Trư ng h p tàu d u c p m t Tr m nh n d u: ơn v tính: USD/chuy n STT Kh i lư ng d u th c nh n/giao ơn giá 1 Dư i 45.000 t n 25.800 2 T 45.000 n 55.000 T n 27.300 3 T 55.001 n 65.000 T n 30.400 4 T 65.001 n 75.000 T n 31.900 5 T 75.001 n 85.000 T n 33.400 6 T 85.001 T n tr lên 36.400 1.2. Trư ng h p tàu d u ph i c p hai Tr m nh n d u: Giá ch v ư c tính theo m c giá tương ng v i t ng kh i lư ng d u th c nh n t i hai Tr m, sau ó tăng 25% (b ng 1,25 l n). Ví d tàu d u c p Tr m th nh t nh n 40.000 T n d u. Sau ó c p Tr n th hai nh n ti p 30.000 T n d u. Giá d ch v tính như sau: - T ng kh i lư ng d u th c nh n t i hai Tr m: 40.000 + 30.000 = 70.000 T - Giá d ch v ph c v tàu d u: 31.900 USD X 1,25 = 39.875 USD 2. Giá d ch v ph c v các tàu c p d u, nhiên li u cho các Tr m: 2.1. T u c p d u, nhiên li u có tr ng t i dư i 4.000 GT: - L n c p th nh t: 9.000 USD/tàu d u.
 4. - T l n c p th hai tr i: 4.500 USD/t u d u. 2.2. Tàu c p d u, nhiên li u có tr ng t i t 4.000 GT tr lên: - L n c p th nh t: 12.000 USD/tàu d u. - T l n c p th hai tr i: 6.000 USD/t u d u. 3. ơn giá quy nh t i i m II/1 và II/2 ă bao g m: Giá d ch v tàu l i h tr tàu vào phân c ng, h tr tàu làm hàng, giá d ch v bu c c i dây, b o dư ng phao, tháo l p ng, chi phí ưa ón oàn th t c t Tr m rót d u không b n t i tàu d u và ngư c l i III. GIÁ DNCH V T I C NG CHUYÊN DÙNG PH C V D U KHÍ 1. Giá d ch v bu c c i dây: 1.1. ơn giá d ch v bu c c i dây ( ă bao g m chi phí phương ti n ph c v vi c bu c c i dây). ơn v tính: USD/l n STT Tr ng t i tính giá d ch v c ng bi n ơn giá T i phao T ic u A B (1) (2) 1 T 500 GT tr xu ng 30 10 2 T 501 n 1.000 GT 50 17 3 T 1.001 n 4.000 GT 83 33 4 T 4.001 n 10/000 GT 116 50 5 T 10.001 n15.000 GT 132 66 6 T 15.001 GT tr lên 149 83 Giá bu c c i dây tính cho m t l n bu c và c i; n u tính riêng bu c ho c c i thì tính 50% ơn giá trên 1.2. Trư ng h p các tàu nh ho c sà lan bu c vào tàu l n chuy n t i hàng hoá áp d ng m c ơn giá bu c c i dây t i c u. 2. Giá d ch v óng m h m hàng: 2.1. S d ng c n cNu tàu: ơn v tính: USD/h m STT Tr ng t i tính giá d ch v c ng ơn giá m t l n óng ho c m
 5. bi n Ch óng ho c K c nh c t xà ngang m h m hàng và tháo g vách h m A B (1) (2) 1 T 5000 GT tr xu ng 6,5 13,0 2 T 5001 GT n 10000GT 11,5 23,0 3 T 10001 GT tr lên 18,0 36,5 2.2. S d ng c n cNu c ng (k c c n c u n i): Do Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 3. Giá d ch v quét d n h m hàng, quét r a m t boong 3.1. Quét d n h m hàng: a. Ch tàu bi n có yêu c u công nhân c ng quét d n h m hàng, ph i tr ti n quét d n theo ơn giá sau: ơn v tính: USD/h m STT Tr ng t i tính giá d ch v c ng ơn giá quét m t h m hàng bi n H m sau khi d H m sau khi d hàng hoá thông hàng hoá hoá c thư ng h i A B (1) (2) 1 T 5000 GT tr xu ng 33 53 2 T 5001 n 10000 GT 41 83 3 T 10001 GT tr lên 56 116 b. D ng c và nư c dùng cho vi c quét d n do ch tàu bi n c p. c. Tàu bi n có nhi u t ng h m, m i t ng ư c tính là m t h m. d. Khi quét d n, n u h m c a tàu bi n còn hàng rơi văi thì ch tàu bi n ph i tr thêm ti n x p d hàng hoá rơi văi ó. 3.2. Quét r a m t boong: Ch tàu bi n yêu c u công nhân c ng quét r a m t boong ph i tr ti n theo ơn giá sau: a. Dùng nư c c a phương ti n: 0,17 USD/m2
 6. b. Dùng nư c c a c ng: 0,20 USD/m2 M c thu t i thi u: 50,00 USD/l n. 4. Giá d ch v rác: 4.1. ơn giá d ch v rác sinh ho t ( ă bao g m chi phí phương ti n v n chuy n ph c v rác): - t i c u: 20 USD/tàu/l n. - t i phao, vũng, v nh: 50 USD/l n. 4.2. i v i vi c và x lý các lo i rác th i khác, Giám c c ng tho thu n m c giá c th v i khách hàng. 5. Giá d ch v x p d hàng hoá: 5.1. Giá d ch v x p d hàng hoá (tr container): 5.1.1. ơn giá d ch v x p d hàng hoá b ng c n cNu tàu (tr container): STT Tác nghi p x p d ơn v H m tàu-c u c ng, ô tính tô, sà lan ho c ngư c l i Nhóm hàng A B (1) (2) 1 Hàng r i USD/T 1,6 2 Hàng hoá óng trong bao v i, bao t i, - 2,2 bao gi y, bao gai, bao nilon, bao cói 3 Hàng hoá óng trong hòm, thùng; g - 2,9 tròn (g cây) 4 Máy móc, thi t b ; các lo i s t thép bó, - 3,1 ki n, cu n, t m, thanh; kim lo i màu óng ki n, óng cu n. 5 Hàng óng ki n như t p phNm; cao su; - 3,2 săm l p 6 G x ; g ván sàn; d ng c b ng g - 3,5 Hàng hoá óng s t, giành, thúng 7 Hàng hoá óng trong chai l , bình, - 3,7 sành, s , thu tinh, hàng d v , linh ki n i n t 8 Hàng ông l nh. - 3,9
 7. 9 Ô tô bánh l p USD/c 40 Xe chuyên dùng ph c v d u khí các - 55 lo i 10 Phương ti n t di ng, t hành - 40 5.1.2. Giám c c ng căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a 15% so v i ơn giá quy nh t i i m 5.1.1; ng th i ban hành giá d ch v x p d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 5.1.3. Các trư ng h p quy nh dư i ây ư c xác nh trên cơ s ơn giá do Giám c c ng ban hành theo quy nh t i i m 5.1.2: a. X p d o hàng trong cùng m t h m tàu: tính b ng 50% ơn giá. b. X p d o hàng t h m này sang h m khác cùng m t tàu: - Trư ng h p không qua c u c ng: tính b ng 70% ơn giá. - Trư ng h p ph i qua c u c ng: tính b ng 120% ơn giá. c. Hàng hoá (k c hàng bao) óng băng ho c óng t ng ph i ào x i, p phá r i m i x p d : tăng 50% ơn giá. d. X p d hàng nguy hi m, c h i: tăng 50% ơn giá e. X p d hàng hoá óng bao, ki n, thùng b v : tăng 100% ơn giá cho s hàng th c t v . g. X p d hàng hoá ph i qua cân: ngoài giá d ch v x p d ph i tr theo quy nh, khách hàng còn ph i thanh toán ti n d ch v cân hàng cho s hàng th c t qua cân theo ơn giá sau ( ă bao g m các chi phí ph c v cho vi c cân hàng): + Qua cân th công, cân bàn: 1,0USD/t n + Qua cân máy: 0,4USD/t n h. X p d hàng quá n ng ho c quá dài: ư c tính tăng thêm như sau: STT Tr ng lư ng hàng ho c chi u dài hàng M c tăng thêm 1 N ng t 10 t n n dư i 15 t n ho c dài t 30% 10 n dư i 12 m 2 N ng t 15 t n n dư i 20 t n ho c dài t 50% 12 n dư i 15 m 3 N ng t 20 t n n dư i 25 t n ho c dài t 100%
 8. 15m n 20m 4 N ng t 25 t n n dư i 30 t n ho c dài 200% trên 20m. 5 N ng t 30 t n tr l Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng Trư ng h p hàng v a quá n ng, v a quá dài ch ư c tính m t t l tăng giá cao nh t Trư ng h p thi t b c ng không kh năng x p d các lo i hàng quá n ng, quá dài mà ph i thuê ngoài thì Giám c c ng quy nh giá thuê t ng trư ng h p c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng. Trư ng h p hàng quá n ng ho c quá dài ă áp d ng h s tăng giá quy nh t i i m 5.1.3/h trên ây thì không áp d ng h s quy i tr ng lư ng quy nh t i i m I/3.3. 5.1.4. Trư ng h p x p d hàng hoá ph i s d ng c n c u c ng (k c c n c u n i): giá d ch v x p d do Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng nhưng không ư c th p hơn giá d ch v x p d b ng c n cNu tàu 5.2 Giá d ch v x p d container: 5.2.1. ơn giá d ch v x p d container b ng c n cNu tàu: ơn v tính: USD/cont STT Tác nghi p x p d H m tàu - c u c ng, ô tô, sà lan ho c ngư c l i Lo i container A B (1) 1 T 20 feet tr xu ng: 30 - Có hàng 20 - Không hàng 2 Lo i 40 feet: 45 - Có hàng 29 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 67 - Có hàng 44 - Không hàng
 9. 5.2.2. Giám c c ng căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ư c i u ch nh ho c tăng ho c gi m t i a 15% so v i ơn giá quy nh t i i m 5.2.1; ng th i ban hành giá d ch v x p d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 5.2.3. Các trư ng h p quy nh dư i ây ư c xác nh trên cơ s ơn giá do Giám c c ng ban hành theo quy nh t i i m 5.2.2: a. X p d o container trong cùng m t h m: tính b ng 40% ơn giá. b. X p d chuy n container t h m này sang h m khác (cùng m t tàu): tính b ng 70% ơn giá c. X p d chuy n container t tàu ưa lên b và x p xu ng cùng tàu: tính b ng 150% ơn giá. d. X p d Container ch a hàng hoá nguy hi m, c h i: tăng 50% ơn giá. e. Trư ng h p ch tàu thuê công nhân c ng ch ng bu c ho c tháo ch ng bu c container trên tàu (tr vi c óng m ch t) ph i tr 1 USD/cont cho s container th c t ph i ch ng bu c. g. Các ch hàng, ch tàu bi n có container x p d v i s lư ng l n (chi m 15% s n lư ng Container thông qua c ng) và ký h p ng dài h n v i C ng (H p ng ký th c hi n t m t năm tr lên) ư c gi m t i a 5% giá d ch v x p d cho s lư ng container vư t giá 15% s n lư ng thông qua c ng. M c gi m c th do Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. h. Giám c c ng căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ban hành giá d ch v b c d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này trong m t s trư ng h p sau: - X p d hàng hoá ph i s d ng c n cNu c a c ng. M c t i thi u ph i b ng giá d ch v x p d b ng c n cNu tàu; - X p d t i phao, vũng, v nh; - X p d có s d ng c n cNu n i; - X p d container quá cao ho c quá r ng ho c quá n ng; - ơn giá d ch v óng/rút hàng trong container; - X p d t ôtô- kho băi c ng ho c ngư c l i và cư c v n chuy n t c u c ng vào kho băi c ng ho c ngư c l i; - X p d trong trư ng h p c p c u;
 10. 5.3. Tàu bi n gây nên vi c ch i c a công nhân trong quá trình x p d : tính phí ch i theo s ngư i, th i gian ch i và giá thuê công nhân k thu t quy nh t i m c III/7.1. 6. Giá lưu kho, băi i v i hàng hoá; giá thuê kho, băi, văn phòng; giá d ch v ki m m giao nh n; cung c p nư c; d ch v i lý tàu bi n: Giám c c ng căn c quy nh hi n hành công b áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c quy t nh này. 7. Giá thuê lao ng, phương ti n và thi t b : 7.1. Thuê lao ng: ơn giá thuê lao ng do Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 7.2. Thuê phương ti n thi t b ( ă bao g m toàn b các chi phí ph c v nhưng không bao g m ngư i i u khi n thi t b ): 7.2.1. Các lo i c n cNu: a. C n cNu n i: Do Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng b. C n cNu trên b (tr c n cNu chân ): - Lo i nh hơn 5 t n: 15USD/gi - Lo i t 5 t n n dư i 10 t n: 24USD/gi - Lo i t 10 t n n dư i 20 t n: 55USD/gi - Lo i t 20 t n n dư i 40t n: 72USD/gi - Lo i t 40 t n tr lên: Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng c. C n cNu chân : - Lo i 5 t n: 24USD/gi - Lo i 10 t n: 60USD/gi - Lo i 16 t n: 72 USD/gi - Lo i trên 16 t n: 80 USD/gi 7.2.2. Các lo i phương ti n khác: a. Ô tô v n t i: - Lo i dư i 5 t n: 20 USD/gi
 11. - Lo i t 5 n dư i 8 t n: 25 USD/gi - Lo i t 8 t n tr lên: 30 USD/gi b. Ô tô v n t i có kéo rơmoóc: - Lo i xe 20ftx15T: 26 USD/gi - Lo i xe 40ftx25T: 40 USD/gi c. Xe nâng: - Lo i nh hơn 5 t n: 13 USD/gi - Lo i t 5 t n n dư i 7 t n: 23 USD/gi - Lo i t 7 t n tr lên: Giám c c ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. d. Xe g t, xe i: e. Các lo i công c khác: - Máy ép gió cho th l n: 15 USD/gi - G u ngo m nh hơn 5 t n: 2 USD/gi -chi c - G u ngo m t 5 t n tr lên: 3 USD/gi - chi c - S d ng máy VHF c a c ng: 1 USD/10phút 7.3. Ti n công s a ch a bao bì và óng gói l i hàng hoá (d ng c dùng khâu vá do ch tàu ho c ch hàng cung c p): 7.3.1. Hàng hoá thông thư ng: 2 USD/t n 7.3.2. Hàng hoá nguy hi m: 3 USD/t n 7.3.3. Khâu vá s a ch a bao bì song ph i v n chuy n quá 25 mét ho c x p cao quá 2 mét, tăng 30% ơn giá. 7.3.4. Trư ng h p hàng hoá óng băng, óng bánh ph i ào x i, cu c, phá r i m i óng bao ho c ph i ch n phân lo i ki m m ho c ph i óng bao t 10 kg tr xu ng, tăng 50% ơn giá. 7.4. Giám c c ng căn c giá c th trư ng và tình hình th c t ư c i u ch nh tăng ho gi m t i a 15% ơn giá; ng th i ban hành m c giá thuê lao ng, phương ti n, thi t b áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 7.5. i v i các lo i phýơng ti n, thi t b chưa quy nh t i M c III này, giá cho thuê ư c xác nh trên cơ s tho thu n gi a các bên.
 12. IV. T CH C TH C HI N 1. Giám c các ơn v kinh doanh khai thác và cung ng d ch v c ng chuyên dùng ph c v d u khí thu c T ng Công ty D u khí Vi t Nam căn c tình hình th c t và các quy nh t i Quy t nh này, ban hành Bi u giá d ch v c ng bi n c th iv i d ch v do ơn v th c hi n (bao g m c các d ch v thu c i tư ng áp d ng nhưng chưa ư c quy nh t i Quy t nh này); ng th i báo cáo B Tài chính (C c Qu n lý Giá) theo dõi th c hi n. 2. i v i các h p ng v giá d ch v c ng bi n ký trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành nhưng k t thúc h p ng t ngày Quy t nh có hi u l c thi hành ư c x lý như sau: - Kh i lư ng công vi c hoàn thành trư c ngày Quy t nh có hi u l c thi hành áp d ng m c giá d ch v c ng bi n theo h p ng ă ký. - Kh i lư ng công vi c hoàn thành t ngày Quy t nh có hi u l c thi hành tr i áp d ng m c giá d ch v c ng bi n quy nh t i Quy t nh này.
Đồng bộ tài khoản