Quyết định số 2149/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
89
lượt xem
4
download

Quyết định số 2149/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2149/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu phiếu trình lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2149/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 2149/QĐ-BYT Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH M U PHI U TRÌNH LÃNH Đ O B B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 19/2008/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Y t v vi c Ban hành Quy ch làm vi c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 28/2005/QĐ-BYT ngày 23 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c Ban hành Quy ch v công tác văn thư c a B Y t ; Theo đ ngh c a Chánh Văn phòng B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 03 M u Phi u trình Lãnh đ o B (M1, M2, và M3). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay th các m u Phi u trình hi n đang đư c s d ng. Đi u 3. Các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , T ng c c và các đơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - B trư ng (đ báo cáo); - Các đ/c Th trư ng; - Lưu: VT, VPB1. Tr n Chí Liêm FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Mau phieu
Đồng bộ tài khoản