Quyết định số 215/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 215/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 215/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 215/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 215/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 215 /1999/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH T M TH I QU N LÝ TÀI CHÍNH IV I HO T NG TÌM KI M C U N N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a Ch t ch U ban Qu c gia tìm ki m c u n n trên không và trên bi n và B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t m th i qu n lý tài chính i v i ho t ng tìm ki m c u n n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch U ban Qu c gia tìm ki m c u n n trên không và trên bi n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc QUY CH T M TH I QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I HO T NG TÌM KI M C U N N (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 215 /1999/Q -TTg ngày 03 tháng 11năm 1999 c a Th tư ng Chính ph )
  2. Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nhà nư c b o m kinh phí cho các ho t ng tìm ki m c u n n b ng ngu n ngân sách Trung ương và ngân sách c p t nh. i u 2. Kinh phí cho ho t ng tìm ki m c u n n g m : 1. Kinh phí cho ho t ng nghi p v thư ng xuyên c a U ban Qu c gia tìm ki m c u n n, các cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành và các a phương. 2. Kinh phí mua s m phương ti n, hàng hoá, v t tư d tr qu c gia ph c v công tác tìm ki m c u n n. 3. Kinh phí cho ho t ng t xu t tìm ki m c u n n ngư i và phương ti n. i u 3. Vi c l p d toán, c p phát, qu n lý, quy t toán kinh phí cho ho t ng tìm ki m c u n n th c hi n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n thi hành Lu t và các quy nh c a Quy ch này. Chương 2 PHÂN C P NHI M V CHI NGÂN SÁCH CHO HO T NG TÌM KI M C UN N i u 4. Nhi m v chi ngân sách Trung ương : 1. Kinh phí ho t ng nghi p v thư ng xuyên c a Văn phòng U ban Qu c gia tìm ki m c u n n, c a các cơ quan Thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành và c a các Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n khu v c : a) Chi ho t ng nghi p v thư ng xuyên c a Văn phòng U ban Qu c gia tìm ki m c u n n bao g m : thanh toán d ch v công c ng, v t tư văn phòng, hu n luy n, di n t p tìm ki m c u n n, ào t o, h i ngh , h i th o, oàn ra, oàn vào, ho t ng ph i h p tìm ki m c u n n qu c t , thông tin, tuyên truy n; s a ch a phương ti n, trang b nghi p v ; khen thư ng, ki m tra và các chi phí khác có liên quan tr c ti p n nghi p v văn phòng tìm ki m c u n n; b) Chi ho t ng c a cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành bao g m : thanh toán d ch v công c ng, v t tư văn phòng, h i ngh , h i th o, thông tin tuyên truy n; s a ch a phương ti n, trang b nghi p v và các chi phí khác có liên quan tr c ti p n nghi p v thư ng tr c tìm ki m c u n n. 2. Kinh phí xây l p, trang b phương ti n cho tìm ki m c u n n. 3. Kinh phí ho t ng tr c ti p tìm ki m c u n n c a các l c lư ng do U ban Qu c gia tìm ki m c u n n ch o, t ch c th c hi n :
  3. a) Chi t xu t s a ch a phương ti n, thi t b và chi phí kh c ph c s c tràn d u c a các ơn v thu c các Trung tâm tìm ki m c u n n tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n; b) Chi phí nguyên nhiên li u; phương ti n c u sinh cung c p cho ho t ng tr c ti p tìm ki m c u n n; c) Chi phí c p c u ngư i b n n; d) Chi phí thuê phương ti n c a các t ch c, ơn v , cá nhân tr c ti p tìm ki m c u n n; ) Chi phí khác có liên quan tr c ti p n tìm ki m c u n n. 4. Kinh phí mua phương ti n, hàng hoá, v t tư d tr cho tìm ki m c u n n. i u 5. Nhi m v chi ngân sách c p t nh 1. Kinh phí ho t ng nghi p v thư ng xuyên c a cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n t nh, thành ph bao g m : thanh toán d ch v công c ng, v t tư văn phòng, hu n luy n, di n t p tìm ki m c u n n, ào t o, h i ngh , h i th o, ho t ng ph i h p tìm ki m c u n n, thông tin, tuyên truy n, khen thư ng; s a ch a phương ti n, trang b nghi p v và các chi phí khác có liên quan tr c ti p n nghi p v thư ng tr c tìm ki m c u n n. 2. Kinh phí xây l p, trang b phương ti n cho tìm ki m c u n n. 3. Kinh phí ho t ng tr c ti p tìm ki m c u n n c a các l c lư ng do U ban nhân dân t nh, thành ph ch o, t ch c th c hi n : a) Chi t xu t s a ch a phương ti n, thi t b và chi phí kh c ph c s c tràn d u c a các ơn v tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n; b) Chi phí nguyên, nhiên li u; phương ti n c u sinh cung c p cho ho t ng tr c ti p tìm ki m c u n n; c) Chi phí c p c u ngư i b n n; d) Chi phí thuê phương ti n c a các t ch c, ơn v , cá nhân tr c ti p tìm ki m c u n n. 4. Kinh phí mua phương ti n, hàng hoá, v t tư d tr cho tìm ki m c u n n. i u 6. T ng công ty D u khí Vi t Nam m b o kinh phí cho ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n d u khí; chi u tư mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n chuyên ngành d u khí và ư c phép huy ng s óng góp c a các doanh nghi p d u khí. Chương 3
  4. L P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN KINH PHÍ TÌM KI M C U N N i u 7. Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí tìm ki m c u n n th c hi n theo Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c, Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP và Ngh nh s 120/1997/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 1997 quy nh v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng an ninh. 1. L p d toán kinh phí ho t ng nghi p v thư ng xuyên : - Hàng năm, căn c vào nhi m v ư c giao, U ban Qu c gia tìm ki m c u n n l p d toán kinh phí ho t ng nghi p v thư ng xuyên c a mình g i B Tài chính và B K ho ch và u tư ưa vào cân i ngân sách nhà nư c hàng năm trình Chính ph quy t nh. - Các cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành và các Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n khu v c l p d toán kinh phí ho t ng nghi p v thư ng xuyên hàng năm c a mình trình B , ngành phê duy t và t ng h p g i B Tài chính và B K ho ch và u tư trình Chính ph quy t nh; ng g i U ban Qu c gia tìm ki m c u n n t ng h p chung và theo dõi. 2. L p d toán chi ho t ng nghi p v thư ng xuyên c a cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương : Căn c vào nhi m v c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao, s ki m tra v l p d toán ngân sách năm c a S Tài chính - V t giá, cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p d toán chi nghi p v thư ng xuyên g i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư t nh, thành ph t ng h p vào d toán ngân sách hàng năm trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét trư c khi trình H i ng nhân dân t nh, thành ph quy t nh. 3. L p báo cáo chi ho t ng tìm ki m c u n n : các ơn v , l c lư ng ư c huy ng ho c ch ng tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n l p báo cáo chi phí th c t ho t ng tr c ti p tìm ki m c u n n và g i cơ quan duy t như sau : - G i U ban Qu c gia tìm ki m c u n n t ng h p báo cáo B Tài chính và B K ho ch và u tư (n u d toán chi dư i 1 t ng) ho c trình Th tư ng Chính ph ( ng g i B Tài chính và B K ho ch và u tư) xem xét, quy t nh i v i ho t ng tr c ti p tìm ki m c u n n do U ban Qu c gia tìm ki m c u n n ch o, t ch c th c hi n. - G i S Tài chính - V t giá t ng h p trình U ban nhân dân t nh, thành ph , ng g i U ban Qu c gia tìm ki m c u n n theo dõi. 4. Chi mua s m phương ti n, hàng hoá, v t tư d tr Qu c gia và mua s m trang thi t b ph c v tìm ki m c u n n : căn c vào nhi m v c a Chính ph giao, nh hư ng phát tri n c a ho t ng tìm ki m c u n n, U ban Qu c gia tìm ki m c u n n ph i
  5. h p v i các B , ngành, a phương xây d ng các d án u tư mua s m phương ti n, hàng hoá, v t tư d tr Qu c gia và các trang thi t b ph c v cho vi c tìm ki m c u n n g i B Tài chính, B K ho ch và u tư, C c D tr qu c gia xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 5. Căn c vào d toán chi ngân sách nhà nư c ư c Chính ph phê duy t, B Tài chính thông báo d toán ngân sách chi tìm ki m c u n n cho các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. B , ngành và các cơ quan thu c Chính ph căn c vào d toán ngân sách ư c duy t phân b cho U ban Qu c gia tìm ki m c u n n, cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành và các Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n khu v c. Căn c quy t nh giao nhi m v thu chi ngân sách nhà nư c c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, S Tài chính - V t giá thông báo d toán ngân sách chi tìm ki m c u n n cho cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n c a t nh, thành ph . i u 8. C p phát kinh phí tìm ki m c u n n 1. Kinh phí ho t ng nghi p v thư ng xuyên : B Tài chính c p phát cho U ban Qu c gia tìm ki m c u n n qua B Qu c phòng; cho cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành và các Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n khu v c qua B , ngành ch qu n; S Tài chính - V t giá c p phát cho cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n qua ngành ch qu n t Văn phòng. 2. Kinh phí mua phương ti n, hàng hoá, kinh phí xây l p, trang b phương ti n, v t tư d tr cho tìm ki m c u n n : B Tài chính, S Tài chính - V t giá c p phát theo quy nh hi n hành. 3. Kinh phí ho t ng tr c ti p tìm ki m c u n n c a các ơn v , l c lư ng, cá nhân ư c huy ng ho c ch ng tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n : i v i ngân sách Trung ương do B Tài chính c p phát qua B , ngành ch qu n; i v i ngân sách a phương do S Tài chính - V t giá c p phát qua ngành ch qu n, U ban nhân dân qu n, huy n chi tr cho các cá nhân tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n. 4. Kinh phí mua s m phương ti n, hàng hoá, trang thi t b , v t tư d tr qu c gia ph c v tìm ki m c u n n: Căn c vào các d án ã ư c Chính ph quy t nh u tư, trên cơ s ti n th i gian th c hi n c a t ng d án, B Tài chính c p phát theo quy nh hi n hành. i u 9. Quy t toán kinh phí tìm ki m c u n n 1. U ban Qu c gia tìm ki m c u n n quy t toán kinh phí ho t ng nghi p v thư ng xuyên qua B Qu c phòng. 2. Cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành, các Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n khu v c, các ch u tư d án và các ơn v , l c lư ng Trung ương ư c huy ng ho c ch ng tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n t ng h p quy t
  6. toán kinh phí tìm ki m c u n n qua B , ngành ch qu n; ng g i U ban Qu c gia tìm ki m c u n n theo dõi. 3. Cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n t nh, thành ph ; các ch u tư d án và các ơn v , l c lư ng a phương ư c huy ng tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n t ng h p quy t toán kinh phí tìm ki m c u n n qua ngành ch qu n; ng g i U ban Qu c gia tìm ki m c u n n theo dõi. 4. B Qu c phòng và B , ngành ch qu n Trung ương t ng h p quy t toán kinh phí tìm ki m c u n n vào báo cáo t ng quy t toán ngân sách hàng năm g i B Tài chính trình Chính ph phê duy t. Ngành ch qu n a phương t ng h p quy t toán kinh phí tìm ki m c u n n vào báo cáo t ng quy t toán ngân sách hàng năm g i S Tài chính - V t giá trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. i u 10. L p d toán thu chi ngân sách, quy t toán kinh phí ho t ng tìm ki m c u n n theo quy nh hi n hành. i u 11. Ki m tra kinh phí tìm ki m c u n n Hàng năm U ban Qu c gia tìm ki m c u n n có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính, các B , các ngành, các a phương liên quan ti n hành ki m tra các n i dung chi cho ho t ng tìm ki m c u n n ã ư c phê duy t. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 12. Quy ch này có hi u l c thi hành t năm ngân sách năm 2000. i u 13. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy ch s ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. Cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch , tuỳ tính ch t m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 14. Các B , các ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và U ban Qu c gia tìm ki m c u n n trên không và trên bi n có trách nhi m th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản