Quyết định số 216-NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 216-NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 216-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn việc tách Tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật khỏi Bộ Lao động và đổi tên là Tổng cục dạy nghề, trực thuộc Hội Đồng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 216-NQ/QHK6

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 216-NQ/QHK6 Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 1978 QUY T NNH PHÊ CHU N VI C TÁCH T NG C C ÀO T O CÔNG NHÂN K THU T KH I B LAO NG VÀ I TÊN LÀ T NG C C D Y NGH , TR C THU C H I NG CHÍNH PH Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 53 c a Hi p pháp năm 1959 và i u 3 c a Lu t t ch c H i ng Chính ph ; Theo ngh c a H i ng Chính ph , QUY T NNH: Phê chuNn vi c tách T ng c c ào t o công nhân k thu t kh i B Lao ng và i tên là T ng c c d y ngh , cơ quan tr c thu c H i ng Chính ph . Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản