Quyết định số 2164/GD-ĐT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
111
lượt xem
17
download

Quyết định số 2164/GD-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2164/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định về tiêu chuẩn trường, lớp, thư viện, thiết bị giáo dục ở trường tiểu học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2164/GD-ĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 2164/GD-ĐT Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUI Đ NH V TIÊU CHU N TRƯ NG, L P, THƯ VI N, THI T B GIÁO D C TRƯ NG TI U H C. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Lu t Ph c p giáo d c ti u h c ban hành ngày 12/8/1991; Căn c Ngh đ nh 338/HĐBT ngày 26/10/1991 c a H i đ ng B trư ng v thi hành Lu t Ph c p giáo d c ti u h c và Ngh đinh 90/CP ngày 24/11/1993 c a Chính ph qui đ nh cơ c u khung c a h th ng giáo d c qu c dân, h th ng văn b ng ch ng ch v giáo d c và đào t o c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Ti u h c; QUY T Đ NH: Đi u 1: Nay ban hành B n Qui đ nh v tiêu chu n trư ng, l p, thư vi n, thi t b giáo d c trư ng ti u h c" áp d ng th ng nh t cho t t c các lo i hình trư ng ti u h c thu c h th ng giáo d c qu c dân nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 2: B n quy đ nh này có hi u l c t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Ông V trư ng V ti u h c có ttrách nhi m hư ng d n th c hi n quy đ nh này. Đi u 3: Các Ông (Bà) Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng các đơn v t ch c thu c B Giáo d c và Đào t o, Giám đ c s Giáo d c và Đào t o ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TH TRƯ NG TH NH T
  2. GS.TS. Ph m Minh H c QUY Đ NH V TIÊU CHU N TRƯ NG, L P, THƯ VI N, THI T B GIÁO D C TRƯ NG TI U H C (Ban hành theo Quy t đ nh s 2164/GD - ĐT ngày 27 tháng 6 năm 1995 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o) Trư ng, l p, thư vi n, thi t b giáo d c trư ng ti u h c là r t quan tr ng đ i v i ho t đ ng d y và h c c a m t nhà trư ng, góp ph n 1 nâng cao ch t lư ng giáo d c. Trong nh ng năm qua, do nhi u khó khăn khác nhau, đ c bi t là khó khăn c a n n kinh t đ t nư c, vi c c ng c và phát tri n cơ s v t ch t trư ng ti u h c còn nhi u h n ch và t n t i. Nay, căn c vào tình hình m i và nh ng yêu c u c p bách v ph c p giáo d c ti u h c, B ban hành m t s quy đ nh v tiêu chu n trư ng, l p, thư vi n, thi t b giáo d c trư ng ti u h c, nh m nâng cao ch t lư ng d y và h c các trư ng ti u h c trong c nư c. I. TRƯ NG H C, PHÒNG H C 1. Trư ng h c. 1.1 Đ a đi m: Trư ng đư c đ t t i khu v c trung tâm các khu dân cư, bán kính ph c v ho c đi m trư ng không quá 1 km; đ i v i vùng cao, vùng sâu có th xa hơn, nhưng t i đa cũng ch 2 km. Nơi đ t trư ng c n l a ch n ch cao ráo, s ch s , thoáng mát, yên tĩnh, thu n l i cho h c sinh đi h c và b o đ m nh ng quy đ nh v v sinh trư ng ti u h c. 1.2 Quy mô trư ng l p. - Quy mô trư ng: Căn c vào s dân cư và tri n v ng phát tri n giáo d c c a đ a phương, trư ng ti u h c có quy mô trung bình là 15 l p; trư ng l n cũng không quá 30 l p. - Quy mô l p h c: Tùy theo vùng đ a lí đ xác đ nh quy mô c a t ng l p (theo Thông tư 27/ TTLB gi a B Giáo d c và U ban k ho ch nhà nư c ký ngày 27 tháng 08 năm 1988 quy đ nh m c bình quân h c sinh trên m t l p h c b c ti u h c là 35 h c
  3. sinh/1 p); ph n đ u h d n s lư ng h c sinh/1 p xu ng 25 - 30. Đ i v i vùng cao, vùng sâu s h c sinh quá ít, có th t ch c hình th c l p ghép. 1.3 Khu đ t xây d ng trư ng: M t b ng xây d ng trư ng l p đư c xác đ nh trên cơ s s l p, s h c sinh và đ c đi m vùng. Phương án thi t k đi n hình trư ng ti u h c th c hi n theo các vùng khác nhau: - Trư ng ti u h c mi n núi (ph l c 4, 5) - Trư ng ti u h c đ ng b ng sông C u Long (ph l c 6). - Trư ng ti u h c nông thôn (ph l c 7, 8, 9, 10) - Trư ng ti u h c th tr n (ph L c 11 , 12, 13 , 14) - Trư ng ti u h c thành ph (ph L c 15, 16, 17, 18) Trư ng ti u h c th c hi n chương trình h c 2 bu i/ngày ph i có di n tích khu đ t xây d ng tăng thêm 25%. Trư ng có khu n i trú c n tách bi t v i khu h c t p và có l i ra vào riêng. Di n tích xây d ng khu n i trú trung bình 12m2/ h c sinh. 1.4 Cơ c u kh i công trình và ch tiêu thi t k . 1.4.1 Cơ c u kh i công trình bao g m: - Kh i phòng h c. - Kh i phòng ph c v h c t p. - Kh i phòng Hành chính qu n tr . - Nhà đa năng. - Khu sân chơi, bãi t p - Khu v sinh. - Khu đ xe cho giáo viên và h c sinh. 1.4.2 Ch tiêu đi n tích thi t k (xem các phương án thi t k đi n hình trư ng ti u h c). - Kh i phòng h c: S phòng h c đư c xây d ng tương ng v i s l p c a trư ng. - Kh i phòng ph c v h c t p:
  4. + Phòng giáo d c lao đ ng + Phòng luy n t p th d c th thao và giáo d c rèn luy n th ch t. + Phòng giáo d c ngh thu t (nh c, h a, t p hát, .. ), ho c nhà đa năng + Thư vi n: Kho sách, phòng đ c cho h c sinh. phòng đ c cho giáo viên. + Phòng thi t b giáo d c. + Phòng ho t đ ng Đ i. - Kh i phòng Hành chính qu n tr : + Phòng Hi u trư ng (đ i v i nh ng trư ng có qui mô l n c n thêm phòng Hi u phó). + Phòng H i đ ng sư ph m. + Văn phòng nhà trư ng + Phòng y t h c đư ng. + Phòng kho. + Phòng thư ng tr c g n c ng trư ng. - Khu sân chơi, bãi t p. Khu đ t làm sân chơi bãi t p đư c b trí t 20% - 25% di n tích m t b ng c a trư ng, đ m b o có cây xanh bóng mát, b ng ph ng. Bãi t p th d c có h nh y cao, nh y xa đúng tiêu chu n và an toàn lúc luy n t p. - Khu v sinh th c hi n theo qui đ nh v v sinh trư ng ti u h c. - Khu đ xe cho h c sinh và giáo viên c n đư c b trí h p lý, không nh hư ng đ n d y và h c. 1.5 Khuôn viên c a trư ng ph i có hàng rào b o v (tư ng xây ho c hàng rào cây xanh) cao l,5m. C ng trư ng và hàng rào b o v đư c thi t k , xây d ng đ m b o yêu c u ki n trúc, th m m . Ph i có bi n hình th c trang nhã đ tên trư ng b ng ch to, rõ ràng, d đ c. 2. Phòng h c
  5. 2. 1. Phòng h c phái đ m b o đúng qui cách, đ ánh sáng, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa đông, đ m b o an toàn cho giáo viên và h c sinh theo qui đ nh v v sinh trư ng ti u h c. 2-2- Trong phòng h c có các thi t b : - Bàn gh h c sinh t 1 - 2 ch ng i theo kích c c a t ng l p (đ m b o 1 h c sinh/1 ch ng i). - 01 bàn qu y, 01 gh t a cho giáo viên. - B ng vi t - 01 b c gi ng b ng g ho c xây g ch. - 01 b c kê bàn gh c a giáo viên b ng g ho c xây g ch. - Có h th ng đèn và h th ng qu t (đ i v i nh ng trư ng đã có đi n lư i) - Có h th ng t tư ng (đ i v i nh ng trư ng có đ đi u ki n). Các thi t b đư c s p đ t theo nh ng qui đ nh v v sinh trư ng ti u h c. II - THƯ VI N TRƯ NG H C: 1. Thư Vi n trư ng ti u h c là m t trong nh ng cơ s v t ch t c a trư ng, là phương ti n c n thi t ph c v gi ng d y và h c t p c a nhà trư ng. Thư vi n ph i có đ y đ sách ph c v cho vi c h c t p c a h c sinh. Và nâng cao nghi p v chuyên môn c a giáo viên. Thư vi n nhà trư ng ph i có đ các Lo i sách: sách giáo khoa. sách tham kh o đ c thêm sách nghi p v , sách chuyên môn, các Lo i báo, t p chí c n thi t Thư vi n còn là nơi t ch c cho giáo viên, h c sinh s d ng m t cách có hi u qu các Lo i sách báo nh m ph c v t t công tác gi ng d y và h c t p, thu hút giáo viên và h c sinh đ c sách báo, t o nên thói quen t h c, t b i dư ng nâng cao chuyên môn nghi p v . 2. M i trư ng ti u h c có m t thư vi n g m 3 khu v c: kho sách, phòng đ c cho h c sinh, phòng đ c cho giáo viên. M i khu v c có đ các phương ti n, thi t b như t , giá (k ) sách, t ho c h p m c l c, bàn gh , b ng, và các lo i s sách qu n lý thư vi n… Kho sách đư c chia thành 3 b ph n: sách giáo khoa dùng chung; sách nghi p v cho giáo viên; sách tham kh o đ c thêm (bao g m c báo, t p chí cho th y và trò. M i b ph n sách ph i đư c x Lý k thu t nghi p v và b sung thư ng xuyên hàng năm b ng các ngu n kinh phí khác nhau. 3. Thư vi n ph i có n i dung ho t đ ng phù h p v i chương trình và k ho ch d y và h c, các ho t đ ng c a nhà trư ng, phù h p v i tâm lý L a tu i c a h c sinh; thu hút đư c giáo viên và h c sinh thư ng xuyên s d ng thư vi n trong vi c d y và h c; t ch c
  6. nh ng hình th c ho t đ ng phong phú: đ c t i thư vi n, mư n sách đ đ c, k chuy n theo sách, trưng bày tri n lãm sách, báo, gi i thi u sách; t ch c t sách lưu đ ng đưa đ n các đi m trư ng; k t h p t ch c cho h c sinh thuê mư n sách giáo khoa (theo chính sách xã h i) và v n đ ng h c sinh mua sách dùng riêng, đ m b o t t c h c sinh đ u có sách giáo khoa đ h c t p. III. THI T B GIÁO D C: 1. Thi t b giáo d c c a m t trư ng bao g m: máy móc, d ng c thí nghi m, mô hình, m u v t, hóa ch t, tranh nh, b n đ , d ng c th d c th thao, nh c c , phương ti n nghe nhìn ph c v cho d y và h c. 2. Thi t b giáo d c v a là phương ti n v a là đi u ki n quan tr ng trong vi c nâng cao ch t lư ng d y và h c. Các trư ng c n ph i trang b đ y đ các lo i thi t b theo danh m c chu n do B Giáo d c và Đào t o quy đ nh. 3. Thi t b giáo d c trang b cho nhà trư ng ph i thi t th c. Trư c m t c n t p trung trang b nh ng thi t b t i thi u, c n thi t ph c v yêu c u đ ng b gi a thi t b ch ng minh c a giáo viên và thi t b th c hành c a h c sinh; c n k t h p trang b thi t b truy n th ng đơn gi n và thi t b hi n đ i (phương ti n nghe nhìn, phòng h c ti ng, vi tính…), t ng bư c hi n đ i hóa nhà trư ng ti u h c theo s phát tri n c a xã h i và kinh t đ t nư c, khuy n khích giáo viên và h c sinh làm đ dùng d y h c b ng nguyên v t li u đ a phương, giá thành th p. 4. M i giáo viên trong trư ng căn c vào chương trình mình ph trách và thi t b giáo d c đã có trư ng đ có k ho ch th c hi n đ y đ các thí nghi m (ch ng minh và th c hành) đã đư c qui đ nh. Ch m d t tình tr ng d y chay, s d ng thi t b mang tính hình th c. 5. M i trư ng ph i có phòng ch a và b o qu n thi t b giáo d c. Trong phòng có đ y đ t , giá (k ) đ tri n khai b o qu n và s d ng, có phương ti n phòng ch ng m i, ch ng m, ch ng cháy; có bàn gh cho giáo viên chu n b thí nghi m trư c khi mang lên l p s d ng. IV. QU N LÝ VÀ T CH C TH C HI N: 1. Cơ s v t ch t trư ng h c (trư ng l p, bàn gh , t , b ng, thư vi n, thi t b giáo d c..) b t k mua s m t ngu n kinh phí nào đ u là tài s n c a Nhà nư c giao cho nhà trư ng qu n lý và s d ng, Hi u trư ng là ngư i ch u trách nhi m qu n lý, M i thành viên trong trư ng ph i có ý th c và trách nhi m b o qu n và s d ng có hi u qu . 2. Tùy theo đi u ki n và hoàn c nh c th , m i trư ng c n s p x p đ có: - 01 nhân viên b o v trư ng (có th là nhân viên h p đ ng do đ a phương c ra).
  7. - 01 cán b thư vi n và thi t b (có th là giáo viên chuy n sang chuyên trách ho c kiêm nhi m). N u giáo viên kiêm nhi m thì m i giáo viên ch kiêm nhi m m t công tác ho c thi t b ho c thư vi n. 3. Qu n Lý cơ s v t ch t trư ng h c đúng nguyên t c, đ h sơ và s sách qu n lý: s tài s n, s thi t b giáo d c, s theo dõi s d ng thi t b , s thư vi n, s cho thuê, cho mư n… theo m u c a Nhà nư c và B Giáo d c và Đào t o, Các s sách trên ph i đư c ghi chép đ y đ , rõ ràng, k p th i, chính xác và gi gìn c n th n. 4. M i năm h c t ch c ki m tra đ nh kỳ 2 l n (vào đ u năm h c và sau khi t ng k t năm h c) và ki m tra đ t xu t khi có yêu c u. 5. Hi u trư ng ho c Phó hi u trư ng tr c ti p ph trách và ch đ o công tác cơ s v t ch t trư ng h c có trách nhi m xây d ng k ho ch hàng năm v xây d ng, s a ch a trư ng s , mua s m m i ho c mua s m b sung thi t b giáo d c và sách thư vi n, mua s m v t li u tiêu hao cho thí nghi m và t làm thi t b giáo d c c a giáo viên và h c sinh; thư ng xuyên ki m tra cán b , giáo viên trong vi c th c hi n nh ng qui đinh v qu n lý, b o qu n, s d ng sách và thi t b nh m phát huy hi u qu trang thi t b . 6. Cán b thư vi n và thi t b chuyên trách (ho c kiêm nhi m) là ngư i giúp lãnh đ o nhà trư ng: - Làm d trù kinh phí mua s m sách và thi t b hàng năm. - T ch c th c hi n nh ng ho t đ ng v thư vi n và thi t b trong trư ng. - N m tình hình s d ng, phát huy hi u qu s d ng sách và thi t b trong giáo viên và h c sinh. - Mua s m sách và thi t b ph c v k p th i d y và h c. - Chu n b sách và thi t b theo yêu c u c a chuyên môn. - Qu n lý, b o qu n sách thư vi n và thi t b giáo d c trong trư ng. 7. Kinh phí mua s m thi t b giáo d c trang b cho các trư ng do t nhi u ngu n khác nhau: ngân sách Nhà nư c, ngân sách đ a phương, kinh phí các chương trình m c tiêu giáo d c… Trong tình hình khó khăn hi n nay các trư ng c n có k ho ch đ s d ng kinh phí này đúng m c đích, không c t xén ho c chi dùng kho n tài chính đã quy đ nh cho m c này vào vi c khác. 8. Song song v i thi t b giáo d c mua s m t ngu n ngân sách Nhà nư c, thi t b do giáo viên t làm, t sáng ch gi m t vai trò đáng k trong ho t đ ng d y và h c. Các c p lãnh đ o giáo d c và lãnh đ o nhà trư ng c n ph i th c s quan tâm, dành kinh phí
  8. và th i gian cho giáo viên th c hi n công tác này, k p th i đ ng viên khen thư ng nh ng giáo viên có nh ng thi t b giáo d c t làm đ t ch t lư ng giáo d c cao trong s d ng hàng ngày, trong các h i thi. 9. Do đi u ki n hách s đ l i, ph n l n các trư ng ti u h c xây d ng không đúng quy cách, không đ y đ các kh i công trình c n thi t cho ho t đ ng d y và h c. Vì v y, t nay đ đ m b o s th ng nh t trong vi c xây d ng cơ s v t ch t trư ng ti u h c, yêu c u các trư ng căn c vào tình hình c th đ t ch c th c hi n th ng nh t như sau: + Các trư ng đã đư c xây d ng không đúng quy cách c n có k ho ch c i t o, b sung d n theo yêu c u m i. + Các trư ng xây d ng m i k c trư ng xây d ng theo các đ án, chương trình... ph i b o đ m đư c nh ng qui đ nh chung. Khi th c hi n c n có s nghiên c u và v n d ng linh ho t theo nh ng phương án phù h p (ch ng h n xây d ng trư ng ti u h c nông thôn trên 15 l p có th v n d ng thi t k trư ng ti u h c trên 15 l p th tr n…). 10. Cơ quan qu n lý giáo d c các c p c n tăng cư ng ch đ o và ki m tra các trư ng v công tác xây d ng cơ s v t ch t trư ng ti u h c, ph i t o m i đi u ki n thu n l i c n thi t đ các trư ng ti u h c th c hi n đư c nh ng qui đ nh này.
Đồng bộ tài khoản