Quyết định số 217/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 217/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 217/2004/QĐ-UB về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 217/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 217/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V C P GI Y PHÉP XÂY D NG VÀ QU N LÝ XÂY D NG THEO GI Y PHÉP TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Xét báo cáo, ngh c a Giám c S Xây d ng thành ph t i T trình s 936/TT-XD- CPXD ngày 18 tháng 8 năm 2004, T trình s 1062/TT-XD-CPXD ngày 09 tháng 9 năm 2004 và báo cáo, ngh c a Giám c S Tư pháp t i công văn s 2914/STP-VB ngày 27 tháng 8 năm 2004; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh v c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên a bàn thành ph H Chí Minh”. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 58/2000/Q -UB-QL T ngày 25 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 2004. Các quy t nh, quy nh trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . Các bi u m u ban hành kèm theo Quy nh này thay th 13 bi u m u liên quan n c p phép xây d ng nhà riêng l quy nh t i kho n 1.1 i u 1 Quy t nh s 58/2004/Q - UB ngày 15 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng thành ph , Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc thành ph , Trư ng Ban qu n lý: Khu ô th Th Thiêm, khu Nam Sài gòn, khu ô th Tây B c; các khu Công nghi p- Ch xu t thành ph , Khu Công ngh cao thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n, các t ch c, h gia ình, cá nhân ho t ng xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3 PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ( báo cáo)
 2. - Văn phòng Chính ph ( báo cáo) - B Xây d ng ( báo cáo) - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP Nguy n Văn ua - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP - Các oàn th thành ph - Vi n Ki m sát nhân dân thành ph - Tòa án nhân dân thành ph - Các Báo, ài thành ph - VPH -UB: các PVP, các T NCTH - Lưu ( T/Thh) QUY NNH V C P GI Y PHÉP XÂY D NG VÀ QU N LÝ XÂY D NG THEO GI Y PHÉP TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 217/2004/Q -UB ngày 17 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này i u ch nh các ho t ng liên quan n công tác c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép xây d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư xây d ng công trình trên a bàn thành ph H Chí Minh ph i th c hi n theo quy nh này và các quy nh pháp lu t liên quan. i u 3. M c ích và yêu c u c a vi c c p gi y phép xây d ng: 1. T o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài u tư xây d ng công trình (sau ây g i chung là ch u tư) và các cá nhân, t ch c tư v n kh o sát, thi t k , nhà th u xây d ng ch p hành úng quy nh pháp lu t, ng th i th c hi n quy n và nghĩa v c a mình thông qua gi y phép xây d ng; 2. Qu n lý xây d ng theo quy ho ch và các quy nh pháp lu t có liên quan; b o v c nh quan thiên nhiên, môi trư ng, b o t n các di tích l ch s , văn hóa, các công trình ki n trúc có giá tr ; phát tri n ki n trúc m i, hi n i, m à b n s c dân t c và s d ng có hi u qu t ai xây d ng công trình; 3. Làm căn c giám sát thi công, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m v tr t t xây d ng, l p biên b n nghi m thu, bàn giao công trình, ăng ký s h u, s d ng công trình. i u 4. Hành vi b nghiêm c m trong ho t ng xây d ng: Trong ho t ng xây d ng nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. Xây d ng công trình n m trong khu v c c m xây d ng, xây d ng công trình l n chi m hành lang b o v các công trình giao thông, th y l i, ê i u, năng lư ng, khu di tích l ch
 3. s -văn hóa và khu v c b o v các công trình khác theo quy nh c a pháp lu t; xây d ng công trình khu v c có nguy cơ l t, lũ quét, tr nh ng công trình xây d ng kh c ph c nh ng hi n tư ng này; 2. Xây d ng công trình sai quy ho ch, vi ph m ch gi i, c t xây d ng; hành lang b o v sông, kênh, r ch; không có gi y phép xây d ng i v i công trình theo quy nh ph i có gi y phép xây d ng ho c xây d ng công trình không úng v i gi y phép xây d ng ư c c p; 3. Nhà th u ho t ng xây d ng vư t quá i u ki n năng l c hành ngh xây d ng, năng l c ho t ng xây d ng; Ch n nhà th u không i u ki n năng l c hành ngh xây d ng, năng l c ho t ng xây d ng th c hi n công vi c; 4. Xây d ng công trình không tuân theo quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng ư c cơ quan c p có thNm quy n ư c ban hành và công b ; 5. Vi ph m các quy nh v an toàn tính m ng con ngư i, tài s n và v sinh môi trư ng trong xây d ng; 6. Cơi n i, l n chi m không gian, khu v c công c ng, l i i và các sân bãi ã có quy ho ch xây d ng ư c duy t và công b ; 7. ưa và nh n h i l trong ho t ng xây d ng; dàn x p trong u th u nh m v l i, mua bán th u, thông ng trong u th u, b giá th u dư i giá thành xây d ng công trình trong u th u; 8. L m d ng ch c v , quy n h n vi ph m pháp lu t v xây d ng; dung túng, bao che cho hành vi vi ph m pháp lu t v xây d ng; 9. C n tr ho t ng xây d ng úng pháp lu t; 10. Các hành vi khác vi ph m pháp lu t v xây d ng. CHƯƠNG II QUY NNH V C P GI Y PHÉP XÂY D NG M C 1. GI Y PHÉP XÂY D NG i u 5. Gi y phép xây d ng: 1. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i có gi y phép xây d ng, tr trư ng h p xây d ng các công trình sau ây: a) Công trình thu c bí m t Nhà nư c, công trình xây d ng theo l nh khNn c p, công trình t m ph c v xây d ng công trình chính; b) Công trình xây d ng theo tuy n không i qua ô th nhưng phù h p v i quy ho ch xây d ng, d án u tư xây d ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; c) Công trình h t ng k thu t quy mô nh thu c các xã vùng sâu, vùng xa; d) Nhà riêng l t i vùng sâu, vùng xa không thu c ô th , không thu c i m dân cư t p trung, i m dân cư nông thôn chưa có quy ho ch xây d ng ư c duy t; ) Các công trình s a ch a, c i t o, l p t thi t b bên trong không làm thay i ki n trúc, k t c u ch u l c và an toàn c a công trình; 2. i v i nhà riêng l t i nông thôn, các quy nh v c p gi y phép xây d ng ph i phù h p tình hình th c t a phương. y ban nhân dân huy n quy nh c th các i m dân cư t p trung thu c a bàn ph i c p gi y phép xây d ng.
 4. 3. i v i công trình ư c c p gi y phép xây d ng công trình t m: a) Nhà, t trong khu v c quy ho ch mà Nhà nư c ph i thu h i t xây d ng các công trình công c ng ho c giao, cho thuê các t ch c, cá nhân th c hi n d án u tư xây d ng công trình theo quy ho ch xây d ng, nhưng chưa có quy t nh thu h i t c a cơ quan có thNm quy n thì ư c phép xây d ng công trình t m, bán kiên c t i a 2 t ng (tr t, gác g , tư ng g ch, mái tôn) có th i h n s d ng m b o an toàn và phù h p v i th i gian chưa th c hi n quy ho ch. b) Ch công trình ph i cam k t t phá d và ch u m i chi phí cho vi c phá d khi Nhà nư c th c hi n quy ho ch (theo M u 1, ph l c kèm theo Quy nh này). Trư ng h p có yêu c u ph i di chuy n trư c th i h n th c hi n quy ho ch ho c trư c th i h n ư c ghi trong gi y phép xây d ng t m thì ư c n bù theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. i u ki n xét c p gi y phép xây d ng: Vi c c p gi y phép xây d ng công trình ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. Phù h p v i quy ho ch xây d ng chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và công b ; 2. B o m các quy nh v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng; thi t k ô th ; các yêu c u v an toàn i v i công trình xung quanh; b o m hành lang b o v các công trình giao thông, th y l i, ê i u, b o v sông, kênh, r ch, công trình năng lư ng, khu di s n văn hóa, di tích l ch s -văn hóa và khu v c b o v các công trình khác theo quy nh c a pháp lu t; 3. Các công trình xây d ng, nhà riêng l trong khu b o t n di s n văn hóa, di tích l ch s -văn hóa ph i b o m m t xây d ng, t tr ng cây xanh, nơi các lo i xe, không làm nh hư ng n c nh quan, môi trư ng; 4. Công trình s a ch a, c i t o không ư c làm nh hư ng n các công trình lân c n v k t c u, kho ng cách n các công trình xung quanh, c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, thông gió, ánh sáng, v sinh môi trư ng, phòng, ch ng cháy, n ; 5. B o m kho ng cách theo quy nh i v i công trình v sinh, kho ch a hóa ch t c h i, các công trình khác có kh năng gây ô nhi m môi trư ng, không làm nh hư ng n ngư i s d ng các công trình li n k xung quanh; 6. Khi xây d ng, c i t o các ư ng ph ph i xây d ng h th ng tuy nen ng m l p t ng b h th ng các công trình h t ng k thu t; c t xây d ng m t ư ng ph i tuân th theo c t xây d ng c a quy ho ch xây d ng và thi t k ô th ; 7. i v i công trình nhà cao t ng c p c bi t, c p I ph i có thi t k t ng h m, tr các trư ng h p khác có yêu c u riêng v thi t k t ng h m; 8. i v i công trình xây d ng t m, vi c c p phép xây d ng ph i tuân theo quy nh t i kho n 3, i u 5 và kho n 6, i u 11 c a Quy nh này. i u 7. Các lo i gi y t v quy n s h u nhà, quy n s d ng t: 1. Ch u tư ph i có m t trong các lo i gi y t sau ây: a) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p (do T ng C c Qu n lý ru ng t trư c ây ho c do T ng C c a chính ho c do B Tài nguyên và Môi trư ng phát hành), k c gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p cho h gia ình mà trong ó có ghi di n tích o c t m th i ho c ghi n ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t, l phí trư c b ;
 5. b) Quy t nh giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích xây d ng nhà và các công trình khác c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai; c) Nh ng gi y t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t s d ng vào m c ích làm nhà và các công trình khác, trong quá trình th c hi n các chính sách v t ai qua t ng th i kỳ c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Chính ph Cách m ng Lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam, Nhà nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, mà ngư i ư c giao t, thuê t v n liên t c s d ng t ó n nay; d) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p ho c có tên trong s a chính mà không có tranh ch p; ) Gi y t do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t mà ngư i ó v n s d ng t liên t c t ó n nay và không có tranh ch p g m: B ng khoán i n th ho c trích l c, trích sao b n i n th , b n phân chi t th a; ch ng thư o n mãi ã ư c th th c, ăng t ch, sang tên t i Văn phòng Chư ng kh , Ty i n a, Nha Trư c b ; e) Gi y t v th a k nhà, t phù h p v i quy nh c a pháp lu t v th a k ; g) B n án ho c quy t nh c a Tòa án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã có hi u l c pháp lu t; h) Gi y t chuy n như ng t ai, mua bán nhà kèm theo quy t nh s d ng t c a cơ quan có thNm quy n ư c y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ki m tra là t ó không có tranh ch p và ư c y ban nhân dân qu n-huy n xác nh n k t qu thNm tra c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n; i) Gi y t v quy n s h u nhà theo hư ng d n t i Thông tư s 47/BXD-XDCB T ngày 05 tháng 8 năm 1989 và Thông tư s 02/BXD- T ngày 29 tháng 4 năm 1992 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n ý ki n c a Thư ng tr c H i ng B trư ng v vi c hóa giá nhà c p III, c p IV t i các ô th t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 ho c t ngày 15 tháng 10 năm 1993 n trư c ngày 05 tháng 7 năm 1994 mà trong giá nhà ã tính n giá t c a nhà ó; j) Gi y t h p l v nhà , t quy nh t i i u 2, Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 và i u 2, Quy t nh s 90/2004/Q -UB ngày 09 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . 2. Trư ng h p không có các lo i gi y t quy nh t i kho n 1 i u này: 2.1- i v i nhà riêng l n m trong khu dân cư hi n h u, n nh s d ng trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (th i i m có hi u l c thi hành c a Lu t t ai 1993), phù h p v i quy ho ch xây d ng là t : Ch u tư ph i có gi y cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ranh gi i th a t ang s d ng không có tranh ch p, ư c y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi công trình xây d ng xác nh n (theo M u 2, ph l c kèm theo Quy nh này). 2.2- i v i công trình tôn giáo: Ph i ư c y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n thNm tra v t không có tranh ch p khi u n i và ư c y ban nhân dân qu n-huy n xác nh n k t qu thNm tra ó.
 6. 3. Công trình d ki n xây d ng phù h p v i quy ho ch ư c c p thNm quy n phê duy t nhưng lo i công trình không phù h p v i m c ích s d ng t ghi t i gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ph i làm th t c chuy n i m c ích s d ng t theo Lu t t ai. i u 8. Yêu c u v b n v thi t k xét c p gi y phép xây d ng: 1. B n v thi t k xét c p gi y phép xây d ng ph i m b o các i u ki n quy nh t i i u 6 c a Quy nh này, trong ó xác nh rõ v trí xây d ng, l gi i, ranh gi i th a t, c p công trình, tu i th công trình, ph i do t ch c có ăng ký ho t ng và có i u ki n năng l c ho t ng thi t k xây d ng công trình ho c cá nhân có năng l c hành ngh , có ch ng ch hành ngh và có ăng ký ho t ng thi t k xây d ng công trình quy nh t i i u 56 c a Lu t Xây d ng. 2. i v i nhà riêng l c a nhân dân có t ng cao dư i 3 t ng (1 tr t, 2 l u; không k l ng và h m) ho c có t ng di n tích sàn xây d ng không quá 250m2, cá nhân, h gia ình có th t t ch c l p b n v thi t k phù h p v i quy ho ch xây d ng ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, theo úng quy nh c a Nhà nư c và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng thi t k , tác ng c a công trình n môi trư ng và an toàn c a các công trình lân c n. Trư ng h p ch u tư không có chuyên môn thì ph i thuê t ch c có ăng ký ho t ng thi t k xây d ng ho c cá nhân có năng l c hành ngh , có ch ng ch hành ngh thi t k xây d ng theo quy nh pháp lu t l p b n v thi t k và ph i áp ng các i u ki n quy nh t i i u 56 c a Lu t Xây d ng. i u 9. N i dung gi y phép xây d ng: N i dung ch y u c a gi y phép xây d ng bao g m: 1. a i m, v trí xây d ng công trình, tuy n xây d ng công trình; 2. Lo i, c p công trình; 3. C t xây d ng công trình; 4. Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng; 5. B o v môi trư ng và an toàn công trình; 6. i v i công trình dân d ng, công trình công nghi p trong ô th ngoài các n i dung quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u này còn ph i có n i dung v di n tích xây d ng công trình, chi u cao t ng t ng, chi u cao t i a toàn công trình, màu s c công trình; 7. Nh ng n i dung khác quy nh i v i t ng lo i công trình; 8. Hi u l c c a gi y phép. M C 2. H SƠ XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG i u 10. Thành ph n h sơ ngh c p gi y phép xây d ng 1. ơn xin c p gi y phép xây d ng (theo M u 3 và 4, ph l c kèm theo Quy nh này); 2. B n sao có ch ng th c (ho c b n sao không có ch ng th c thì ph i kèm theo b n chính i chi u) m t trong nh ng gi y t v quy n s h u nhà, quy n s d ng t quy nh t i i u 7 c a Quy nh này; 3. B n o c v trí khu t do cơ quan có tư cách pháp nhân o c l p (t i nh ng nơi chưa có b n a chính).
 7. 4. B n v thi t k xây d ng công trình: a) i v i công trình nhà riêng l ; công trình công nghi p, dân d ng, công c ng; công trình tôn giáo; công trình c a các cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t , b n v g m các thành ph n sau: - T ng m t b ng công trình trên lô t, t l 1/200 ¸ 1/500; kèm theo h a v trí công trình có th hi n s lô, ranh th a t và ranh l gi i. - M t b ng các t ng, m t ng và m t c t công trình, t l 1/100 ¸ 1/200. - M t b ng móng, sơ h th ng thoát nư c mưa, x lý nư c th i, ch t th i, t l 1/100 ¸ 1/200. Trong trư ng h p xây d ng nâng t ng ph i có h sơ kh o sát hi n tr ng xác nh công trình i u ki n nâng t ng, ho c bi n pháp gia c c a t ch c tư v n có tư cách pháp nhân; b) i v i công trình h t ng k thu t: ư ng giao thông, ư ng dây t i i n, tuy n c p nư c, tuy n thoát nư c, d n khí, b n v g m các thành ph n sau: - Sơ v trí tuy n công trình. - T ng m t b ng công trình, t l 1/500 ¸ 1/5000. - M t c t ngang ch y u th hi n b trí t ng h p ư ng dây, ư ng ng c a tuy n công trình, t l 1/20 ¸ 1/50. c) i v i công trình tư ng ài, tranh hoành tráng và công trình qu ng cáo, b n v g m các thành ph n sau: - Sơ v trí công trình. - T ng m t b ng công trình, t l 1/200 ¸ 1/500. - M t b ng, m t ng và m t c t công trình, t l 1/50 ¸ 1/100. - M t b ng móng, t l 1/100 ¸ 1/200. 5. Tùy theo tính ch t công trình, ch u tư ph i b sung thêm thành ph n h sơ quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. i u 11. Ngoài thành ph n h sơ ư c quy nh t i i u 10 c a Quy nh này, iv i các lo i công trình sau ch u tư ph i có thêm gi y t : 1. i v i công trình ngo i giao và t ch c qu c t ; công trình di tích l ch s -văn hóa; công trình h t ng k thu t chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy, n ; công trình có nh hư ng v sinh môi trư ng: Văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý ngành liên quan theo các quy nh pháp lu t; 2. i v i công trình tôn giáo: Văn b n ch p thu n c a Ban Tôn giáo thành ph ; 3. i v i nhà thuê: H p ng thuê nhà theo quy nh c a pháp lu t và văn b n ch p thu n vi c xây d ng c a ch s h u nhà; 4. i v i trư ng h p thuê t c a ngư i s d ng t ã ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t: H p ng thuê t theo quy nh c a pháp lu t và ph i xây d ng công trình theo úng m c ích s d ng t; 5. i v i trư ng h p thuê l i t c a ngư i s d ng t ã ư c Nhà nư c cho thuê: H p ng thuê l i t theo quy nh c a pháp lu t và ph i xây d ng công trình theo úng
 8. m c ích s d ng t ã ư c xác nh trong h p ng cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho thuê t; 6. i v i trư ng h p c p gi y phép xây d ng t m: Gi y cam k t t phá d công trình khi Nhà nư c th c hi n quy ho ch xây d ng; 7. i v i các công trình c thù khác ph i có văn b n ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph . M C 3. TH M QUY N C P GI Y PHÉP XÂY D NG i u 12. Giám c S Xây d ng: 1. y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Xây d ng c p gi y phép xây d ng t t c các lo i công trình xây d ng m i và c i t o trên a bàn thành ph thu c thNm quy n c p gi y phép xây d ng c a y ban nhân dân thành ph quy nh t i kho n 1 i u 66 c a Lu t Xây d ng, tr các công trình sau ây: a) Các công trình không ph i xin phép xây d ng quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy nh này; b) Các công trình thu c thNm quy n c a y ban nhân dân qu n-huy n quy nh t i i u 13, c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n quy nh t i i u 15 và các công trình ã ư c y ban nhân dân thành ph y quy n cho Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng các khu ô th m i, các khu công nghi p, khu ch xu t thành ph , khu công ngh cao quy nh t i i u 14 c a Quy nh này. 2. i v i các công trình cao trên 15 t ng, công trình có giá tr v văn hóa, ngh thu t, ki n trúc t i nh ng nơi chưa có thi t k ô th ; tùy theo lo i công trình, S Xây d ng ch trì ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc, S Văn hóa và Thông tin th ng nh t ý ki n trình y ban nhân dân thành ph ch p thu n trư c khi c p gi y phép xây d ng. Trong khi các s trên chưa có ý ki n, h sơ v n ư c S Xây d ng xem xét i v i các n i dung khác. 3. i v i các công trình tôn giáo c n s a ch a có thay i k t c u, ki n trúc các cơ s th t (nhà, tư ng, bia, ài, tháp) S Xây d ng ch trì ph i h p v i Ban Tôn giáo thành ph và y ban nhân dân qu n-huy n liên quan l p t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 13. y ban nhân dân qu n-huy n: y ban nhân dân qu n-huy n th c hi n vi c c p gi y phép xây d ng i v i các công trình sau: 1. T t c các công trình nhà riêng l trên a bàn qu n-huy n (tr nhà riêng l trong các khu ô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t thành ph , khu công ngh cao thành ph ã có quy ch ho t ng ư c ban hành, quy nh t i i u 14 c a Quy nh này và các công trình ã phân c p cho y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n quy nh t i i u 15 c a Quy nh này); 2. Các công trình qu ng cáo (theo quy ho ch ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t và công b ). i u 14. Trư ng ban qu n lý u tư và xây d ng các khu ô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ã có quy ch ho t ng ư c c p có thNm quy n ban hành:
 9. y ban nhân dân thành ph y quy n cho Trư ng ban qu n lý các khu ô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao th c hi n vi c c p gi y phép xây d ng t t c các công trình xây d ng m i và c i t o, s a ch a có thay i k t c u trong ph m vi ranh gi i ư c giao qu n lý. i u 15. y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n: 1. C p gi y phép xây d ng nhà riêng l xây d ng t m, bán kiên c ư c quy nh t i kho n 3 i u 5 c a Quy nh này; 2. C p gi y phép xây d ng nhà riêng l nh ng i m dân cư nông thôn ã có quy ho ch xây d ng ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. M C 4. TRÌNH T , TH T C C P GI Y PHÉP XÂY D NG i u 16. ChuNn b h sơ xin c p phép xây d ng: 1. Ch u tư (ho c i di n h p pháp c a ch u tư) khi có nhu c u xin phép xây d ng thì liên h y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ho c cơ quan c p gi y phép xây d ng ho c cá nhân, t ch c tư v n thi t k có tư cách pháp nhân hành ngh tư v n thi t k xây d ng h p pháp ư c hư ng d n c th . Trong trư ng h p ngư i l p h sơ không ph i là ch u tư thì ph i ư c s y quy n theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i l p h sơ xin gi y phép xây d ng ph i l p thành 2 b h sơ quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Quy nh này. Tùy theo lo i công trình, h sơ ư c n p t i cơ quan có thNm quy n c p gi y phép xây d ng quy nh t i các i u 12, 13, 14 và 15 c a Quy nh này. i u 17. Ti p nh n và phân lo i h sơ ngh c p gi y phép xây d ng: 1. Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép xây d ng c cán b có năng l c ti p nh n h sơ ngh c p gi y phép xây d ng, ki m tra n i dung và quy cách h sơ, sau ó phân lo i ghi vào s theo dõi. 2. Khi nh n h sơ theo quy nh, ngư i ti p nh n h sơ ph i ghi mã s vào biên nh n, có ch ký c a bên n p h sơ, bên nh n h sơ và có ngày h n nh n k t qu . Biên nh n h sơ làm thành 2 b n, m t b n giao cho ch u tư và m t b n lưu t i cơ quan c p gi y phép xây d ng (theo M u 14, ph l c kèm theo Quy nh này). 3. i v i h sơ chưa úng quy nh, ngư i ti p nh n h sơ ph i hư ng d n c th , y b ng văn b n (theo M u 15, ph l c kèm theo Quy nh này). i u 18. ThNm tra h sơ xin c p gi y phép xây d ng: 1. Cơ quan c p gi y phép xây d ng căn c các i u 6, 7, 8, 10 và 11 c a Quy nh này xét c p gi y phép xây d ng. Trong trư ng h p không c p gi y phép xây d ng ho c có hư ng d n b sung h sơ c p gi y phép xây d ng, cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i có văn b n hư ng d n (theo M u 16, ph l c kèm theo Quy nh này) y , m t l n cho ch u tư. Th i h n tr l i trư c th i h n c p gi y phép xây d ng quy nh t i i u 20 c a Quy nh này. 2. Sau khi ch u tư b sung h sơ y theo văn b n hư ng d n nói trên m t l n, cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i gi i quy t c p gi y phép xây d ng trong th i gian không quá 7 (b y) ngày làm vi c ti p theo. i u 19. Xin ý ki n các t ch c có liên quan:
 10. 1. i v i công trình liên quan n ph m vi qu n lý c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành mà chưa có quy nh chuyên ngành thì cơ quan c p gi y phép xây d ng m i ph i tham v n ý ki n c a cơ quan chuyên ngành. 2. Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ph i có ý ki n tr l i b ng văn b n trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n tham v n. N u quá th i h n trên mà các cơ quan ư c h i không tr l i thì ư c xem là ng ý và ph i ch u trách nhi m v n i dung ng ý n y; các cơ quan c p gi y phép xây d ng ti p t c xem xét gi i quy t theo quy nh. i u 20. Th i h n c p gi y phép xây d ng: 1. i v i nhà riêng l không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . 2. i v i các công trình còn l i không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . y ban nhân dân thành ph khuy n khích các cơ quan c p gi y phép xây d ng rút ng n th i h n c p gi y phép xây d ng quy nh t i kho n 1, kho n 2, i u này. i u 21. C p gi y phép xây d ng và thu l phí: 1. Gi y phép xây d ng (tham kh o M u 17 và 18 ph l c kèm theo Quy nh này) ư c l p thành 2 b n chính, 1 b n c p cho ch u tư, 1 b n lưu t i cơ quan c p gi y phép xây d ng. 2. Cơ quan c p gi y phép xây d ng g i b n sao gi y phép xây d ng cho y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi công trình xây d ng bi t ki m tra, theo dõi vi c xây d ng công trình. 3. Ch u tư nh n gi y phép xây d ng và c k t i nơi nh n có gì sai sót thì ngh ch nh s a ngay. 4. Trư c khi giao gi y phép xây d ng cho ch u tư, cơ quan c p gi y phép xây d ng thu l phí c p gi y phép xây d ng theo quy nh. CHƯƠNG III GIA H N GI Y PHÉP XÂY D NG, THAY I THI T K i u 22. Gia h n gi y phép xây d ng: 1. Trong th i h n 12 tháng k t ngày c p gi y phép xây d ng mà công trình v n chưa có i u ki n kh i công thì ch u tư mang b n chính gi y phép xây d ng và ơn xin gia h n gi y phép xây d ng (theo M u 6, ph l c kèm theo Quy nh này) liên h cơ quan c p gi y phép xây d ng gia h n. 2. Cơ quan c p gi y phép xây d ng óng d u gia h n trên b n chính gi y phép xây d ng và thu l phí gia h n gi y phép xây d ng theo quy nh. 3. Ch u tư có th gia h n gi y phép xây d ng nhi u l n, m i l n là 12 tháng, ngo i tr khi quy ho ch ho c quy nh khác v xây d ng có thay i không phù h p v i n i dung gi y phép xây d ng, t b Nhà nư c thu h i theo quy nh t i i u 38, Lu t t ai ho c t ã h t th i h n s d ng mà chưa gia h n quy n s d ng t. 4. Th i gian gi i quy t gia h n gi y phép xây d ng không quá 3 (ba) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . i u 23. Thay i thi t k ã ư c duy t kèm theo gi y phép xây d ng:
 11. 1. Khi ch u tư có nhu c u i u ch nh, thay i thi t k ư c duy t kèm theo gi y phép xây d ng ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan c p gi y phép xây d ng. 2. H sơ xin thay i thi t k : 2.1- ơn xin thay i thi t k (theo M u 7, ph l c kèm theo Quy nh này); 2.2- B n chính gi y phép xây d ng kèm b n v ư c duy t; 2.3- B n v thi t k xin i u ch nh theo kho n 4 i u 10 c a Quy nh này tùy theo lo i công trình (2 b ). 3. Th i h n i u ch nh gi y phép xây d ng: 3.1- i v i nhà riêng l không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h pl 3.2- i v i các công trình còn l i: không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . CHƯƠNG IV QU N LÝ XÂY D NG THEO GI Y PHÉP XÂY D NG M C 1. THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 24. i u ki n kh i công xây d ng công trình: Công trình xây d ng ch ư c kh i công khi áp ng các i u ki n sau ây: 1. Có m t b ng xây d ng bàn giao toàn b ho c t ng ph n theo ti n xây d ng do ch u tư xây d ng công trình và nhà th u thi công xây d ng th a thu n; 2. Có gi y phép xây d ng i v i nh ng công trình theo quy nh ph i có gi y phép xây d ng, tr trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy nh này; 3. Có thi t k , b n v thi công c a các h ng m c, công trình ã ư c phê duy t; 4. Có h p ng xây d ng; 5. Có ngu n v n b o m ti n xây d ng công trình theo ti n ã ư c phê duy t trong d án u tư xây d ng công trình; 6. Có bi n pháp b o m an toàn, v sinh môi trư ng cho công trình và các công trình xung quanh trong quá trình thi công xây d ng; 7. i v i khu ô th m i, tùy theo tính ch t, quy mô ph i xây d ng xong toàn b ho c t ng ph n các công trình h t ng k thu t thì m i ư c kh i công xây d ng công trình. i u 25. i u ki n thi công xây d ng công trình: 1. Nhà th u khi ho t ng thi công xây d ng ph i áp ng các i u ki n sau: a) Có ăng ký ho t ng thi công xây d ng công trình; b) Có năng l c ho t ng thi công xây d ng công trình tương ng v i lo i, c p công trình; c) Ch huy trư ng công trư ng có năng l c hành ngh thi công xây d ng công trình phù h p; d) Có thi t b thi công áp ng yêu c u v an toàn và ch t lư ng công trình.
 12. 2. Cá nhân t t ch c xây d ng nhà riêng l có t ng di n tích xây d ng sàn nh hơn 250m2 ho c dư i 3 t ng thì ph i có năng l c hành ngh thi công xây d ng công trình và ch u trách nhi m v ch t lư ng, an toàn và v sinh môi trư ng. i u 26. Yêu c u i v i công trư ng xây d ng: T t c các công trình xây d ng ph i ư c treo bi n báo t ngày kh i công cho n khi công trình hoàn thành t i công trư ng thi công. N i dung bi n báo bao g m: 1. Tên d án; 2. Tên ch u tư xây d ng công trình, t ng v n u tư, ngày kh i công, ngày hoàn thành; 3. Tên cơ quan c p trên tr c ti p c a Ch u tư (n u có); 4. M c tiêu u tư; 5. Quy mô xây d ng; 6. a i m, ph m vi s d ng t; 7. Cơ quan ch u trách nhi m gi i phóng m t b ng; 8. Tên ơn v thi công, tên ngư i ch huy trư ng công trình; 9. Tên ơn v thi t k , tên ngư i ch nhi m thi t k ; 10. Tên t ch c ho c ngư i giám sát thi công xây d ng công trình; 11. B n quy ho ch chi ti t 1/500; 12. Phương án ki n trúc; 13. Phương án an toàn lao ng trong th i gian thi công và phương án b o v môi trư ng khi d án hoàn thành ưa vào s d ng; 14. Ch u tư xây d ng công trình, ch huy trư ng công trư ng, ch nhi m thi t k , t ch c ho c ngư i giám sát thi công xây d ng công trình ngoài vi c ghi rõ tên, ch c danh còn ph i ghi a ch liên l c, s i n tho i. M C 2. HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, LƯU TR H SƠ VÀ C P PHÓ B N i u 27. Hoàn thành công trình: 1. Ch u tư, nhà th u xây d ng và tư v n thi t k ph i t ch c nghi m thu và l p biên b n nghi m thu hoàn thành công trình xây d ng (theo M u 12, ph l c kèm theo Quy nh này) trư c khi ưa vào khai thác s d ng và ăng ký quy n s h u công trình. 2. Trong th i h n 12 tháng sau khi xây d ng hoàn thành công trình, ch u tư ph i l p th t c ăng ký quy n s h u công trình. 3. i v i công trình chưa có gi y ch ng nh n v quy n s d ng t quy nh t i kho n 2 i u 7 c a Quy nh này ã ư c c p gi y phép xây d ng: Ch u tư ph i hoàn ch nh th t c v quy n s d ng t theo quy nh pháp lu t trư c khi ăng ký quy n s h u công trình. 4. i v i công trình ã c p gi y phép kh i công xây d ng theo Quy t nh s 204/Q - UB ngày 24 tháng 6 năm 1991, gi y phép xây d ng theo Quy t nh s 1328/Q -UB- QL T ngày 06 tháng 9 năm 1993, Quy t nh s 3217/Q -UB-QL T ngày 26 tháng 6 năm 1997 và Quy t nh s 58/2000/Q -UB- T ngày 25 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph mà chưa ư c cơ quan có thNm quy n c p biên b n ki m tra công
 13. trình hoàn thành: Ch u tư ph i liên h ơn v tư v n thi t k có tư cách pháp nhân ho c nhà th u xây d ng xác l p b n v cùng biên b n nghi m thu theo hi n tr ng công trình (theo M u 13, ph l c kèm theo Quy nh này) làm cơ s trong vi c l p th t c ăng ký quy n s h u công trình. i u 28. Nghi m thu, bàn giao công trình xây d ng: 1. Vi c nghi m thu công trình xây d ng ph i th c hi n theo các quy nh sau ây: a) Tuân theo các quy nh v qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình; b) Nghi m thu t ng công vi c, t ng b ph n, t ng giai o n, t ng h ng m c công trình, nghi m thu ưa công trình vào s d ng. Riêng các b ph n b che khu t c a công trình ph i ư c nghi m thu và v b n v hoàn công trư c khi ti n hành các công vi c ti p theo; c) Ch ư c nghi m thu khi i tư ng nghi m thu ã hoàn thành và có h sơ theo quy nh; d) Công trình ch ư c nghi m thu ưa vào s d ng khi b o m úng yêu c u thi t k , b o m ch t lư ng và t các tiêu chuNn theo quy nh. 2. Vi c bàn giao công trình xây d ng ph i th c hi n các quy nh sau ây: a) B o m các yêu c u v nguyên t c, n i dung và trình t bàn giao công trình ã xây d ng xong ưa vào s d ng theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng; b) B o m an toàn trong v n hành, khai thác khi ưa công trình vào s d ng. 3. Nhà th u thi công xây d ng công trình có trách nhi m hoàn thi n thi công xây d ng, thu d n hi n trư ng, l p b n v hoàn công và chuNn b các tài li u ph c v vi c ngi m thu công trình và bàn giao công trình. 4. Ch u tư xây d ng công trình có trách nhi m t ch c nghi m thu, ti p nh n công trình xây d ng. Ngư i tham gia nghi m thu, bàn giao công trình ph i ch u trách nhi m cá nhân v s n phNm do mình xác nh n trong quá trình thi công xây d ng công trình và bàn giao công trình xây d ng. i u 29. Lưu tr h sơ: 1. Cơ quan c p gi y phép xây d ng có trách nhi m lưu tr h sơ c p gi y phép xây d ng do mình c p ưa vào lưu tr qu c gia và khai thác các thông tin liên quan. Công tác t ch c lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. Th i gian lưu tr h sơ theo tu i th công trình. 2. Ch u tư có trách nhi m lưu tr biên b n ki m tra nh v móng, công trình ng m, xác nh c t xây d ng quy nh t i i m 2.17 kho n 2 i u 32 và biên b n nghi m thu công trình xây d ng hoàn thành quy nh t i kho n 1 i u 27 ho c biên b n nghi m thu theo hi n tr ng công trình quy nh t i kho n 4, i u 27 c a Quy nh này trình cơ quan qu n lý Nhà nư c khi ăng ký quy n s h u công trình ho c khi có yêu c u ki m tra c a cơ quan có thNm quy n. i u 30. C p phó b n: 1. Khi có nhu c u c p phó b n, ch u tư liên h cơ quan c p gi y phép xây d ng ư c xét c p phó b n theo quy nh. 2. H sơ xin c p phó b n g m: 2.1- ơn xin c p phó b n (theo M u 5, ph l c kèm theo Quy nh này); 2.2- ơn c m t có xác nh n c a Công an phư ng-xã, th tr n nơi m t.
 14. 3. Th i gian c p phó b n không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . CHƯƠNG V QUY N VÀ NGHĨA V C A CÁC CÁ NHÂN, T CH C TRONG VI C TH C HI N THEO GI Y PHÉP XÂY D NG i u 31. Quy n và nghĩa v c a ngư i xin c p gi y phép xây d ng: 1. Ngư i xin c p gi y phép xây d ng có các quy n sau: a) Yêu c u cơ quan c p gi y phép xây d ng gi i thích, hư ng d n và th c hi n úng các quy nh v c p gi y phép xây d ng; b) Khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m pháp lu t trong vi c c p gi y phép xây d ng; c) ư c kh i công xây d ng công trình n u sau th i gian quy nh t i i u 20 c a Quy nh này mà cơ quan c p gi y phép xây d ng không có ý ki n tr l i b ng văn b n khi ã các i u ki n quy nh t i các kho n 1, 3, 4, 5, 6 và 7 i u 24 c a Quy nh này; d) ư c tham v n ý ki n c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành liên quan n vi c xin c p gi y phép xây d ng. 2. Ngư i xin c p gi y phép xây d ng có các nghĩa v sau: a) N p y h sơ và l phí c p gi y phép xây d ng; b) Ch u trách nhi m v tính trung th c c a h sơ xin c p gi y phép xây d ng; c) Thông báo ngày kh i công xây d ng công trình b ng văn b n cho y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi xây d ng công trình trong th i h n không ít hơn 7 (b y) ngày làm vi c trư c khi kh i công xây d ng công trình (theo M u 10, ph l c kèm theo Quy nh này); d) Th c hi n úng n i dung c a gi y phép xây d ng; ) Ch u trách nhi m v n i dung cam k t khi x y ra tranh ch p khi u n i. i u 32. Quy n và nghĩa v c a ch u tư i v i vi c u tư xây d ng công trình: 1. Ch u tư xây d ng công trình có các quy n sau ây: a) ư c th c hi n thi t k , thi công xây d ng công trình khi có năng l c ho t ng xây d ng, năng l c hành ngh phù h p v i lo i, c p công trình; b) àm phán, ký k t, giám sát vi c th c hi n h p ng kh o sát, thi t k , h p ng thi công xây d ng công trình (tham kh o M u 22, ph l c kèm theo Quy nh này); c) Yêu c u tư v n kh o sát, thi t k th c hi n úng h p ng ã ký k t; d) Yêu c u s a i, b sung thi t k ; ) ình ch th c hi n ho c ch m d t h p ng thi t k xây d ng công trình, h p ng thi công trình theo quy nh c a pháp lu t; e) D ng thi công xây d ng công trình và yêu c u kh c ph c h u qu khi nhà th u thi công xây d ng công trình vi ph m các quy nh v ch t lư ng công trình, an toàn và v sinh môi trư ng; g) Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan ph i h p th c hi n các công vi c trong quá trình thi công xây d ng công trình;
 15. h) Không thanh toán giá tr kh i lư ng không m b o ch t lư ng ho c kh i lư ng phát sinh không h p lý; i) ư c tham v n ý ki n c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành liên quan n vi c u tư xây d ng; j) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch u tư xây d ng công trình có các nghĩa v sau ây: a) L a ch n tư v n kh o sát, thi t k , nhà th u thi công xây d ng có i u ki n năng l c ho t ng thi t k xây d ng công trình, năng l c thi công xây d ng công trình phù h p thi t k , thi công xây d ng công trình; b) Xác nh nhi m v thi t k xây d ng công trình; c) Cung c p thông tin, tài li u cho tư v n kh o sát, thi t k ; d) ThNm nh, phê duy t ho c trình cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t thi t k theo quy nh pháp lu t; ) T ch c nghi m thu h sơ thi t k ; e) Lưu tr h sơ thi t k , h sơ công trình; g) B i thư ng thi t h i khi ra nhi m v thi t k , cung c p thông tin, tài li u, nghi m thu h sơ thi t k không úng quy nh; b i thư ng thi t h i do vi ph m h p ng làm thi t h i cho nhà th u thi công xây d ng công trình, nghi m thu không m b o ch t lư ng làm sai l ch k t qu nghi m thu và các hành vi vi ph m khác gây thi t h i do l i c a mình gây ra; h) Tham gia v i y ban nhân dân c p có thNm quy n ho c ch trì ph i h p v i y ban nhân dân c p có thNm quy n gi i phóng m t b ng xây d ng giao cho nhà th u thi công xây d ng công trình; i) T ch c giám sát thi công xây d ng công trình; j) Ki m tra bi n pháp b o m an toàn, v sinh môi trư ng; k) T ch c nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình; l) Thuê t ch c tư v n có năng l c ho t ng xây d ng ki m nh ch t lư ng công trình khi c n thi t; m) Xem xét và gi i quy t các xu t liên quan n thi t k c a nhà th u trong quá trình thi công xây d ng công trình; n) Tôn tr ng quy n tác gi thi t k công trình; o) Mua b o hi m công trình; p) Ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình; ch u trách nhi m v vi c b o m công trình thi công úng ti n , ch t lư ng và hi u qu ; q) T ch c l p biên b n ki m tra nh v móng, công trình ng m, xác nh c t xây d ng (theo M u 11, ph l c kèm theo Quy nh này) theo úng thi t k quy ho ch-ki n trúc ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong trư ng h p chưa xác nh m c giao t, c t xây d ng nh v công trình, ch u tư ph i thuê cá nhân ho c ơn v có tư cách pháp nhân o c xác nh; r) Trư ng h p công trình có nguy cơ s p , ch công trình ph i có phương án tháo d ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c bi n pháp t phòng ng a ngăn ch n tai n n ho c
 16. nh khu ph , y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n giúp m b o an toàn cho tính m ng ngư i trong gia ình và ngư i xung quanh mà không ph i ch ý ki n c a cơ quan c p gi y phép xây d ng; s) Th c hi n treo bi n báo t i công trư ng theo quy nh t i i u 26 c a Quy nh này; t) Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. i v i ch u tư d án khu dân cư xây d ng m i, ngoài các nghĩa v trên ph i có các nghĩa v sau ây: a) Qu n lý xây d ng công trình ph i m b o theo quy ho ch – ki n trúc và gi y phép xây d ng do cơ quan có thNm quy n c p; b) Ph i th c hi n u tư xây d ng ng b các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i và nhà tái nh cư (n u có) theo quy ho ch và d án u tư xây d ng công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) T ch c qu n lý và nghi m thu ch t lư ng công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i; báo cho y ban nhân dân qu n-huy n, các cơ quan chuyên ngành liên quan ki m tra và xác nh n b ng văn b n vi c nghi m thu n i k t h th ng h t ng k thu t c a d án v i h t ng chung c a khu v c; d) T ch c bàn giao công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i cho y ban nhân dân qu n-huy n, các s qu n lý chuyên ngành theo phân c p ính kèm h sơ nghi m thu ch t lư ng công trình và có biên b n bàn giao; ) Xác nh n công trình ã ư c xây d ng theo úng n i dung d án ư c duy t y ban nhân dân qu n-huy n xét c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t (theo M u 9, ph l c kèm theo Quy nh này); e) B o hành ch t lư ng công trình xây d ng theo úng quy nh c a pháp lu t, kh c ph c nh ng sai sót trong công tác th c hi n d án u tư xây d ng công trình; g) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v : - H u qu gây ra do th c hi n không úng d án u tư xây d ng công trình, gi y phép xây d ng ã ư c cơ quan có thNm quy n c p; - Thi t h i do vi c xây d ng công trình c a mình gây ra liên quan n ngư i và các công trình xung quanh. Ch u tư ph i kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Quy n và nghĩa v c a cá nhân, t ch c tư v n kh o sát, thi t k : 1. Cá nhân, t ch c tư v n kh o sát, thi t k có các quy n sau ây: a) T ch i th c hi n các yêu c u ngoài nhi m v kh o sát, thi t k ; b) Yêu c u cung c p thông tin, tài li u ph c v cho công tác kh o sát, thi t k ; c) Quy n tác gi i v i thi t k công trình; d) Yêu c u ch u tư xây d ng công trình, nhà th u thi công xây d ng công trình th c hi n theo úng thi t k ; ) T ch i nghi m thu công trình, h ng m c công trình khi thi công không theo úng thi t k ; e) ư c tham v n ý ki n c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành liên quan n vi c thi t k xây d ng theo quy nh chuyên ngành;
 17. g) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c tư v n thi t k có các nghĩa v sau ây: a) Ch ư c nh n th u thi t k xây d ng công trình phù h p v i i u ki n năng l c ho t ng thi t k xây d ng công trình, năng l c hành ngh thi t k xây d ng công trình; b) Th c hi n úng nhi m v kh o sát, thi t k , b o m ti n và ch t lư ng; c) Ch u trách nhi m v ch t lư ng kh o sát, thi t k do mình m nh n; d) Giám sát tác gi trong quá trình thi công xây d ng công trình; ) L p nhi m v kh o sát xây d ng ph c v cho công tác thi t k phù h p v i yêu c u t ng bư c thi t k ; e) Không ư c ch nh nhà s n xu t v t li u, v t tư và thi t b xây d ng công trình; g) Mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p; h) B i thư ng thi t h i khi ra nhi m v kh o sát, s d ng thông tin, tài li u, tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng, gi i pháp k thu t, công ngh không phù h p gây nh hư ng n ch t lư ng công trình và các hành vi vi ph m khác gây thi t h i do l i c a mình gây ra; i) Xác nh c p công trình, niên h n s d ng công trình và theo dõi cung c p thông tin cho ngư i s d ng công trình và cơ quan qu n lý xây d ng qu n-huy n; j) C ngư i có năng l c giám sát tác gi theo quy nh; ngư i ư c nhà th u thi t k c th c hi n nhi m v giám sát tác gi ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng hành vi c a mình trong quá trình th c hi n nghĩa v giám sát tác gi và ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra (n u có); k) Tham gia nghi m thu công trình xây d ng theo yêu c u c a ch u tư xây d ng công trình; tham gia ki m tra nh v móng, công trình ng m, xác nh c t xây d ng; l) Xem xét x lý theo ngh c a ch u tư xây d ng công trình v nh ng b t h p lý trong thi t k ; m) Phát hi n và thông báo k p th i cho ch u tư xây d ng công trình v vi c thi công sai v i thi t k ư c duy t c a nhà th u thi công xây d ng công trình và ki n ngh bi n pháp x lý; n) Ch u trách nhi m v ch t lư ng thi t k xây d ng công trình do mình m nh n; b n v thi t k xây d ng công trình ph i m b o các quy nh v : quy ho ch xây d ng, quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng và các quy nh v phòng, ch ng cháy, n ; v sinh, môi trư ng, các quy nh pháp lu t khác theo i u 6 c a Quy nh này; o) Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Quy n và nghĩa v c a nhà th u xây d ng công trình: 1. Nhà th u thi công xây d ng công trình có các quy n sau ây: a) T ch i th c hi n nh ng yêu c u trái pháp lu t; b) xu t s a i thi t k cho phù h p v i th c t b o m ch t lư ng và hi u qu công trình; c) Yêu c u thanh toán giá tr kh i lư ng xây d ng hoàn thành úng theo h p ng;
 18. d) D ng thi công xây d ng công trình n u bên giao th u không th c hi n úng cam k t trong h p ng ã ký k t gây tr ng i và thi t h i cho nhà th u; ) Yêu c u b i thư ng thi t h i do l i c a bên thuê xây d ng công trình gây ra; e) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhà th u thi công xây d ng công trình có các nghĩa v sau ây: a) Th c hi n úng h p ng ã ký k t; b) Ch thi công nh ng công trình ã ư c c p gi y phép xây d ng, các công trình quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy nh này; thi công xây d ng theo úng thi t k , tiêu chuNn xây d ng, b o m ch t lư ng, ti n , an toàn và v sinh môi trư ng; c) Có nh t ký thi công xây d ng công trình; d) Ki m nh v t li u, s n phNm xây d ng; ) Qu n lý công nhân xây d ng trên công trư ng, b o m an toàn lao ng, an toàn giao thông, tr t t , không gây nh hư ng n khu dân cư xung quanh; e) L p b n v hoàn công, tham gia nghi m thu công trình; g) B o hành công trình; h) Mua các lo i b o hi m theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m; i) B i thư ng thi t h i khi vi ph m h p ng, s d ng v t li u không úng ch ng lo i, thi công không m b o ch t lư ng, gây ô nhi m môi trư ng và các hành vi vi ph m khác gây thi t h i do l i c a mình gây ra; j) Ch u trách nhi m v ch t lư ng thi công xây d ng công trình do mình m nh n; k) Ph i h p ch t ch v i các cá nhân, t ch c tư v n thi t k trong quá trình thi công và c ng tác nghiêm túc v i ngư i thi hành công v th c hi n ki m tra vi c xây d ng công trình; l) Tham gia th c hi n vi c nh v móng, công trình ng m, xác nh c t xây d ng; m) Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. Trách nhi m c a công dân: T cáo các hành vi b nghiêm c m trong ho t ng xây d ng quy nh t i i u 4 c a Quy nh này và các hành vi vi ph m pháp lu t khác có liên quan CHƯƠNG VI TRÁCH NHI M CÁ NHÂN TRONG VI C C P GI Y PHÉP XÂY D NG i u 36. i v i th trư ng cơ quan c p gi y phép xây d ng: 1. Có l ch ti p dân và gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phân công cán b công ch c có năng l c ti p nh n và th lý h sơ xin c p gi y phép xây d ng. 3. Ch u trách nhi m i v i h u qu v qu n lý Nhà nư c do vi c c p gi y phép xây d ng không úng pháp lu t. 4. Khuy n khích, khen thư ng k p th i cán b , công ch c có thành tích trong công tác c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép theo quy nh pháp lu t.
 19. 5. Xem xét x lý, k lu t cán b , công ch c có hành vi gây khó khăn, nhũng nhi u, tiêu c c, không làm tròn trách nhi m theo quy nh pháp lu t. i u 37. i v i cán b , công ch c th c hi n th t c c p gi y phép xây d ng: 1. Là ngư i có tiêu chuNn chuyên môn nghi p v ư c tuy n d ng theo quy nh c a pháp lu t và ph i qua l p t p hu n nghi p v v c p gi y phép xây d ng do cơ quan chuyên ngành thành ph t ch c. 2. N m v ng pháp lu t v xây d ng và qu n lý xây d ng ô th , trình t , th t c hành chính. 3. Nghiêm c m vi c l i d ng nhi m v gây khó khăn, phi n hà, nhũng nhi u cho ngư i xin c p gi y phép xây d ng; không ư c c y quy n, gây khó khăn, b t ép ngư i xin c p gi y phép xây d ng ph i dùng b n v ho c thuê thi t k theo ý mình. 4. Ch u trách nhi m trư c th trư ng cơ quan c p gi y phép xây d ng v k t qu , h u qu ph n vi c hành chính c a mình ư c giao th c hi n trong vi c c p gi y phép xây d ng. 5. Có ý th c tham gia xây d ng l c lư ng cán b , công ch c th t s ph c v nhân dân, ph c v doanh nghi p và t ch c, u tranh t cáo công khai nh ng hành vi sai ph m c a cán b , công ch c trong lúc thi hành công v . CHƯƠNG VII TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V C P GI Y PHÉP XÂY D NG M C 1. CƠ QUAN C P GI Y PHÉP XÂY D NG i u 38. Quy nh chung i v i cơ quan c p gi y phép xây d ng: 1. Các cơ quan c p gi y phép xây d ng ph i th c hi n theo quy nh chung nêu t i kho n 2 i u này và quy nh riêng nêu t i các i u 40, 41, 42 và 43 c a Quy nh này. 2. Các quy nh chung: a) Niêm y t công khai và hư ng d n các quy nh v c p gi y phép xây d ng t i nơi ti p dân các i tư ng liên quan hi u rõ quy n, nghĩa v , trách nhi m c a mình và ch p hành y ; b) Tuy n d ng cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t. Cán b , công ch c ư c tuy n d ng ph i thông qua l p ào t o v chuyên môn, nghi p v và ư c phân công theo úng ngành ngh ã ư c ào t o. N u qua ki m tra trình chuyên môn tác nghi p hành chính mà chưa thành th o thì ph i có ch b i dư ng nghi p v , n u ã qua ch b i dư ng nghi p v mà v n còn y u kém thì ch m d t h p ng th vi c theo quy nh pháp lu t; c) Thư ng xuyên ph bi n các quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng n các i tư ng (ch d án, ch u tư, các t ch c tư v n thi t k , nhà th u xây d ng và cán b , công ch c làm th t c c p gi y phép xây d ng) trên các phương ti n thông tin i chúng; d) Ph i m b o th i gian c p gi y phép xây d ng quy nh t i i u 20 c a Quy nh này k t khi nh n h sơ h p l ho c có văn b n hư ng d n cho ch u tư quy nh t i i u 18 c a Quy nh này; ) Thu, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép xây d ng theo quy nh; e) Cung c p y thông tin v qu n lý xây d ng ô th cho nhân dân và các t ch c, cá nhân ho t ng v tư v n trong lĩnh v c xây d ng ô th khi có nhu c u, ng th i xây
 20. d ng k ho ch và t ch c ki m tra, x lý nghiêm minh các ho t ng xây d ng không úng quy nh pháp lu t; g) Ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i do vi c c p phép sai ho c c p phép ch m gây ra; h) Ki m tra vi c th c hi n xây d ng theo gi y phép, ình ch xây d ng, thu h i gi y phép xây d ng khi ch u tư xây d ng công trình vi ph m; i) Thông báo cho cơ quan có thNm quy n không cung c p các d ch v i n, nư c cho các ho t ng kinh doanh, s d ng công trình i v i nh ng công trình xây d ng sai quy ho ch, xây d ng không có gi y phép ho c công trình xây d ng không úng v i gi y phép xây d ng ư c c p; j) Gi i quy t khi u n i, t cáo v c p gi y phép xây d ng, có văn b n yêu c u Chính quy n a phương x lý k p th i các hành vi nghiêm c m trong ho t ng xây d ng quy nh t i i u 4 c a Quy nh này khi phát hi n hay t cáo c a công dân ư c xác minh là úng. i u 39. y ban nhân dân thành ph : y ban nhân dân thành ph có ý ki n ch o trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c i v i nh ng trư ng h p s -ngành thành ph , y ban nhân dân qu n-huy n có t trình xu t ý ki n liên quan n công tác c p gi y phép xây d ng. i u 40. S Xây d ng: 1. T ch c th c hi n vi c c p gi y phép xây d ng theo y quy n t i i u 12 c a Quy nh này; 2. T ch c t p hu n, hư ng d n nghi p v c p gi y phép xây d ng, qu n lý xây d ng cho y ban nhân dân qu n-huy n và phư ng-xã, th tr n và các t ch c ho t ng xây d ng; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ công tác c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng t i các cơ quan c p gi y phép xây d ng th c hi n úng Quy nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, v i các n i dung sau: a) T ch c b máy và nhân s ho t ng theo quy trình; b) Trình t , th t c hành chính, th i gian th lý h sơ và vi c áp d ng m u theo quy nh. 4. Ki m tra nh kỳ ho c t xu t các ho t ng c a các t ch c tư v n thi t k và nhà th u xây d ng; 5. Có văn b n tr l i các ý ki n th c hi n theo i u 19 c a Quy nh này; 6. X lý vi ph m xây d ng theo quy nh pháp lu t; 7. Trình y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t, ho c xin ý ki n các B -Ngành có liên quan trong quá trình t ch c th c hi n có khó khăn vư ng m c theo ngh các cơ quan c p gi y phép xây d ng trên a bàn thành ph ; 8. Báo cáo nh kỳ (6 tháng, năm) công tác c p gi y phép xây d ng và qu n lý xây d ng trên a bàn v y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng. i u 41. y ban nhân dân qu n-huy n: 1. T ch c th c hi n vi c c p gi y phép xây d ng theo phân c p quy nh t i i u 13 c a Quy nh này; 2. Qu n lý xây d ng trên a bàn qu n-huy n theo quy nh c a pháp lu t;
Đồng bộ tài khoản