Quyết định số 2170/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
12
download

Quyết định số 2170/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc ban hành tạm thời đơn giá công tác kiểm định thử tải cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2170/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 2170/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH T M TH I ƠN GIÁ CÔNG TÁC KI M NNH TH T IC U Ư NG B KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xây d ng ca máy và thi t b thi công; Thông tư s 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n b sung m t s n i dung c a các Thông tư s 02/2005/TT-BXD, Thông tư s 04/2005/TT-BXD và Thông tư s 06/2005/TT-BXD c a B Xây d ng; Căn c Công văn s 146/BXD-KTTC ngày 25 tháng 01 năm 2006 c a B Xây d ng v nh m c ơn giá th t i c u; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i Công văn s 1692/SXD-QLKTXD ngày 16 tháng 3 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành t m th i kèm theo Quy t nh này, ơn giá công tác ki m nh th t i c u ư ng b khu v c thành ph H Chí Minh, nêu trong ph l c ính kèm. 1. ơn giá công tác ki m nh th t i c u ư ng b là cơ s qu n lý chi phí kh o sát ki m nh th t i các công trình c u ư ng b thu c a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Giám c S Giao thông - Công chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n ơn giá nói trên. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, các ơn v c n ph n nh cho S Xây d ng ư c xem xét gi i quy t theo thNm quy n ho c báo cáo, xu t v i y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng.
  2. 3. y ban nhân dân thành ph giao cho Giám c S Xây d ng ph i h p v i S Giao thông - Công chính t ch c ánh giá k t qu th c hi n ơn giá, báo cáo B Xây d ng ư c xem xét ban hành chính th c trong năm 2007. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín PH L C ƠN GIÁ CÔNG TÁC KI M NNH TH T I C U Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2170/Q -UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) 1. Công tác th sát, thu th p s li u, l p cương ki m nh th t i c u: Thành ph n công vi c: - Th sát công trình; - Thu th p s li u và tài li u k thu t liên quan v công trình; - L p báo cáo ánh giá sơ b và ki n ngh quy mô ki m nh th t i; - Kh o sát, o v hi n tr ng công trình: b trí xung quanh m t b ng công trình, kích thư c hình bao các h ng m c k t c u và quan h v trí gi a các h ng m c k t c u, các khuy t t t và các v t n t c a k t c u, các bi n d ng khác c a k t c u; - Kh o sát các công trình h t ng k thu t khác có liên quan trong ph m vi công trình (n u có); -L p cương ki m nh th t i.
  3. ơn v tính: ng/c u ơn giá Mã N i dung công vi c V t Nhân T ng hi u Máy li u công h p Th sát, thu th p s li u, l p cương ki m nh th t i c u: K TT.11 10.831 375.637 535.265 1.255.760 - Chi u dài c u L < 25 m K TT.12 11.776 490.823 791.967 1.736.431 - Chi u dài c u 25m ≤ L < 40m K TT.13 14.263 633.764 1.040.328 2.259.908 - Chi u dài c u L ≥ 40m 2. V sơ quy nh v trí t i và i u ng t i tr ng o: Thành ph n công vi c: - Dùng sơn v các sơ quy nh v trí t t i và di chuy n; - i u ng t i ra vào o. ơn v tính: ng/01m2 th t i ơn giá Mã hi u N i dung công vi c T ng V t li u Nhân công Máy h p V sơ quy nh v trí t i và i u K TT.2 707 9.002 16.971 ng t i tr ng o. 3. o dao ng b ng thi t b o k thu t s : Thành ph n công vi c: - Xác nh v trí g n i m o dao ng t i hi n trư ng và ánh d u v trí i m o dao ng b ng sơn màu; - Xác nh và b trí v trí gây dao ng. - X lý b m t các v trí o và g n thi t b o úng v trí, úng k thu t; - Thao tác o c dao ng và ghi nh n s li u k t qu o (m i i m o ti n hành 03 l n); - Tháo d thu h i thi t b . ơn v tính: ng/ i m o
  4. ơn giá Mã hi u N i dung công vi c V t li u Nhân công Máy T ng h p o dao ng b ng thi t b ok K TT.3 21.004 276.848 331.309 thu t s 4. o ng su t bi n d ng v i t i tr ng di ng: Thành ph n công vi c: - Xác nh v trí g n i m o ng su t bi n d ng và ánh d u b ng sơn màu; - X lý b m t các v trí o và g n các thi t b o úng v trí, úng k thu t; - Tháo d thu h i thi t b . ơn v tính: ng/ i m o ơn giá Mã hi u N i dung công vi c V t li u Nhân công Máy T ng h p o ng su t bi n d ng v i t i K TT.4 94.920 32.257 212.910 384.426 tr ng di ng 5. o ng su t bi n d ng v i t i tr ng tĩnh: Thành ph n công vi c: - Xác nh v trí g n i m o ng su t bi n d ng và ánh d u b ng sơn màu; - X lý b m t các v trí o và g n các thi t b o úng v trí, úng k thu t; - Thao tác o ng su t và ghi nh n s li u k t qu o; - Tháo d thu h i thi t b (b i n tr dán). ơn v tính: ng/ i m o ơn giá Mã hi u N i dung công vi c V t li u Nhân công Máy T ng h p o ng su t bi n d ng v i t i K TT.5 124.845 27.756 186.586 380.132 tr ng tĩnh 6. o chuy n v v i t i tr ng tĩnh: Thành ph n công vi c: - Xác nh v trí g n i m o chuy n v và ánh d u b ng sơn màu;
  5. - X lý b m t các v trí o và g n các thi t b o úng v trí, úng k thu t; - Thao tác o chuy n v và ghi nh n k t qu o; - Tháo d thu h i thi t b o. ơn v tính: ng/ i m o ơn giá Mã hi u N i dung công vi c V t li u Nhân công Máy T ng h p o chuy n v v i t i tr ng K TT.6 81.165 27.756 52.500 191.700 tĩnh 7. o võng v i t i tr ng tĩnh: Thành ph n công vi c: - Xác nh v trí g n i m o võng và ánh d u b ng sơn màu; - X lý b m t các v trí o và g n các thi t b o úng v trí, úng k thu t; - Thao tác o võng và ghi nh n k t qu o; - Tháo d thu h i thi t b o. ơn v tính: ng/ i m o ơn giá Mã hi u N i dung công vi c V t li u Nhân công Máy T ng h p K TT.7 o võng v i t i tr ng tĩnh 81.165 27.756 92.458 234.056 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản