Quyết định số 2173/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
148
lượt xem
22
download

Quyết định số 2173/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2173/QĐ-BTC về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành, để đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2173/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2173/Q -BTC Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 33/2007/TT-BTC NGÀY 09/4/2007 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c QUY T NNH: i u 1. S a l i s li u t i dòng 3, c t 7 B ng nh m c chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán quy t toán d án hoàn thành thu c M c VIII chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán, ki m toán c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c t "0,03" thành " 0,06". B ng nh m c chi phí thNm tra, phê duy t quy t toán, chi phí ki m toán quy t toán d án hoàn thành ư c xác nh úng như sau: B NG NNH M C CHI PHÍ TH M TRA, PHÊ DUY T QUY T TOÁN, CHI PHÍ KI M TOÁN QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH T ng m c u ≤5 10 50 100 500 1.000 10.000 ≥ 20.000 tư (T ng) ThNm tra -phê 0, 0, 21 0, 16 0, 13 0, 06 0, 04 0, 012 0, 008 duy t (%) 32 Ki m toán ( 0, 0, 34 0, 24 0, 18 0, 10 0, 06 0, 020 0, 012 %) 50
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành cùng v i hi u l c thi hành c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan trung ương c a các oàn th , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các T ng Công ty nhà nư c, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TUQ. B TRƯ NG - Như trên; - Văn phòng Qu c h i; CHÁNH VĂN PHÒNG - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương ng; - Ban Kinh t TW ng; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; inh Văn Nhã - Các T ng Công ty nhà nư c; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, T.
Đồng bộ tài khoản