Quyết định số 218/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 218/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 218/2002/QĐ-NHNN về việc quy định quy trình chuyển đổi Đồng Việt Nam thành Đô la Mỹ và chuyển ra nước ngoài cho các dự án được Chính phủ bảo lãnh và cam kết do Ngân hàng Nhà Nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 218/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 218/2002/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 22 Tháng 03 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH QUY TRÌNH CHUY N Đ I Đ NG VI T NAM THÀNH ĐÔ LA M VÀ CHUY N RA NƯ C NGOÀI CHO CÁC D ÁN ĐƯ C CHÍNH PH B O LÃNH VÀ CAM K T. TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m quán lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B , Căn c ngh đ nh s 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 c a Chính ph v qu n lý d tr ngo i h i nhà nư c; Căn c ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Theo đ ngh c a V trư ng V Qu n lý ngo i h i QUY T Đ NH: Đi u 1. Quy t đ nh này quy đ nh quy trình chuy n đ i Đ ng Vi t Nam thành Đô la M và chuy n ra nư c ngoài cho các D án đư c Chính ph b o lãnh và cam k t. Đi u 2. T i Quy t đ nh này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. GGU là b n Th a thu n b o lãnh và cam k t c a Chính ph . 2. D án là các d án đ c bi t quan tr ng đư c Chính ph b o lãnh và cam k t. 3. Bên Vi t Nam là các doanh nghi p đư c thành l p và ho t đ ng t i Vi t Nam tiêu th s n ph m c a D án. 4. Nhà đ u tư là Nhà đ u tư nư c ngoài d u tư vào D án. 5. Ngân hàng chuy n đ i là ngân hàng đư c phép kinh doanh ngo i h i (ngân hàng đư c phép) đư c Nhà đ u tư l a ch n đ th c hi n vi c chuy n đ i Đ ng Vi t Nam sang Đô la M cho D án. 6. Doanh thu là s ti n thu đư c t bán s n ph m và d ch v c a D án đư c tính b ng Đô la M và thanh toán b ng Đ ng Vi t Nam. 7. Ngày thông báo t giá là ngày Ngân hàng chuy n đ i thông báo t giá chuy n đ i Đ ng Vi t Nam sang Đô la M cho Nhà đ u tư theo quy đ nh t i b n GGU c a t ng D án. 8. T giá kỳ h n (Forward) là t giá do Ngân hàng chuy n đ i xác đ nh v i kỳ h n t i đa là 9 ngày làm vi c. 9. Ngày thanh toán là ngày bên Vi t Nam chuy n s ti n Đ ng Vi t Nam vào tài kho n s 1 c a Nhà đ u tư và là ngày Ngân hàng chuy n đ i b t đ u th c hi n các giao d ch chuy n đ i ti n Đ ng Vi t Nam sang Đô la M . Ngày thanh toán đư c xác đ nh sau "Ngày thông báo t giá" t i đa không quá hai (02) ngày làm vi c. 10. Ngày chuy n đ i là ngày Ngân hàng chuy n đ i th c hi n các giao d ch chuy n đ i ti n Đ ng Vi t Nam sang Đô la M . Ngày chuy n đ i đư c xác đ nh sau "Ngày thanh toán" và đư c quy đ nh c th t i b n GGU c a t ng D án. Đi u 3. Nhà đ u tư đư c giao d ch v i Ngân hàng chuy n đ i đ chuy n đ i doanh thu Đ ng Vi t Nam thành Đô la M và chuy n ra nư c ngoài theo quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy trình chuy n đ i Đ ng Vi t Nam thành Đô la M như sau: 1. Tháng th nh t: Nhà đ u tư cung c p s n ph m;
  2. 2. Tháng th hai: Vào m t ngày xác đ nh c a tháng th hai (ngày này đư c xác đ nh theo quy đ nh t i b n GGU c a t ng D án), Nhà đ u tư ph i thông báo trư c cho Ngân hàng chuy n đ i và Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i và S Giao d ch) d li n s Đô la M c n chuy n đ i t doanh thu c a d án trong tháng trư c. 3. Tháng th ba: Tháng th c hi n chuy n đ i Đ ng Vi t Nam sang Đô la M . Vi c chuy n đ i th c hi n theo các bư c sau: Bư c 1: Không mu n hơn 12 gi trưa c a "Ngày thông báo t giá", Ngân hàng chuy n đ i thông báo t giá cho Nhà đ u tư đ l p hóa đơn thanh toán chính th c và thông báo cho các Bên Vi t Nam đ th c hi n thanh toán cho Nhà đ u tư Bư c 2: 2.1. Không mu n hơn 12 gi trưa c a "Ngày thanh toán", Bên Vi t Nam ph i chuy n đ s ti n Đ ng Vi t Nam vào tài kho n s 1 c a Nhà đ u tư m t i Ngân hàng chuy n đ i. 2.2. Trư ng h p Ngân hàng chuy n đ i có đ Đô la M đáp ng nhu c u chuy n đ i c a Nhà đ u tư, Ngân hàng chuy n đ i ph i ti n hành các giao d ch đ chuy n đ i s ti n Đ ng Vi t Nam trên tài kho n s 1 sau khi tr chi tiêu b ng Đ ng Vi t Nam) sang Đô la M trong ph m vi s ngày quy đ nh t i b n GGU đ i v i t ng D án sau khi Vi t Nam chuy n ti n đ ng Vi t Nam vào tài kho n s 1 theo t giá đã đư c Ngân hàng chuy n đ i thông báo. 2.3. Trư ng h p Ngân hàng chuy n đ i không có đ s đô la M đ đáp ng như c u chuy n đ i cho Nhà đ u tư do tr ng thái ngo i t không cho phép vào ngày thanh toán (sau khi Bên Vi t Nam chuy n ti n Đ ng Vi t Nam vào tài kho n s 1 cho Nhà đ u tư), Ngân hàng chuy n đ i g i công văn đ ngh Ngân hàng Nhà nư c bán cho ngân hàng chuy n đ i s Đô la M còn thi u đ th c hi n m c đích trên h sơ g i Ngân hàng Nhà nư c. (V qu n lý ngo i h i và S Giao d ch) g m: Đơn xin mua Đô la M đ đáp ng nhu c u chuy n đ i cho Nhà đ u tư; Hóa đơn thanh toán do Nhà đ u tư l p. Bư c 3: Các c quy đ nh t i b n Th a thu n b o lãnh và cam k t c a Chính ph (GGU) và căn c tr ng thái ngo i t c a Ngân hàng chuy n đ i và các quy đ nh t i Quy t đ nh này, S Giao d ch ki m tra các ch ng t c n thi t, th c hi n vi c bán Đô la M theo t giá Ngân hàng chuy n đ i đã thông báo (nêu t i đi m 8 Đi u 2) t Qu bình n t giá và giá vàng cho Ngân hàng chuy n đ i trong ph m vi năm (5) ngày làm vi c k t Ngày thanh toán nh m đáp ng nhu c u chuy n đ i cho và đ u tư Bư c 4: Trong vòng hai (2) ngày làm vi c k t ngày nh n đư c s Đô la M mua t Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng chuy n đ i căn c s ti n Đ ng Vi t Nam có trên "tài kho n s 1" sau khi tr s chi tiêu b ng ti n Đ ng Vi t Nam c a Nhà đ u tư đ chuy n đ i sang Đô la M theo t giá đã ghi trên hóa đơn thanh toán và chuy n vào "tài kho n s 2". Đi u 5. Khi chuy n Đô la M t "tài kho n s 2" ra nư c ngoài theo đ ngh c a Nhà đ u tư, Ngân hàng chuy n đ i ph i ki m soát ch ng t xác nh n n p thu đ nh kỳ và các lo i ch ng t khác đư c quy đ nh t i b n GGU. Đi u 6. Trách nhi m c a S Giao d ch, V Qu n lý ngo i h i và các V liên quan c a Ngân hàng Nhà nư c trong vi c theo dõi và báo cáo sau khi chuy n đ i Đô la M cho Nhà đ u tư: 1. .S Giao d ch: Báo cáo Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ngay sau khi th c hi n bán Đô la M ; đ ng th i, thông báo cho V Qu n lý ngo i h i tình hình bán Đô la M t Qu bình n t giá và giá vàng. Th c hi n vi c đi u chuy n Đô la M t qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng theo quy t đ nh c a Th ng đ c sau khi đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. L p s sách đ theo dõi quy trình bán Đô la M theo Quy t đ nh này. Th c hi n vi c h ch toán k toán và th ng kê đ theo dõi v i n i dung sau: Ngày... tháng... năm; s Đô la M đã bán cho Ngân hàng chuy n đ i, s Đô la M đi u chuy n t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng và th c hi n ch đ thông tin, báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh t i Đi u 20 c a Quy ch t ch c th c hi n nh ng nhi m v v qu n lý d tr ngo i h i nhà nư c (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c).
  3. 2. V Qu n lý ngo i h i: Khi nh n đư c nhu c u Đô la M c n chuy n đ i c a Nhà đ u tư, tính toán s lư ng Đô la M có trong "Qu bình n t giá và giá vàng, n u không đ đáp ng nhu c u chuy n đ i c a Nhà đ u tư thì ngay l p t c làm t trình báo cáo Th ng đ c đ trình Chính ph xin phép đư c chuy n t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng s lư ng Đô la M c n có đ bán cho Ngân hàng chuy n đ i; Xác đ nh tr ng thái ngo i t c a Ngân hàng chuy n đ i xin mua Đô la M đ đáp ng cho nhu c u c a Nhà đ u tư; D th o báo cáo Th tư ng Chính ph trình Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c sau m i l n đi u chuy n Đô la M t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng; Ch m nh t vào ngày 25 tháng 1 hàng năm, trình Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình bán Đô la M cho Nhà đ u tư theo Quy t đ nh này. 3. V K toán - Tài chính: Ph i h p v i S Giao d ch h ch toán k toán các nghi p v phát sinh v đi u chuy n Đô la M t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng. Đi u 7. Trư ng h p ch m thanh toán do l i c a đ i tác Vi t Nam đ u tư s g i thông báo b sung trư c cho Ngân hàng chuy n đ i v vi c thanh toán ch m. Ngân hàng chuy n đ i báo cáo cho Ngân hàng nhà nư c v vi c thanh toán ch m đ theo dõi và ph i h p gi i quy t. Quy trình chuy n đ i Đô la M áp d ng cho trư ng h p thanh toán ch m th c hi n theo quy đ nh t i các bư c trong tháng th ba và quy đ nh t i Đi u 4, Đi u 5 và Đi u 6 Quy t đ nh này. Đi u 8. Ch m nh t vào ngày 20 hàng tháng, Ngân hàng chuy n đ i ph i báo cáo Ngàn hàng Nhà nư c (v Qu n lý ngo i h i và S Giao d ch) v tình hình bán Đô la M cho Nhà đ u tư trong tháng; đ ng th i, thông báo cho Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i và S Giao d ch) d ki n v s lư ng Đô la M c n chuy n đ i cho Nhà đ u tư trong tháng t i. Cu i m i quý Ngân hàng chuy n đ i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý ngo i h i và S Giao d ch) d ki n nhu c u chuy n đ i Đô la M c a Nhà đ u tư trong quý ti p theo và k ho ch cân đ i Đô la M đ đáp ng cho nhu c u đó. Đi u 9. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 10. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, Giám đ c S Giao d ch, V trư ng V K toán - Tài chính và Th trư ng các đơn v liên quan c a Ngân hàng Nhà nư c, T ng giám đ c Ngân hàng đư c phép đư c ch n làm Ngân hàng chuy n đ i ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C PHÓ TH NG Đ C Dương Thu Hương
Đồng bộ tài khoản